Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Діловодство»Документознавство»

Діловий документ в системі службових комунікацій

Карточка работы:1971Ф
Цена:
Тема: Діловий документ в системі службових комунікацій
Предмет:Документознавство
Дата выполнения:2011
Специальность (факультет):Документоведение
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Державна Академія Керуючих Кадрів Культури і Мистецтв (ДАКККіМ)
Содержание:ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ФУНКЦІОНАЛЬНА СУТНІСТЬ ДІЛОВОГО ДОКУМЕНТА В СИСТЕМІ СЛУЖБОВИХ КОМУНІКАЦІЙ 5 1.1. Сутність документу, документації 5 1.2. Поняття ділового документу 7 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ДІЛОВИХ ДОКУМЕНТІВ 8 2.1. Класифікація ділових документів 8 2.2. Вимоги до тексту ділового документа 11 РОЗДІЛ 3. ДОСЛІДЖЕННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ ДІЛОВИХ ДОКУМЕНТІВ 19 3.1. Складання організаційно-розпорядчих документів 19 3.2. Структура та оформлення кадрової документації 28 ВИСНОВКИ 36 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 38  
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление:ВСТУП Актуальність теми дослідження. Перехід до економіки ринкового типу порушує питання про створення відповідних сучасним умовам єдиних норм і вимог до системи документаційного забезпечення управлінської діяльності. Документ – діловий папір, що посвідчує певний юридичний факт, підтверджує право на що-небудь, служить доказом чого-небудь. Підвищення значення економічного фактора і юридичної сили документів у керуванні робить актуальними дослідження вчених і експерименти практиків в області керування документацією, спрямовані на відхід від традиційного примата діловодства, від класичного розподілу документації “по системах” і на перехід до створення високоефективних, що використовують сучасні техніко-технологічні досягнення систем керування всім комплексом інформаційно-документаціойних ресурсів при досягненні стратегічних і оперативних цілей управління в будь-яких організаціях, особливо в державному апарату управління. Одним з важливих компонентів цієї роботи є дослідження ділових документів у системі службових комунікацій. Метою курсової роботи є характеристика ділового документу в системі службових комунікацій. Об’єктом дослідження є ділова документація. Предметом дослідження є основні вимоги до тексту ділового документа. Основними завданнями курсової роботи виступають: - розглянути сутність документу, документації; - охарактеризувати поняття ділового документу; - висвітлити класифікацію ділових документів; - дослідити вимоги до тексту ділового документа; - висвітлити складання організаційно-розпорядчих документів; - здійснити аналіз структури та оформлення кадрової документації. Інформаційну базу дослідження склали підручники, наукові публікації з обраної тематики, публікації у пресі, матеріали науково-практичних конференцій, власні спостереження. Структура роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновку, списку використаних джерел.  
Объём работы:
35
Выводы: ВИСНОВКИ Таким чином, із усього вище викладеного можемо зробити наступні висновки: Підвищення значення економічного фактора і юридичної сили документів у керуванні робить актуальними дослідження вчених і експерименти практиків в області керування документацією, спрямовані на відхід від традиційного примата діловодства, від класичного розподілу документації “по системах” і на перехід до створення високоефективних, що використовують сучасні техніко-технологічні досягнення систем керування всім комплексом інформаційно-документаційних ресурсів при досягненні стратегічних і оперативних цілей керування в будь-яких організаціях, особливо в державному апарату керування. Одним з важливих компонентів цієї роботи є дослідження нового поняття в українському документоведенні - керування документацією й введення його не тільки в науковий оборот, але й у практику. У цьому зв’язку актуальним було дослідження навчання керування документацією. Документ - це передбачена законом матеріальна форма одержання, зберігання, використання і поширення інформації шляхом фіксації її на папері, магнітній, кіно -, відео -, фотоплівці або на іншому носієві. Ми розуміємо керування документацією як повноцінну управлінську функцію організації, реалізація якої поширюється на всі стадії життєвого циклу документів (від виникнення документів - до їхнього знищення або передачі на зберігання в архів), всі види документів і системи документації організації. Керування документацією ґрунтується на принципах економічності й ефективності й на широкому використанні нових інформаційних технологій, що забезпечують якісний менеджмент стосовно документації організації як повноцінному ресурсу керування. Тим самим підкреслюється взаємозв’язок документації й інформації в керуванні. Діловодство - це частина непростої роботи секретаря. Часом від правильно оформлених документів залежить не тільки престиж фірми, але і її фінансовий стан. На курсах по діловодству навчають правильно складати, заповнювати й зберігати документи відповідно до вимог ДСТУ 4163 і пов’язаних з ним законодавчих актів. Навіть є окрема професія Секретар-Діловод, в обов’язки якого входить тільки робота з документами, з керування документацією. Секретар - одна з головних фігур у безпосередньому оточенні керівника, його постійний помічник, а нерідко і довірена особа. Секретар невеликої установи здійснює діловодне обслуговування апарату управління, виконує друкарські роботи, нерідко є особою, яка відповідає за архів, обслуговує телетайп, телефакс, забезпечує працівників канцелярським приладдям, веде облік явки співробітників на роботу, виконує функції кур’єра, а також інші операції, в тому числі з обслуговування керівників. Навчання створення фахової документації англійською мовою є необхідним складником навчального процесу з іноземної мови на економічних факультетах, без чого неможлива підготовка кваліфікованих фахівців зокрема у галузі міжнародної торгівлі. Навчання створення фахової документації англійською мовою сприяє також підвищенню рівня загальної культури писемного мовлення і рівня загальної мовної грамотності студентів.
Вариант:нет
Литература:СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 1. Биконя О.П. Ділові усні та писемні переговори англійською мовою. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 486 с. 2. 2. Зубенко Л.Г., Немцов В.Д., Чупріна М.О. Ділові папери в менеджменті: Навчальний посібник. – К.: ТОВ „УВПК „ЕксОб””, 2003 – 272с. 3. Информационные системы в экономике / Под ред. проф. В.В.Дика. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 243 с. 4. Кавторева Я. Документообіг: організація та ведення. – 4-те вид., перероб і доп. – Х.: Фактор, 2003 – 184 с. 5. Козоріз В.П., Лаписька Н.І. Загальне і кадрове діловодство: Навч. Посіб. – К.: МАУП, 2002 – 168 с. 6. Козырев А.А., Информационные технологии в экономике и управлении. 2000, - 360 с. 7. Хар К., Маклеод Д. Новий погляд на структуру документознавства // Вісн. Кн. палати. - 2003. - № 10. - С. 24-27. 8. Кулешов С. Перспективні напрямки наукових досліджень у спеціальному документознавстві // Cтудії з архівної справи та документознавства - К., 2004. Т. 12. - 278 с. 9. Кулешов С. Українське документознавство: сучасний стан та перспективи розвитку // Студії з арх. справи та документознавства. - К., 2005. - Т. 4. - С. 95-99. 10. Кушнаренко Н. Новий етап інституалізації науки про документ // Cтудії з архівної справи та документознавства - К., 2004. Т. 12. 11. Ларин М.В. Развитие понятия «документ» // Делопроизводство. 2000. № 1. С. 5-9. 12. Матяш И.Б., Кулешов С.Г. Архивная наука и документоведение Украины на современном этапе // Отечественные архивы. 2002. № 6. С. 55. 13. Роудз Дж. Управление документацией // Служба кадров. 2001. № 11. С. 82–83. 14. Скібіцька Т.Ф. Актуальні проблеми підготовки студентів економічних факультетів до ділового спілкування з зарубіжними партнерами // Тези доповіді на міжнародній науковій конференції “Мова.Культура.Бізнес” Київського міжнародного університету. – К., 2003. – С.297-303. 15. Слободяник М. Структура сучасного документа //Вісник Книжкової палати. 2003. – №4. – С.18-21. 16. Слободяник М. Структура сучасного документознавства // Вісн. Кн. палати. - 2003. - № 4. - С. 18-21. 17. Сокова А.Н. Документоведение и его роль в исторической науке и управленческой деятельности // Документоведение – 2004. – №4. – С. 29 – 35. 18. Сокова А.Н. Документоведение как научная дисциплина: объект, предмет, основные задачи // Документирование управленческой деятельности. – М., 2002. – С.5-30. 19. Столяров Ю. Від діловодства – до документознавства, від документознавства – до документології // Вісн. Харк. держ. акад. культури. – 2004. – Вип. 14. – С. 96 – 104. 20. Хортон Ф., Леннон К. О новой научной дисциплине - документологии // Інформаційна та культурологічна освіта на зламі тисячоліть: Матеріали міжнар. конф. до 70-річчя ХДАК / Харк. держ. акад. культури. - Х., 2009. - Ч. 2. - С. 66-71. 21. Устименко О.М.Критерії оцінки створеного студентами зовнішньоторговельного документа англійською мовою // Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Збірник наукових праць. – К.: Вид. центр КНЛУ. – 2002. – Вип. 19. – С. 89–92. 22. Філіпова Л. Про наукові дослідження з сучасного документознавства та бібліотечно-бібліографічних наук // Вісн. Кн. палати. - 2004. - № 3. - С. 22-23; 23. Харьковская А.А., Драбкина И.В. Лингвостилистические особенности деловой корреспонденции//Семантика и прагматика языка в диалоге культур. - Самара: СГУ, 2008. - С.71-76. 24. Хоменко М.Ф., Грабар О.В. Посібник з діловодства. Видання друге, випр. І доп. – К.: Ґенеза, 2003. – 104 с. 25. Швецова-Водка Г. Значення поняття "документ" у документаційно-інформаційних науках // Культура України: історія і сучасність: Респ. наук.-теорет. конф., 26-28 жовт. 1992 р.: Тези доп. / ХДІК. - Х., 2002. - С. 324-326. 26. Швецова-Водка Г. Співвідношення понять "документ" та "історичне джерело" // Архіви України. - 2001. - № 4-5. - С. 33-56. 27. The Ameriсan Archivist. 2004. – Vol. 57. – 1994, P. 346–351.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (196)