Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Фінанси»Фінанси»

Аналіз фінансової звітності компанії за 4 роки

Карточка работы:2405Б
Цена:
Тема: Аналіз фінансової звітності компанії за 4 роки
Предмет:Фінанси
Дата выполнения:2011
Специальность (факультет):Фінансово-економічна
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание:Зміст Вступ 3 Фінансова звітність 5 Вертикальний та горизонтальний аналіз 10 Аналіз показників ліквідності 15 Висновки 17 Список використаної літератури 22  
Курс:4
Реферат:
Язык:Укр.
Вступление: Вступ Постановка проблеми: Фінансовий стан — це найважливіша характеристика економічної діяль¬ності підприємства в зовнішньому середовищі. Він визначає конкурентоспроможність підпри¬ємства, його потенціал у діловій співпраці, оці¬нює, в якій мірі гарантовані економічні інтереси самого підприємства та його партнерів з фінан¬сових і інших відносин. Метою оцінки фінансового стану підприєм¬ства в системі антикризового управління є роз¬робка і реалізація заходів, спрямованих на швид¬ке відновлення платоспроможності, відновлення достатнього рівня фінансової стійкості підпри¬ємства, встановлення можливості підприємства продовжувати свою господарську діяльність, можливості подальшого розвитку, забезпечення прибутковості і зростання виробничого потен¬ціалу та ухвалення відповідних рішень. Аналіз останніх досліджень та публікацій. Ва¬гомий внесок у розробку теоретичних та методич¬них засад оцінки фінансового стану вітчизняних підприємств внесли вчені-економісти: Л. Д. Бі-лик, Л. Д. Буряк, О. І. Барановський, О. Д. Васи-лик, К. В. Ізмайлова, Т. М. Ковальчук, Л. А. Лах-тіонова, А. М Поддєрьогін, О. О. Терещенко, С. І. Шкарабан, М. І. Яцків та ін. Питання оцінки фінансового стану підприємств розглядалися в працях зарубіжних науковців і прак¬тиків, зокрема: І. Т. Балабанова, О. М. Волкової, А. І. Гінзбурга, А. І. Ковальова, В. Д. Новодворсько-го, В. М. Родіонової, Н. О. Русак, В. А. Русак, Р. С. Сайфуліна, Г В. Савицької, А. Д. Шеремета та ін. Метою контрольної роботи є аналіз горизонтального та вертикального балансу підприємства, та аналіз показників ліквідності підприємства. Об’єктом дослідження є ТОВ «Торент» ТОВ “Торент” займається виробництвом та продажем меблів. На підприємстві виробляються м’які меблі, корпусні меблі для офісів, меблі для спальні та плетені вироби для заміських будиночків. Створене товариство у 1999 році, на ринку меблів працює вже 12 років. Статутний фонд підприємства сформовано у відповідності з вимогами Закону України "Про господарські товариства". Станом на 01.01.2011 р. його розмір складає 5687,10 тис. грн. Власниками підприємства є фізичні особи, що внесли свій внесок в статутний фонд у вигляді майна, грошових коштів, майнових або немайнових прав. Управління ТОВ здійснюється на підставах, визначених чинним законодавством. Кожний член товариства з обмеженою відповідальністю має право голосу на загальних зборах. Кількість голосів окремого члена товариства пропорційна його частці в статутному фонді. Визначення стратегії діяльності товариства, затвердження його планів і звітів, внесення змін в статут і виключення учасників здійснюється на основі одноголосного рішення всіх членів товариства. Середньоблікова чисельність персоналу – 55 осіб. Враховуючи невелику чисельність працівників, при необхідності, наприклад, для виконання термінових навантажувально-розвантажувальних робіт, адміністрація підприємства наймає тимчасових працівників. Крім того, частина працівників виконують за сумісництвом додаткові функції, отримуючи за це додаткову винагороду (до половини посадового окладу). Так, завідувач складом виконує функції прибиральника виробничих приміщень, охоронці – прибиральника території та працівника по ремонту сантехнічного та електрообладнання, водії – механіка по ремонту автомобілів. Поєднання професій дозволяє підприємству мати певну економію витрат та більш повно використовувати робочий час працівників.
Объём работы:
19
Выводы: Висновки Отже, з вищевикладеного можемо зробити наступні висновки: Фінансовий стан підприємства — це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, визначаєть¬ся сукупністю виробничо-господарських фак¬торів і характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і викорис¬тання фінансових ресурсів. Фінансовий стан підприємства залежить від результатів його виробничої, комерційної та фінансово-господарської діяльності. Тому на ньо¬го впливають усі ці види діяльності підприємства. В першу чергу на фінансовому стані підприєм¬ства позитивно позначаються безперебійний ви¬пуск і реалізація високоякісної продукції. Фінансовий стан — це одна з найважливі¬ших характеристик діяльності кожного підпри¬ємства. Метою оцінки фінансового стану підприємства в системі антикризового управління є розробка і реа¬лізація заходів, направлених на швидке відновлення платоспроможності, відновлення достатнього рівня фінансової стійкості підприємства, встановлення можливості підприємства продовжувати свою госпо¬дарську діяльність, можливості подальшого розвит¬ку, забезпечення прибутковості і зростання вироб¬ничого потенціалу і ухвалення відповідних рішень. Фінансовий стан підприємства визначається такими елементами: 1) прибутковість роботи підприємства; 2) оптимальність розподілу прибутку, що за¬лишився у розпорядженні підприємства після сплати податків і обов'язкових платежів; 3) наявність власних фінансових ресурсів не лише мінімально необхідного рівня для органі¬зації виробничого процесу і процесу реалізації продукції; 4) раціональне розміщення основних і обо¬ротних фондів; 5) платоспроможність та ліквідність. Фінансовий стан підприємства треба система¬тично й усебічно оцінювати з використанням різних методів, прийомів та методик аналізу. Це уможли¬вить критичну оцінку фінансових результатів діяль¬ності підприємства як у статиці за певний період, так і в динаміці — за ряд періодів, дасть змогу виз¬начити «больові точки» у фінансовій діяльності та способи ефективнішого використання фінансових ресурсів, їх раціонального розміщення. Неефективність використання фінансових ресурсів призводить до низької платоспромож¬ності підприємства і як наслідок — до можливих перебоїв у постачанні, виробництві та реалізації продукції; до невиконання плану прибутку, зни¬ження рентабельності підприємства, до загрози економічних санкцій. Основними завданнями аналізу фінансово¬го стану є: — дослідження рентабельності та фінансової стійкості підприємства; — дослідження ефективності використання майна (капіталу) підприємства, забезпечення під¬приємства власними оборотними коштами; — об'єктивна оцінка динаміки та стану лік¬відності, платоспроможності та фінансової стій¬кості підприємства; — оцінка становища суб'єкта господарюван¬ня на фінансовому ринку та кількісна оцінка його конкурентоспроможності; — аналіз ділової активності підприємства та його становища на ринку цінних паперів; — визначення ефективності використання фінансових ресурсів. Аналіз фінансового стану підприємства є не¬обхідним етапом для розробки планів і прогнозів фінансового оздоровлення підприємств. Кредитори та інвестори аналізують фінансо¬вий стан підприємств, щоб мінімізувати свої ри¬зики за позиками та внесками, а також для необ¬хідного диференціювання відсоткових ставок. У результаті фінансового аналізу ми одержує¬мо певну кількість основних, найбільш інформа¬тивних параметрів, які дають об'єктивну та точ¬ну картину фінансового стану підприємства. При аналізі загального фінансового стану підприємства визначають показники загального капіталу — підсумок балансу, який, з одного боку, показує загальну суму коштів, що її має у своєму розпорядженні підприємство, — актив, а з іншо¬го — суму джерел утворення цих коштів — пасив. Для загальної оцінки фінансового стану під¬приємства складають спрощений баланс, в яко¬му об'єднують в окремі групи однорідні статті. І для того, щоб аналіз загального фінансового ста¬ну був повним, необхідно дати оцінку змінам окремих статей. Така оцінка надається за допо¬могою горизонтального (часового) і вертикально¬го (структурного) аналізів. При горизонтальному аналізі виявляються аб¬солютний та відносні зміни величин статей балан¬су за певний період і надається оцінка цим змінам. Для того, щоб проаналізувати структуру капі¬талу підприємства, дати більш конкретну оцінку статей балансу, розглядається баланс підприємства за вертикальними показниками. З таблиці 1 (горизонтальний аналіз балансу) ми спостерігаємо зміни, що ста¬лися у фінансово-господарській діяльності аналі¬зованого підприємства за звітний період. Може¬мо сказати, що валюта балансу підприємства збільшилася за період дослідження 2007-2010 рр з 8531,00 тис. грн. до 11638,30 тис. грн., тобто в 1,36 рази. Збільшення валюти балансу відбулося за рахунок збільшення таких статей, як сировина, матеріа¬ли, з 169,10 тис. грн. до 252,30 тис. грн., тобто у 1,49 раза. З готової продукції спос¬терігаємо збільшення з 27,30 тис. грн. до 91,30 тис. грн. — тобто у 3,34 раза. Збільшились товари з 21,60 до 761,80 тис грн.,тобто на 35,26 рази. Грошові кошти на рахунку зали¬шилися тільки в розмірі 18,20 тис. грн. — ці події на підприємстві за період дослідження можуть свідчити про зростання виробничого процесу і продаж товарів тим споживачам, які не визначені за платоспроможністю. Позаоборотні активи підприємства залиши¬лися збільшилися з 5575,10 до 5885,70 тис грн. тобто збільшилися в 1,41 рази. Показники власного капіталу підприємства збільшились з 4934,50 до . 5841,30 тис грн., тобто збільшились у 1,18 рази. Щоб дати відповідь, на які кошти здійснюва¬лись активні обороти підприємства, розглянемо залучення кредитів та позикових коштів. Як ба¬чимо з таблиці 1, за період дослідження підпри¬ємства збільшилися кредиторські зобов'язання у 3,39 раза, від 802,70 тис. грн. до 2720,60 тис. грн. Для того, щоб проаналізувати структуру капі¬талу підприємства, дати більш конкретну оцінку статей балансу, розглянемо баланс підприємства за вертикальними показниками, які для спрощеної їх оцінки згрупуємо в окремі однорідні групи. З горизонтального аналізу балансу спостерігаємо структурні зміни позаоборотних і оборотних коштів 67,76:32,24 — що свідчить про нормальну структуру господарської діяльності. За питомою вагою структури балансу під¬приємства спостерігаємо зменшення дебі¬торської заборгованості на 9,61 %, дебіторська заборгованість негативно впливає на грошовий потік підприємства і є негатив¬ним фактором впливу на фінансовий стан підприємства, тобто зменшення дебіторської заборгованості в порівнянні 2010 з 2007 роком – це позитивне явище. Але якщо порівнювати 2010 з 2009 роком, то дебіторська заборгованість зросла на 1,46%. Розраховуючи статті балансу за структурою питомої ваги, спостерігаємо збільшення креди¬торської заборгованості на 13,97 %. Тобто основ¬ними напрямками дослідно-аналітичної роботи необхідно визначити аналіз дебіторської і креди¬торської заборгованостей. З розрахунків аналізу ліквідності можемо сказати що баланс ТОВ «Торент» не є абсолютно ліквідним. У 2010 році спостерігається нестача найбільш ліквідних активів для покриття найбільш термінових зобов’язань. Така ситуація є загрозливою так як нестача становить 2702,4 тис грн.. Аналіз коефіцієнту загальної ліквідності повинен знаходитьсь в межах одиниці. На даному підприємстві ми спостерігаємо зменшення в динаміці і в 2010 році коефіцієнт становить 0,64, тобто оборотних активів для задоволення поточних зобов’язань є лише 64%. Проміжний коефіцієнт за нормативним значенням повинен становити в межах 1,5 в закордонній практиці. На даному підприємстві в динаміці зменшується. В 2010 році даний коефіцієнт становить лише 0,59. Але в нашій практиці повинен 0,7-0,8. Коефіцієнт абсолютної ліквідності повинен становити за нормативним значенням 0,2-0,35. Протягом 2007 -2010 років цей коефіцієнт не був в межах нормативного значення. Тобто значення даного коефіцієнта свідчить про нестачу грошових коштів на даному підприємстві.
Вариант:нет
Литература: Список використаної літератури 1. Бойчик І. М. Економіка підприємств : на¬вчальний посібник / І. М. Бойчик, П. С. Харів, М. І. Хопчан. — Л. : Сполох, 2005. — 211 с. 2. Гончаров А. Б. Фінансовий менеджмент : навчальний посібник / А. Б. Гончаров. — Х. : ВД «ІНЖЕК», 2005. — 240 с. 3. Ізмайлова К. В. Фінансовий аналіз : навчаль¬ний посібник / К. В. Ізмайлова. — К. : МАУП, 2004. — 152 с. 4. Фінанси підприємств / А. М. Поддєрьогін, М. Д. Білик, Л. Д. Буряк, С. О. Булгакова та інші ; під ред. А. М. Поддєрьогіна. — 6-е вид.. — К. : КНЕУ, 2006. — 552 с. 5. Швиданенко Г. О. Сучасні технології діагнос¬тики фінансово-економічної діяльності підприєм¬ства : монографія / Г. О. Швиданенко, О. І. Оле¬сю. — Київ : КНЕУ, 2005. — 210 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (570)