Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка загальна»Міжнародні економічні відносини»

Роль транснаціональних корпорацій у сучасних інвестиційних процесах

Карточка работы:2732Б
Цена:
Тема: Роль транснаціональних корпорацій у сучасних інвестиційних процесах
Предмет:Міжнародні економічні відносини
Дата выполнения:2011
Специальность (факультет):Міжнародна економіка
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание:ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ МАСШТАБІВ І РОЛІ СУЧАСНИХ ТНК У СВІТОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ 6 1.1. Сутність ТНК 6 1.2. Діяльність транснаціональних корпорацій у світі 9 РОЗДІЛ 2. ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІ КОРПОРАЦІЇ ТА ЇХ РОЛЬ В СУЧАСНОМУ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН 15 2.1. ТНК у процесах глобального руху капіталів 15 2.2. Роль транснаціональних корпорацій у сучасних інвестиційних процесах 18 РОЗДІЛ 3. РОЛЬ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ У СУЧАСНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ В УКРАЇНІ 21 3.1. Діяльність ТНК на ринку України 21 3.2. Проблеми залучення іноземних інвестицій транснаціональних корпорацій в Україну 27 3.3. Економічний механізм залучення інвестицій світових ТНК в українську економіку 31 ВИСНОВКИ 37 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 39 ДОДАТКИ 43  
Курс:3
Реферат:
Язык:Укр.
Вступление: ВСТУП Актуальність теми курсової роботи. Проблеми економічного розвитку сучасного світу виступають як виключно актуальні для розвитку людства. Це обумовлено тією роллю, яку відіграє економічна сфера, та взаємопов’язаністю економічної сфери з іншими складовими цивілізаційного розвитку. Сучасний етап розвитку міжнародної економіки характеризується поглибленням процесу інтернаціоналізації та активним збільшенням кількості транснаціональний корпорацій, які сьогодні стають головним суб’єктом міжнародного бізнесу. Тому виникає необхідність детального дослідження функціонування транснаціональних корпорацій, оцінки їх ефективності діяльності, а також можливих перспектив їх розвитку на певному ринку. В умовах глобалізації світової економіки важливу роль відіграють транснаціональні корпорації (ТНК). Під ТНК розуміються міжнародні фірми, що мають свої господарські підрозділи в двох або більше країнах і управління цими підрозділами здійснюється з одного або декількох центрів на основі такого механізму прийняття рішень, який дозволяє провести узгоджену політику і загальну стратегію, розподіляючи ресурси, технології і відповідальність для досягнення результату - отримання прибутку. ТНК виступає як мережа взаємопов’язаних підприємств, які виходять з однієї країни та мають складові частини і філії в інших країнах. Швидке зростання прямих іноземних інвестицій (ПІІ), вихід технологічного поділу праці за межі фірм, галузей і національних меж супроводжується появою гігантських міжнародних науково-виробничих комплексів з філіями в різних країнах і на різних континентах. ТНК перетворюють світову економіку в міжнародне виробництво, забезпечуючи прискорення науково-технічного прогресу у всіх його напрямках – технічний рівень і якість продукції, ефективність виробництва, удосконалення форм менеджменту. В умовах сучасного розвитку світової економіки, головним суб’єктом інвестиційної діяльності виступають ТНК. За даними останнього з доступних річних звітів ЮНКТАД (World Investment Report 2011), у світі діють 64 тис. ТНК, які мають 870 тис. зарубіжних філій, обсяг прямих інвестицій оцінюється у 7 трлн. дол. Цим обумовлюється актуальність теми дослідження, його практична значимість, структура й завдання. Крім того, важливість запропонованого дослідження обумовлюється необхідністю визначення шляхів оптимізації діяльності ТНК в Україні та активізації процесу залучення в Україну іноземного капіталу. В останні роки в Україні з’явилась значна кількість літератури з питань стратегій ТНК, менеджменту в ТНК, інвестиційної поведінки ТНК у глобальному середовищі. Вагомий внесок у розробку цих проблем зробили наступні вітчизняні вчені: О.Г. Білорус, Б.Д. Гаврилишин, А.С. Гальчинський, Б.В. Губський, Д.Г. Лук’яненко, Ю.Ф. Макогон, О.М. Мозговий, Є.Г. Панченко, Ю.М. Пахомов, А.М. Поручник, О.І. Рогач, В.М. Суторміна, А.С. Філіпенко та інші. Серед робіт російських економістів на увагу заслуговують роботи М.М. Богуславського, Д.І. Баркана, В.П. Караваєва, В.В. Круглова, А.І. Майзеля, С.Е. Пивоварова, Л.С. Тарасевича. Найавторитетнішими західними дослідниками в сфері фінансових стратегій ТНК та процесів міжнародного інвестування є Р. Вернон, Дж. Даннінг, Д. Ейтман, М. Кессон, Г. Марковіц, Ф. Модігліані, М. Міллер, М. Портер, А. Рагман, Дж. Сорос, А. Стоунхіл, А. Фрідман, У. Шарп. Проблематика ТНК в умовах глобалізаційних процесів в сучасному світі займала провідне місце в економічних дослідженнях, в результаті чого сформувалась методологія аналізу як безпосередньо загальних засад ТНК, так і можливостей оптимізації їх діяльності в окремих країнах, включаючи Україну. Все це знайшло відображення в працях вітчизняних економістів – Л.Бакаєва, О.Білоруса, І.Бураковського, А.Гальчинського, В.Гейця, Б.Губського, Л.Кістерського, Д.Лук’яненка, З.Луцишин, С.Мочерного, В.Новицького, Ю.Пахомова, О.Плотнікова, М.Рубцової, А.Філіпенка, О.Шниркова, С.Якубовського та інших. Ця ж проблематика розглядається в дослідженнях багатьох авторів близького та далекого зарубіжжя, зокрема в працях Р.Вернона, Дж.Даннінга, Р.Камерона, Ф.Модігліані, Г.Перлмуттера, М.Портера, В.Ростоу, Дж.Стіглиця, А.Тобіна, П.Фішера, Р.Хамермеша та інших. Визнаючи важливість та практичну значущість робіт цих вчених, між тим, необхідно визнати, що проблема дослідження ролі транснаціональних корпорацій у сучасних інвестиційних процесах, а також в умовах українського середовища залишається недостатньо вивченою. Об’єктом дослідження виступають інтеграційні аспекти світової економіки, які охоплюють широкий спектр питань, в тому числі пов’язаних з міжнародними інвестиційними процесами, які здійснюються ТНК в Україні. Предметом дослідження виступає стратегія ТНК, спрямована на досягнення розвитку в довготерміновому періоді. Метою курсової роботи є розгляд та аналіз діяльності ТНК в Україні. Основними завданнями, які випливають з мети роботи, є: - розглянути передумови діяльності ТНК в Україні; - здійснити аналіз діяльності компанії; - обґрунтувати перспективи залучення іноземних інвестицій ТНК. Інформаційну базу дослідження склали підручники, наукові публікації з обраної тематики, звітні матеріали об’єкту дослідження, публікації у пресі, матеріали науково-практичних конференцій, власні спостереження. Методи дослідження. Для досягнення поставленої в роботі мети були використані історико-логічний, системний підходи до аналізу економічних процесів та зв’язків. Дослідження базується на використанні статистичного, порівняльного та структурного методів аналізу. Використано широке коло вітчизняних та зарубіжних монографічних досліджень, статистичні і фактичні матеріали, журнали тощо. Структура курсової роботи складається зі вступу, у якому обґрунтовується актуальність теми курсового дослідження, вказуються мета й завдання, конкретизуються методи дослідження, трьох розділів. Завершують роботу висновки, список використаних джерел та додатки.
Объём работы:
36
Выводы: ВИСНОВКИ Отже, проаналізувавши усе вищевикладене, можна зробити наступні висновки та узагальнення: ТНК є не лише інтегральною складовою сучасної системи міжнародних економічних відносин; а й чинником її подальшого перетворення відповідно до властивих їм самим моделей господарської діяльності. Найбільш загальною причиною виникнення транснаціональних корпорацій є інтернаціоналізація виробництва і капіталу на основі розвитку продуктивних сил, що переростають національно-державні межі. Інтернаціоналізація виробництва і капіталу набуває характеру експансії господарських зв’язків через створення найбільшими компаніями численних відділень за кордоном і перетворення національних корпорацій на транснаціональні. Вивіз капіталу стає найважливішим чинником у формуванні і розвитку міжнародних корпорацій. До конкретних причин виникнення ТНК слід віднести їх економічну ефективність, обумовлену великими масштабами виробництва у низці галузей. Жорстка конкуренція, необхідність вистояти в конкурентній боротьбі сприяють концентрації виробництва і капіталу в міжнародному масштабі. В результаті стає виправданою діяльність в глобальних масштабах, з’являється можливість понизити витрати виробництва і отримати надприбуток Процеси глобалізації, що відбуваються в сучасному світі; відповідають органічним принципам транснаціоналізації бізнесу; найбільш повним вираженням якої є ТНК. Провідні міжнародні корпорації опосередковують значну частину світового товарного обміну; трансферту технологій та інвестиційних потоків і значною мірою сприяють перетворенню світового господарства на системну цілісність із внутрішньо узгодженими механізмами монетарного та речовинного балансування. Водночас роль ТНК у сучасному світі багато в чому суперечлива. Зокрема, своєю діяльністю вони закріплюють перерозподіл світового продукту на користь провідних ринкових країн за дуже низьких показників споживання у найбідніших країнах Азії; Африки та Латинської Америки. Однак саме ТНК є і джерелом та рушійною силою науково-технічного прогресу в країнах; що розвиваються. ТНК відіграють важливу роль у забезпеченні зайнятості та надходження капіталів до цих країн. Світовий досвід підтверджує життєвість і ефективність об’єднання капіталу в рамках транснаціональних корпорацій, що дозволяє прискорити оборот фінансових ресурсів, скоротити витрати за рахунок розвитку усередині транснаціональних корпорацій систем взаємозаліків і платежів; збільшити частки ресурсів у грошовій формі і мобільність перерозподілу, можливість підписання важливих договорів. Виникнення транснаціональних корпораціи є не тільки закономірним кроком у розвитку міжнародних економічних відносин; але і необхідним етапом реорганізації промислової структури.
Вариант:нет
Литература: СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 1. Закон України “Про інвестиційну діяльність” від 18 березня 1991 р. // Електронний ресурс. – Режим доступу zakon.rada.gov.ua 2. Закон України “Про підприємства в Україні” від 27.01.91 р. Електронний ресурс. – Режим доступу zakon.rada.gov.ua 3. Закон України “Про підприємництво” від 07.02.91 р. Електронний ресурс. – Режим доступу zakon.rada.gov.ua 4. Закон України “Про режим іноземного інвестування” від 19.05.96 р. Електронний ресурс. – Режим доступу zakon.rada.gov.ua 5. Закон України “Про внесення змін до деяких законів України з метою стимулювання інвестиційної діяльності” від 15 липня 1999 р. Електронний ресурс. – Режим доступу zakon.rada.gov.ua 6. Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16.04.91 р. Електронний ресурс. – Режим доступу zakon.rada.gov.ua 7. Абульханова-Славская К.А. Стратегия жизни. – М.: Мысль, 1991. – 299 с. 8. Азарян Е.М. Международный маркетинг. – К.: ИСМО МО Украины, «Студцентр», 1999. – 240 с. 9. Алексунин В.А. Международный маркетинг. – М.: Издательский дом «Дашков и К», 2000. – 244 с. 10. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. – СПБ.: Питер 1999. – 217 с. 11. Ансофф И. Стратегическое управление. – М.: Дело, 2001. – 455 с. 12. Бабанова К. Стратегии ТНК в условиях глобальной экономики // "Экономические стратегии". – №4. – 2006. – С. 128-133. 13. Бланк И. Инвестиционный менеджмент. – К.: МП «Итем» Ltd, «Юнайтел Трейд Лимитед», 1995. – 260 с. 14. Большаков А. Современный менеджмент: теория и практика. – М.: Дело, 2000. – 211 с. 15. Гатина Г.Ф., Мерзликин В.А., Щукина Н.Н. Мировая экономика – М.: Академия, 2001. – 217 с. 16. Гіл Ч. Міжнародний бізнес. – К.: Либідь, 2002. – 230 с. 17. Голдштейн Г.Я. Стратегический менеджмент: конспект лекций. Таганрог: ТРТУ, 2000. – 211 с. 18. Губський Б.В. Інвестиційні процеси в глобальному середовищі. – К.: Наук. думка, 1998. – 238 с. 19. Дениелс Джон Д., Радеба Ли Х. Международый бизнес: внешняя среда и деловые операции: Пер.с англ. – М.: Дело Лтд., 1994. – 280 с. 20. Дитрих Фон Дер Эльсниц Время вступления на рынок и успех предприятия // Управление компанией. – 2001. – №.2. – С.22-26. 21. Діяльність спільних підприємств з іноземними інвестиціями в Україні // Регіональні перспективи. – 2000. – № 5. – С. 12-14. 22. Дуфала В. Инструментарий для формирования стратегии предприятия // Управление компанией. – 2002. – №1. – С. 23-26. 23. Европейские корпорации в условиях глобализации. – МИМО. – 2001. – № 11. – С. 66-74. 24. Зуб А.Т. Стратегический менеджмент: теория и практика. – М.: Аспект Прес, 2002. – 211 с. 25. Інвестиційний клімат в Україні / Адміністрація президента. – К., 2002. – 200 с. 26. Карпенко Г.В. Інституційні трансформації транснаціональних корпорацій в умовах глобалізації: дис... канд. екон. наук: 08.05.01 / НАН України; Інститут світової економіки і міжнародних відносин. - К., 2004. – 20 с. 27. Лазарєв Р.Є. Аналіз ефективності фінансових стратегій європейських ТНК // Електронний ресурс. Режим доступу www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pips/2009_2/740.pdf 28. Лук’яненко Д.Г. Губський В.Г, Мозговой О.М. Міжнародна інвестиційна діяльність. – К.: КНЕУ, 2003. – 240 c. 29. Лук’яненко Д.Г. Губський В.Г, Пестрєцова Спільні підприємства в Україні: Організація і умови ефективного розвитку: підручник / За ред. Д.Г. Лук’яненка. – К.: Хвиля – Прес, 1995. – 280 с. 30. М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури Основы менеджмента. – М.: Дело, 1997. – 704 с. 31. Макогон Ю., Гохберг Ю., Третьяков С. Деякі державні та регіональні аспекти розвитку зовнішньоекономічних зв’язків // Регіональна економіка. – 2001 - №3. – С.74-91. 32. Ніколаєв Є. Об’єднуючий регіоналізм // Електронний ресурс. Режим доступу http://www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=1&n=29&c=453 33. Олейніков О.О. Прогноз впливу транснаціоналізації українських компаній на економічну безпеку держави // Електронний ресурс. Режим доступу http://www.alextar.com.ua/security/article/invest/prostrans.htm 34. Плотніков О.В. Фінансовий менеджменту транснаціональних корпораціях. - К.: Кондор, 2004. - 252 с. 35. Портер М. Международная конкуренция / Санкт - Питербург, 2002. –654 с. 36. Рейтинг найбільших компаній нефінансового сектору // Експерт. – 2008. – № 45. – С. 14. 37. Розвиток фінансових стратегій транснаціональних корпорацій в умовах глобалізації 2003 года // Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01 / А.М. Кутовенко; Київ. нац. екон. ун-т. – К., 2003. – 20 с.: табл. – укp. 38. Руденко Л. Управління потоками капіталів у сучасній бізнес-моделі транснаціональних корпорацій: Монографія. - К.: Кондор, 2004. - 480 с. 39. Соколенко С.І. Глобалізація і економіка України. – К.: Кондор, 1999. – 260 с. 40. Суторміна В.М. Фінанси зарубіжних корпорацій. - К.: КНЕУ, 2004. - 566 с. 41. Терещенко О.О. Антикризове фінансове управління на підприємстві: монографія. - К.: КНЕУ, 2008. - 272 с. 42. Томпсон А.А. Мл., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент: исскуство разработки и реализации стратегии. – М.: Инфра, 2000. – 260 с. 43. Транснациональные корпорации в глобальной экономике: тенденции развития // Електронний ресурс. Режим доступу http://www.kisi.kz/img/docs/1289.pdf 44. Тютюнові компанії стали найбільшими платниками податків, потіснивши металургів // Електронний ресурс. Режим доступу http://www.newsru.ua/finance/23feb2010/nalog.html 45. Фатхутдинов Р.А. Стратегический менеджмент Текст : учебник для вузов / Р. А. Фатхутдинов. 5-е изд., испр. и доп. – М. : Дело, 2002. - 445 с. 46. Філіпенко А.С. Світова економіка . – К.: Либідь, 2000. – 299 с. 47. Шевчук В. Міжнародна економіка: теорія і практика. – Львів: Світ, 2003. – 240 с. 48. TOP 500 companies Central&Eastern Europe // FINANCIAL TIMES Spesial Report. – 11.09.2010. – 104 р.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (496)