Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Право»Теорія держави та права»

Виникнення держави та права

Карточка работы:3054ф
Цена:
Тема: Виникнення держави та права
Предмет:Теорія держави та права
Дата выполнения:2006
Специальность (факультет):Комерційне та трудове право
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Міжрегіональна Академія Управління (МАУП)
Содержание:Вступ 3 Розділ 1. Передумови виникнення та основні ознаки теорії держави і права 4 1.1. Передумови виникнення держави 4 1.2. Основні ознаки теорії держави і права 7 Розділ 2.Роль держави в суспільстві, основні теорії походження 16 2.1.Різноманітні теорії та концепції виникнення держави 16 2.2.Роль держави в організації суспільства і здійснення політичної влади 21 Висновок 35 Використана література 36
Курс:2
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Виникнення держави спричинено необхідністю між людьми регулювання відносин між ними, в суспільстві загалом, в економіці, іноді підтримання нерівності між ними – виникає держава. Держава є формою організації суспільного життя, системою соціального управління, що забезпечує цільність суспільства, його нормальне, стабільне функціонування. Тому виникнення її обумовлено відповідними потребами у зміні його станів, у першу чергу, ускладненням власне соціального життя, якісний стрибок якого виявив неспроможність "первинної демократії" у нових умовах ефективно виявляти, забезпечувати та охороняти загальні інтереси. Виявлення причин виникнення держави багато в чому залежить від того, який соціальний інститут тлумачать як державність, його сутність та призначення. Необхідність виникнення держави здебільше пов'язується із виникненням у суспільстві нерівності серед його членів, його диференціацією на певні соціальні верстви (класи, страти), зміною форми і характеру зв'язків між ними та суспільством, якісними змінами у суспільному виробництві, свідомості людей тощо. Майже кожна з наведених причин має підхід до державогенезу — класовий, теологічний, патріархальний, договірний, психологічний, насильницький. Наприклад, при класовому розумінні сутності держави як знаряддя класового пригноблення основну причину її виникнення вбачають у поділі суспільства на антагоністичні класи, потреби пануючого класу зберегти і закріпити своє становище придушенням боротьби пригноблених класів за своє визволення від експлуатації. Темою дослідження даної курсової роботи є виникнення держави і права.
Объём работы:
33
Выводы:У теорії держави і права існують різноманітні концепції виникнення держави. Однією з теорій виникнення держави і права є історико-матеріалістична теорія, прихильниками якої були Л. Морган, К. Маркс, Ф. Енгельс та ін. У вітчизняній юридичній науці вона набула домінуючого значення. Згідно з даною теорією держава — це продукт природно-історичного розвитку суспільства. Так, якщо первісне суспільство характеризувалося відсутністю держави, то його подальший економічний розвиток призвів до появи матеріальних і соціальних умов виникнення держави. Логіка процесу виникнення держави відображена в уже згадуваних нами етапах розвитку суспільства: суспільний поділ праці, поява надлишкового продукту, приватної власності, майнової нерівності, класів із протилежними інтересами та між класових конфліктів. В кінцевому рахунку класова боротьба призводить до появи держави як утворення, здатного шляхом примусу забезпечити існування суспільства як єдиного цілого. При цьому економічно пануючий та наймогутніший клас одночасно стає й класом політичне пануючим. Захопивши публічну владу, цей клас формує вигідні для себе органи влади. До того ж економічний розвиток суспільства призводить до необхідності управляти суспільними справами. Ці функції бере на себе держава. В історико-матеріалістичній теорії розрізняють три основні форми виникнення держави: афінську, римську та германську, які пов'язані з особливостями виникнення держави у цих народів. Отже, можна зробити висновок, що держава – це особлива форма організації суспільства, що характеризується наявністю політичної публічної влади, що має ознаки суверенітету та здійснюється в діяльності державних органів, поширюється на певну територію, надає своїм рішенням загальнообов`язкового характеру завдяки правовим нормам, встановлює види і розміри податків і основним призначенням якої є регулювання суспільних відносин.
Вариант:нет
Литература:1. Боер Анна Александровна, Боер Виктор Матвеевич, Григонис Эугениюс Пранович, Захарченко Григорий Иванович, Ромашов Роман Анатольевич. Теория государства и права: Схемы и определения / Санкт-Петербургский гос. ун-т аэрокосмического приборостроения / Виктор Матвеевич... Боер (общ.ред.). — СПб., 2001. — 92с. 2. Бошно Светлана Владимировна. Теория права и государства: Учеб.-метод. материалы / Российская академия гос. службы при Президенте Российской Федерации / Г.В. Мальцев (отв.ред.). — М. : Издательство РАГС, 2001. — 97с. 3. Вопленко Николай Николаевич, Шанин Андрей Александрович, Давыдова Марина Леонидовна. Теория государства и права: Учеб.-метод. пособие / Волгоградский гос. ун-т. — Волгоград : Издательство Вологоградского гос. ун-та, 2001. — 66с. 4. Гайворонская Яна Владимировна, Самусенко Татьяна Михайловна. Теория государства и права: Учеб. пособие / Дальневосточный гос. ун- т; Тихоокеанский ин-т дистанционного образования и технологий. — Владивосток : Издательство Дальневосточного ун-та, 2001. — 173 с. 5. Головистикова А. Н., Дмитриев Ю. А Теория государства и права: вопросы и ответы. — М. : Юриспруденция, 2001. — 159 с. 6. Государство и право: теория и практика: Сб. науч. тр. / Калининградский гос. ун-т / В.П. Прокопьев (отв.ред.). — Калининград : Издательство Калининградского гос. ун-та, 2001. — 199с. 7. Диденко Александр Алексеевич. Теория государства и права в схемах и определениях: Учеб. пособие / Белгородский юридический ин-т МВД РФ. — Белгород : ОН и РИО БЮИ МВД России, 2001. — 122с 8. Карпунов В'ячеслав Миколайович, Сікілінда Олександр Іванович. Теорія держави та права: Метод. рек. щодо виконання курсової работи слухачами від-ня заочного навч. / Луганський ін-т внутрішніх справ ім. 10-річчя незалежності України / І.С. Загоруй (відп.ред.). — Луганськ : РВВ ЛІВС, 2001. — 75с. 9. Колодій А. М., Копєйчиков В. В., Лисенков С. Л., Пастухов В. П., Тихомиров О. Д. Загальна теорія держави і права: Навч. посібник / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова / В.В. Копєйчиков (ред.). — Вид. стереотип. — К. : Юрінком Інтер, 2001. — 320с 10. Линик Людмила Ниловна. Теория государства и права: Конспект лекций / Чувашский гос. ун-т им. И.Н.Ульянова. — Чебоксары, 2001. — 72с. 11. Олійник Анатолій Юхимович, Гусарєв Станіслав Дмитрович, Слюсаренко Олена Леонідівна. Теорія держави і права України: Навч. посіб. / Національна академія внутрішніх справ України. — К. : Юрінком Інтер, 2001. — 176с. 12. Рабінович Петро Мойсейович. Основи загальної теорії права та держави: Навч. посібник. — 5.вид., зі змінами — К. : Атіка, 2001. — 174с. 13. Теория государства и права: Конспект лекций / Надежда Николаевна Смирнова (сост.). — СПб. : Альфа, 2001. — 144с. 14. Теория государства и права: Хрестоматия по спец.:061000 "Государственное и муниципальное управление", 021100 "Юриспруденция" / Российская академия гос. службы при Президенте Российской Федерации; Сибирская академия гос. службы; Институт переподготовки специалистов / Надежда Васильевна Шишкина (сост.). — Новосибирск : СибАГС, 2001. — 160с. 15. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навч. посіб. для підготовки до державного іспиту / Юридичний ін-т ТАНГ. Кафедра теорії держави і права / Богдан Мельничук (ред.), Микола Володимирович Кравчук (авт.-упоряд.). — 2-е вид., зі змінами й доп. — Т., 2001. — 168с. 16. Шишкина Надежда Васильевна. Теория государства и права: Учеб.-метод. комплекс для дистанционного обучения по спец.:061000 "Государственное и муниципальное управление", 021100 "Юриспруденция" / Российская академия гос. службы при Президенте Российской Федерации; Сибирская академия гос. службы; Институт переподготовки специалистов. — Новосибирск : СибАГС, 2001. — 230с. 17. Якушев Алексей Владимирович. Теория государства и права: Конспект лекций. — М. : ПРИОР, 2001. — 189 с. 18. Атаманчук Григорий Васильевич. Теория государственного управления: Курс лекций. — 3.изд., доп. — М. : Омега-Л, 2005. — 579с. 19. Карпунов В'ячеслав Миколайович. Теорія держави і права: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Луганська академія внутрішніх справ ім. 10-річчя незалежності України. — 2.вид. — Луганськ : РВВ ЛАВС, 2005. — 208с. 20. Лисенков С. Л., Колодій А. М., Тихомиров О. Д., Ковальський В. С. Теорія держави і права: Підручник / С.Л. Лисенков (ред.). — К. : Юрінком Інтер, 2005. — 448с. Правознавство: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Науково- методичний центр вищої освіти; Харківський національний ун-т радіоелектроніки / Юрій Григорович... Борисенко (упоряд.). — Х. : ХНУРЕ, 2005.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (196)