Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка підприємства»Економіка підприємств»

Доходи підприємства

Карточка работы:3029ф
Цена:
Тема: Доходи підприємства
Предмет:Економіка підприємств
Дата выполнения:2006
Специальность (факультет):Менеджмент ЗЕД
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Українсько-американський Гуманітарний Інститут "ВМУУ" (УАГІ "ВМУУ")
Содержание:Вступ 3 Розділ 1. Економічна сутність доходів підприємства та їх класифікація 5 1.1. Економічне тлумачення терміну „дохід” 5 1.2. Класифікація доходів підприємства 7 Розділ 2. Аналіз доходів на прикладів підприємства 10 2.1. Економічна характеристика досліджуваного підприємства 10 2.2. Джерела отримання доходів підприємством 14 2.3. Аналіз структури та динаміки доходів підприємства 15 Висновки 23 Список використаної літератури 24
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Багато підприємств в Україні зараз перебувають у скрутному становищі саме із-за проблеми невмілої організації аналітичного процесу. На даний момент своєчасна економічна інформація означає все – і прибутковість фірми, її стійкий фінансовий стан, своєчасність забезпечення фірми необхідними ресурсами (грошовими, матеріальними, людськими, інформаційними), а саме головне успіх фірми на ринку. Інформація про доходи підприємства, які воно отримало у поточному періоді є чи не найголовнішою для керівника підприємства. Саме виходячи із величини доходів та прибутку підприємства, його керівництво будує стратегічні плани розвитку. Доходи та прибуток підприємства є джерелом його економічного розвитку. А для оперативного управління доходами та прибутком керівництву вкрай необхідна своєчасна та достовірна інформація. В умовах ринкової економіки підготовлена аналітична, економічна інформація має розглядатися з погляду її остаточного впливу на прийняття рішень. Досягти такого стану організації підприємства, налагодженості системи управління, правильного та своєчасного прийняття рішень можна за допомогою правильно побудованої системи організації обліку, контролю та аналізу із застосуванням новітніх досягнень комп’ютерної техніки. Предметом дослідження даної роботи є доходи підприємства, організація аналізу доходів та джерел збільшення доходів підприємства. Об¢єктом дослідження є фінансово-господарська діяльність ДП „Кондитерська корпорація Рошен”. Мета дослідження – визначення сутності доходів підприємства, аналіз отримання доходів на досліджуваному підприємстві та надання рекомендацій щодо підвищення ефективності управління ними. Для написання даної роботи були поставлені наступні завдання: 1) розглянути тлумачення терміну „доход”; 2) вивчити нормативно-правове регулювання доходів підприємства; 3) вивчити методику аналізу доходів на досліджуваному підприємстві та надати рекомендації щодо її покращення; 4) вивчити результати ефективності діяльності на підприємстві, надати рекомендації щодо підвищення ефективності організації аналізу доходів на підприємстві. Методологічною основою досліджень є системний підхід до розкриття економічної сутності доходів. До основних методів дослідження, використаних автором, слід віднести діалектичний та структурно-функціональний методи, а також системне, комплексне дослідження, опрацювання і використання інформації фінансового характеру. Також при проведенні дослідження використовувались методи економічного аналізу: аналітичний, деталізація, порівняння, елімінування, статистичний методи. Статистичну та фактологічну інформаційну базу становлять законодавчі та нормативно-правові акти щодо доходів підприємства.
Объём работы:
21
Выводы:У процесі виробничо-господарської діяльності підприємств постійно здійснюється кругооборот коштів, тобто вкладення коштів у виробництво з метою виготовлення продукції і отримання виручки від її продажу. Забезпечення грошових надходжень, які потрібні для відшкодування витрат виробництва й обороту, своєчасного виконання фінансових зобов’язань перед державою, банками та іншими суб’єктами господарювання, формування доходів і прибутку є найважливішою стороною діяльності підприємств. Грошові надходження — це кошти, які надходять на поточні й інші рахунки підприємств у банках та в касу підприємств. Термін «грошові надходження» є ширшим, ніж термін «дохід (виручка) від реалізації». По суті, він охоплює всі вхідні грошові потоки підприємств. Чистий доход – це зменшений валовий доход на економічні елементи, які визначені законодавчо. До чистого доходу не включаються суми, які отримуються від імені третьої сторони, податок на додану вартість, акциз, мито, будь-які надані торгівельні знижки тощо. Удосконалити організацію управління та найголовніше надати більш повну інформацію про стан доходів, витрат та фінансових результатів підприємства дає можливість організація управлінського обліку та економічного аналізу на підприємстві. Метою управлінського обліку є вивчення доходів і структури витрат по кожному виду продукції окремо для визначення прибутковості окремо кожного виду продукції та визначення факторів, що на неї впливають. Згідно П(С)БО № 15 доход є надходженням економічних вигод, які виникають в результаті діяльності підприємства у вигляді виручки від реалізації продукції (товарів, послуг), гонорарів, відсотків, дивідендів тощо. Кондитерська корпорація ROSHEN – найбільший український виробник кондитерських виробів. Близько 25% усіх вітчизняних солодощів випускається на фабриках підприємства – Київській, Вінницькій, Маріупольській та Кременчуцькій. У нашому асортименті більш 200 видів цукерок, шоколаду, карамелі, печива, вафель, мармеладу і тортів при загальному обсязі виробництва до 200 тисяч тонн у рік. У 2001 році на Київській кондитерській фабриці ім. К. Маркса були встановлені сучасні повністю автоматизовані німецько-італійські лінії для виробництва шоколадних цукерок з лікерним та кремовим начинням. У 2002 році на цих лініях було почато виробництво нових серій шоколадних цукерок у коробках "Маргарита" і "Монте-Кристо". А в 2004 році фабрика на нових німецько-італійських лініях почала виробництво ексклюзивних шоколадних цукерок в коробках "Вар'єте", "Ренуар", "Трюфель Рошен", "Барокко", "Версаль". У 2006 році була запущена нова італійська лінія по виробництву двошарового пісочного печива з кремовим прошарком "Смуглянка", "Іділія" і ін. За даними аналізу динаміки основних показників підприємства можна зробити наступні висновки. Виручка від реалізації постійно зростає, що є позитивним моментом, адже це означає збільшення доходів підприємства. Так у 1 періоді виручка зросла на 14%, у в 2 періоді – на 15% і склала 555,20 тис. грн. Але слід відмітити хаотичне коливання собівартості продукції. При зростанні виручки на 14% собівартість продукції зросла на 41%. Можливо в цей момент підприємство вводило нову продукцію, а її експериментальний варіант призвів до великих матеріальних витрат. Від такого різкого підвищення валовий прибуток підприємства знизився на 71% (це вражаюче відхилення). У 2 періоді видно покращення: собівартість виробів зменшилась при зростанні виручки, валовий доход також збільшився, але разом із тим підприємство понесло великі інші операційні витрати, що призвело до зменшення результату звичайної діяльності. Окрім цього підприємство понесло надзвичайні збитки, що призвело до значного зменшення чистого прибутку підприємства.
Вариант:нет
Литература:1. Закон України “Про господарські товариства” від 19.06.91// Відомості Верховної Ради України. – 1991. - № 49 2. Положення (Стандарт) Бухгалтерського обліку 15 “Доходи”, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999р. №290 3. Бутинець Ф.Ф., Бухгалтерський фінансовий облік. – Житомир: ЖІТІ, 2001. – 672 с. 4. Бахтиярова. Т.И. – Модель оценки финансового состояния предприятий // Финансы. – 1992. - №7. 5. Ефименко Н. Анализ финансового положения предприятия // Бух. Учет и аудит. – 1994. - № 2,3. 6. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу: Навч. – метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2000. – 263 с. 7. Кононенко О. Аналіз фінансової звітності – Х.: Фактор, 2002. – 144 с. 8. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств. 2-ге вид. – К.: ТОВ „Знання”, 2001 – 378 с. 9. Курсом реформ – облік 2000. Навчальний практичний посібник: У 2-х ч. / Л. Шевченкова. : К.: Факт, 2001. – 129 с. 10. Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб?єктів господарювання: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001. – 387 с. 11. Поддєрьогін А.М. та ін. Фінанси підприємств. 2-ге вид., перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 1999. – 324с. 12. Поддєрьогін А.М. та ін. Фінанси підприємст. 3-ге вид., перероб. та доп.– К.: КНЕУ, 2000. – 345с. 13. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства. 2-ге вид., перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2000. – 268с. 14. Савицька Г.В. “Аналіз господарської діяльності підприємств”, Минськ. - 2004 р. - 409 с. 15. Ткаченко Н.М. Бухгалтерский финансовый учет на предприятиях Украины. 7-е изд. - К.: А.С.К., 2001. – 850 с. 16. Шеремет А.Д. Финансы предприятия. – М.: ЮНИТИ, - 1997 г.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (784)