Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка загальна»Економіка праці»

Теоретичні основи статистичного вивчення продуктивності праці

Карточка работы:1982Ф
Цена:
Тема: Теоретичні основи статистичного вивчення продуктивності праці
Предмет:Економіка праці
Дата выполнения:2011
Специальность (факультет):Маркетинг
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание:Зміст Вступ 3 1. Вимірювання рівня продуктивності праці 5 2. Аналіз динаміки продуктивності праці 10 Висновки 18 Список використаної літератури 21  
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Вступ Формування в Україні ринкових умов господарювання обумовлює необхідність поглибленого дослідження питань управління продуктивністю праці, виявлення чинників і резервів її підвищення, оскільки ефективна економіка припускає дотримання певних пропорцій між фондами накопичення та споживання (відшкодування), які залежать від співвідношення між зростанням продуктивності праці та заробітної плати. В Україні склалася ситуація, коли ефективність виробництва на підприємствах практично не пов'язана з досягнутим рівнем й динамікою продуктивності праці та заробітної плати, хоча цей взаємозв'язок, відображений, головним чином, співвідношенням їх зростання, розглядається в економічній науці як основа економічного розвитку держави. Для більшості промислових підприємств, регіонів, держави в цілому характерна ситуація, коли темпи зростання заробітної плати випереджають збільшення продуктивності праці, а це призводить до збільшення витрат на одиницю товару, а як наслідок, до зниження інвестиційної привабливості. Відсутність взаємозв’язку між цими показниками дестимулює працюючих робітників, оскільки робітники, які працюють ефективно, не отримують віддачі від своїх зусиль, а робітники, що працюють неефективно, отримують заробітну плату без урахування зростання продуктивності праці. Таким чином, одним з основних чинників, що впливає на рівень конкурентоспроможності продукції та добробуту населення, є продуктивність праці. Рівень та динаміка продуктивності праці країни завжди наглядно демонстрували можливості суспільства. В останні роки в нашій державі цьому питанню практично не приділялась увага. Але в будь-якій економіці існують правила, які діють незалежно від суспільного устрою чи політичної кон’юнктури. Однією з таких аксіом є те, що підвищення рівня життя нації, вихід з кризового становища, прогресивний розвиток та досягнення лідируючих позицій на світовому ринку можливе лише за умов стійкого зростання рівня продуктивності праці. Тому цій проблемі повинна приділятися максимальна увага зі сторони країни, науковців та суб’єктів господарювання. Незважаючи на те, що питаннями управління продуктивністю праці та заробітної плати займаються відомі вітчизняні та зарубіжні вчені, сучасний стан їх вирішення є суперечним. Серед вчених-економістів відсутня єдина думка відносно кількості і переліку чинників, що впливають на динаміку продуктивності праці і заробітної плати. Одночасно з цим, за даним науковим напрямом не до кінця досліджено питання встановлення чіткого взаємозв'язку впливу внутрішніх чинників на продуктивність праці і середню заробітну плату на підприємствах у ринкових умовах господарювання. У зв'язку з цим, виникає необхідність узагальнення, уточнення, вдосконалення окремих наукових положень у сфері забезпечення взаємозв'язку зростання продуктивності праці та заробітної плати. Метою даного реферату є дослідження теоретичних основ статистичного вивчення продуктивності праці. Об’єктом дослідження є процес розвитку теоретичних основ статистичного вивчення продуктивності праці.  
Объём работы:
18
Выводы: Висновки Розвиток ринкових відносин вимагає систематичного спостереження за зміною продуктивності праці. У період централізованого управління облік і аналіз у нашій країні в основному розвивалися паралельно, незалежно один від іншого. Дані бухгалтерського обліку і систематичного обліку служили в основному для складання зовнішньої звітності, на якій і будувався аналіз, що незначно впливає на процес прийняття управлінських рішень на рівні підприємства. З переходом до ринку ситуація повинна змінитися. В умовах самостійності і відособленості підприємств істотно зростає роль єдиного народногосподарського обліку й аналізу в обґрунтуванні управлінських рішень на рівні підприємств, районів, а також республіки. Потрібні добре розроблені прийоми і методи економіко – статистичного аналізу з використанням комп’ютерів. Необхідність точного і достовірного калькування собівартості продукції раніше була викликана системою державного ціноутворення. З розвитком ринкових відносин розширюється самостійність підприємств і у встановлені цін на продукцію з урахуванням попиту і пропозиції. У цих умовах важливо не просто обмежитися обчисленням фактичної продуктивності праці, а й чинників, які на неї впливають, причому різними методами і різними ступенями. Тому в даний час центр ваги повинний переноситися з трудомістких розрахунків по розділі і визначенню точної фактичної інформації на прогнозі розрахунки по продуктивності праці, складання обґрунтованих нормативних калькуляцій. Найбільш ефективним методом, що дозволяє вирішити цю проблему є застосування пост регресійного індексного аналізу. Цей метод заснований на побудові кореляційно – регресійних моделей продуктивності праці з наступним їхнім індексним аналізом. Безпосередньою задачею аналізу є: перевірка обґрунтованості плану по продуктивності праці, прогресивності норм витрат; оцінка виконання плану і вивчення причин відхилень від нього, динамічних змін; виявлення резервів ефективної продуктивності праці; вишукування шляхів їхньої мобілізації. Виявлення резервів ефективного управління продуктивністю праці повинне спиратися на комплексний техніко-економічний аналіз роботи підприємства: вивчення технічного й організаційного рівня виробництва, використання виробничих потужностей і основних фондів, сировини і матеріалів, робочої сили, господарських зв’язків. Нехтування трудовим чинником виявляється насамперед у бракові уваги до проблем матеріального стимулювання. У практиці оплати праці її продуктивність, зазвичай, не беруть до уваги. Розбіжність особистих інтересів працівників та суспільних інтересів, а вони вимагають беззастережного врахування рівня продуктивності праці та раціонального використання матеріальних ресурсів, є однією з основних причин наших економічних негараздів. Співвідношення між темпами зростання продуктивності праці та реальною заробітною платою є однією з основних макроекономічних пропорцій. Відповідальні політичні діячі, керівництво виконавчої влади, економічних міністерств мають усвідомлювати, що за нормальних економічних умов, можливо лише за винятком короткочасних періодів, граничні темпи зростання реальної заробітної плати та реальних доходів не повинні перевищувати реальні темпи зростання продуктивності праці як в економіці загалом, так і в її основних галузях Можна стверджувати, що в сучасних умовах розвитку ринкових відносин в Україні відбуваються негативні процеси, які характеризуються розбалансованістю між оцінкою праці та ефективністю економічної діяльності. Такі тенденції стримують піднесення національної економіки, оскільки мають ознаку не коригованих процесів на ринку праці та, зокрема, недосконалого управління ефективністю праці без безпосередньої участі держави. За таких умов потрібно розробити концептуальний механізм управління працею з метою мобілізації трудового потенціалу до підвищення ефективності праці на всіх рівнях: від локального до національного. З огляду на це за своєю метою концепція удосконалення механізму управління ефективністю праці повинна ґрунтуватися на: – внесенні змін до чинного законодавства із визначенням терміна "ефективність праці"; – впровадженні ефективних методологічних розробок під час зміни у чинному законодавстві за участю вчених та науковців; – удосконаленні механізму взаємодії на всіх рівнях національної економіки між усіма сторонами соціально-трудових відносин щодо досягнення збалансованості між ефективністю праці та її оплатою на засадах підвищення відповідальності працедавців за своєчасну та у повному обсязі виплату заробітної плати – як заходу відтворення її стимулювальної функції та підвищення рівня захисту прав найманих працівників. Запропоновані концептуальні підходи щодо підвищення ефективності праці в Україні повинні бути впроваджені за безпосередньою участю держави. Втручання держави у соціально-економічні процеси дасть змогу підвищити ефективність праці, створити умови для ефективного використання робочої сили та удосконалити контроль за справедливою винагородою праці.
Вариант:нет
Литература: Список використаної літератури 1. Бабицький А. Моделі економічного зростання і проблема підвищення суспільної продуктивності праці // Вісник економічної науки України. – 2008. – № 1. – С. 22-28. 2. Бараник З. П. Статистика праці: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2003. — 246 с. 3. Верхоглядов Н.І. Управління трудовим потенціалом підприємств : монографія. – Дніпропетровськ : Пороги, 2007. — 283 с. 4. Вініченко І.І. Продуктивність праці та її фактори / І.І. Вініченко // Держава та регіони. – 2000. – № 3. – С. 34-38. – (Серія «Економіка та підприємництво»). 5. Віссер Л. Продуктивність та система цінностей / Л. Віссер // Продуктивність. – 2003. № 1. – С. 12-16. 6. Гончаров В.М. Концептуальні проблеми ефективності праці в Україні // Вісник економічної науки України. – 2007. – № 2. – С. 33-37. 7. Музиченко С.А. Продуктивність праці, соціально-економічна сутність категорії // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – №6. – С. 24-28.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (133)