Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економічний аналіз і статистика»Економічний аналіз»

Контрольна робота з предмету "Економічний аналіз", 3 курс, НУХТ

Карточка работы:2729Б
Цена:
Тема: Контрольна робота з предмету "Економічний аналіз", 3 курс, НУХТ
Предмет:Економічний аналіз
Дата выполнения:2011
Специальность (факультет):Економічна
Тип:Контрольна робота
Задание:1. Класифікація видів економічного аналізу. 2.Основи методики аналізу технічного рівня виробництва та праці. Задача 1. Необхідно визначити вплив факторних показників на результативний показник методом елімінування (обсяг випущеної продукції, фонд оплати праці за півріччя та обсяг випущеної продукції). Зробити відповідні висновки. Таблиця 1.1 Показник Одиниця виміру І півріччя ІІ півріччя 1. Чисельність робітників чол. 270 275 2. Кількість відпрацьованих днів дні 190 195 3. Середньоденна заробітна плата грн. 7 6 4. Фонд оплати праці грн. Задача 2. За даними, наведеними в таблиці, дати оцінку виконання плану за асортиментом і структурою випущеної продукції. Зробити відповідні висновки (таблиця 2.1). Таблиця 2.1 Вид продукції План Факт 1 7845 7985 2 1125 985 3 300 324 4 2256 2002 5 545 640 Задача 3. Проаналізувати ритмічність виробництва продукції за періодами. Розрахувати коефіцієнт ритмічності та варіації, показник аритмічності, коефіцієнт виконання плану, а також обсяг продукції, який зараховано у виконання плану за ритмічністю (таблиця 3.1). Визначити втрачені можливості підприємства по випуску продукції у зв'язку з неритмічною роботою за різними методами та вказати причини, які, на Вашу думку, призвели до аритмічності, розподілити їх на зовнішні та внутрішні. Вихідна інформація: Показники, що характеризують ритмічність роботи підприємства: Таблиця 3.1 Періоди, квартал Випуск продукції за рік, гри План Факт І 1500 1500 ІІ 1500 1750 ІІІ 1500 1500 IV 1500 1100 Задача 4. Проаналізувати якість продукції підприємства. Розрахувати середній коефіцієнт сортності, середньозважену ціну за планом та фактично (таблиця 4.1). Зробити відповідні висновки. Таблиця 4.1 Сорт продукції Ціна, грн. Випуск продукції, один. план факт Вищий 290 450 460 Перший 250 680 700 Другий 245 310 250 Третій 210 100 100 Задача 5. Необхідно провести аналіз наявності, руху і динаміки основних засобів. Проаналізувати склад та структуру основних засобів; визначити зміну їх складу за видами засобів у динаміці. Розрахувати коефіцієнти оновлення та приросту основних засобів, коефіцієнт вибуття, пояснити основні причини та наслідки вибуття основних засобів (таблиця 5.1). Обчислити коефіцієнти зносу та придатності основних засобів. Зробити відповідні висновки. Таблиця 5.1 Основні засоби Наявність на початок року Надійшло за рік Вибуло за рік Наявність на кінець року 1. Промислово-виробничі фонди 2121 54 17 2158 1.1. Будинки та споруди 1374 28 7 1395 1.2. Машини і обладнання 492 16 7 501 1.2.1. Силові машини і обладнання 96 12 2 106 1.2.2. Робочі машини і обладнання 212 1 2 211 1.2.3. Вантажно-розвантажувальні механізми 101 - 2 99 1.2.4. Обчислювальна техніка 83 3 1 85 1.3. Транспортні засоби 79 7 0 86 1.4. Інструмент, прилади, інвентар 176 3 3 176 2. Виробничі основні засоби інших галузей 69 17 21 65 3. Невиробничі основні засоби 218 13 - 231 Разом основних засобів 2408 84 38 2454 Сума зносу 740 781 Задача 6. Необхідно проаналізувати рух робочої сили підприємства. Розрахувати коефіцієнти обороту з приймання і вибуття, коефіцієнт плинності. Зробити відповідні висновки. (таблиця 6.1). Таблиця 6.1. Вихідна інформація, чол.. Показники 1-й рік 2-й рік Прийнято на підприємство 110 102 Вибуло з підприємства В тому числі: - на навчання 3 1 - у збройні сили 15 10 - на пенсію та з інших причин, передбачених законом 27 30 - за власним бажанням 115 127 за порушенням трудової дисципліни 27 20 Середньоспискова чисельність працівників 1140 1500 Задача 7. Необхідно визначити та оцінити аналітичні фінансові коефіцієнти (див. додаток І) за даними статей балансу (таблиця 7.1). Після визначення аналітичних фінансових коефіцієнтів їх треба порівняти з нормативами, прийнятими в практиці фінансового менеджменту, і зробити висновки про фінансовий рейтинг підприємства. Таблиця 7.1 Статті балансу Актив І. Необоротні активи, усього 10800 ІІ. Оборотні активи, усього 14840 В т. ч. запаси 10320 Дебіторська заборгованість 2200 Поточні фінансові інвестиції 500 Грошові кошти та їх еквіваленти 1700 Інші 120 III. Витрати майбутніх періодів 200 Баланс 25840 Пасив І. Власний капітал 10200 II. Забезпечення наступних витрат і платежів 40 ІІІ. Довгострокові зобов'язання – IV. Поточні зобов'язання 15600 V. Доходи майбутніх періодів – Баланс 25840 Фінансовий результат 4080 Рентабельність активів, % 15,79 Рентабельність власного капіталу, % 40
ВУЗ:Національний Університет Харчових Технологій (НУХТ)
Содержание:ЗМІСТ 1. Класифікація видів економічного аналізу. 3 2.Основи методики аналізу технічного рівня виробництва та праці. 10 Задача 1. 13 Задача 2. 14 Задача 3. 15 Задача 4. 18 Задача 5. 19 Задача 6. 22 Задача 7. 24 ЛІТЕРАТУРА 28  
Курс:3
Реферат:
Язык:Укр.
Вступление:
Объём работы:
25
Выводы:
Вариант:2
Литература:ЛІТЕРАТУРА 1. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория анализа хозяйствснной деятельности. - М.:Финансы и статистика. 1998 2. Мозгова І.І., Слободян Н.Г. Конспект лекцій "Теорія економічного аналізу". -К.: УДУХТ. 1998 3. Чернелевський Л.М., Михайленко О.В. Техніко-економічний аналіз підприємства. - К.: УДУХТ 2000 4. Яцків Т.І. Теорія економічного аналізу. - Львів: світ, 1993. 5.1вахненко В.М., Горбаток М.І.Льовочкін B.C. Економічний аналіз: Навч.посіб. - К.:КНЕУ, 1999. 6. Іващенко В.І., Болюх М.А.. Економічний аналіз ГД . -К.: ЗАТ "Нічлава", 1999. 7. Мних Е.В., Буряк П.Ю. Економічний аналіз на промисловому підприємстві.-Львів: Наука, 1998. 8. Савицька Г.В. Курс економічного аналізу. К.: Знання, 2005. 9.Чернелевський Л.М., Михайленко О.В. Техніко-економічний аналіз підприємства. - К.: УДУХТ, 2000.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (219)