Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Право»

Правове регулювання статусу біженців в Україні

Карточка работы:3030ф
Цена:
Тема: Правове регулювання статусу біженців в Україні
Предмет:Право
Дата выполнения:2006
Специальность (факультет):Правознавство
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание:Вступ 3 Розділ 1.Поняття та конституційно-правовий статус біженця в Україні 5 Розділ 2. Порядок надання, втрати і позбавлення статусу біженців 10 2.1.Надання статусу біженця 10 2.2.Втрата та позбавлення статусу біженця 15 2.3.Права та обов’язки біженців 16 Розділ 3.Особливості правового статусу біженців в Україні 22 Висновок 28 Список використаної літератури 30
Курс:2
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Біженець - особа, яка не є громадянином України і внаслідок цілком обґрунтованих побоювань стати жертвою переслідувань за ознаками раси, віросповідання, національності, громадянства (підданства), належності до певної соціальної групи або політичних переконань, перебуває за межами країни своєї громадянської належності та не може користуватися захистом цієї країни або не бажає користуватися цим захистом унаслідок таких побоювань, або, не маючи громадянства (підданства) і перебуваючи за межами країни свого попереднього постійного проживання, не може чи не бажає повернутися до неї внаслідок зазначених побоювань Особа, яка отримала статус біженця має право отримати документ, який дає їй право виїздити за межі України, на добровільну репатріацію. В цілому ці статуси мають багато схожих рис. Але між ними є й різниця. Перш за все це наявність громадянства України. Біженці не можуть бути громадянина ми України. Змушеними переселенцями навпаки визнаються в основному громадяни України. Цим зумовлена більш широка система пільг, передбачених для них законодавством. Особа, яка втратила або була позбавлена статусу біженця, може оскаржити дане рішення в судовому порядку або у вищих інстанціях протягом одного місяця з дня отримання повідомлення. До прийняття рішення по скарзі за особою зберігається всі передбачені законом права і обов’язки. Якщо скарга не буде задоволена, особа разом із всіма членами своєї родини зобов’язана покинути територію України протягом трьох днів з моменту отримання повідомлення про відмові на скаргу, якщо не має інших законних підстав для перебування на території України. У разі незаконного перетину державного кордону України з наміром набути статус біженця особи повинні протягом трьох робочих днів звернутися до відповідного органу міграційної служби через уповноваженого цього органу чи посадову особу Прикордонних військ України або органу внутрішніх справ із заявами про надання їм статусу біженця, а також надати посадовим особам Прикордонних військ України пояснення про причини спроби незаконно перетнути або незаконного перетинання державного кордону України. Темою дослідження даної курсової роботи є правовий статус біженця
Объём работы:
27
Выводы:В цілому правовий статус біженців визначається законодавством України і дозволяють особам, які мають або бажають набути даний статус, реалізувати весь комплекс прав людини і громадянина які закріплені і Конституції України та міжнародних договорах. Особа, яка отримала статус біженця має право отримати документ, який дає їй право виїздити за межі України, на добровільну репатріацію. В цілому ці статуси мають багато схожих рис. Але між ними є й різниця. Перш за все це наявність громадянства України. Біженці не можуть бути громадянина ми України. Змушеними переселенцями навпаки визнаються в основному громадяни України. Цим зумовлена більш широка система пільг, передбачених для них законодавством. Біженці, які не виступають громадянами України обмежені і в деяких політичних правах: • Право на мирні мітинги та демонстрації; • Право на участь в управлінні справами держави; • Право вибирати і бути обраним в органи державної влади і органи місцевого самоуправління; • Право на участь у референдумі, на участь у здійсненні правосуддя; Заяви про надання статусу біженця, подані з порушенням установленого порядку, приймаються до розгляду з письмового дозволу керівника органу міграційної служби, якщо особа не могла з поважних причин (хвороба заявника або членів його сім'ї, ситуації надзвичайного стану на території України, затримання заявника у випадках, необхідних для встановлення особи, та ін.) звернутися з такою заявою в установленому порядку. Правовий статус біженців в Україні визначається Законом України «Про біженців» (у редакції Закону від 21 червня 2001 р.) та міжнародно-правовими документами, найважливішими з яких є Конвенція ООН про статус біженців 1951 р. та Протокол щодо статусу біженців 1967 p., які були ратифіковані Україною 10 січня 2002 р. Правовий статус цієї категорії іноземців та осіб без громадянства в Україні характеризується такими особливостями.
Вариант:нет
Литература:1. Конституция Украины / В. Кузнецов (сост.). — Х. : Издательский дом "Фактор", 2005. — 84с. 2. Конституція України: З офіційним тлумаченням Конституційного Суду України / Сергій Болеславович Чехович (відп.ред.). — К. : Ліра-К, 2005. — 96с. 3. Оніщенко Ольга Вікторівна. Конституція України як основне джерело конституційного права України: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2005. — 19 с. 4. Скрипнюк Олександр Васильович. Конституція України та її функції: проблеми теорії та практики реалізації: До десятої річниці прийняття Конституції України / Академія правових наук України / Володимир Михайлович Литвин (відп.ред.). — К. : Академія правових наук України, 2005. — 167с. 5. Годованець Володимир Федорович. Конституційне право України: Навч. посібник / Міжрегіональна академія управління персоналом. — К. : МАУП, 2005. — 360с. — Бібліогр.: с. 347-355. 6. Дюги Леон. Конституционное право. Общая теория государства. — Репр. воспр. изд. 1908г. — О. : Юридична література, 2005. — XXX, 959с. 7. Чехович Тетяна Валеріївна. Державна влада як інститут конституційного права України: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2005. — 19с. 8. Чехович Тетяна Валеріївна. Державна влада як інститут конституційного права України: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2005. — 218арк. 9. Чистоколяний Ярослав Віталійович. Конституційно-правові норми в Україні: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2005. — 204арк. 10. Шляхтун Петро Петрович. Конституційне право: словник термінів. — К. : Либідь, 2005. — 568с. — На обкл. авт. не зазнач.. — Бібліогр.: с. 566. 11. Щербанюк Оксана Володимирівна. Конституційне право України: Навч. програма / Чернівецький національний ун- т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці : Рута, 2005. — 43с. 12. Конституція України / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К. : Парламентське вид-во, 2006. — 59с. 13. Конституція України / В. Кузнєцов (уклад.). — Х. : Видавничий будинок "Фактор", 2006. — 132с. 14. Конституція України: Офіційний текст, прийнятий на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. (Відомості Верховної Ради України, 1996. № 30, ст. 141):Із змінами станом на 1 січня 2006 р. — К. : Ін Юре, 2006. — 144с. 15. Кравченко Віктор Васильович. Конституційне право України: Навч. посіб.. — 4. вид., випр. та доп. — К. : Атіка, 2006. — 568с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (942)