Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка загальна»Політекономія»

Особливості формування ринкової економіки

Карточка работы:2432Б
Цена:
Тема: Особливості формування ринкової економіки
Предмет:Політекономія
Дата выполнения:2011
Специальность (факультет):Економіка підприємства
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Національний Університет Водного Господарства та Природокористування (НУВГП)
Содержание:ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ОБ’ЄКТИВНА НЕОБХІДНІСТЬ І РЕАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ ПЕРЕХОДУ УКРАЇНИ ДО РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 5 1.1. Об’єктивна необхідність переходу від командної до ринкової економіки 5 1.2. Моделі переходу до ринку 10 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ МОДЕЛІ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 14 2.1. Соціально орієнтована ринкова економіка в Україні 14 2.2. Концепції системної трансформації перехідної економіки та особливості їх прояву в Україні 17 РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ РИНКОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 23 3.1. Сучасні проблеми реформування трансформаційних перетворень в Україні 23 3.2. Перспективи переходу до ринкової економіки Укрвїни 28 ВИСНОВКИ 34 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 37  
Курс:1
Реферат:
Язык:Укр.
Вступление: ВСТУП Актуальність теми дослідження. Здійснення в Україні ринкових перетворень обумовлює якісно нове ставлення до дослідження суспільних відносин. У сучасних умовах ринкові відносини набуває особливого змісту, оскільки має забезпечувати реформування суспільних відносин на ринковій основі. Забезпечення оптимального ринкового регулювання суспільних відносин, у тому числі економічних – дуже актуальна проблема не лише сучасного соціально-економічного, а й суспільно-політичного життя держави. Це зумовлено якісно новими явищами, структурними зрушеннями в економіці України, його розвитком у напрямку до формування в Україні соціально-орієнтованої ринкової економіки, це вказує на потребу вивчення становлення ринкових відносин в трансформаційній економіці України. Питання дослідження економічних відносин, перспектив розвитку економічного законодавства України в умовах переходу до ринку, а також їх теоретико-правові аспекти у правовій науці розглядались у працях таких зарубіжних і вітчизняних вчених, як С. Алексєєв, А. Барабаш Г. Білоус, В. Бондик, М. Брамінський, Є. Алісов, В. Вітрушко, А. Вітренко, Л.Воронова, Н. Віденко, Л. Загойнов, А.Заєць, О.Задорожний, А. Козловський, М. Козюбра, В. Копейчиков, Н. Кузнєцова, В. Лаптєв, В. Луць, В.Опришко, Л. Петрова, О. Підопригора, А. Пушкін, Н. Макашева, В.Мамутов, Л. Мінін, С. Мочерний, В. Нерсесянц, А. Ноздачов, П. Рабінович, Г. Ростральний, В. Селіванов, О. Скакун, В. Сорокін, Ю.Шемшученко. Разом з тим, теоретичні проблеми становлення і розвитку ринкових відносин в Україні висвітлені недостатньо і потребують поглибленого вивчення, що посилює актуальність обраної теми. Метою курсової роботи є комплексне дослідження особливостей формування ринкової економіки. Об’єктом дослідження є економічна система України. Предметом дослідження виступають організаційно-економічні механізми, задіяні у процесі становлення ринкової економіки в Україні. Досягнення встановленої мети вимагає виконання наступних завдань дослідження: - розглянути особливості становлення ринкових відносин в Україні; - здійснити аналіз ринкової моделі для України; - проаналізувати розвиток, сучасний стан, проблеми та обґрунтувати перспективи розвитку ринкових відносин в Україні. Теоретичною та методологічною основою даного курсового дослідження стало вивчення й творче переосмислення основних досягнень вітчизняної і зарубіжної науки в галузі економіки України, ринкових систем. Структура роботи складається зі вступу, у якому обґрунтовується актуальність теми курсового дослідження, вказуються мета й завдання, конкретизуються методи дослідження, трьох розділів, у яких здійснено вирішення основних завдань курсової роботи. Завершують роботу узагальнюючі висновки за результатами дослідження та список використаних джерел.
Объём работы:
34
Выводы: ВИСНОВКИ Отже, можна зробити наступні висновки і узагальнення: Формування ринкової економіки в Україні розпочалося з відтворенням ринкових інституцій, які існували лише в зародковому стані. Це має відбуватися за схемою, яка враховує економічні, політичні, історичні та психологічні особливості, характерні для нашої країни. Світовий досвід показує, що при виборі певної моделі економіки та її реалізації потрібно враховувати загальне і специфічне, яке є змістом перехідної економіки, у стадії якої перебуває Україна. Водночас обов’язково слід мати на увазі, що загальні закономірності для перехідної економіки неоднаково виявляються в різних умовах, скажімо, в умовах східної та західної цивілізації. Особливістю економіки України є те, що перед початком ринкових трансформацій вона являла собою адміністративно-командний тип, де домінував тотальний монополізм: власності, централізовано-директивного прийняття рішень і технологічний монополізм. Було багато підприємств, які виробляли 60-100 відсотків певного виду продукції. Така монополія не є ринковою. Вона не передбачає конкуренції, ринкових відносин, робить господарюючим суб’єктом систему державних установ, а підприємства виконують лише виробничі функції. Досвід перехідного періоду постсоціалістичних країн, у тому числі України, свідчить: шлях до ринку в «стихійному режимі», самопливом – не тільки не ефективний, а й призводить до надзвичайно великих втрат у всіх сферах життя, відкидає суспільство назад на десятки років. Соціально-орієнтована ринкова модель економіки України потребує співіснування сильної держави і сильного ринку. Відтак утвердження ринкової орієнтації та посилення ринкових тенденцій у сфері економіки повинно відбуватися на фоні відповідного посилення ролі держави в соціальній сфері. В даній моделі економіки для ринкового суспільства дуже важлива державна турбота. Отже, держава повинна активно й рішуче проводити політику, спрямовану на підвищення суспільного добробуту. Вказані вище інструменти регулювання економіки є засобами для досягнення бажаного становища – зростання добробуту населення. І від ефективності використання цих механізмів залежатиме результат економічних перетворень в Україні. Із утвердженням цієї моделі вимальовуються привабливі контури економіки України. По-перше, це має бути соціально-орієнтований ринок, який базується на виробництві суспільно необхідних товарів. По-друге, нова модель повинна передбачати співіснування державного і приватного секторів економіки, які матимуть абсолютно рівні права – без особливих пільг і виключних привілеїв. По-третє, у найближчому майбутньому економіка України здатна буде поєднувати механізм державного регулювання економіки і механізм ринкового саморегулювання. По-четверте, держава повинна особливо активно піклуватися про соціальну сферу. І саме таким має бути пріоритет державної політики стосовно розвитку країни. По-п'яте, якщо ми хочемо наздогнати Захід, то державі належить усіма можливими інструментами стимулювати національний ринок в особі виробників до доконечно інтенсивного розвитку. І особливо слід підкреслити, що утвердження держави з ефективною економікою буде можливим тільки завдяки консолідації зусиль усіх прошарків населення, всіх політичних партій та рухів. Сьогодні успішному економічному розвитку України заважає серед інших причин і крайня неузгодженість дій суспільних сил. Соціально-орієнтована ринкова модель економіки може і повинна стати економічним фундаментом консенсусу, метою зусиль усіх, хто хоче, щоб економіка незалежної України процвітала.
Вариант:нет
Литература: СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 1. Башнянин Г.І. Політична економія. – К.: Либідь, 1998. – 299 с. 2. Бобров В.Я. Основи ринкової економіки. – К.: Либідь, 2006. – 250 с. 3. Гальчинський А.С. Основи економічної теорії. – К. Вища школа, 2006. – 341 с. 4. Задея А.А., Петруня Ю.Е. Основы экономики. – К., Основа, 1998. – 244 с. 5. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс. – М: ИНФРА-М, 2003. – 744 с. 6. Меньшиков С. Новая Экономика. – М.: Высшая школа, 2004. – 260 с. 7. Ніколенко Ю.В. Основи економічної теорії. – К.: Аспект-Пресс, 2005. – 207 с. 8. Ніколенко Ю.В. Основи економічної теорії: суспільне виробництво, ринкова економіка. – К. :Либідь, 2004. – 291 с. 9. Основи економічної теорії / за ред. Г.Н. Климка, В.П. Нестеренка. – К.: Вища школа, 2007. – 255 с. 10. Основи економічної теорії / За ред. Гальчинського А.С., Єщенко П.С., Палкіна Ю.І. – К.: Вища школа, 2005. – 284 с. 11. Основи ринкової економіки / за ред. В.М. Петюха. – К. Вища школа, 1998. – 276 с. 12. Радаев В.В., Бузгалин А.В. Экономика переходного периода. – М.: Дело, 2005. – 277 с. 13. Регіональна економіка / За ред. В. Апопiя. – Л.: Світ, 1999. – 244 с. 14. Регіональна економіка / За ред. П. Беленького, В.Люткевича. – Л.: Світ, 2003. – 260 с. 15. Рузавін Г.І. Основи ринкової економіки. – М.: ЮНИТИ, 2006. – 260 с. 16. Сiроштан М.А. та iн. Економіка в запитаннях i вiдповiдях. Навчальний посiбник. – Х.: ХДЕУ, 2000. – 152 с. 17. Современная экономика: Учебное пособие / Под ред. О.Ю. Мамедова. – РнД.: Феникс, 2006. – 605 с. 18. Тумакова С.В. Основы экономической теории. Политическая экономия: Учебное пособие. – К. Основа, 2005. – 299 с. 19. Тумакова С.В. Фiнансовий ринок. – К. Основа, 2007. – 240 с. 20. Экономика: Учебник / Под ред. А.С. Булатова. – М. БЕК, 2007. – 266 с. 21. www.ukrstat.gov.ua – Офіційний сайт Держкомстату України.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (151)