Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Облік та аудит»Аудит»

Особливості аудиту підприємств малого бізнесу на спрощеній системі

Карточка работы:30401ф
Цена:
Тема: Особливості аудиту підприємств малого бізнесу на спрощеній системі
Предмет:Аудит
Дата выполнения:2006
Специальность (факультет):Облік та аудит
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Національний Університет Харчових Технологій (НУХТ)
Содержание:Вступ 3 Методика здійснення проведення аудиту підприємств малого бізнесу на спрощеній системі 5 Висновки 16 Список літератури 19 Додаток А 20
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Малий бізнес в Україні розпочався з кооперативів 1986 року. Після старту ринкової економіки відбувалося формування сектору малого бізнесу і кількісне зростання до 2000 р., коли ріст призупинився, не досягши рівня розвинених країн та й недавніх сусідів із соцтабору. Чому? Дослідники, урядовці аналізують стан малого бізнесу і нагромадили колекцію причин та пояснень, але без практичного позитивного впливу. Були Держкомітети, національні і регіональні програми, низки заходів і проектів, але малий бізнес формувався не завдяки цим діям, а внаслідок самоорганізації в несприятливому середовищі. Аби змінити становище необхідно перейти до нової парадигми, оскільки стара не відповідає реаліям. Якщо раніше малий бізнес бракувало інформації, фінансів, знань, були проблеми з приміщеннями, реєстрацією, ліцензіями, оподаткуванням, то тепер головним дефіцитом є людський потенціал. За попередні майже 20 років ті, хто хотів або був змушений, самотужки “йшли в бізнес”, а тепер необхідно вирішувати проблему поповнення. Нинішній стан малого бізнесу не задовольняє ані державні інституції, ані самих підприємців, ані громадськість і, врешті решт, стримує потенціально можливий розвиток економіки і добробуту. Такі країни як Польща, Чехія, Угорщина, країни Балтії, які майже одночасно з Україною розпочали перехід до ринкової економіки, досягли не тільки макроекономічних успіхів, але й наблизилися до рівня розвинених країн за показниками малого бізнесу. На вирішальну фазу перехідного періоду західним сусідам знадобилося 5-7 років – Україна ж на чотирнадцятому році перебудови ще тільки претендує на статус країни з ринковою економікою. Зрозуміло, що незадовільність стану малого бізнесу фіксується не тільки узагальненими статистичними даними, а й результатами численних соціологічних досліджень і опитувань. На жаль, малий бізнес в Україні, який на протязі багатьох років формувався як засіб виживання для самих підприємців та їх родин, так і залишився “бізнесом виживання”, не сформувавшись у повноцінний сектор економіки, як це має місце в багатьох країнах. Мається на увазі, що малий бізнес окрім функції задоволення місцевих потреб (торгівля, послуги, будівництво тощо) несе такі важливі економічні навантаження: складає вагому частину експортної діяльності країни; поряд з великими корпораціями є продуктивним агентом інноваційної діяльності; співпрацює з великими підприємствами, утворюючи взаємовигідні кооперативні структури. Метою аудиту стану обліку діяльності малих підприємств (МП) є встановлення відповідності методики обліку, що застосовується на підприємстві, чинному законодавству щодо малого бізнесу, виявлення наявних помилок або порушень та ступеню їх впливу на достовірність бухгалтерської звітності. Специфічними завданнями аудиту обліку діяльності МП: • перевірка робочого плану рахунків, що застосовується на підприємстві; • перевірка системи оподаткування суб’єктів малого підприємництва та відображення податків в обліку; • перевірка облікових регістрів, що складаються за спрощеною формою; • перевірка квартальної та річної звітності, складеної за скороченою формою. Джерелами інформації для аудиту діяльності МП є: свідоцтво про сплату єдиного податку (в разі спрощеної системи оподаткування); наказ про облікову політику; регістри обліку; звітність.
Объём работы:
13
Выводы:Малий бізнес є пріоритетом розвитку будь-якої держави з перехідною економікою, дзеркальним відображенням процесу демократичних реформ у країні. Малий бізнес розвивається переважно у сфері торгівлі та громадського харчування, в якій зосереджено 51% загальної кількості малих підприємств. Не набув широкого розвитку малий бізнес у виробничих галузях економіки. Так, в промисловості, будівництві, побутовому обслуговуванні населення та транспорті працює відповідно 15, 10, 5 та 2% всіх малих підприємств. Кожне з малих підприємств сумлінно трудиться, виходячи з власних інтересів, на що має повне право, закріплене в Конституції. Виникаюча в результаті цього деформована структура малого бізнесу лише відбиває загальну несприятливість ділового середовища в Україні. Але вона ж дозволяє зрозуміти, чому дотепер політика підтримки малого бізнесу в країні не знайшла належного пріоритетного значення. У реальній економічній системі питання про необхідність розвитку малих форм підприємництва набагато складніше, ніж може видатися на перший погляд. На цей різновид бізнесу покладено завдання модифікації соціальних та економічних процесів у державі. Найважливіша складова такої модифікації — забезпечення додаткових робочих місць, що дає змогу державі безболісніше вийти з процесу реструктуризації великих підприємств, на яких вивільняється величезний людський потенціал. Малі підприємства з простим технологічним процесом виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, які здійснюють за місяць не більше 300 господарських операцій, можуть застосовувати спрощену форму бухгалтерського обліку. Спрощена форма бухгалтерського обліку може застосовуватися в: простій формі (без використання регістрів обліку майна малого підприємства), якщо мале підприємство здійснює за місяць не більше 100 господарських операцій і не здійснює виробництво продукції та робіт, пов’язаних з великими матеріальними витратами; формі бухгалтерського обліку з використанням регістрів обліку майна малого підприємства, якщо мале підприємство на балансі обліковує власні основні засоби, виробничі запаси і готову продукцію, і здійснює за місяць понад 100 господарських операцій. Необхідно вказати, що використання двох форм спрощеного обліку зовсім не означає, що малі підприємства не мають права застосовувати звичайну журнально-ордерну схему обліку. Якщо підприємство до переходу на сплату єдиного податку застосовувало саме таку форму обліку і для нього має сенс продовжувати її вести, то суб’єкт малого підприємництва може не переходити на спрощену форму бухгалтерського обліку. Застосування форми бухгалтерського обліку з використанням (веденням) регістрів обліку майна малого підприємства припускає заповнення більшої кількості відомостей і відповідно більшою мірою відображає фінансовий стан підприємства. При застосуванні цієї форми обліку необхідно вести такі облікові регістри: Відомість обліку основних засобів, нарахованих амортизаційних відрахувань (зносу) (форма № В-1); Відомість обліку виробничих запасів, готової продукції та товарів (форма № В-2); Відомість обліку витрат на виробництво (форма № В-3); Відомість обліку коштів і фондів (форма № В-4); Відомість обліку витрат та інших операцій (форма № В-5); Відомість обліку реалізації (форма № В-6); Відомість обліку розрахунків з постачальниками (форма № В-7); Відомість обліку заробітної плати (форма № В-8 (без використання граф 18 — 21)); Відомість (шахова) (форма № В-9). Як правило, кожна відомість застосовується для обліку операцій по одному з використовуваних рахунків бухгалтерського обліку. Сума за будь-якою операцією записується у двох відомостях одночасно; у першій — по дебету рахунка з наведенням шифру рахунка, що кредитується (у графі «Кореспондуючий рахунок»), а в другій — по кредиту рахунка з аналогічним записом шифру рахунка, що дебетується. В обох відомостях у графі «Зміст операції» записується на підставі форм первинної облікової документації зміст проведеної операції. Дані щодо фінансово-господарській діяльності малого підприємства за місяць з усіх відомостей переносяться до відомості форми № В-9, що є основою складання оборотної відомості, яка у свою чергу застосовується для складання бухгалтерського балансу. Зміна оборотів у поточному місяці за операціями, що відносяться до минулих періодів, відображається в регістрах звітного місяця в загальноприйнятому порядку — додатковим записом (зменшення оборотів — способом «червоне сторно»).
Вариант:нет
Литература:1. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.09.99р. №996-ХІУ 2. Закон України “ Про власність” від 07.02.91р. № 697-12 із змінами та доповненнями 3. Закон України “Про підприємництво” від 07.02.91р. №698-ХІІ із змінами та доповненнями 4. Закон України “Про підприємства в Україні” від 27.03.91р. № 887-ХІІ із змінами та доповненнями 5. Закон України “Про господарські товариства” від 19.09.91р. №1576-ХІІ із змінами та доповненнями 6. Закон України “Про аудит та аудиторську діяльність в Україні” від 23.03.93р. № із змінами та доповненнями 7. Національні нормативи аудиту в Україні затверджені АПУ №73 від 18.12.98р. 8. Аудиторская деятельность в Украине .Сборник нормативных актов .-Харьков , 1999 9. Білуха М.Т. Курс аудиту .-К.: Вища школа , 1998р. С 10. Белый И.Н. Аудит и ревизия.-Минск, 1994. 11. Бирюкова И.К.Практический бухгалтерский учет и аудит в Украине.-Киев, 1996. 12. Данилевский Ю.А.Практика аудита.-Москва,1994. 13. Завгородний В.П. Бухгалтерский учет, контроль и аудит в системе управления предпрпиятием.-К., 1997. 14. Завгородний В.П. Бухгалтерский учет, контроль и аудит в условиях рынка.-К., 1997. 15. Жила В.Г. Ревизия и аудит –Киев МАУП, 1994г. 16. Ковалева О.В. Аудит.-Москва, 1999.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (192)