Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Облік та аудит»Бухгалтерський облік»

Облік та звітність в охороні здоров’я. Особливості бухгалтерського обліку та звітності в підприємстві охорони здоров’я.

Карточка работы:59692б
Цена:
Тема: Облік та звітність в охороні здоров’я. Особливості бухгалтерського обліку та звітності в підприємстві охорони здоров’я.
Предмет:Бухгалтерський облік
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Менеджер організацій
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Міжрегіональна Академія Управління (МАУП)
Содержание:Вступ 3 1. Нормативно-правове регулювання закладів охорони здоровя 4 2. Організація обліку в установах охорони здоров’я 8 3. Організація звітності в організаціях охорони здоров’я 12 Висновки 16 Список використаної літератури 18
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Бухгалтерський облік, як і кожна система знань, постійно розвивається. Виходячи з того, що система бухгалтерського обліку характеризується різними аспектами — технологічним, структурним і організаційним, то відповідно необхідна загальна її організація. Це означає, що має бути визначено та впроваджено комплекс методів і засобів, спрямованих на ра¬ціональне функціонування та розвиток процесу бухгал¬терського обліку. Оскільки стосовно відповідного об’єк¬та впливу та вивчення організація виконує забезпечувальну функцію, із розвитком самого об’єкта змінюються методи, завдання, напрями та принципи його організації. Справді, як наслідок змін, що відбуваються в системі бухгалтерського обліку України, маємо організаційні новації: значний перелік облікових номенклатур, спрощений документообіг, електронні носії інфор¬мації тощо. Серед бюджетних установ особливе місце займають медичні заклади. Це пов’язано з суспільною важливістю даною сфери діяльності, а також з тим, що в досліджуваних установах склався новий вид взаємовідносин – платні медичні послуги. Ці нові взаємини вимагають окремого правового регулювання, а також зумовлюють необхідність більш детальної перевірки бухгалтерського обліку і звітності. Саме тому обрана тема дипломної роботи є актуальною і важливою для дослідження на сьогоднішній день. Мета дослідження – вивчення існуючого стану обліку та звітності організації охорони здоров’я.
Объём работы:
18
Выводы:В роботі було розглянуто нормативно-правове регулювання обліку закладів охорони здоров’я, зокрема закони Верховної Ради України, нормативні акти Міністерства фінансів України, Кабінету Міністрів України та органів Державного Казначейства. Заклади охорони здоров’я реалізовують свої права щодо регулювання питань бухгалтерського обліку у вигляді: • самостійного визначення облікової політики в межах нормативної бази; • вибору організаційної форми та форми облікової реєстрації; • розробки моделі системи внутрішньогосподарського обліку та контролю діяльності установи чи організації; • утворення схеми документообігу; • вибору способу обробки та фіксації інформації на відповідних носіях; • вибору програмного забезпечення бухгалтерського обліку; • планування розвитку методики бухгалтерського обліку щодо конкретних умов діяльності установи чи організації. Облік і звітність є ключовими елементами управління бюджетним процесом. Прийняття управлінських рішень базується на всебічному і глибокому аналізі облікових даних. Обґрунтування цих рішень залежить, насамперед, від повноти і достовірності вихідної інформації, яка формується на базі обліку та звітності. Прийняті рішення будуть дійовими тільки у тому разі, коли вони своєчасні. Це, у свою чергу, висуває вимоги оперативності в отриманні інформації про виконання бюджету. Для керівництва закладів охорони здоров’я потрібно мати достовірну та вичерпну інформацію про загальний обсяг і використання коштів, джерела їх утворення, стан та розміщення цих коштів. У бухгалтерському балансі відображаються всі кошти закладів охорони здоров’я на визначену дату. По закінченні місяця в облікових регістрах підраховуються обороти та виводяться залишки на початок наступного місяця. Потім складаються оборотні відомості по рахунках аналітичного обліку; їх дані звіряються з відповідними рахунками синтетичного обліку книги «Журнал-головна». Далі у бухгалтерському балансі виконується узагальнення коштів. Перед складанням річного звіту організації проводять інвентаризацію матеріальних цінностей, грошових коштів, розрахунків, про що було сказано раніше, та роблять річне закриття рахунків. Необхідність цього закриття обумовлена тим, що єдині кошториси доходів і видатків установи складаються на рік, який співпадає з бюджетним роком, а в наступному році фінансування установи проводиться з бюджету нового року.
Вариант:нет
Литература:1. Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.99р №996-ХІV. 2. Постанова Кабі¬нету Міністрів України від 28.02.02 р. №228 "Про Порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ". 3. Наказ ДКУ від 29.03.2002 р. № 54 "Про затвердження Інструкції про порядок складання квартальної фінансової звітності установами й організаціями, що дістають кошти державного чи місцевого бюджетів у 2002 році. 4. План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затверджений Наказом Головного управління Державного казначейства України від 10.12.99 № 114. 5. Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ. Затверджений ГУ ДКУ 10.12.1999 p., № 114. 6. Інструкція про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ, затверджена наказом Державного казначейства України від 10.07.2000 № 61. 7. Інструкція про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання, затверджена Наказ Державного казначейства України від 27.07.2000 №68. 8. Атамас П.Й. Основи обліку в бюджетних організаціях: Навч. посіб. – Дніпропетровськ., 2002. – 284 с. 9. Бутинець Ф.Ф., Береза С.Л., Жиглей І.В., Малюга Н.М., Олійник О.В. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Навч. посібник / Житомирський держ. технологічний ун-т / Ф.Ф. Бутинець (ред.) . — Житомир : Рута, 2004. — 448 с. 10. Бухгалтерський облік у бюджетних організаціях: Навч. посіб. / Голіков В.І., Зіміна І.А., Сідень О.І., Фатєєва М.В. – Миколаїв, 2002. – 362 с. 11. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Практ. посіб. / Панкевич Л.В., Зварич М.А., Бойко Р.С., Лучечко Л.М.; Ред. О.Волосевич. – Львів: Аверс, 2001. – 303 с. 12. Джога Р. Т., Свірко С. В., Сінельник Л. М. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Підручник / За заг. ред. проф. Р. Т. Джоги. — К.: КНЕУ, 2003. — 483 с. 13. Свірко С.В. Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2003. – 380 с. 14. Ткаченко І.Т. Звітність бюджетних організацій: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2000. – 216 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (384)