Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Загальноосвітні дисципліни»Екологія»

Лісові ландшафти України та їх раціональне використання

Карточка работы:2474Б
Цена:
Тема: Лісові ландшафти України та їх раціональне використання
Предмет:Екологія
Дата выполнения:2011
Специальность (факультет):Географічний факультет
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Університет ім. Шевченко (КНУ ім. Шевченка)
Содержание:ЗМІСТ Вступ 3 1. Лісові ландшафти України, їх типологія і класифікація 4 1.1 Поняття та функції лісу та лісових ландшафтів 4 1.2 Типологія лісових ландшафтів 7 1.3 Класифікація лісових ландшафтів 11 2. Сучасний стан лісових ландшафтів України 12 2.1 Сучасний стан лісів України 12 2.2 Екологічні проблеми лісових ландшафтів України 15 2.3 Проблеми та наслідки деградації лісових ландшафтів України 18 3. Раціональне використання лісових ландшафтів 29 3.1 Правові засади охорони лісових ландшафтів 29 3.2 Управління лісовими ландшафтами та їх раціональне використання 36 Висновки 41 Список використаних джерел 42  
Курс:5
Реферат:
Язык:Укр.
Вступление: Вступ Використання й охорона природних ресурсів, у тому числі й лісових, та забезпечення екологічної безпеки стає можливим не лише у процесі використання лісових ресурсів, а й завдяки впровадженню ряду державно-правових, організаційних, матеріально-технічних, технологічних, наукових та інших заходів із відтворення лісів. На комплексних підходах про біологічний та екологічний взаємозв'язок між собою землі, ґрунтів, деревних і чагарникових насаджень, рослин недеревного походження, мікроорганізмів, диких тварин базується і лісівнича наука, яка створює вагоме підґрунтя для формування та постійного вдосконалення лісового законодавства як сукупності джерел лісового права різної юридичної сили у складі екологічного. Метою даної роботи було вивчення ролі лісових ландшафтів в екологічній стабілізації довкілля та напрямків їх збереження. Завданнями нашої роботи є: 1) проаналізувати ціннісні властивості лісів; 2) охарактеризувати роль лісу в підтриманні екологічної рівноваги природного середовища 3) розглянути основні функції лісів в екостабілізації територій 4) навести основні аспекти невиснажливого використання фіторесурсів. Об’єктом досліджень є фітоландшафти. Предмет досліджень – значення лісів для розвитку фітоландшафтів. Практична значимість: ліси на планеті займають значні території та мають вирішальне значення у забезпеченні найважливіших потреб живих організмів, а саме дихання, тому стабілізація ландшафтних фітоценозів являє значний інтерес для суспільства в цілому.
Объём работы:
39
Выводы:Висновки Відомо, що в рослинному покриві Землі лісам належить провідна роль як за зайнятою площею, так і за функціональним призначенням. Лісові екосистеми містять найбільшу кількість біотопів і переважну кількість наземних видів рослин, тварин, грибів, та мікроорганізмів світу. В найзагальнішому значенні вони забезпечують головні модуси екзистенціальних, духовних цінностей, промислові та споживчі продукти, захист ґрунтів і водних ресурсів, регуляцію клімату і водного стоку, утилізацію двоокису вуглецю, умови існування і простір для тварин і людини, підтримку регіональних екосистем і, нарешті, завдяки провідній ролі в кругообігу речовин, енергії та інформації, функціонування біосфери та підтримку її екологічної рівноваги. Лісам належить першість і щодо різноманітності екотопів. Вони поширені в усіх кліматичних зонах, за винятком найхолодніших і найсухіших, і зростають майже на всіх типах ґрунтів. Ліси утворюють екотопні психро – та ксерофітні рідколісся в горах та на рівнині практично з усіма типами рослинності. Вирішальну роль ліси відіграють і в стабілізації клімату планети. B доісторичні часи вони, поглинаючи вуглекислий газ, забезпечували глобальний баланс вуглецю. Подальше існування земної цивілізації визначатиметься насамперед станом лісів, оскільки вони значною мірою забезпечують функціонування біосфери, стабілізацію клімату та стабільність природних ландшафтів континентів і океанів. Сьогодні однією з найважливіших проблем збереження біорізноманітності є термінове прийняття конвенції з лісової рослинності або принципів щодо глобального збереження та збалансованого розвитку лісів усіх типів.  
Вариант:нет
Литература: Список використаних джерел 1. Букша І.Ф. Концептуальні положення моніторингу лісів України// Лісівництво і аг¬ролісомеліорація. - Харків. - 2002, № 100. - С. 13-16. 2. Букша І.Ф. Стале управління лісами і моніторинг: огляд сучасних тенденцій// Вісник НАУ: Лісівництво. -К.: НАУ. - 2000, вип. 25. - С. 123-129. 3. Делеган І.В., Король М.М. Спостереження за станом лісів у Європі// Наук. вісник УкрДЛТУ: Зб. наук.-техн. праць. - Львів: УкрДЛТУ. - 2002, вип. 12.7. - С. 180 -168. 4. Лех А.П., Сєрота З., Гриник ГГ. Фітопатологічний моніторинг як частина загально¬державного біологічного моніторингу у Польщі: звіт за 2001 р.// Наук. вісник УкрДЛТУ: Зб. наук.-техн. праць. -Львів: УкрДЛТУ. -2002, вип. 12.4. -С. 177-191. 5. Der Waldzustand in Europa. BFH. Kurzbericht 1999. - 40 S. 6. Jaszczak R. Monitoring lasow. Poznan. Akademia Rolnicza. - 1999. - 212 S. 7. Бондарук М.А., Лавров В.В. Оцінка методів фітодіагностики та прогнозування антропогенних змін екологічних режимів на прикладі лісових екосистем// Биологический вестник ХГУ.- Харьков, 2001.- № 3.- С. 101-106. 8. Бондарук М.А., Лавров В.В. Фітоіндикаційні методи діагностики та прогнозування аеротехногенних змін при моніторингу лісових екосистем// Екологія та ноосферологія.- Київ-Дніпропетровськ: ПВКП «Укртиппроект», 2001.- Т. 3, № 5-6.- С. 22-34. 9. Ворон В.П., Бондарук М.А., Лавров В.В. та ін. Розвиток лiсових фiтоценозiв в умовах антропотехногенезу// Проблеми ботанiки i мiкологiї на порозi третього тисячолiття: Матерiали Х з’їзду Українського ботанiчного товариства. Київ-Полтава, 22-23 травня 1997 р./Ред. кол.: К.М.Ситник (вiдп. ред.) та iн. Київ, 1997.- С. 176-177. 10. Ворон В.П., Лавров В.В., Бондарук М.А. Проблемы диагностики и критерии оценки аэротехногенной трансформации лесов Украины в системе локального мониторинга//Состояние и мониторинг лесов на рубеже XXI века: Материалы междунар. научн.-практ. конференции. Минск, 7-9 апреля 1998. – С. 142-145. 11. Лавров В.В., Бондарук М.А., Пахомов І.В. Флористичні та морфологічні зміни в трав’яному покриві Черкаського бору//Биологический вестник ХГУ, 1998. Т. 2, № 1.- С. 83-86. 12. Смит У.Х. Лес и атмосфера. Взаимодействие между лесными экоситемами и примеясми атмосферного воздуха/Под ред. А.С.Керженцева. – М.: Прогресс, 1985.- 432 с. 13. Гродзинський М.Д. Основи ландшафтної екології: Підручник. – К.: Либідь, 1993. – 224 с. 14. Соммерс У.Т. Устойчивое развитие бореальных лесов: роль глобальных изменений, нарушений и оценка риска// Устойчивое развитие бореальных лесов/Тр. VІІ ежегодн. конф. МАИБЛ - 19-29 авг. 1996 г., Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский НИИ лесного хоз-ва. - Москва, 1997. - С. 128-132. 15. Розбудова екомережі України/Програма розвитку ООН (UNDP): Проект “Екомережі”/ Наук. редактор - Ю.Р.Шеляг-Сосонко. Київ, 1999. - 127 с. 16. Романюк Б.Д., Бурневский Ю.И. Использование ландшафтного подхода при устойчивом управлении бореальными лесами// Устойчивое развитие бореальных лесов/Тр. VІІ ежегодн. конф. МАИБЛ - 19-29 авг. 1996 г., Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский НИИ лесного хоз-ва. - Москва, 1997. - С. 98-101. 17. Рожков В.А., Швиденко А.З., Нильсон С. и др. Ландшафтное биоразнообразие Северной Евразии//Устойчивое управление лесами и сохранение биологического разнообразия в лесном фонде Российской Федерации: Тезисы докладов Всероссийского научн.-практич. совещ. работников лесного хозяйства, 19-21 ноября 1997 г.- стр. 4. 18. Гершинський З.Ю. Типологія лісів Українських Карпат. - Львів: Піраміда, 1996. - 208 с. 19. Голубец М.А. Ретроспектива і перспектива лісової типології. - Львів: Поллі, 2007. - 77 с. 20. Денисик Г.І. Антропогенні ландшафти Правобережної України. -Вінниця: Арбат, 1998. - 282 с. 6. Кравчинский Д.М. Лесовозвращение. - СПб, 1883. - 147 с. 21. Мильков Ф.Н. Ландшафтная сфера Земли. - М.: Мысль, 1970. - 207 с. 22. Мильков Ф.Н. Человек и ландшафты. - М.: Мысль, 1973. - 222 с. 23. Морозов Г.Ф. Учение о типах насаждений. - М-Л., 1930. - 217 с. 24. Морозов Г.Ф, Учение о лесе. - М-Л.: Гослесбумиздат, 1949. - 301 с. 25. Погребняк П.С. Основы лесной типологии. - К.: Изд-во АН УССР, 1955. - 455 с 26. Погребняк П.С. Общее лесоводство. - М.: Колос, 1968. - 440 с. 27. Сукачев В.Н., Зонн С.В. Методические указания к изучению типов леса. - М.: Изд-во АН СССР, 1961. -143 с. 28. Андрейцев В. І. Екологічне право: Курс лекцій: Навч. посібник для юрид. фак. вузів / Володимир Іванович Андрейцев. - К. : Вентурі, 1996. - 388 с. 29. Мельник П. В. Правова охорона лісів Карпатського регіону України / Петро Васильович Мельник : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06. - земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право. - X. : Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 2002. - 19 с. 30. Глава 14. Відтворення лісів / Науково-практичний коментар Лісового кодексу України / Г. І. Балюк, А. П. Гетьман, Т. Г. Ковальчук та ін.; заред. Г. І. Балюк. - К. : Юрінком Інтер, 2009. - С.251-267. 31. Позняк Е. В. Правовий режим земель лісогосподарського призначення / Земельне право України : підруч. / Г.І. Балюк, Т.О. Коваленко, В.В. Носік та ін.; за ред. В.В. Носіка. - К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет». - 2008. - С. 355- 83. 32. Позняк Е. В. Правові аспекти відтворення лісів в Україні / Еліна Владиславівна Позняк // Актуальні проблеми правового регулювання аграрних, земельних, екологічних відносин і природокористування в Україні та країнах СНД: Міжнар. наук-практ. конф. (м. Луцьк, 10-11 вересня 2010 р.): Збірник наукових праць / За заг. ред. А. М. Статівки та ін.. - Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2010.- С. 331-337.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (236)