Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Фінанси»Фінансовий ринок»

Державне регулювання фінансового ринку в Україні

Карточка работы:2399Б
Цена:
Тема: Державне регулювання фінансового ринку в Україні
Предмет:Фінансовий ринок
Дата выполнения:2011
Специальность (факультет):Фінансово-економічна
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание:ЗМІСТ ВСТУП 3 1. Сутність та значення фінансового ринку 4 2. Теорія та практика державного регулювання фінансового ринку 6 3. Особливості та перспективи державного регулювання фінансового ринку в Україні 11 ВИСНОВКИ 15 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 16  
Курс:4
Реферат:
Язык:Укр.
Вступление: ВСТУП Досвід роботи на світовому фінансовому ринку формується майже п'ятсот років. Першими фінансовими інструментами, які формували, накопичували цей досвід і з якими проводились операції на грошовому, кредитному та фондовому сегментах ринку були гроші, валюта і цінні папери. Фінансовий ринок - це особлива, властива тільки ринковій економіці сфера економічних взаємовідносин, де здійснюється купівля-продаж, розподіл і перерозподіл фінансових активів країни між сферами економіки. Проблематика фінансового ринку завжди привертала увагу багатьох теоретиків та практиків. Автор з великою шаною віддає належне представникам західної економічної думки, українським і російським ученим-фінансистам, роботи яких створили міцний фундамент для подальших досліджень фінансового ринку. Різні аспекти ролі держави у функціонуванні фінансового ринку та його регулюванні досить глибоко і всебічно досліджували відомі західні економісти: Дж. Акерлоф, Г. Асауер, Ф. Блек, Д. Блекуел, З. Боді, Е. Брігхем, С. Ікінс, Дж. М. Кейнс, У. Кінг, Ч. Кіндлебергер, М. Міллер, Ф. Мишкін, Г. Марковіц, Г. Мінські, Ф. Модільяні, К. Пілбім, Б. Солнік, Дж. Стігліц, Ф. Фабоці, Ю. Фама, М. Фрідмен, Г. Хабард, Дж. Хікс, В. Шарп, А. Шварц та інші. Певний внесок у розроблення теоретичних і практичних питань функціонування фінансового ринку, його державного регулювання зробили українські та російські вчені: В. Андрущенко, О. Береславська, І. Бланк, І. Бураковський, М. Бурмака, А. Гальчинський, В. Гетьман, Н. Дегтярьова, Г. Кесельман, В. Корнєєв, Л. Красавіна, Я. Міркін, О. Мозговий, В. Оскольський, Л. Примостка, О. Рогач, Н. Самсонов, В. Суторміна, В. Усоскін, В. Уткін, В. Федосов, О. Шаров, В. Шенаєв та інші.
Объём работы:
13
Выводы: ВИСНОВКИ Фінансовий ринок України розвивається як ринок фінансових послуг, де постійно зростає роль фінансових посередників і розширюється сфера їх послуг. Визначальною стратегією функціонування вітчизняних суб’єктів фінансового ринку є опора на розвиток реального сектора економіки й на забезпечення його необхідними інвестиційними ресурсами. Отже, першочерговим завданням є підвищення ліквідності та прозорості фінансового ринку України. Необхідно зменшити залежність фінансового ринку України від іноземного капіталу, особливо від непередбачуваної поведінки зарубіжних спекулятивних інвесторів, а також залучити на ринок внутрішні фінансові ресурси – вільні кошти населення. Регулювання фінансового ринку України має здійснюватися на принципах створення гнучкої та ефективної системи управління, надійно діючого механізму обліку і контролю, запобігання і профілактики зловживань і злочинності на ринку цінних паперів на основі відповідної законодавчої бази. При визначенні ступеня втручання держави в ділове життя учасників фінансового ринку слід уникати екстремальних позицій і знаходити правильні зважені рішення, оскільки, як переконує світовий досвід, надмірне втручання обмежує свободу підприємництва, а надмірне невтручання створює середовище для зловживань. На сучасному етапі у світі нагромаджено значний досвід регулювання фінансових ринків як розвинутих, так і таких, що розвиваються. Питання для України полягає в тому, як правильно і раціонально використати цей досвід. Для України принципово важливо будувати своє законодавство стосовно регулювання фінансового ринку відповідно до міжнародних рекомендацій.
Вариант:нет
Литература: СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 1. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 7 грудня 2000 p., №2121-ІП, //Уряд, кур'єр від 17 січня 2001 року. 2. Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні: Закон України від 30 жовт. 1996 p. №448/96-ВР // Закони України: В 12т. - Т. ІІ. - С.177-188. 3. Про державну комісію з цінних паперів та фондового ринку: Указ Президента України // Уряд, кур'єр. - 1995. - 20 черв. 4. Про цінні папери і фондовий ринок: Закон України від 23 лют. 2006 p. - №3480-IV. 5. Близнюк О. Щодо розподілу повноважень у системі нагляду на фінансовому ринку // Цивільне право (процес).– 2005.– №21(57) // www.yurgazeta.com. 6. Еш CM. Фінансовий ринок. Курс лекцій. - К.: НУХТ, 2007. - 131 с. 7. Концепція становлення та розвитку фінансового ринку України на період 2006–2010 року // www. dfp.gov.ua. 8. Крилова В.В., Приходько О.Г., Грищук Н.В. Вимоги до установ фінансового сектору. Коментар // Фінансовий ринок України: глобалізація та євроінтеграція: Збірник наук. праць / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; Редкол.: відп. ред. Є.І. Бойко. – Львів, 2008. – Вип. 1(69). – С. 403–411. 9. Ринок фінансових послуг: Навч. посіб. /М.А. Коваленко, Л.М. Радванська, Н.В. Лобанова, Г.М. Швороб. - Херсон: Олді-плюс, 2004. - 285 с. 10. Школьник І.О. Особливості функціонування фінансових ринків країн, що розвиваються, в контексті фінансової глобалізації // Актуальні проблеми економіки - 2008 - №6 - С.63-66.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (66)