Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Загальноосвітні дисципліни»Філософія»

Філософія як теоретичний світогляд

Карточка работы:30211ф
Цена:
Тема: Філософія як теоретичний світогляд
Предмет:Філософія
Дата выполнения:2006
Специальность (факультет):ІРЗТ
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Інший (Україна)
Содержание:Вступ 2 1. Основне питання філософії. Монізм і дуалізм. 4 2. Філософія як наука 7 3. Цінність філософії для особини і суспільства 11 Висновки 13 Список використаної літератури 14
Курс:2
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Динамічні процеси сучасного суперечливого світу ставлять кожну людину в складні умови соціального життя. Зростаюча напруга, пов'язана із зміною ціннісних орієнтацій, необхідність пошуку і швидкого знаходження рішень, стресові ситуації – все це проблеми людського буття, збереження і розвитку особистості, її внутрішнього світу, світоглядної культури. У сучасних умовах світоглядні уявлення і переконання молоді формуються в контексті переоцінки нашого історичного минулого, утвердження плюралізму, розмаїття думок, поглядів на різні питання суспільного життя. Щоб не блукати у лабіринтах нових суспільних процесів, правильно зорієнтуватися, збагнути смисл свого існування, юнакам і дівчатам потрібен духовний стержень, яким є філософсько-світоглядна культура. Призначення філософії – бути в "опозиції" до емпіричної соціальної дійсності, бачити недосконалість світу повсякденної реальності, суспільних відносин, руйнувати усталені стереотипи, шукати шляхи гармонізації людини і навколишнього світу. Слово "філософія" походить від грецького "філо" - любов і "софія" - мудрість і звичайно трактується як любов до мудрості. У Древній Греції слово "філософія" як любов до мудрості застосовувалося до людей, що відкривають таємницю природи і людського життя, учать діяти і жити в згоді з природою і вимогами самого життя. Філософія являє собою форму раціонально обґрунтованого уявлення людини про світ і про собі, про їхній взаємозв'язок. Тому філософське рішення питання про сутність світу і людини, про її відношення до світу явилося методологічною основою формування якісно нового світогляду. У цьому зв'язку важливим є питання про те, що ж являє собою філософія як феномен духовного життя суспільства. Якщо філософія є формою суспільного усвідомлення буття, то для з'ясовування її специфіки необхідно з'ясувати, що відбивається у філософії. Під яким кутом зору цей об'єкт розглядається у філософії, що є предметом філософії, чому так, а не інакше відбувається відбиток дійсності у філософії, яка структура філософського знання, а також для чого вона потрібна людині, які функції вона виконує. З проблем світогляду філософія пропонує нам найрізноманітніші відповіді, оскільки різноманітним є світ, у якому ми живемо, різноманітним є і положення кожного з нас у цьому світі. Поряд з цим кожна окрема філософія (філософський твір, вчення окремого філософа чи усієї філософської школи) не може ні охопити всі проблеми світогляду, ні дати по якійсь одній світоглядній проблемі вичерпну відповідь чи, як говорять самі філософи, "запропонувати нам Абсолютну Істину". Звичайно, філософія прагне до вичерпної відповіді в останній інстанції. Якби вона не прагнула до цього, то кому і навіщо потрібна була б така філософія? Але в дійсності, кожна філософія (філософський твір, школа), звичайно, зачіпає лише певну кількість(чи визначені) проблеми і до вирішення їх підходити з визначених позицій, з визначеним методом дослідження й у такий спосіб здобуває свої неповторні чи характерні риси. Світогляд – інтегральне духовне утворення, яке спонукає до практичної дії, до певного способу життя та думки. У структурному плані прийнято виділяти в ньому такі підсистеми або рівні, як світовідчуття, світосприйняття та світорозуміння. Свого часу німецький філософ К.Ясперс присвятив спеціальне дослідження психології світоглядів, оскільки світогляд не тільки окремих індивідів, а й соціальних груп і навіть епох в одних випадках тяжіє до гармонійного, оптимістичного, а в інших – до похмуро-песимістичного, стурбовано-трагедійного сприйняття буття. Емоційні та інтелектуальні почуття й розуміння як компоненти людської суб'єктивності по-різному представлені у різних світоглядних системах і спричинюють їхню різноманітність. У міфології, наприклад, світовідчуття переважає над розумінням, а в філософії – навпаки.
Объём работы:
12
Выводы:Філософія - це особливий стиль мислення й особливий метод дослідження. У філософії для викладу змісту своїх поглядів, як і для дослідження самої себе, немає і не може бути ніякого іншого інструменту, крім міркування. Справді, якими такими інструментами можна провести експеримент із усією дійсністю? Яким таким апаратом можна проникнути в область самого світогляду людини і зробити там які-небудь виміри? Філософія предмет свого дослідження може охопити і вивчити тільки думкою й у процесі мислення. Філософія, за словами Гегеля, - це «світ, схоплений у думці». Видатні філософи визначали процес мислення, як "оперування мовними об'єктами" (Гегель), тобто - оперування словами. Але не всі мовні чи другого виду зафіксовані слова-поняття придатні для дослідження світу в цілому, його глибинних основ і самого світогляду. Для цього потрібні такі слова, що у змозі охопити і виразити предмет філософського дослідження. Такими "мовними об'єктами" стали у філософії специфічні терміни, що одержали назву категорій. Філософські категорії - це абстрактні поняття найвищого рівня логічного узагальнення. Логічний обсяг більшості філософських категорій (Форма, Зміст; Кількість, Якість, Міра; Простір, Час, Рух; Початок, Кінець і так далі) на стільки широкий, що вони знаходять своє застосування майже у всіх областях наукових знань. Без вживання категорій немає ніякої філософії, зміст якої не можливо передати звичайними словами. Звідси, для розуміння філософії, а тим більше – для самостійного філософствування, потрібно, насамперед, засвоїти собі звід філософських категорій і понять. Категорії і поняття найвищого порядку – це природний словниковий запас, мова філософії. Без знання цих слів ви ніколи не зрозумієте змісту філософської думки, як без знання російських, японських, англійських, бушменських слів ви не зрозумієте рідної мови росіянина, японця, англійця, бушмена. Правда, знання філософських категорій ще не дає нам знань самої філософі, як знання словникового запасу того чи іншого народу не дає нам знання змісту духовної культури цих народів. Але, чого гріха таїти, деякі філософи не тільки в силу необхідності, а раз-по-раз понад цю необхідність зловживають непотрібним жонглюванням філософськими термінами, категоріями та навмисним вживанням запаморочливих зворотів мови. А деякі з молодих так ранніх філософів намагаються весь зміст філософії звести до створення якогось нового, небаченого досі, філософського терміна чи, як тут прийнято, «концепту».
Вариант:нет
Литература:1. Аристотель. Метафизика // Соч.: В 4-х т. – М., 1976. – Т. І. – С. 63-94. 2. Арцишевский Р.А. Мировоззрение: сущность, специфика, развитие. – Львов, – 1986. – 197 с. 3. Зеленов Л.А. Система философии. – Ниж.Новгород, 1991. – 128 с. 4. Ильенков З.В. Философия и культура. – М., 1991. – С.18-20. 5. Кукушкина Е., Логунова Л. Мировоззрение, познание, практика – М., 1989. – 299 с. 6. Любутин К.Н. Человек в философском измерении. – Свердловск, 1991. – 132 с. 7. Мир философии: Книга для чтения: В 2-х т. Ч. 1. Исходные философские проблемы, понятия и принципы. – М., 1991. – 672 с. 8. Ортега-и-Гассет. Что такое философия. – М., 1991. –— С. 51-191. 9. Світогляд і духовна культура. – К., 1993. – 176 с. 10. Философия и политика в современном мире. – М., 1989. – 205 с. 11. Філософія. Курс лекцій: Навч.посібник. – К., 1995. – 576 с. 12. Шинкарук В.І. Філософія і нові історичні реалії // Філос. і соціол. думка. – 1991. – № 1.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (341)