Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економічний аналіз і статистика»Економічний аналіз»

Контрольна робота з предмету "Економічний аналіз", 3 курс, НУХТ

Карточка работы:2777Б
Цена:
Тема: Контрольна робота з предмету "Економічний аналіз", 3 курс, НУХТ
Предмет:Економічний аналіз
Дата выполнения:2011
Специальность (факультет):Економічна
Тип:Контрольна робота
Задание:1. Використання в аналізі господарської діяльності статистичних методів і категорій. 2. Завдання і джерела аналізу випуску та реалізації продукції харчової промисловості. Задача 1. Необхідно визначити вплив факторних показників на результативний по-казник методом елімінування (обсяг випущеної продукції, фонд оплати праці за півріччя та обсяг випущеної продукції). Зробити відповідні висновки. Таблиця 1 Показник Одиниця виміру План Факт 1. Кількість працівників чол. 501 510 2. Кількість робочих днів дні 235 241 3. Тривалість робочого дня год. 7,8 7,6 4. Виробіток працівника за годину грн. 25,4 21,2 5. Обсяг випущеної продукції Задача 2. За даними, наведеними в таблиці, дати оцінку виконання плану за асор-тиментом і структурою випущеної продукції. Зробити відповідні висновки (таблиця 3). Таблиця 3 Вид продукції План Факт 1 2400 2410 2 2356 2555 3 452 525 4 1258 955 5 895 885 Задача 3. Проаналізувати ритмічність виробництва продукції за періодами. Розра-хувати коефіцієнт ритмічності та варіації, показник аритмічності, коефіцієнт виконання плану, а також обсяг продукції, який зараховано у виконання плану за ритмічністю (таблиця 5). Визначити втрачені можливості підприємства по випуску продукції у зв'язку з неритмічною роботою за різними методами та вказати причини, які, на Вашу думку, призвели до аритмічності, розподілити їх на зовнішні та внутрі-шні. Вихідна інформація: Показники, що характеризують ритмічність роботи підприємства: Таблиця 5 Періоди, квартал Випуск продукції за рік, гри План Факт І 680 650 ІІ 710 750 ІІІ 860 850 IV 750 790 Задача 4. Проаналізувати якість продукції підприємства. Розрахувати середній ко-ефіцієнт сортності, середньозважену ціну за планом та фактично (таблиця 7). Зробити відповідні висновки. Таблиця 7 Сорт продукції Ціна, грн. Випуск продукції, один. план факт Вищий 89 145 150 Перший 74 455 420 Другий 55 155 160 Третій 39 65 55 Задача 5. Необхідно провести аналіз наявності, руху і динаміки основних засобів. Проаналізувати склад та структуру основних засобів; визначити зміну їх складу за видами засобів у динаміці. Розрахувати коефіцієнти оновлення та приросту основних засобів, коефіцієнт вибуття, пояснити основні причини та наслідки вибуття основних засобів (таблиця 9). Обчислити коефіцієнти зносу та придатності основних засобів. Зробити відповідні висновки. Таблиця 9 Основні засоби Наявність на початок року Надійшло за рік Вибуло за рік Наявність на кінець року 1. Промислово-виробничі фонди 2850 37 15 2872 1.1. Будинки та споруди 1210 21 - 1231 1.2. Машини і обладнання 830 16 13 833 1.2.1. Силові машини і обладнання 450 9 7 452 1.2.2. Робочі машини і обладнання 187 2 2 187 1.2.3. Вантажно-розвантажувальні механізми 115 3 2 116 1.2.4. Обчислювальна техніка 78 2 2 78 1.3. Транспортні засоби 200 - 1 199 1.4. Інструмент, прилади, інвентар 610 - 1 609 2. Виробничі основні засоби інших галузей 120 - 1 119 3. Невиробничі основні засоби 135 - 1 134 Разом основних засобів 3105 37 17 3125 Сума зносу 2495 2206 Задача 6. Необхідно проаналізувати рух робочої сили підприємства. Розрахувати коефіцієнти обороту з приймання і вибуття, коефіцієнт плинності. Зробити від-повідні висновки. (таблиця 12). Таблиця 12 Вихідна інформація, чол. Показники 1-й рік 2-й рік Прийнято на підприємство 680 700 Вибуло з підприємства 1369 1857 В тому числі: - на навчання 37 38 - у збройні сили 120 115 - на пенсію та з інших причин, передбачених законом 136 150 - за власним бажанням 1005 1500 - за порушення трудової дисципліни 71 54 Середньоспискова чисельність працівників 7550 7120 Задача 7. Необхідно визначити та оцінити аналітичні фінансові коефіцієнти (див. додаток І) за даними статей балансу (таблиця 14). Після визначення аналітичних фінансових коефіцієнтів їх треба порівняти з нормативами, прийнятими в практиці фінансового менеджменту, і зробити висновки про фінансовий рейтинг підприємства. Таблиця 14 Статті балансу Актив І. Необоротні активи, усього 18800 ІІ. Оборотні активи, усього 31950 В т. ч. запаси 20320 Дебіторська заборгованість 3600 Поточні фінансові інвестиції - Грошові кошти та їх еквіваленти 7800 Інші 230 III. Витрати майбутніх періодів 400 Баланс 51150 Пасив І. Власний капітал 20100 II. Забезпечення наступних витрат і платежів 50 ІІІ. Довгострокові зобов'язання 5200 IV. Поточні зобов'язання 25800 V. Доходи майбутніх періодів - Баланс 51150 Фінансовий результат 6030 Рентабельність активів, % Рентабельність власного капіталу, % 30
ВУЗ:Національний Університет Харчових Технологій (НУХТ)
Содержание:ЗМІСТ 1. Використання в аналізі господарської діяльності статистичних методів і категорій 3 2. Завдання і джерела аналізу випуску та реалізації продукції харчової промисловості 14 Задача 1. 17 Задача 2. 19 Задача 3. 20 Задача 4. 23 Задача 5. 24 Задача 6. 27 Задача 7. 29 ЛІТЕРАТУРА 32  
Курс:3
Реферат:
Язык:Укр.
Вступление:
Объём работы:
28
Выводы:
Вариант:нет
Литература: ЛІТЕРАТУРА 1. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория анализа хозяйственной деятельно-сти. - М.: Финансы и статистика. 1998 2. Мозгова І.І., Слободян Н.Г. Конспект лекцій "Теорія економічного аналізу". -К.: УДУХТ. 1998 3. Чернелевський Л.М., Михайленко О.В. Техніко-економічний аналіз підприємства. - К.: УДУХТ 2000 4. Яцків Т.І. Теорія економічного аналізу. - Львів: світ, 1993. 5.1вахненко В.М., Горбаток М.І.Льовочкін B.C. Економічний аналіз: На-вч.посіб. - К.:КНЕУ, 1999. 6. Іващенко В.І., Болюх М.А.. Економічний аналіз ГД . -К.: ЗАТ "Нічла-ва", 1999. 7. Мних Е.В., Буряк П.Ю. Економічний аналіз на промисловому підпри-ємстві.- Львів: Наука, 1998. 8. Савицька Г.В. Курс економічного аналізу. К.: Знання, 2005.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (219)