Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Торгівля та комерція»Комерційна діяльність»

Узагальнена характеристика біржового ринку

Карточка работы:3038ф
Цена:
Тема: Узагальнена характеристика біржового ринку
Предмет:Комерційна діяльність
Дата выполнения:2006
Специальность (факультет):Економіка підприємства
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Торговельно-Економічний Університет (КНТЕУ)
Содержание:Вступ 3 1. Особливості біржового ринку в Україні 4 2. Правове регулювання біржової діяльності в Україні 7 3. Основні види бірж в Україні 10 Висновки 14 Перелік використаної літератури 15
Курс:
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Перехід України до ринкової економіки потребує докорінної зміни нинішніх і формування нових ринкових інституцій, не властивих колишній адміністративно-командній системі управління економікою. Для ефективного функціонування народногосподарського комплексу треба створити практично нове ринкове середовище. Одним із головних його елементів є формування біржових інститутів. В умовах виходу вітчизняних товаровиробників на світовий ринок зростає інтерес до поняття біржі, її економічних функцій, ролі й місця у ринковій економіці, до техніки здійснення біржових операцій, тенденцій розвитку біржової торгівлі. Біржі, будучи складовою сучасної системи ринку, покликані забезпечити безупинність процесу розширеного відтворення і прискорення обігу капіталів, товарів та інших видів суспільного продукту. Скорочення завдяки біржам часу обігу капіталів, товарів підвищує ефективність використання основних фондів, передових ресурсів, зменшує потребу в обігових коштах, банківському кредиті й тим самим дає змогу збільшити ресурси, які можна спрямувати в інші галузі народногосподарського комплексу країни. Тому прискорення обігу коштів через біржову систему - одне з головних економічних завдань.9, c.132 Єдина ринкова основа формування бірж об'єктивно передбачає загальні закономірності біржової діяльності, пов'язані як із сутністю цієї діяльності, так і з формами її організації. Саме питанням особливості функціонування біржового ринку в Україні присвячена дана робота. В ній розкриваються сутність, функції та класифікація біржових інститутів, методи й напрямки правової регламентації біржової діяльності.
Объём работы:
12
Выводы:В Україні досі не створено відкритого й прозорого механізму ціноутворення, що призводить до нестабільності й непередбачуваності цін на ринку. Такі важливі для національної економіки товари як метал, руда, нафтопродукти, вугілля, лісоматеріали, цукор, м'ясо, рослинна олія, здебільшого, реалізуються на позабіржовому ринку і, як правило, за тіньовими схемами, минаючи прозорі біржові товарні потоки. В системі ринку ефективним механізмом стримувань і противаг є розвинений біржовий ринок, який виконує роль “завжди відкритих дверей” для продажу товарів усіма виробниками за реальними ринковими цінами, встановленими на основі балансу попиту й пропозиції. Як свідчить багатовіковий досвід ринкових відносин, біржі є ключовими економічними інструментами, що забезпечують прозорість і відкритість товарних ринків та середовище конкуренції й вільного пересування товарів і послуг. Сьогодні біржі в країнах з розвиненим ринком виконують такі основоположні для економіки функції, як забезпечення прозорого ціноутворення, страхування цінових ризиків, трансферт товарних і фінансових потоків, забезпечення прогнозування та планування виробничої діяльності, отримання прибутків, стабілізація економіки на макроекономічному рівні. Розвинений біржовий ринок завдяки прозорим механізмам ціноутворення й прогнозування продажу товару за реальною ринковою ціною створює рівні умови для ведення бізнесу всіма суб'єктами підприємництва, виводить фінансові й товарні потоки з тіні, відновлює баланс між працею і прибутком, а отже, сприяє досягненню якісно вищого, більш інтенсивного розвитку бізнес-середовища та економіки. На підставі викладеного матеріалу ми можемо зробити висновок, що біржовий ринок в Україні знаходиться лише на початковій стадії розвитку і потребує вирішення багатьох проблем правового, адміністративного і організаційного характеру
Вариант:нет
Литература:1. Закон України "Про товарну біржу", від 10 грудня 1991 року // Відомості ВР 1992, № 10. 2. Закон України "Про банкрутство" від 14 травня 1992 року//Відомості ВР України, 1992, №31. 3. Закон України "Про цінні напери та фондову біржу" від 18 червня 1991 року //Відомості ВР України ,1991, №38. Із змінами та доповненнями //Галицькі контракти, 1996, № 42. 4. Закон України "Про господарські товариства" від 19 вересня 1991 року // Відомості ВР України, 1991, № 49. Із змінами та доповненнями //Галицькі контракти, 1996, №42. 5. Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 20 березня 1991 року // Відомості ВР України, 1991, № 25. Із змінами та доповненнями //Додаток до журналу "Вісник НБУ", 1996, № 1. 6. Закон України "Про систему оподаткування" від 25 червня 1991 року // Відомості ВР України, 1991, № 31. Із змінами та доповненнями // Голос України, 1997, 25 березня, № 52. 7. Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" від 30 жовтня 1996 року //Голос України, 1996, 26 листопада № 221. 8. Гольцберг М. А. Акционерные товарищества. Фондовая биржа. Операции с ценными бумагами. - К.: Текст, 1992.- 94 с. 9. Дегтярева О.И., Кандинская О.А. Биржевое дело. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997.-184с. 10. Берлач А. І. та ін. Організаційно-правові основи біржової діяльності: Навч. посібник/А. І. Берлач, Н. А. Берлач, Ю. В. Ілларіонов.- К.: Фенікс, 2000. - 336 с. - Бібліогр.: с. 332.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (46)