Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка підприємства»Економіка підприємств»

Методологічні підходи до раціональної трудової діяльності

Карточка работы:2054Ф
Цена:
Тема: Методологічні підходи до раціональної трудової діяльності
Предмет:Економіка підприємств
Дата выполнения:2011
Специальность (факультет):Экономика предприятия
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Національний Транспортний Університет (НТУ)
Содержание:ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 7 1.1. Поняття та роль управління трудовою діяльністю персоналу 7 1.2. Система мотивації трудової діяльності персоналу підприємства 11 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТОВ «КРОНОС» 19 2.1. Загальна техніко-економічна характеристика ТОВ «Кронос» 19 2.2. Аналіз діючої кадрової політики підприємства 24 РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПЕРСОНАЛУ (НА ПРИКЛАДІ ТОВ "КРОНОС") 27 3.1. Методика визначення ефективності трудової діяльності персоналу на основі системи «Key perfomance indicator» 27 3.2. Розрахунок реалізації покращеного механізму мотивації 31 ВИСНОВОК 40 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 42 ДОДАТКИ 48  
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:ВСТУП Актуальність. Актуальність теми курсової роботи зумовлена необхідністю наближення рівня продуктивності праці, заробітної плати і доходів найманих працівників до рівня розвинутих країн шляхом створення відповідних умов для високопродуктивної трудової діяльності і роботодавцями, і державою. Це диктує необхідність здійснення системного дослідження мотивації праці, визначення чинників і методів її формування в умовах економічної трансформації, розробки методики оцінки ефективності заходів щодо підвищення рівня мотивації праці, обґрунтування пріоритетних напрямів формування і розвитку сучасного мотиваційного механізму трудової діяльності. Проблеми, зумовлені посиленням впливу мотивації на результати трудової діяльності, особливо гостро постають у сфері економіки, насамперед, у промисловості, яка є її провідною галуззю і розвивається. Саме в цій галузі економіки створюється продукція виробничого і споживчого призначення, що переважно формує ринок товарів як основу ринкових відносин. Водночас методологічна база мотивації праці у промисловості ще недостатньо сформована і вимагає комплексного дослідження її теоретичних і прикладних аспектів. Звідси виникає об’єктивна необхідність створення науково обґрунтованого механізму мотивації праці персоналу промислових підприємств, який зміг би за допомогою дійових важелів і стимулів підвищити зацікавленість працівників високопродуктивно і якісно працювати, сприяти зростанню їх конкурентоспроможності, забезпечувати якісне поновлення трудового менталітету. Необхідний інструментарій мотиваційного механізму, здатний з’єднати в єдиний комплекс цілі і результати діяльності персоналу, щоб на практиці реалізувати цілеорієнтовану мотивацію його високопродуктивної праці. До перехідного періоду процес мотивації праці найманого персоналу не був самостійним об’єктом дослідження, що негативно позначилось на стані економіки України і, передусім, – промисловості. З наукової точки зору ще не з’ясовано низку питань, пов’язаних із мотивацією трудової діяльності. До них, зокрема, відносяться: визначення понять, категорій і змісту мотивації трудової діяльності, видів, типів, стадій і рівнів мотивації у сфері праці; питання впливу вартості і ціни робочої сили на мотивацію праці; оцінка витрат на матеріальну мотивацію у загальних витратах на робочу силу; визначення соціальних пріоритетів, їх місце і роль у мотивації при реалізації державної політики на ринку праці; розробка науково-практичних основ і методів мотивації трудової діяльності промислово-виробничого персоналу в умовах формування конкурентного середовища; вдосконалення систем державного і договірного регулювання мотивації праці; дослідження умов формування механізму мотивації ефективної праці на підприємствах промисловості; розробка методики розрахунку ефективності мотивації праці і т. п. Дослідження означених та інших проблем мотивації праці, розробка рекомендацій науково-практичного значення і пропозицій щодо забезпечення ефективності мотивації найманого персоналу є найважливішими завданнями економічної науки. Проблема мотивації праці найманого персоналу знайшла своє відображення у працях мислителів минулого і сучасності. Серед зарубіжних слід виділити таких дослідників, як Альдерфер К., Барр Р., Брю С. , Вебер М., Врум В., Гелбрайт Дж. К., Герцберг Ф., Кейнс Дж. М., Левін К., Лоулер Е., Мак-Грегор Д., Мак-Клелланд Д., Маркс К., Маршалл А., Маслоу А., Мескон М. Х., Мейо Е., Оучі У., Портер Л., Рікардо Д., Самуельсон П., Сміт А., Тейлор Ф., Хайєк Ф., Форд Г., Хекхаузен Х., Хедоурі Ф., Хікс Д., Шумпетер Й., Емерсон Г. та ін. Із учених колишніх соціалістичних країн цю проблему вивчали Волгін Н. А., Здравомислов А. Г., Іноземцев В. Л., Капустін Є. І., Карпухін Д. М., Кокін Ю. П., Єгоршин О. П., Колосова Р. П., Костін Л. А., Кунельський Л. Е., Локтєв В. Г., Матусевич В. І., Новожилов В. В., Петроченко П. Ф., Ракоті В. Д., Струмілін С. Г., Уткін Е. А., Яковлєв Р. А. та ін. Істотний внесок у розробку проблем мотивації трудової діяльності зробили теоретичні пошуки українських економістів і соціологів, таких як Афонін А.С., Бандур С. І., Богиня Д. П., Бондар І. К., Бугуцький О. А., Бунтовська Л. Л., Гальчинський А. С., Геєць В. М., Грішнова О. А., Данюк В. М., Дмитренко Г. А., Єськов О.Л., Калина А. В., Карлін М.І., Кваснюк Б. Є., Кир’ян Т. М., Козоріз М. А., Колот А. М., Куліков Ю. М., Лагутін В. Д., Лібанова Е. М., Лук’янченко Н. Д., Мандибура В. О., Нижник В. М., Новіков В. М., Новікова О. Ф., Онікієнко В. В., Павловська Н. О., Палкін Ю. І., Пашута М. Т., Петро¬ва І. Л., Пирожков С. І., Семикіна М. В., Сорока І. В., Синицька О. І., Уманський О. М., Чухно А. А. та інші. Ретроспективний аналіз формування наукових поглядів на мотивацію показує, що їхня еволюція відбувалася в тісному діалектичному взаємозв’язку з розвитком суспільного виробництва, підвищенням якості робочої сили, поліпшенням добробуту людей. Той чи інший напрямок, глибина дослідження проблем мотивації об’єктивно зумовлювалися визріванням відповідних матеріальних передумов у суспільстві. Мета і завдання дослідження. Метою курсової роботи є обґрунтування різних підходів до раціональної трудової діяльності персоналу на підприємстві і розробка практичних рекомендацій щодо удосконалення системи управління трудової діяльності персоналу підприємства (на прикладі ТОВ "Кронос"). Поставлена мета обумовлює необхідність розв’язання таких задач: ? визначити сутність та роль управління трудовою діяльністю персоналу; ? розглянути систему мотивації трудової діяльності персоналу підприємства; ? здійснити загальну техніко-економічну характеристику ТОВ «Кронос»; ? оцінити значення кадрової політики в умовах нових економічних відносин; ? розглянути методику визначення ефективності на основі системи «Key perfomance indicator»; ? здійснити розрахунок реалізації покращеного механізму мотивації трудової діяльності. Об'єктом дослідження є система управління трудовою діяльністю персоналу підприємства в умовах розбудови соціально-орієнтованої економіки України, що супроводжується падінням результативності діяльності підприємств. Предмет дослідження охоплює сукупність процесів, які характеризують якість системи управління трудовою діяльністю персоналу підприємства (на прикладі ТОВ «Кронос»). Методологія та методи дослідження. В процесі дослідження застосовані загальнонаукові та спеціальні методи. Зокрема, використання структурно-функціонального методу та методу логічного узагальнення дозволило уточнити природу мотивації трудової діяльності персоналу підприємства. Формуванню системи актуальних принципів кадрової політики сприяло використання конкретно-історичного методу, методів аналізу та синтезу. Спостереження та порівняння, застосування статистико-економічних методів та методу експертних оцінок дозволило охарактеризувати сучасну практику кадрової політики підприємств України, а залучення методологічних засад ситуаційного підходу сприяло визначенню пріоритетів та шляхів її оптимізації.  
Объём работы:
39
Выводы:ВИСНОВОК На основі проведеного нами аналізу управління трудовою діяльністю персоналу на підприємстві можна зробити наступні висновки 1. Персонал підприємства, організації — це наймані працівники, тобто особи, які уклали трудовий договір (контракт) з роботодавцем. До складу персоналу входять також власники або співвласники підприємства, якщо вони беруть участь у діяльності організації своєю особистою працею і одержують відповідну оплату поряд з належною їм частиною доходів. Персонал організації є об’єктом управління, продуктивною силою, основною складовою кожного виробничого процесу. Управління трудовою діяльністю персоналу повинно повністю узгоджуватись із концепцією розвитку організації і передбачає такі стадії: формування, використання та стабілізацію. Формування персоналу охоплює прогнозування структури персоналу, визначення потреби в кадрах, планування, залучення та розміщення персоналу. 2. Основою активної трудової діяльності є мотивація. Однак ринкова економіка, створюючи передумови для підвищення мотивації трудової діяльності, автоматично її не забезпечує. Шлях до ефективного управління людиною пролягає через розуміння її потреб, мотиваційних настанов. Тільки знаючи те, що спонукає людину до дії, які мотиви покладено в основу її діяльності, можна розробити ефективну систему форм і методів управління нею. Отож, використання найефективніших способів впливу на поведінку людини, її трудову активність є функцією сучасного менеджменту. 3. За всієї різниці підходів до оцінки персоналу, які застосовуються в зарубіжній і вітчизняній практиці, їх об’єднує така загальна ознака, як приблизність оцінки. Проте брак ідеальних методик не знижує значущості практики оцінювання персоналу. Здоровий глузд підказує, що ліпше користуватися не зовсім досконалими методиками оцінки, ніж узагалі жодними. Пам’ятаймо, що найгірший вид оцінки — це її брак. Особливо складною є проблема оцінки керівників і спеціалістів. Об’єктивні труднощі оцінки цих категорій персоналу пов’язані, по-перше, зі складністю формалізації результатів праці й визначення кінцевого результату управлінської діяльності; по-друге, зі взаємозалежністю, взаємозв’язаністю управлінських функцій і складністю визначення внеску кожного керівника і спеціаліста; по-третє, з наявністю значного проміжку часу між виконанням управлінської функції і виявленням її результатів на практиці; по-четверте, з необхідністю одночасної оцінки і особистих якостей, і результатів роботи структурного підрозділу, і організації в цілому. 4. Запропоновано використовувати в якості системи ефективної оцінки персоналу на ТОВ «Кронос»та не тільки, так звані «Бесіди з самооцінки» або «Appraisal Talks». Дана система дозволяє вносити зміни та ефективно управляти системою оцінки діяльності та преміювання, та базується на досягненні ключових показників ефективності (KPI - Key perfomance indicator). Нова система направлена на стимулювання до досягнення найвищих результатів та отримання відповідної винагороди, що дозволить покращити сумарний дохід співробітників. Розробляючи систему мотивації персоналу на основі дерева цілей, ми вводимо у використання так звані ключові показники ефективності (KPІ - key perfomance іndіcator). Вони є важливим елементом системи управління по цілям і служать для постановки індивідуальних цілей менеджерам і визначенню винагороди на основі об'єктивної оцінки результатів їхнього досягнення. KPІ можуть містити в собі як показники результативності, тобто досягнення запланованих результатів, так і показники ефективності, тобто результатів у співвідношенні з вартістю їхнього досягнення.  
Вариант:нет
Литература: СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 1. Закон України «Про оплату праці»// Закони України.-Т. 8.-К., 2007.-С. 210-218. 2. Закон України «Про колективні договори і угоди»// Закони України.-Т. 6.-К., 2005.-С.5-11. 3. Кодекс законів про працю України.-К.: Парламентське видавництво, 2006.-108 с. 4. Армстронг , Майкл. Оплата труда: Практическое руководство по построению оптимальной системы оплаты труда и вознаграждения персонала/ Майкл Армстронг , Под ред. Т.В. Герасимовой. - Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2007. - 512 с. 5. Білоконенко В.І. Організація праці: Методичні рекомендації для самостійної роботи/ В.І. Білоконенко, А.М. Бондаренко. - Харків: ХІБМ, 2005. - 122 с. 6. Богиня Д.П. Основи економіки праці: Навчальний посібник/ Д.П. Богиня, О.А. Гришнова.-К.:Знання-Прес, 2007.-313 с. 7. Богиня Д. Регулювання доходів і оплата праці в контексті індексу/ Д. Богиня //Економіка.Фінанси.Право. - 2008. - N2. - С.3-7. 8. Броварна Т. Економіко-правова оплата праці в умовах контрактної системи найму/ Т. Броварна //Підприємництво, господарство і право. - 2005. - N1. - С.81-83. 9. Ведерніков М.Д. Стратегічний напрям подальшого розвитку оплати праці в Україні в умовах переходу до ринкової економіки/ М.Д. Ведерніков //Стратегія економічного розвитку України. - 2006. - №1. - С.86-90. 10. Гетьман О.О. Економіка підприємства: Навчальний посібник/ О.О. Гетьман, В.М. Шаповал. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 488 с. 11. Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Підручник/ О.А. Грішнова. - К.: Знання, 2004. - 535 с. 12. Даниленко О.А. Методичні аспекти формування витрат на оплату праці: аналіз українського законодавства / О. А. Даниленко //Вчені записки/ Університет економіки та права "КРОК". - К., 2005. - N 13. - C. 66-77. 13. Деркач О.В. Недоліки сучасного колективно-договірного регулювання оплати праці/ О. В. Деркач //Економіка.Фінанси.Право. - 2007. - N 6. - C. 25-27. 14. Дудіна Н. Методичні основи "Американського типу" організації заробітної плати: витратно-результативний механізм визначення винагороди за працю/ Н. Дудіна //Економіка.Фінанси.Право. - 2005. - N2. - С.35-38. 15. Економіка підприємства: Навчальний посібник/ За ред. П.В. Круша, В.І. Подвігіної, Б.М. Сердюка. - К.: Ельга-Н, 2007. - 780 с. 16. Економіка підприємства: Підручник/ За ред. А.В. Шегди. - К.: Знання, 2006. - 614 с. 17. Економіка праці і соціально-трудові відносини: Навчальний посібник/ Під ред. Є.П. Михайлова. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 240 с. 18. Економіка праці і соціально-трудові відносини: Навчальний посібник/ За ред. В.М. Ковальова. - К.: Центр учбової літератури, 2006. - 223 с. 19. Економіка праці і соціально-трудові відносини: Навчальний посібник/ За ред. В.М. Ковальова. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 256 с. 20. Есинова Н.И. Экономика труда и социально-трудовые отношения: Учебное пособие/ Н.И. Есинова. - К.: Кондор, 2008. - 464 с. 21. Єсінова Н.І. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навчальний посібник/ Н. І. Єсінова. - К.: Кондор, 2006. - 432 с. 22. Жиляєв І.Б. Аналіз основних тенденцій оплати праці в сучасній Україні/ І.Б. Жиляєв //Стратегія економічного розвитку України. - 2009. - №2. - С.69-85. 23. Завіновська Г.Т. Економіка праці: Навчальний посібник/ Г.Т. Завіновська. - К.: КНЕУ, 2009. - 300 с. 24. Загорська Ю.В. Удосконалення організації оплати праці працівників у сільському господарстві / Ю. В. Загорська //Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2007. - N 1. - C. 124-126. 25. Заклетка О. Трудова еміграція як умова розвитку міжнародного ринку праці/ О. Заклетка, В. Юрченко, О. Шиманська //Вісник Київського національного торговельно-економічного університету (КНТЕУ). - 2008. - N4. - C. 9-19. 26. Иванова М. Совершенствование системы оплаты труда работников/ М. Иванова //Высшее образование в России. - 2007. - N 11. - C. 92-95. 27. Калина А. Организация и оплата труда в условиях рынка (Аспект эффективности): Учебно-методическое пособие/ А. Калина. - К.: МАУП, 2005. - 288 с. 28. Карпіщенко О.І. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навчальний посібник/ О. І. Карпіщенко. - Суми: Університетська книга, 2006. - 264 с. 29. Кирхлер Э. Мотивация в организациях. Психология труда и организационная психология: Т.1/ Э. Кирхлер, К. Родлер. - Харьков: Изд-во Гуманитарный центр, 2007. - 144 с. 30. Клодт, Хеннінг. Нова економіка: форми вияву, причини і наслідки: Монографія/ Хеннінг Клодт; За ред. В.В. Рокочої. - К.: Таксон, 2006. - 306 с. 31. Колот А.М. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу: Навчальний посібник/ А.М. Колот. - К.: КНЕУ, 2008. - 224 с. 32. Колот А.М. Соціально-трудові відносини: теорія і практика регулювання: Монографія/ А.М. Колот. - К.: КНЕУ, 2005. - 230 с. 33. Кучер Г. Нові підходи до організації оплати і стимулювання праці/ Г. Кучер //Економіст. - 2009. - N7. - С.56-59. 34. Кучер Г. Реформа заробітної плати в Україні/ Г. Кучер //Економіст. - 2005. - N3. - С.66-68. 35. Лаврик В.М. Оплата праці в навчальних закладах/ В.М. Лаврик //Фінанси України. - 2005. - N4. - C. 90-93. 36. Лагутін В.Д. Реформа оплати праці стимулюючого типу в Україні: теорія, концепція, практичні рекомендації і пропозиції: Монографія/ В.Д. Лагутін. - Луцьк: Вежа, 2006. - 241 с. 37. Лаптій І. Оплата праці і заробітна плата: щодо питання термінології/ І. Лаптій //Право України. - 2007. - N7. - C. 81. 38. Лєско І. Введення нових форм оплати праці як один із напрямків інвестиційної політики держави/ І. Лєско //Економіка.Фінанси.Право. - 2008. - N4. - С.3-5. 39. Лихова С. Невиплата заробітної плати - злочин проти власності (ст. 175 КК України)/ С. Лихова //Підприємництво, господарство і право. - 2005. - N5. - C. 100-106. 40. Лукашевич В.М. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навчальний посібник/ В.М. Лукашевич. - Львів: Новий світ-2000, 2007. - 218 с. 41. Лукашевич В.М. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навчальний посібник/ В.М. Лукашевич. - Львів: Новий світ-2000, 2008. - 248 с. 42. Майорченко В. Нова методологія регулювання заробітної плати в умовах ринкової економіки/ В. Майорченко //Економіст. - 2007. - N1. - С.83-91. 43. Матвієнко П. До питання державного регулювання оплати праці в Україні/ П. Матвієнко //Вісник Національної академії державного управління при Президентові України.-- 2006. - N 4. - C. 79-90. 44. Матюшко П. Регулювання оплати праці за колективним договором/ П. Матюшко //Юридичний журнал. - 2006. - №10 . - C.38-47. 45. Ніжняк Л.О. Порядок розрахунків та вдосконалення обліку оплати праці / Л. О. Ніжняк //Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2007. - N 2. - C. 320-323. 46. Олексенко Т. Депонована заробітна плата / Т. Олексенко //Баланс. - 2007. - N 23. - C. 26-29. 47. Парфьонова І.І. Проблеми оплати праці в Україні/ І.І. Парфьонова //Фінанси України. - 2009. - N4. - С.122-123. 48. Пасічник В.Г. Організація виробництва: Навчально-методичний посібник/ В.Г. Пасічник, О.В. Акіліна. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 248 с. 49. Пилипчук І.В. Напрями вдосконалення оплати праці та її оподаткування в перехідний період до ринкової економіки/ І.В. Пилипчук //Стратегія економічного розвитку України. - 2006. - №5. - С.291-300. 50. Поплавська О.М. Договірне регулювання оплати праці як основа соціальної безпеки/ О.М. Поплавська //Актуальні Проблеми Економіки. - 2007. - N5. - C. 70-73. 51. Ревенко А.П. Оплата праці у структурі виробництва / А. П. Ревенко //Економічна теорія. - 2008. - N 2. - C. 70-81. 52. Савельєва В.С. Управління персоналом: Навчальний посібник/ В.С. Савельєва, О.Л. Єськов. - К.: ВД "Професіонал", 2008. – 336. 53. Семко Л. Совершенствование оплаты труда на промышленных предприятиях / Л. Семко //Підприємництво, господарство і право. - 2007. - N4. - C. 135-137. 54. Скрипник А. Оцінка податкового навантаження і детінізація фонду оплати праці/ А. Скрипник, Г. Гендлер //Економіка України. - 2007. - N 5. - C. 17-26. 55. Соломченко Д. Організація обліку розрахунків з оплати праці на підприємстві/ Д. Соломченко, В.В. Ходзицька //Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. - 2006. - №30. - С.46-50. 56. Сотченко Ю.К. Оплата праці та напрями її вдосконалення в умовах економічної кризи / Ю. К. Сотченко //Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2007. - N 6. - с.433-436. 57. Стан трудового потенціалу та системи оплати праці - загроза конкурентноздатності української економіки //Праця і Закон. - К.: "ЗАТ Укртиппроект". - 2007. - N 11. - C. 20-22. 58. Терещенко Н. В. Комплексна оцінка підвищення ефективності діяльності підприємств і мотивації трудової діяльності // Український соціум. - 2009. - № 1 (6). - C.60-72. 59. Хотомлянський О. Створення фондів оплати праці на основі бюджетного планування структурних підрозділів підприємства/ О. Хотомлянський, Т. Черната //Економіка України.- 2005. - N10. - C. 53-58. 60. Червинська Л. Мотивація в системі реформування оплати праці (на матеріалах АПК)/ Л. Червинська //Економіка.Фінанси.Право. - 2008. - N3. - C. 10-15.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (740)