Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Фінанси»

Сутність та значення управління фінансовими ресурсами

Карточка работы:2396п
Цена:
Тема: Сутність та значення управління фінансовими ресурсами
Предмет:Фінанси
Дата выполнения:2011
Специальность (факультет):финансы
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Університет ім. Шевченко (КНУ ім. Шевченка)
Содержание: ВСТУП 3 1 Економічна сутність фінансових ресурсів підприємства 4 2 Загальна характеристика майна підприємства та джерел його фінансування 6 3. Аналіз ефективності використання фінансових ресурсів підприємства 29 Висновки та пропозиції 47 Список використаної літератури: 51 Додатки 53
Курс:6
Реферат:
Язык:укр
Вступление: Для того, щоб здійснювати господарську діяльність кожному підприємству необхідні певні фінансові ресурси. Обмеженість фінансових ресурсів, які є в розпорядженні вітчизняних підприємств на сучасному етапі висуває на передній план забезпечення їх життєдіяльності підвищення ефективності використання наявних та пошук нових додаткових джерел фінансування. Сучасне економічне становище підприємств потребує від їх власників та фінансових менеджерів ефективного управління, уважного контролю та своєчасного коригування фінансовим забезпеченням діяльності суб’єктів господарської діяльності, адже оптимальна структура джерел фінансування дозволяє оптимізувати прибуток і рентабельність з однієї сторони та фінансову стійкість, ліквідність та платоспроможність – з іншої. Існують певні методичні підходи, метою яких є забезпечення такого співвідношення внутрішніх та зовнішніх джерел фінансового забезпечення підприємства, яке дозволило б досягти найвищих показників господарської діяльності. Мета роботи полягає в дослідженні економічної сутності фінансового забезпечення діяльності підприємства, можливих джерел формування фінансових ресурсів, які доступні для вітчизняних підприємств у сучасних умовах, вивченні формування фінансового забезпечення діяльності підприємства в процесі практичної діяльності в сучасних умовах української економіки, а також в розробці шляхів управління фінансовим забезпеченням діяльності підприємства. Об’єктом дослідження є фінансова діяльність підприємств в ринкових умовах. Предмет дослідження даної роботи являє собою сукупність економічних відносин, пов'язаних з фінансовим джерелами фінансування підприємства та використанням фінансових ресурсів у процесі діяльності підприємства.
Объём работы:
48
Выводы: Дослідження проблеми формування та ефективності використання фінансових ресурсів на вітчизняних підприємствах дозволяє зробити наступний ряд висновків. Під фінансовими ресурсами на сьогодні слід розуміти сукупність усіх грошових ресурсів, які надійшли на підприємство за певний період або на певну дату у процесі реалізації продукції (товарів, робіт, послуг — операційна діяльність), основних і оборотних засобів (інвестиційна діяльність) і видачі зобов'язань (майнових і боргових — фінансова діяльність) та якими може розпоряджатися підприємство. Загальну суму фінансових ресурсів у кожного підприємства можна класифікувати по походженню на власний капітал підприємства і позиковий капітал. Структура джерел фінансових ресурсів, що використовуються підприємством визначає багато аспектів не тільки фінансової, але й операційної та інвестиційної його діяльності, здійснює активний вплив на кінцеві результати цієї діяльності. Вона впливає на коефіцієнт рентабельності активів та власного капіталу (тобто на рівень економічної та фінансової рентабельності підприємства), визначає систему коефіцієнтів фінансової стійкості та платоспроможності (тобто рівень основних фінансових ризиків) і остаточно формує співвідношення в ступенях прибутковості та ризику в процесі розвитку підприємства. В практичній фінансовій роботі для прийняття правильних фінансових рішень слід зважати на критерії, за допомогою яких можна оцінити переваги та недоліки залучення позичкового і власного капіталу, зовнішніх і внутрішніх джерел фінансування тощо. До даних критеріїв належать: прибуток/рентабельність, ліквідність, структура капіталу (незалежність), мінімізація оподаткування, максимізація доходів власників, об'єктивні обмеження. В роботі було проведено аналіз джерел фінансування та ефективність використання фінансових ресурсів на ТОВ „Палітра”. За результатами горизонтального аналізу майна підприємства та джерел його фінансування можна зробити наступні висновки: валюти балансу зменшується. Це означає, що все менша кількість ресурсів перебуває в розпорядженні підприємства. оборотні активи знижувалися за досліджуваний період значно швидшими темпами ніж необоротні. Це вказує на те, що основні фонди підприємства завантажені неповністю. відслідковується значний приріст виробничих запасів, що вказує на те, що підприємство має значні труднощі у реалізації продукції. В той же час зменшення дебіторської заборгованості може вказувати як на відсутність ринку збуту продукції, так і на невиправдано жорстку політику щодо покупців у розрахунках. зменшення основних виробничих фондів указує на проблеми з оновленням матеріально-технічної бази виробництва, а, отже і на труднощі з випуск конкурентноздатної продукції в майбутньому. зменшення грошових коштів за відсутності поточних фінансових інвестицій вказує про можливість напруги у поточних розрахунках на підприємстві. ріст збитків підприємства є негативним, так як зумовлює зменшення власного капіталу підприємства. зменшення кредиторської заборгованості не можна трактувати однозначно, так як вона може вказувати як на покращання розрахунків з постачальниками, так і на згортання діяльності підприємства. В цілому горизонтальний аналіз майна підприємства дозволяє зробити попередній висновок про значні труднощі в господарській діяльності підприємства. Підприємство є збитковим і фактично згортає свою діяльність. Вертикальний аналіз джерел фінансування ТОВ „Палітра” дозволяє говорити про те, що воно переходить практично на самофінансування, так як питома вага власних коштів росте і на кінець 2010 року досягла 93,4% від усього фінансування підприємства. Це вказує на те, що збиткова діяльність підприємства за останні два роки не дозволяє йому залучити зовнішнє фінансування. Темп приросту доходу від реалізації продукції на кінець 2010 становить мінус 61,4%, в той же темп приросту активів на цю ж дату становить -46,9%. Таким чином на одиницю активів припадає все менша кількість доходу від реалізації продукції. Отже нестача оборотних активів не дозволяє підприємству ефективно використовувати основні фонди. Дослідження оборотних активів підприємства показало, що основними складовими на протязі всього періоду дослідження (2008 - 2010 рр.) були дебіторська заборгованість, запаси і грошові кошти. Причому питома вага грошових коштів зменшилася за рахунок збільшення питомої ваги запасів. Дебіторська заборгованість також суттєво зменшилася, що також сприяло підвищенню питомої ваги в оборотних активах запасів. Таким чином дослідження структури оборотних активів також вказує на деяке зниження ефективності використання оборотного капіталу. В результаті аналізу виявлено, що всі грошові кошти надходять на підприємство в результаті операційної діяльності: таким чином можна говорити про те, що фінансова і інвестиційна діяльність підприємству доходу не приносять. Зовсім не вкладаються кошти в оновлення виробничих потужностей, так як амортизаційні відрахування ідуть на фінансування поточних потреб підприємства. Дослідження показників, які характеризують джерела фінансування підприємства показало, що коефіцієнт концентрації власного капіталу перебуває практично на оптимальному рівні, але проявляє тенденцію до підвищення (і в 2009 і в 2010 роках). Саме така ситуація відповідає проблемам у взаємодії із зовнішніми джерелами фінансових ресурсів. З іншої сторони, власний капітал залишається на рівні, достатньому для забезпечення стабільної роботи підприємства. В той же час по абсолютній величині власний капітал зменшується через збитковість підприємства. Довгострокове і короткострокове банківське кредитування для підприємства є недоступним, на що вказує відсутність цих джерел у пасиві балансу. Так як підприємство збиткове, то всі показники рентабельності є від’ємними, причому рентабельність ресурсів і власного капіталу зменшилася в порівнянні з минулим періодом. Дослідження ефективності використання фінансових ресурсів дає можливість зробити висновок про зниження усіх без винятку показників ділової активності. Це вказує на згортання діяльності підприємства і зменшення ефективності використання фінансових ресурсів, так як чим менші показники оборотності, тим довше перебувають ресурси в обороті, тим більшу кількість ресурсів необхідно залучити підприємству для здійснення господарської діяльності. Зокрема у 2010 році спостерігалося значне погіршання використання оборотного капіталу, так як: період обороту зріс на 176 днів, коефіцієнт завантаженості оборотних коштів в обороті збільшився в 2 рази. Це свідчить про значне погіршання використання фінансових ресурсів підприємством у 2010 році, зокрема оборотного капіталу; період обороту дебіторської заборгованості не просто перевищує нормативне значення 30 днів, а й проявляє тенденцію до збільшення (зріс від 66 до 100 діб).
Вариант:нет
Литература: 1. Ананьєв О.М. Оцінка вибору обсягу залучених коштів кооперативного підприємства // Фінанси підприємств. – 2004. - №4.- С.42-47. 2. ВасиликО.Д. Теорія фінансів: Підручник. — К.: Н10С. — 2000. —376 с. 3. Вожжов А.П., Клименко О.І. Банківський капітал в економіці України // Фінанси України. – 2003. - №8. С.92-98. 4. Гуляєва Н.М., Сьомко О.В. Фінансові ресурси підприємств // Фінанси України. – 2003. - №12. – С.57-66. 5. Жовначар Р.І. Планування діяльності підприємства // Фінанси України. – 2004. - №1. – С.21-27. 6. Зятковський І.В. Теоретичні засади фінансів підприємств// Фінанси України. — 2002;-— № 4. - С. 24-27. 7. Ковалева А.М., Лапуста М.Г., Скамай Л.Г. Финансы фирмы. - М.: ИНФРА-М, 2002.– 493 с. 8. Коробов М.Я. Финансово-экономический анализ деятельности предприятий. — К.: Знание; — 2007.-С. 267. 9. Котляр М.Л. Аналіз фінансового стану підприємства / /Фінанси України. – 2007. - №5. – С.99-104. 10. Крайник О.П., Клепикова З.В. Финансовый менеджмент. – К.: Дакар, 2006 – 260с. 11. Литовских А.М. Финансовый менеджмент: Конспект лекций. Таганрог: Изд-во ТРТУ,2004.- 315 с. 12. Орлов О.О. Планування діяльності промислового підприємства. Підручник. – К.: Скарби, 2002.- 336 с. 13. Пересада А.А.Управління інвестиційним процесом. – К.:Лібра. – 2002. – 472 с. 14. Петренко Ю.В. Організація служби фінансового менеджменту на підприємстві / /Фінанси України. – 2004. - №5. – С.94-98. 15. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 400 с. 16. Селезнева Н.Н., Ионова А.Ф. Финансовый анализ. — М.: Финансы и статистика, 2006.- 248с. 17. Сокиринська І.Г. Діагностика фінансового забезпечення діяльності підприємства // Фінанси України, 2003. - №1,. – С.90-97. 18. Терещенко О. Фінансування підприємств в Україні: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення. // Економіка України. - 2002.- № 1.- С. 10-16. 19. Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб?єктів господарювання. К.: КНЕУ, 2003.-574с. 20. Финансы / Под ред. В. М. Родионовой. — Г.: Финансы и статистика. —2005. — 244 с.. 21. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. - К.: Ельга, Ніка-Центр, 2002.- 360с. 22. Фінанси підприємств: Навчальний посібник / За ред. д.е.н., проф.Г.Г. Кірейцева. – К.: ЦУЛ, 2002. – 268с. 23. Фінанси підприємств: Підручник /Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А.М. Поддєрьогін. – К.: КНЕУ, 2007. – 460с. 24. Хачатурян С.В. Сутність фінансових ресурсів та їх класифікація.// Фінанси України. – 2003.- №4.-С.77-82. 25. Шелудько Н.М. Інвестиційний процес: оцінка ролі й участі банків // Фінанси України. – 2003. - №8. – С.121-126. 26. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Финансы предприятий. - М.: ИНФРА-М,2006.- 343 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (260)