Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Маркетинг»Логістика»

Організація товаропостачання роздрібненої торгівельної мережі

Карточка работы:5972б
Цена:
Тема: Організація товаропостачання роздрібненої торгівельної мережі
Предмет:Логістика
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Товарознавство та комерційна торгівля
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Торговельно-Економічний Університет (КНТЕУ)
Содержание:ВСТУП 3 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТОВАРОПОСТАЧАННЯ РОЗДРІБНОЇ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МЕРЕЖІ 5 1.1. Принципи та методи товаропостачання 5 1.2. Організація товаропостачання на основах логістики 11 2. АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ „ФАРФОР-ФАЯНС” 17 2.1. Формування асортименту товаропостачання 17 2.2. Транспортне та інформаційне забезпечення товаропостачання 21 3. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТОВАРОПОСТАЧАННЯ 28 3.1. Визначення оптимального маршруту доставки товару 28 3.2. Оптимізація партії закупівлі товару 34 ВИСНОВКИ 37 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 40
Курс:6
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Процес доведення товарів від підприємств-виготовлювачів через підприємства оптової й роздрібної торгівлі до споживачів називається товарорухом. Він включає не тільки переміщення товарів з місць виробництва в місця споживання, але й операції, пов'язані з їхнім зберіганням, сортуванням і підготовкою до продажу на підприємствах торгівлі. Тому раціональна організація процесу товароруху - одна з важливих функцій торгівлі. Із цією метою повинні визначатися найбільш сприятливі потоки й напрямки руху товарів, більш економічні види транспорту, а також повинна створюватися відповідна мережа складів і баз. Товарорух припускає створення технологічного ланцюга, здатного вчасно й безперебійно постачати товари від виробництва до споживачів у необхідній кількості, різноманітному асортименті, високої якості, при мінімальних витратах праці, матеріальних засобів і часу. Основними ланками технологічного ланцюга товароруху є виробничі й сільськогосподарські підприємства, що виробляють товари народного споживання, оптові бази, магазини й інші пункти роздрібного продажу товарів. Слідуючи зі сфери виробництва в сферу споживання, товари можуть проходити через одну або більше складських ланок. Раціональна організація процесу товароруху передбачає проходження товару через мінімальну кількість ланок. Актуальність обраної теми визначається тим, що велике значення в сучасній економіці відіграють роздрібні торговельні мережі. Організація товаропостачання роздрібної торговельної мережі повинна ґрунтуватися на наукових засадах, і ефективним механізмом тут виступає організація товаропостачання на засадах логістики. Логістика – досить нове для нас поняття: бібліографія ще не виділяє її як самостійний науковий напрям на підприємствах Ук¬раїни, які тільки починають приділяти їй увагу, а вітчизняні літератур¬ні джерела, присвячені цій проблемі, можна перерахувати по пальцях. Проте у великих роздрібних торговельних мережах логістичному підходу починає віддаватися перевага. Проблемою на сучасному етапі розвитку торговельних мереж є відсутність досконалого механізму та висококласних спеціалістів з логістики. Метою курсової роботи є організація товаропостачання роздрібної торговельної мережі на засадах логістики. Об’єктом дослідження виступає процес товаропостачання роздрібної торговельної мережі, застосування основних логістичних принципів товаропостачання. Предметом дослідження є роздрібна торговельна мережа „Фарфор-фаянс”, яка володіє широким асортиментом товарів та здійснює свою діяльність на основі логістичних концепцій. Основними завданнями, що вирішуються при написанні курсової роботи, є: ? розгляд принципів та методів товаропостачання роздрібної торговельної мережі; ? організація товаропостачання на засадах логістики; ? формування асортименту товаропостачання роздрібної торговельної мережі; ? аналіз транспортного та інформаційного забезпечення товаропостачання; ? визначення оптимального маршруту доставки товарів у роздрібну торговельну мережу; оптимізація партії закупівлі товарів.
Объём работы:
40
Выводы:Під товаропостачанням роздрібної торговельної мережі розуміється система заходів, що представляє собою комплекс комерційних і технологічних операцій з доведення товарів до підприємств роздрібної торгівлі. Завдяки раціонально організованому товаропостачанню на роздрібних торговельних підприємствах забезпечується повнота й стабільність асортименту товарів, необхідний рівень товарних запасів, задоволення попиту населення, а також високі фінансово–економічні показники роботи торговельних підприємств. Товаропостачання роздрібних торговельних підприємств ґрунтується на наступних основних принципах: планомірність; ритмічність; оперативність; економічність; централізація; технологічність. Найбільш ефективним методом доставки товарів на роздрібні торговельні підприємства є централізоване завезення. Сьогодні під впливом дії низки чинників компанії приділяють велику увагу логістиці. По-перше, обслуговування покупців та задоволення їх потреб стало наріжним каменем маркетингової стратегії багатьох підприємств, зокрема роз¬поділ товарів є дуже важливим елементом обслуговування споживачів. Все більше і більше компаній розуміють, що вони можуть залучити та утримати споживачів, якщо запропонують швидку доставку, найкраще обслуговування та нижчі ціни. А це досяга¬ється шляхом покращення роботи системи товаропостачання. Забезпечення необхідного рівня обслуговування покупців і росту основних економічних показників діяльності торговельного підприємства в значній мірі залежить від правильного формування асортименту товарів у його магазинах. Формування асортименту являє собою процес підбору для реалізації в магазині різних груп товарів, їх видів і різновидів, диференційованих за всіма відмітними ознаками. Процес формування товарного асортименту у магазині повинен виходити з форми його товарної спеціалізації й розміру торговельної площі й бути спрямований на задоволення попиту контингенту покупців, що обслуговуються, і забезпечення високої прибутковості його діяльності. Велику роль в організації товаропостачання на засадах логістики відіграє транспортне забезпечення. По-перше, воно присутнє як складова частина або компонент у основних функціональних областях логістики (закупівельний, виробничій, розподільчій); по-друге, транспорт є однією із галузей економіки, у якій також розвивається підприємницька діяльність: транспорт пропонує на ринку товарів і послуг свою продукцію – транспортні послуги, за які отримує доходи і має прибуток. Сучасний стан товаропостачання на засадах логістики багато в чому визначається бурхливим розвитком і впровадженням в усі сфери інформаційно-комп’ютерних технологій. Реалізація більшості логістичних концепцій і систем була б неможливою без використання швидкодіючих комп’ютерів, локальних обчислювальних мереж, телекомунікаційних систем та інформаційно-програмного забезпечення. Значення інформаційного забезпечення логістичного процесу настільки важливе, що багато фахівців виділяють особливу інформаційну логістику, яка має самостійне значення в бізнесі та управлінні інформаційними потоками і ресурсами. Основними напрямами підвищення ефективності товаропостачання роздрібної торговельної мережі є визначення оптимального маршруту доставки товарів та оптимізація партії закупівлі товару. Для оптимізації руху вантажопотоку на транспорті використовують транспортні методи, які дають змогу обрати найкращий варіант перевезення вантажів з декількох пунктів постачання в декілька пунктів призначення (споживання), забезпечуючи найменші сумарні витрати, пов’язані з виробництвом і транспортуванням виробів. Одна з основних проблем товаропостачання й логістики полягає у визначенні оптимального обсягу поставки, тому що збільшення обсягу поставок вимагає додаткових витрат по розміщенню й зберіганню запасів. Існують різні моделі для визначення обсягу замовлення й рівня запасів. Їхнє застосування залежить від того, чи є попит на товари залежним або незалежним. Залежний попит означає, що товар, який постачається, є складовою частиною товару, що формується для продажу і відіграє важливу роль для формування асортименту.
Вариант:нет
Литература:1. Альбеков А. У., Федько В. П., Митько О. А. Логистика коммерции. — Ростов на Дону: Феникс, 2001. 2. Аникин Б. А. Логистика. — М.: ИНФРА, 1997. 3. Бланк И.А. Управление торговым предприятием / Бланк И. А. - М.: Тандем, изд-во „ЭКМОС”, 1998. - 416 с. 4. Ганджинский А. М. Основы логистики. — М.: Информационно-внедренческий центр „Маркетинг”, 1996. 5. Гордон М. П. Функции и развитие логистики в сфере товарообращения // Риск, 1993. — № 4. 6. Гордон М. П., Карнаухов С. Б. Логистика товародвижения. — М.: изд-во ЗАО „Центр экономики и маркетинга”, 1999. 7. Дашков Л.П. Коммерция и технология торговли / Л.П. Дашков, В.К. Памбухчиянц.- М.: Маркетинг, 1999.-445 с. 8. Елагин Ю.А. Технология и коммерческая деятельность / Ю.А. Елагин, Т.И. Николаева. Ч. 1. Розничная торговля. - Екатеринбург, 2000.-201 с. 9. Кальченко А. Г. Логістика: Підручник. — К.: КНЕУ, 2003. 10. Киршина М.В. Коммерческая логистика. - М.: Центр экономики и маркетинга, 2001. 11. Крикавський Є.В. Логістика. Для економістів: Підручник. – Львів: Видавництво НУ „Львівська політехніка”, 2004. 12. Ларіна Н.В. Логістика: Підручник. – К.: Либідь, 2005. 13. Леви М. Основы розничной торговли / М. Леви, А. Бартон. – СПб., 2001.-446 с. 14. Молоткова Н.Г., Соседов Г.А. Организация, технология и проектирование коммерческих предприятий: Учебное пособие. – Таганрог: Издательство ТГТУ, 2004. 15. Неруш Ю.М. Коммерческая логистика / Ю.М. Неруш. - М.: Юнита, 1997. 16. Окландер М. А. Маркетинг и логистика в предпринимательстве. — Одесса: АПИТИЭН, 1996. 17. Памбухчиянц В.К. Организация, технология и проектирование торговых предприятий: Учеб./В.К. Памбухчиянц.-М., 1998.-318 с. 18. Панкратов Ф. Г. Организация и технология торговых процессов / Ф. Г. Панкратов. - М.: Экономика, 1990. - 304 с. 19. Платонов В.Н. Организация торговли / В.Н. Платонов. - Минск-БГЭУ, 2002. - 287 с. 20. Савинский А.И. Розничная торговля о основы товароведения. – Минск, 2002 – 543 с. 21. Сивохина Н. М., Родников В. Б., Горбунов Н. Я. Логистика. — М.: ООО „Издательство АСТ” ЗАО „РНК Русанова”, 2002. 22. Сергеев В. М. Логистика в бизнесе. — М.: ИНФРА-М, 2001. 23. Смехов А.А. Введение в логистику / А. А. Смехов. - М.: Транспорт, 1993. 24. Таджикский А.М. Основы логистики / А.М. Таджикский. - М.: Юнита, 1997. 25. Торговое дело: Экономика и организация: Учеб. / под ред. Л.А. Брагина, Т.П. Данько. - М.: ИНФРА-М, 1997. - 256 с. 26. Харольд Фирон, Майкл Линдерс. Управление снабжением и запасами. Логистика / Пер. с англ. — СПб.: Полигон, 1999. 27. Чкалова О.В. Организация товароснабжения и формирования ассортимента: Метод, пособие / О. В. Чкалова. - Нижний Новгород, 1998.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (152)