Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Фінанси»

Модернізація внутрішнього фінансового контролю на підприємстві в умовах рецесії

Карточка работы:2755Б
Цена:
Тема: Модернізація внутрішнього фінансового контролю на підприємстві в умовах рецесії
Предмет:Фінанси
Дата выполнения:2011
Специальность (факультет):Фінанси
Тип:Звіт з практики
Задание:
ВУЗ:Західноєвропейський Університет (ЗЄУ)
Содержание:ЗМІСТ ВСТУП 3 1. Ознайомлення з об‘єктом практики. Загальна характеристика ТОВ «СТО «Алмаз» 5 2. Організація внутрішнього фінансового контролю на підприємстві ТОВ «СТО «Алмаз» 11 3. Оцінка ефективності фінансового контролю на підприємстві ТОВ «СТО «Алмаз» 21 4. Пропозиції удосконалення системи внутрішнього контролю на підприємстві ТОВ «СТО «Алмаз» 36 ВИСНОВКИ 43 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 45 ДОДАТКИ 46  
Курс:5
Реферат:
Язык:Укр.
Вступление: ВСТУП Сучасна динаміка зовнішнього середовища вимагає адекватних змін у системі управління підприємствами, адже прагнення працювати максимально ефективно зумовлює реформування організаційних структур управління, перебудову інформаційних систем, пошук нових методів ведення бізнесу. Це особливо відзначається в сфері фінансового управління, оскільки саме фінанси є одночасно вимірником результатів функціонування та джерел розвитку підприємства. Передумовою ефективного розвитку будь-якого вітчизняного підприємства, незалежно від форми власності, є функціонування системи внутрішнього контролю. Однак на практиці виникає багато питань та проблем. Як відомо, внутрішній контроль присутній на кожному підприємстві (організації), але ефективність його забезпечується не завжди. Так, невеликі підприємства найчастіше не мають достатнього персоналу, матеріальних ресурсів та рівня знань управлінців для організації необхідної системи внутрішнього контролю. Великі підприємства, навіть володіючи достатньою базою, можуть бути погано керовані, і, як наслідок, досить великі затрати, понесені на організацію контролю, не дадуть бажаних результатів. Пріоритетними завданнями управлінської роботи у цій сфері мають стати: формування і розкриття фінансового потенціалу підприємств, побудова ефективних механізмів розподілу фінансових ресурсів, досягнення належного рівня фінансової безпеки. В умовах нестабільності економіки, зумовлених світовою фінансовою кризою, нестабільності ринку в Україні, різких коливань валютних курсів, високих темпів інфляції для багатьох підприємств особливо актуальною є задача ефективного управління фінансами. Чинниками фінансової кризи вітчизняних підприємств є як зовнішні (криза в економіці), так і внутрішні (прийняття невиражених, неправильних та неефективних управлінських рішень). Істотним чинником, який зумовлює прийняття неправильних управлінських рішень у фінансовій сфері, є відсутність на вітчизняних підприємствах ефективного планування, належної координації діяльності різноманітних служб, інформаційного менеджменту, внутрішнього управлінського фінансового контролю. Метою проходження економічної практики є набуття практичних навичок щодо здійснення функцій внутрішнього фінансового контролю на підприємстві та надання рекомендацій щодо його удосконалення. Об‘єктом проходження практики виступає ТОВ «СТО «Алмаз». Предметом дослідження є проблеми організації внутрішнього фінансового контролю на підприємствах України. Інформаційною базою дослідження виступають наукові праці провідних українських і зарубіжних вчених-економістів в галузі фінансового менеджменту, статті періодичного друку, нормативно-правові законодавчі акти з питань управління капіталом акціонерних товариств, дані обліку і звітності досліджуваного підприємства.
Объём работы:
42
Выводы: ВИСНОВКИ В процесі проходження практики проведено аналіз системи внутрішнього фінансово контролю на підприємстві ТОВ «СТО «Алмаз». Основним видом діяльності досліджуваного підприємства є сервісне обслуговування, гарантійний та негарантійний ремонт автомобілів Skoda, Seat, Renault, Mitsubishi, а також оптовий та роздрібний продаж оригінальних запчастин на автомобілі. На підприємстві працюють 32 працівника. Фінансовий відділ на підприємстві ТОВ «СТО «Алмаз» формально існує, проте його функції в основному зводяться до фінансового та управлінського обліку, а не фінансового менеджменту (управління фінансами). Керівником фінансового відділу виступає головний бухгалтер в обов‘язки якого згідно посадової інструкції входить організація обліку і звітності, а функції управління фінансами відсутні. Функцію фінансового контролю фактично не покладено на працівників посадовими інструкціями. Проте деякі задачі внутрішнього фінансового контролю такі виконуються на підприємстві. Зокрема, у фінансовому відділі відбувається планування та контроль за грошовими потоками. В процесі управління рухом грошових коштів приймають участь керівники відділів постачання та реалізації, а також працівники фінансового відділу. Річний план грошових потоків складається головним бухгалтером ТОВ «СТО «Алмаз» раз на рік в розрізі місяців. Раз на місяць відбувається контроль встановлених планом показників доходів та витрат. Проводить контроль головний бухгалтер. Основним недоліком є те, що результати контролю передаються директору в усній формі без розгорнутих аналітичних розрахунків. В результаті контрольна процедура призводить лише до встановлення факту відхилення по якомусь плановому показнику. Також можна відмітити, що застосовуються також й інші методи фінансового контролю. Щомісяця на складах відбувається інвентаризація товарних залишків та залишків запчастин та розхідних матеріалів. Наприкінці року бухгалтерія проводить інвентаризацію основних засобів на підприємстві. Ефективність системи внутрішнього фінансового контролю на підприємстві було проаналізовано за допомогою показників фінансового стану. Було відмічено, що фінансовий стан підприємства слабкий. В 2008 та в 2009 роках підприємство отримувало збитки, що негативно сказалося на показниках фінансової стійкості та рентабельності. Також спостерігається незбалансована структура капіталу підприємства. Отже, можна говорити про невисокий рівень менеджменту фінансів ТОВ «СТО «Алмаз», в тому числі і про поганий стан системи внутрішнього фінансового контролю. В роботі надані рекомендації щодо удосконалення системи внутрішнього контролю на підприємстві ТОВ «СТО «Алмаз» в умовах рецесії економіки. ТОВ «СТО «Алмаз» рекомендується розробити фінансову стратегію на наступний період, в склад якої буде входити план по фінансовим показникам, та забезпечити можливість його використання на підприємстві за рахунок проведення внутрішнього фінансового контролю. Рекомендовано розробити проект запровадження системи фінансового контролінгу на підприємстві ТОВ «СТО «Алмаз». У наступному році планується залучити до цього процесу економіста, головного бухгалтера та директора підприємства. Для економіста запропоновано суміщати посади з фінансовим контролером, для нової посади розроблено функції та план-графік робіт на 7 місяців. По мірі зростання підприємства керівництву необхідно контролювати процес навантаження працівника і виявити той момент, коли необхідно збільшувати персонал фінансового відділу. Контролювати час, витрачений на функції фінансового планування та контролю економістом можна за допомогою складання планів-графіків, приклад яких приведено в роботі.
Вариант:нет
Литература: СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 1. Господарський кодекс України, Верховна Рада вiд 16.01.2003 № 436-IV // http:// www.rada.gov.ua 2. Закон України „Про господарські товариства” Верховна Рада вiд 19.09.1991 № 1576-XII // http:// www.rada.gov.ua 3. Антонов В.М. Фінансовий менеджмент: сучасні інформаційні технології: Навчальний посібник/ В.М. Антонов, Г.К. Яловий. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 431 c. 4. Бланк И.А. Финансовый менеджмент: Учебный курс. / И.А. Бланк– К.: Ника-Центр, Эльга, 2001. – 528 с. 5. Давиденко Н.М. Фінансовий менеджмент: Навч. посіб. / Академія муніціпального управління / Н.М. Давиденко. — Ніжин : Аспект-Поліграф, 2007. — 332с. 6. Івануса Н. Внутрішній контроль: сучасний стан і перспективи розвитку / Н. Івануса // Наука молода. – 2006. – № 6. – С. 156 – 158. 7. Калайтан Т.В. Контролінг: Навч. посібник / Т.В. Калайтан. – Львів: Новий Світ, 2008. – 252 с. 8. Крайник О.П. Фінансовий менеджмент: Навч. посібник/ О.П. Крайник; Львів. регіональний ін-т держ. упр. – Л.: Інтелект-Захід, 2005. – 253 c. 9. Рясних Є.Г. Основи фінансового менеджменту: Навч. посібник / Є.Г.Рясних. – К.: Академвидав, 2010. – 336 с. 10. Ситник Л.С. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник/ Л.С. Ситник. -К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 352 c.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (260)