Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка загальна»Макроекономіка»

Контрольна робота з Макроекономіки, 3 курс, НУХТ

Карточка работы:2790Б
Цена:
Тема: Контрольна робота з Макроекономіки, 3 курс, НУХТ
Предмет:Макроекономіка
Дата выполнения:2011
Специальность (факультет):Економіка підприємства
Тип:Контрольна робота
Задание:4. Задачі 4.1. Підприємець працює на конкурентному ринку в регіоні, де забезпе-чено повну зайнятість населення. Залежність обсягу випуску продукції Q від ступеня завантаження верстатного парку підприємства N, од. наведено в табли-ці. N, од. 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Q, тис. од. 60 160 270 360 430 480 525 560 585 600 На основі даних таблиці обчисліть середню і граничну продуктивність верстатного парку та подайте взаємозв'язок їхньої динаміки у графічному ви-гляді Визначте оптимальний ступінь завантаження верстатного парку. Зробіть аналіз наслідків для даного підприємства і суспільства в цілому рішення державної адміністрації про обов'язкове стовідсоткове завантаження виробничих потужностей, що мотивується дефіцитом споживчих товарів. 4.2. На ринку досконалої конкуренції функції галузевого попиту і пропо-зиції відповідно дорівнюють: QD = 40 – Р/3; QS = –20 + P. Функція сукупних витрат репрезентативного підприємства галузі задано рівнянням ТС1 = 50 + 35q + q2. Визначте: 1) рівноважну ціну і обсяг продажу в даній галузі та зобразіть ринкову рі-вновагу галузі графічно; 2) обсяг випуску та економічний результат роботи репрезентативної фір-ми; 3) яка кількість фірм працює у галузі. Зробіть графічний аналіз короткострокової рівноваги репрезентативного підприємства та з'ясуйте, чи є для нього сенс залишатися у галузі. Як зміниться рішення підприємства про доцільність виробництва у дов-гостроковому періоді. 4.3. На продаж виставлено підприємство, яке за оцінками експертів протягом найближчий 5 років здатне приносити прибутки у розмірі відповідно: 100, 150, 200, 250 і 300 тис. грн. За якою максимальною ціною є сенс купити це підприємство. якщо на ці роки прогнозується така динаміка ставки банківського процента: 10, 12, 14, 16 і та 18 відсотків річних, відповідно. Як зміниться ринкова ціна даного об'єкта, якщо ставка банківського про-цента протягом цих років буде зафіксована на незмінному рівні 14 % річних? 5. Тести 5.1. Правило МR–MC а) діє лише за умов досконалої конкуренції б) застосовується тільки для чистої монополії в) є загальним для будь-якої фірми г) діє тільки у короткостроковому періоді д) діє тільки у довгострокову періоді 5.2. Діяльність спекулянтів а) підсилює ризики для легального підприємництва б) завжди приносить прибуток в) викликає безробіття г) підвищує нестабільність цін в національній економіці д) викликає кризи га рецесії 5.3. Якщо введений державою акциз повністю сплачує споживач, то попит на товар є а) еластичним б) нееластичиим в) абсолютно еластичним г) абсолютно нееластичиим д) одиничної еластичності – 5.4. Смаки та індивідуальні вимоги споживачів найкращим чином задовольняють фірми, що є а) досконалими конкурентами б) чистими монополістами в) конкуруючими монополіями г) олїгополістами 5.5. Конкурентна фірма платить робітникам 20 грн. за день, а ціна її продукту – 2 гри за 1 од. Це означає, що граничний продукт праці стано-вить, од. а) 20 б) 2 в) 10 г) 40 д) визначити за наведеними даними неможливо
ВУЗ:Національний Університет Харчових Технологій (НУХТ)
Содержание:Зміст 4. Задачі 3 5. Тести 8 Список використаної літератури 10  
Курс:3
Реферат:
Язык:Укр.
Вступление:
Объём работы:
7
Выводы:
Вариант:26
Литература:Список використаної літератури 1. Андреюк П. B. Мікроекономіка. Навч. посібник. К . Кондор. 2004. 2. Базилевич В, Лук'янов В., Писаренко П., Квіцинська Н. Мікроекономі-ка. Опорний конспект лекцій -К. Четверта хвиля, 1997 3. Гронтковська Г. Е., Косік А. Ф. Мікроекономіка. Навч. посіб. К.- Центр навчальної літератури, 2004 4. Гронтковська Г. Е., Косік А. Ф. Мікроекономіка. Практикум. Навч. по-сіб. К. Центр навчальної літератури, 2004 5. Косік А. Ф., Гронтковська Г. Е. Мікроекономіка 2-ге видання, перероб-лене та доповнене. Навч. пос. К. Центр учбової літератури. 2008 6. Наливайко А. П., Євдокимова Н. М., Задорожна Н. В. Мікроекономіка. Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / За заг. ред. А. П. Наливайка. — К.: КНЕУ, 1999.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (223)