Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Фінанси»Фінанси»

Управління грошовими потоками на підприємстві

Карточка работы:2400п
Цена:
Тема: Управління грошовими потоками на підприємстві
Предмет:Фінанси
Дата выполнения:2011
Специальность (факультет):финансы
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Київський Гуманітарний Інститут (КГІ)
Содержание: ВСТУП 3 1. СКЛАД І ХАРАКТЕРИСТИКА ГРОШОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ПІДПРИЄМСТВ 5 1.1 Характеристика та склад грошових надходжень підприємств 5 1.2. Доходи від звичайної та надзвичайної діяльності 8 1.3.Методи планування прибутку 10 2. ФОРМУВАННЯ ВАЛОВОГО ДОХОДУ, ЧИСТОГО ДОХОДУ І ПРИБУТКУ 16 2.1. Формування валового доходу 16 2.2. Формування, розподіл та використання прибутку підприємства 18 2.3 Грошові надходження від фінансової діяльності та управління ними 27 3. УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ НА ПРИКЛАДІ ТОВ «АР БОР» 33 3.1. Характеристика підприємства ТОВ «Арбор» та організація фінансової роботи 33 3.2. Аналіз фінансового стану підприємства 41 3.3.Формування та використання прибутку підприємства 48 ВИСНОВКИ 56 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 58 ДОДАТКИ 60
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:  У процесі виробничо-господарської діяльності підприємств постійно здійснюється кругообіг коштів. Укладання коштів у виробництво з метою виготовлення товарів і отримання виручки від їх продажу характеризує кругообіг коштів підприємств. Забезпечення грошових надходжень, які потрібні для відшкодування витрат виробництва й обігу, своєчасне виконання фінансових зобов'язань перед державою, банками та іншими суб'єктами господарювання, формування доходів і прибутку є найважливішою стороною діяльності підприємств. Вхідні грошові потоки підприємств за їхніми джерелами можна поділити на внутрішні та зовнішні. Коли кошти надходять з будь-яких джерел на самому підприємстві, вони належать до внутрішніх. Надходження коштів за рахунок ресурсів, які мобілізуються на фінансовому ринку, свідчить про використання зовнішніх джерел. Структура вхідних грошових потоків залежить від сфери діяльності та організаційно-правової форми підприємства. У світовій практиці 60-70 % фінансових ресурсів надходить на підприємства за рахунок внутрішніх джерел. Актуальність теми полягає в тому, що трансформація ринкових відносин потребує створення необхідної інфраструктури. Розвивається фінансово-кредитна система, створюється і функціонує фінансовий ринок. За таких умов багато підприємств поряд з основною займається і фінансово-інвестиційною діяльністю: купівлею і продажем цінних паперів, укладанням тимчасово вільних коштів на депозитні рахунки, лізингом; наданням майна в оренду; валютними та іншими операціями з метою отримання додаткових доходів. Доходи від цієї діяльності мають значну питому вагу у вхідних грошових потоках підприємств і є мірою розвитку ринкової інфраструктури, особливо фінансового ринку. Ці доходи зростатимуть. Доходи від фінансових інвестицій справляють прямий, безпосередній вплив на формування балансового прибутку. Метою є дослідження грошових потоків, система їх удосконалення. В курсовій роботі були поставлені такі завдання: • дослідити грошові надходження підприємств; • виявити їх значення для підприємств; • вплив фінансової діяльності на грошові надходження; • управління грошовими потоками. Об’єктом є самі грошові надходження та їх структура. Предмет – діяльність підприємства, взаємодія з грошовими потоками, управління ними. Виручка від реалізації продукції, робіт і послуг залежить від основної діяльності підприємств. Тому на неї припадає найбільша частка внутрішніх грошових надходжень. Підприємства можуть реалізовувати продукцію допоміжного виробництва, підсобного сільського господарства, непотрібну й надлишкову сировину, напівфабрикати та інші матеріали, основні засоби, що вибули з виробництва, нематеріальні активи та інше майно. Саме такі грошові надходження підприємств відображаються у розділі «Виручка від іншої реалізації». Отже, грошові надходження підприємств відіграють значну роль у процесі кругообігу коштів. Відшкодовуючи авансовані у виробництво вкладення, формуючи доходи і грошові фонди, вони створюють економічні умови для нового циклу виробництва і реалізації продукції, удосконалення та розширення власного господарства.
Объём работы:
55
Выводы:  Найважливішою стороною діяльності підприємств є забезпечення грошових надходжень, які потрібні для відшкодування витрат виробництва і обігу, своєчасного виконання фінансових зобов’язань перед державою, банками та іншими суб’єктами господарювання для формування доходу і прибутку. Соціально – економічний розвиток ринкових відносин в Україні супроводжуються якісними структурними зрушеннями у бік інтенсифікації виробництва, пошуку джерел його фінансування, підвищення його ефективності. За цих умов важливим фактором подальшого розвитку будь – якого підприємства є грошові надходження, що перевищують платежі підприємства. Від наявності або відсутності коштів буде в кінцевому підсумку залежати можливість функціонування підприємства, його конкурентоспроможність та фінансовий стан. Отже, грошові надходження підприємств відіграють значну роль у процесі кругообігу коштів. Відшкодовуючи авансовані у виробництво вкладення, формуючи доходи і фонди грошових коштів, вони створюють економічні умови для нового циклу виробництва і реалізації продукції, вдосконалення та розширення господарства, збільшення власного капіталу. Слід зауважити, що оскільки підприємства намагаються розширити і модернізувати виробничі потужності, то інвестиційна діяльність найчастіше призводить до відпливу грошових коштів. Інвестиційна діяльність підприємства починається з розроблення інвестиційної стратегії. Інвестиційна стратегія — це формування системи довгострокових цілей інвестиційної діяльності та вибір найефективніших способів їх досягнення. Отже, за ринкової економіки результати фінансово-інвестиційної діяльності є постійним джерелом грошових доходів і балансового прибутку агропромислових підприємств. Для підвищення ефективності роботи підприємств першочергове значення має виявлення резервів збільшення обсягів виробництва і реалізації, зниження собівартості продукції, зростання прибутку. Принципи розподілу прибутку можна сформулювати наступним чином: • прибуток, отриманий підприємством в результаті здійснення виробничо-господарської та фінансової діяльності, розподіляється між державою і підприємством як господарюючим суб'єктом; • прибуток для держави надходить у відповідні бюджети у вигляді податків, обов'язкових платежів, ставки яких не можуть бути довільно змінені. Склад і ставки податків, порядок їх нарахування і внесення до бюджетів встановлюється законодавчо; • величина прибутку підприємства, що залишилася в його розпорядженні після сплати податків, не повинна знижувати його зацікавленості в зростанні обсягів виробництва та покращення результатів виробничо-господарської і фінансової діяльності; • прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства, в першу чергу, направляється на заощадження, забезпечення його подальшого розвитку, і тільки в іншій частині на потреби споживання. Кошти на розвиток і вдосконалення виробництва витрачаються на задоволення потреб, які пов'язані із зростанням обсягів виробництва, технічним переозброєнням, вдосконаленням технології виробництва та інших потреб, що забезпечують зростання і вдосконалення матеріально-технічної бази підприємства. Конкретно ці витрати представляють собою капітальні вкладення в будівництво нових виробничих площ, реконструкцію підприємств, придбання і монтаж нового устаткування, інші витрати капітального характеру, включаючи природоохоронні і такі, що спрямовані на поліпшення умов праці і техніки безпеки. Отже, можна зробити висновок, що грошові надходження на підприємстві відіграють велику роль. Тому, правильне їх використання та раціональне їх отримання призведе до максимального прибутку, що є головною метою кожного підприємства.
Вариант:нет
Литература: 1. Буряк П.Ю., Маринець В.П. "Податкове стимулювання розвитку малого бізнесу в Україні"// Фінанси України. – 2005р. - №6. с.95-98 2. Дуб Л. "Питання розвитку малого бізнесу в Україні"//Вісник Української Академії державного управління при Президенті України. – 2004.- №2. –с.162-168 3. Закон України "Про підтримку малого підприємництва" від 19.10.2000р. №2063-ІІІ 4. Закон України "Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва" від 21.12.2000р. №2157-ІІІ 5. Указ Президента України "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" із змінами і доповненнями, внесеними Указом Президента України від 28 червня 1999 року N 746/99 6. Кирпот О. "Висококонцетроване суспільне виробництво – основа малого підприємницства"//Вісник Української Академії державного управління при Президенті України. – 2002.- №2. –с.127-134 7. Кондратюк Т. "Державна політика підтримки малого бізнесу: зміст і механізм реалізації// Вісник Української Академії державного управління при Президенті України.– 2001.- №4. –с.111-117 8. Лапуста М.Г., Старостин Ю.Л., Малое предпринимательство. – М.:ИНФРА-М. –2004 р. 9. Микитюк О.І. "Фінансове забезпечення розвитку малих підприємств"//Фінанси України. – 2003 р. - №6. – с.55-61 10. Основи економічної теорії:Г. Н. Климко, В.П. Нестеренко. 2007 р. 11. Основи економічної теорії: Крачило М.П. – К., 2005 р. 12. Основи ринкової економіки: Виробничо-практичне видання Пруссова Л.Г. – К.: РВО Поліграфкнига, 2005 р. 13. Послання Президента України до Верховної Ради України 2000 рік "Україна: поступ ХХІ століття. Стратегія економічної та соціальної політики на 2000-2004рр." 14. Пархоменко Т. "Напрямки розвитку податкового потенціалу малого підприємництва"//Вісник Української Академії державного управління при Президенті України. – 2001.- №3. –с.141-148 15. Підприємництва : Підручник. – М:ІНФРА. – 2004 р. під ред. О.І. Волкова 16. Посібник з бухгалтерського обліку Н.С.Юревич. – К.: Видавництво "Укрпапівр", 2002р. – 472с. 17. Протоєрейський О.С. Охорона праці: Практикум для студентів усіх спеціальностей: – К.: НАУ, 2001 – 82 с. 18. Пушкар М.С. Фінансовий облік: Підручник – Тернопіль: Карт – бланк, 2002-628с. 19. Руденко Л.В. та ін. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства: Навч. посіб. – К.: Укоопспілка, 2000. – 422 с. 20. Рудницький В.С.,.-К.:ВД”Професіонал”,2004.-480с 21. Ситник В.Ф., Краєва О.С. Технологія автоматизованої обробки економічної інформації: Навч. посіб. – К., 1999 – 199с. 22. Сопко В. Бухгалтерський облік: Навч. посібник. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2000. – 578с. 23. Супертаблиця: надходження та вибуття запасів // Все про бухгалтерський облік № 74, 2006.- 15-25 с. 24. Торобов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посіб. – К.: Т-во "Знання", КОО, 2000. – 378 с. 25. Тужельний М.В., Лінник В.Г. теорія бухгалтерського обліку. Підручник. – К.: КНЕУ, 2001 – 334с. 26. Тахтінова Л.А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: монографія. – К.: КНЕУ, 2001. – 387 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (569)