Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Маркетинг»Логістика»

Контролінг логістики

Карточка работы:3032ф
Цена:
Тема: Контролінг логістики
Предмет:Логістика
Дата выполнения:2006
Специальность (факультет):Менеджмент ЗЕД
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Європейський Університет Фінансів, Інформаційних Систем, Менеджменту і Бізнесу (ЄУФІМБ)
Содержание:Вступ 3 Розділ 1. Теоретико-методологічні засади контролінгу логістики 6 1.1. Теоретико-економічна сутність та значення логістики 6 1.2. Місце і роль аналізу в системі управління сировинно-матеріальними ресурсами 10 Розділ 2. Аналіз методів оцінки контролінгу логістики на підприємстві 14 2.1. Техніко-економічна характеристика підприємства 14 2.2. Аналіз системи контролінгу логістики на підприємстві 18 Розділ 3. Основні напрямки вдосконалення системи контролінгу логістики на підприємстві 33 Висновки 45 Список літератури 47
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
44
Выводы:На виробничих підприємствах найскладнішою і відповідальною сферою управління є управління виробничими процесами, оскільки на цю сферу доводиться основна частина витрат підприємства. В той же час саме в цій сфері створюється основа життєдіяльності підприємства. Ринкові відносини вимагають постійного вдосконалення як самого виробництва, так і процесів управління ними. Найважливішим фундаментом управління виробництвом, основним постачальником інформації для нього в даний час виступає управлінський облік. Контролінг логістики призначається для вирішення внутрішніх задач управління організацією і є її «ноу-хау». Контролінг логістики суб'єктивний і конфіденційний, але саме він несе основне навантаження забезпечення ухвалення управлінських рішень, і ним займаються професіонали високого рівня. В цьому його велика перевага, оскільки саме на стиках наук, при використовуванні різних наукових методів відбуваються істотні прориви до нових знань і технологій. В даний час комерційні організації, функціонуючи в умовах гострої конкуренції, випробовують необхідність в організації дієвої системи контролінгу логістики. У зв'язку з цим проблема його упровадження у вітчизняну облікову практику придбаває першорядне значення. Визначення мети виробництва не дозволяє напряму перейти до формування програми розвитку і функціонування виробництва на даний календарний період. Для цього необхідно здійснити ще декілька етапів роботи. Перш за все, це – визначення шляхів досягнення поставленої мети. Цей етап передбачає визначення повного набору можливих варіантів досягнення поставленої мети з тим, щоб вибрати з них самий оптимальний. Такий виробничий вибір може бути здійснений тільки при виробленні пріоритетів, що влаштовують підприємство, відповідають меті його діяльності. Помітимо, що вони, у свою чергу, повинні бути злагоджений і не суперечити раніше розробленій меті. Контроліну логістики на підприємстві включає наступні блоки: ? управління запасами сировини; ? управління запасами готової продукції; ? управління транспортними доставками; ? управління логістичними ланцюжками. В роботі розглянути логістичні ланцюжки, показані переваги та недоліки кожного ланцюжка. Найбільш привабливим для підприємства буде ланцюжок X - В – M. Він має мінімальні витрати на доставку. Найбільш витратоємким є ланцюжок X - Е – P. З точки зору економії витрат на підприємстві доцільно використовувати: X - С – М, Х - А – L та X - В – M. Кінцевий етап контролінгу логістики – формування такої моделі розвитку підприємства, яка дозволяє визначити властивості і згодом результативно управляти його розвитком. Щоб визначити дієвість і ефективність функціонування системи по створеній моделі в практичному житті, необхідно визначити її результативність, а значить оцінити кінцевий результат виробничої діяльності. Необхідно на підприємстві, як напрямок вдосконалення системи контролінгу логістики, щомісяця складати бюджет руху сировини та готової продукції, плановий та фактичний, – це дозволить оптимізувати залишки готової продукції та сировини на складах. Доцільно також аналізувати щомісяця логістичні ланцюжки, що дозволить оптимізувати транспортні витрати та скоротити час на доставку сировини та готової продукції. Як напрямок вдосконалення контролінгу логістики на підприємстві може бути також захід, що передбачає оцінку умов діяльності основних постачальників. Цей захід дозволить керівництву обрати найкращого постачальника за критеріями ціни, якості, умов поставки, терміну поставки для аналізує мого підприємства.
Вариант:нет
Литература:1. Акаев Ш. М. Методика анализа зависимости качества и конкуpентоспособности пpодукции от уpовня ее обновления/ HАH Укpаины. Ин-т экономики пpом-сти. — Донецк, 2001. — 23 с. 2. Бадалов Л.М. Економічні проблеми підвищення якості продукції. . /на рос. мові/. - М.: Економіка, 2002. - 192 с. 3. Беленький П.Е. Планово-економічне регулювання якості. /на рос. мові/.- К.: Наукова думка, 2001. - 99с. 4. Бичківський Р. В. Упpавління якістю: Hавч. посіб. / Деpж. ун-т ”Львів. політехніка”. — Львів, 2000. — 327, 1 с.: іл. 5. Богуслаев В. А. и др. Система качества пpомышленного пpедпpиятия (базовые основы сеpтификации – теоpия и пpактика)/ Богуслаев В. А., Жеманюк П. Д., Захаpов Г. А.; Редкол.: Андpеев О. Ю. и дp.. — Запоpожье: АО ”Мотоp Січ”, 1999. — 182 с.: ил., табл. 6. Балашов В. Система маркетинга на предприятии / Практический маркетинг. - №3.- 2005 7. Белошапка В.А., Загородний Г.В. Стратегическое управление: принципи международной практики: Учебник.-К.:Абсолют-В,1998.-352 с. 8. Економіка підприємства / за ред. С.Ф. Покропивного/, -К: КНЕУ,2000р. 9. Івахненко В.М., Горбаток Н.І., Льовочкін В.С. Економічний аналіз - К: КНЕУ,1999р. 10. Крикавський Є. М. Логістика підприємства. — Львів: Львівська політехніка, 1996. 11. Костюченко В. Учет запасов согласно национальным Положениям (стандартам) бухгалтерского учета - Бухгалтерский учет и аудит №5 2000 12. Кононенко І. Метод експрес – аналізу рівня конкурентоспроможності подукції // Економіка України. – 1998. - №3 . 13. Мельниченко Л.Н. Эволюция маркетингового управления: основные этапы и современные тенденции / Маркетинг в России и за рубежом. - №5. 2005 г. 14. Павленко А. Ф., Войчак А. В. Маркетинг: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ,1999. 15. Прауде В. Р., Білий О. Б. Маркетинг. — К.: Вища шк., 2001. 16. Рынок и логистика / Под редакцией М. П. Гордона — М.: Экономика, 1990. 17. Савельєв Є. В. Маркетинг нового продукту. — К.: ВІПОЛ, 2003. 18. Смехов А. А. Введение в логистику. — М.: Транспорт, 1993. 19. Статистичний щорічник України за 2004 р. Київ, 2005. С. 371. 20. Царетели Л. Облік запасів - Вісник податкової служби України №8 22.02.2000, №9 06.03.2000 21. www.ukrstat.gov.ua – офіційний сайт Міністерства статистики України
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (152)