Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Банківська справа»Банківська справа»

Аналіз управління власним капіталом

Карточка работы:2448п
Цена:
Тема: Аналіз управління власним капіталом
Предмет:Банківська справа
Дата выполнения:2011
Специальность (факультет):банківська справа
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Університет Економіки і Права «КРОК» (КРОК)
Содержание: Вступ 3 1. Загальна фінансово-економічна характеристика діяльності ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» 5 2. Особливості формування та використання банківського капіталу 17 3. Ліквідність комерційного банку як показник ефективності управління банківським капіталом 30 Висновки 39 Список використаних джерел 41 Додатки 43
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление: Провідне місце в перехідному періоді економіки України до ринку належить фінансово-кредитній системі. Від ефективності й безперебійності функціонування кредитно-фінансового механізму залежить не лише своєчасне отримання коштів окремими господарськими одиницями, а й темпи економічного розвитку країни в цілому. Центральною ланкою цього механізму в сучасній економіці стають банки. Один із найголовніших складових елементів діяльності банку — вивчення його ресурсної бази, а саме банківського капіталу, що є надзвичайно актуальним питанням, особливо на сучасному етапі. Банківський капітал — це основа основ діяльності будь-якого банку, оскільки процеси утворення капіталу й надання позик перебувають у тісному взаємозв’язку. Тому розуміння економічного змісту банківського капіталу, значення проблем, пов’язаних із його ефективним формуванням і доцільним використанням, надзвичайно важливе, особливо для українських комерційних банків. Ураховуючи це, актуальним є моделювання кожним окремо комерційним банком шляхів і джерел ресурсного забезпечення його діяльності. Актуальність теми визначається роллю капіталу у процесі створення та функціонування банку. Проблеми банківської сфери є водночас проблемами фінансової безпеки держави. Низький рівень капіталізації посилює ризики в діяльності банків, зменшує їхню здатність до перерозподілу коштів у масштабах економіки. Вивченню економічної суті капіталу банку присвятили свої праці А. Сміт, Дж.С. Мілль, А. Маршалл, Й. Шумпетер, П. Роуз, Д. Кемпбел, О. І. Лаврушин, О. І. Новопашин, Е. А. Уткін, О. М. Тавасієв, А. Н. Люкшинов, а також вітчизняні вчені А. Мороз, М. Алексеєнко, О. Васюренко, З. Васильченко, Н. Версаль, Н. Шелудько, О. Герасимович, А. Вожжов, С. Сиротян, О. Дзюблюк, Ж. Довгаль, О. Кириченко, Ж. Мартинюк, А. Ятченко та ін. Однак проблеми стратегічного банківського менеджменту та механізму його впливу на рівень фінансової безпеки держави залишаються недостатньо дослідженими економічною наукою.
Объём работы:
29
Выводы: Надійність і динаміка функціонування економіки країни залежить від фінансової стабільності й автономності банківської системи. На сьогодні існує проблема капіталізації, яка породжує дисбаланс цього взаємозв’язку. Проблема належного обслуговування банками узятих на себе грошових зобов’язань, недостатньої адекватності капіталів банків до обсягу сформованих ними активів і є головною проблемою капіталізації. ПАТ КБ «ПриватБанк» - лідер банківського ринку України. Заснований в 1992 році, комерційний банк ПриватБанк є лідером банківського ринку країни і найбільшим банком з вітчизняним капіталом. За станом на 1 січня 2009 року: - розмір чистих активів ПриватБанку складає 80165 млрд. грн., - статутний фонд банку становить 5684 млрд. грн., - власний капітал - 7,67 млрд. грн., - кредитний портфель банку - 72788 млрд. грн., - чистий прибуток ПриватБанку за підсумками 2008 року склала 1292 млрд. грн. Якщо оцінювати кредитування Приватбанком фізичних і юридичних осіб у сумарному обсязі, то на 1.01.2010 р. воно становить близько 72 млрд. грн. Відтак, як уже наголошувалося вище, Приватбанк є лідером українського ринку за величиною кредитного портфеля. При цьому важливо зазначити спрямованість кредитування для задоволення потреб у кредитних ресурсах головним чином юридичних осіб, що відповідає стратегії банку. Поточний рівень капіталізації банківської системи не повною мірою забезпечує вимоги зростаючої вітчизняної економіки. По-перше, обсяг капіталу вітчизняних банків є недостатнім для розв’язання проблеми інтеграції вітчизняної банківської системи зі світовим фінансовим простором, що пояснюється незначним його рівнем відносно обсягу капіталу банків розвинених країн світу. По-друге, для вітчизняної банківської системи важливим є дотримання угоди про капітал банків, підписаної членами Базельського комітету, яка містить міжнародні правила регулювання достатності банківського капіталу й рекомендована всім країнам із ринковою економікою. Банківська система України в попередні роки дотримувалася рівня достатності капіталу банків, рекомендованого Базельським комітетом. Однак інтеграція України з міжнародним фінансовим простором зумовлює необхідність поступового впровадження у вітчизняних банках рекомендацій нової Базельської угоди (Базель II). Проблеми нарощення капіталу вітчизняними банками на тлі зростання національної економіки можуть спричинити недотримання банками вищезазначених рекомендацій. Таким чином, в Україні, на жаль, ми маємо: • слабокапіталізовані комерційні банки, які на сьогодні не можуть конкурувати з іноземними банками; • нерозвинуту банківську систему, яка ще не охопила достатньою мірою своєю діяльністю всі регіони України, а розвинулася в своїй більшості лише в м. Києві; • процес реформування банків передбачає закриття збиткових філій та банків поряд зі зміною їх власників; • банки майже повністю припинили будівництво та необхідно відкрити нові філії внаслідок недостатньої кількості вільних власних коштів.
Вариант:нет
Литература: 1. Закон У країни « Про банки і банківську діяльність » № 2121-ІІІ від 07.12.2000 р. Електронний ресурс. — Режим доступу : http // www. zakon.rada.gov.ua 2. Постанова НБУ «Про затвердження Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні» № 368 від 28.08.2001 р. Електронний ресурс. — Режим доступу : http // www. zakon.rada.gov.ua 3. Герасимович А.М., Алексеєнко М.Д. Аналіз банківської діяльності: Підручник — К.: КНЕУ, 2003. — 600 с. 4. Денисенко М.П.. Гроші та кредит у банківській справі: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. — К.: Алерта, 2004. — 478 с. 5. Динаміка фінансового стану банків України на 01.01.2010 року // Вісник НБ У. — 2010. — №2. 6. Зінченко В.І. Гроші, кредит і банківська справа: Конспект лекції з дисципліни "Основи екон. теорії" для студ. усіх спец. денної і заоч. форм. навч. — К.: УДУХТ, 1994. — 281 с. 7. Зубок М.І. Організаційно-правові основи безпеки банківської діяльності в Україні: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл.. — 2.вид., доп. — К.: Істина, 2000. — 84 с. 8. Криклій А. С. Проблеми капіталізації банківської системи У країни в умовах глобалізації / А. С. Криклій, І. О. Лютий, Т. Б. Рихлінський // Економіка та держава. — 2007. — №5. — С. 10 — 13. 9. Кульчицька Р.Б., Щибиволок З.І. Аналіз фінансово-господарської діяльності комерційного банку. — Тернопіль: Тернопільська академія народного господарства, 1996. — 501 с. 10. Лагутін В.Д. Гроші та грошовий обіг: Навч. посіб.. — 5. вид., стер. — К.: Знання, 2003. — 200 с. 11. Марцин В. С. Проблеми і шляхи підвищення капіталізації банківських установ в управлінні капіталом банку / В. С. Марцин // Фінанси У країни, 2007. — №2 — С. 77 — 88. 12. Основні показники діяльності банків У країни на 01.01 2011 року // Вісник НБУ. — 2011. — № 2. 13. Парасій-Вергуненко І.М. Аналіз банківської діяльності: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни — К.: КНЕУ, 2003. — 347 с. 14. Примостка Л.О. Аналіз банківської діяльності: сучасні концепції, методи та моделі. — К.: КНЕУ, 2002. — 316 с. 15. Структура власного капіталу банків України за станом на 01.01.2011 р. // Вісник НБУ. — 2011. — №2. 16. .www.aub.com.ua – Офіційний веб-сайт Асоціації українських банків. 17. www.bank.gov.ua – Офіційний сайт Національного банку України 18. www.privatbank.ua – Офіційний сайт ПАТ КБ «Приватбанк»  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (184)