Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Облік та аудит»Управлінський облік»

Роль служби контролінгу в організаційній структурі підприємства

Карточка работы:30201ф
Цена:
Тема: Роль служби контролінгу в організаційній структурі підприємства
Предмет:Управлінський облік
Дата выполнения:2006
Специальность (факультет):Фармацевтичний менеджмент
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Міжрегіональна Академія Управління (МАУП)
Содержание:Вступ 3 1. Мета та функції контроллінгу 5 2. Класифікація центрів відповідальності в системі контроллінгу 12 Висновки 16 Список використаної літератури 17
Курс:
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Однією з причин виникнення кризової ситуації на більшості українських підприємств є низький рівень менеджменту. Саме некваліфіковані та помилкові дії керівництва довели багатьох суб’єктів господарювання до межі банкрутства. Істотним фактором, який зумовлює прийняття неправильних управлінських рішень, є відсутність на вітчизняних підприємствах системи контролінгу. Фахівці в галузі санації схиляються до того, що нормальне функціонування підприємства, його фінансове оздоровлення неможливе без упровадження системи контролiнгу. У чому ж полягає основний зміст контролінгу? Поняття «контролiнг» походить вiд англiйського «to control», яке в економiчному розумiннi означає управлiння, спостереження, регулювання, контроль. У теорії та практиці існує чимало підходів до тлумачення змісту контролінгу та його функцій. У ході нашого дослідження спробуємо синтезувати різні погляди на контролінг та висвітлити ті його аспекти, які є необхідними для запобігання фінансовій кризі на підприємстві та проведення успішної санації. Більшість фахівців у галузі управління та фінансового менеджменту під контролінгом розуміють функціональну систему планування, контролю, аналізу відхилень, координації, внутрішнього консалтингу та загального інформаційного забезпечення керівництва підприємством. Іншими словами, контролінг — це спеціальна, саморегулівна система методів та інструментів, яка спрямована на функціональну підтримку менеджменту підприємства (зокрема фінансового менеджменту) і включає в себе інформаційне забезпечення, планування, координацію, контроль та внутрішній консалтинг. Контролiнг можна схарактеризувати як систему визначення цілей, прогнозування й планування механізмів та інструментів досягнення цих цілей, а також перевiрки того, наскiльки успiшно виконані поставлені цілі. У разі вiдхилень факту від плану контролінг розробляє рекомендації щодо застосування коригуючих заходів. Iншими словами, контролiнг є системою спостереження та вивчення економiчного механiзму конкретного пiдприємства i розробки шляхiв для досягнення мети, яку воно ставить перед собою.
Объём работы:
15
Выводы:Успішний досвід застосування оперативного контроллінгу мають вже багато вітчизняних компаній, які найбільш перспективно розвиваються. Оперативний контроллінг орієнтований на досягнення короткострокових цілей і контролює такі показники, як собівартість, рентабельність, витрати, продуктивність. Завдяки успішному вирішенню цих завдань, по-перше, підвищується конкурентоспроможність підприємства на ринку. По-друге, безперервний моніторинг змін у внутрішньому, а також у зовнішньому середовищі, допомагає менеджменту уникати кризових ситуацій. А результатом цього, як зазначають керівники, є досягнення запланованих цілей. Однак головним завданням контроллінгу, яку ставлять перед собою західні компанії, є досягнення довгострокових цілей, пов’язаних зі збільшенням вартості компанії та ваги її акцій на фондовому ринку. Питання підвищення інвестиційної привабливості підприємства входять до функції стратегічного контроллінгу. Для українських підприємств з огляду на слабкий розвиток вітчизняного фондового ринку ці завдання ще не вийшли на перший план. Етапи впровадження контроллінгу на підприємстві діагностика (дає змогу визначити вузькі місця в роботі компанії); визначення стратегій і цілей (формулювання стратегії компанії з урахуванням сильних і слабких сторін); виділення об’єктів контроллінгу (сектори компанії); створення систем управлінського обліку і бюджетування (розробка єдиних форматів управлінської звітності, визначення центрів відповідальності, забезпечення інформаційного зв’язку між ними, автоматизація процесу).
Вариант:нет
Литература:1. Ананькина Е.А., Данилочкин С.В., Данилочкина Н.Г. и др./Под ред. Н.Г. Данилочкина Контроллинг как инструмент управления предприятием. - М.:Аудит, ЮНИТИ, 1998. 2. Идрисов А.Б. Стратегическое планирование и анализ эффективности инвестиций - М.: Информационно-издательский дом "ФИЛИНЪ", 1996. 3. Манн Р., Майер Э. Контроллинг для начинающих: Пер. с нем. / Под ред. д.э.н. В.Б.Ивашкевича. - М.: Финансы и статистика, 1995. 4. Финансовое планирование и контроль: Пер. с англ./ Под ред. М.А.Поукока и А.Х.Тейлора. - М.: ИНФРА-М, 1996. 5. Хан Д. Планирование и контроль: концепция контроллинга. / Под ред. Турчака А.А.. - М.: Финансы и статистика, 1997. 6. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. Посіб. – К.:Т-во “Знання”, КОО, 2000. 7. Економічний аналіз господарської діяльності./ Іващенко В.І., Болюх М.А.,– К.: ЗАТ “НІЧЛАВА”, 1999. 8. Финансы предприятий: Учебник/ Под ред.Романовского М.В.-СПб.: «Бизнес-пресса», 2000. 9. Финансы предприятий: Учебник/ Под ред.Колчиной Н.В.-М.: «ЮНИТИ», 1998.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (69)