Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Фінанси»Фінансовий ринок»

Послуги проектного фінансування

Карточка работы:2129Ф
Цена:
Тема: Послуги проектного фінансування
Предмет:Фінансовий ринок
Дата выполнения:2011
Специальность (факультет):Финансовый менеджмент
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Міжрегіональна Академія Управління (МАУП)
Содержание:ЗМІСТ Вступ 3 1. Сутність та загальна характеристика проектного фінансування 5 2. Форми та принципи проектного фінансування 10 3. Розробка та обґрунтування необхідності застосування проектного фінансування на підприємстві 15 4. Обґрунтування ефективності проекту 24 5. Шляхи зниження впливу ризиків на привабливість проектного фінансування та управління ними в процесі його реалізації 31 6. Основні проблеми проектного фінансування в сучасних умовах 34 Висновки 38 Список використаних джерел 40  
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Вступ В умовах стрімкого розвитку середнього та великого бізнесу в нашій країні виникає необхідність у гнучкій системі зовнішнього залучення коштів. Особливо ця необхідність виявляється під час відкриття нових проектів або освоєння нових сфер діяльності в рамках проектів, що вже існують. Одним зі шляхів залучення спонсорських коштів є так зване проектне фінансування, коли певна фінансова структура надає суб‘єктові підприємницької діяльності кошти з тим, щоб забезпечити отримувача початковою фінансовою підтримкою. У промислово-розвинених країнах переважною тенденцією розвитку ПФ є використання всієї гами джерел і методів фінансування інвестиційних проектів. Проектне фінансування в розвиненій формі - це визначення та організація оптимального використання фінансового інструмента або їх комбінації з метою реалізації проектів розвитку на підприємствах. Основна перевага такого підходу полягає в пошуку найефективнішої ресурсної моделі проекту, і насамперед для підприємства - це зниження вартості збільшення терміну внутрішнього запозичення, диверсифікованість джерел та інструментів фінансування і вищий ступінь стійкості до ринкових коливань порівняно з конкурентами. Проблематика проектного фінансування досліджується зарубіжними та вітчизняними ученими-економістами, серед яких, зокрема, Т. П. Куриленко, А. А. Пересада, Т. В. Майорова, О. М. Ляхова, В. Ю. Катасонов, Д. С. Морозов, Я. С. Мелкумов. Метою дослідження є визначення теоретичних та практичних аспектів проектного фінансування. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання: 1. Вивчити сутність та загальну характеристику проектного фінансування. 2. Визначити форми та принципи проектного фінансування. 3. Розробити та обґрунтувати необхідність застосування проектного фінансування на підприємстві. 4. Обґрунтувати ефективність проекту. 5. Визначити шляхи зниження впливу ризиків на привабливість проектного проектного фінансування та управління ними в процесі його реалізації. 6. Дослідити основні проблеми проектного фінансування в сучасних умовах. Об’єктом дослідження є практичні аспекти проектного фінансування. Предметом дослідження – процес проектного фінансування. В роботі наводяться визначення, як основних термінів, так і їх характеристика, а також деякі формули, що стосуються даної теми роботи. Також значна увага приділяється теоретичній частині, яка пов’язана безпосередньо з темою даної роботи.  
Объём работы:
37
Выводы: Висновки Таким чином, на основі вище викладеного можна зробити наступні висновки. Проектне фінансування характеризується особливим способом забезпечення, основою якого є підтвердження реальності одержання запланованих потоків готівки шляхом виявлення і розподілу всього комплексу ризиків, пов’язаних з проектом, між сторонами, що беруть участь в реалізації проекту (підрядні організації, фінансові установи, державні орган, постачальники сировини, споживачі кінцевої продукції). В свою чергу, основною особливістю проектного фінансування є те, що об’єктом кредиту є конкретний задум, тобто бізнес-ідея, проект (інвестиційний, інноваційний, лізинговий, концесійний тощо), на відміну від комерційного чи інвестиційного кредитування, де об’єктом кредиту виступає фінансово-господарська діяльність позичальника. При цьому, потенційними учасниками проектного фінансування можуть бути держава, постачальники та покупці, страхові компанії, агентства з експортного кредиту та інші, які можуть брати участь у проекті залежно від їх зацікавленості. У дослідженні пропонується розробити проект “Будівельного житлового комплексу “Оксфорд” націлений на будівництво 6-поверхового (5 верхніх поверхів - житло) великопанельного 1-секційного житлово-комерційного комплексу. При реалізації проекту житлового комплексу „Оксфорд” можливі економічні і політичні ризики. Внаслідок того, що житлово-комерційний комплекс - нове будівельне виробництво, величина ризику повинна бути прийнята у розмірі 13-15% (висока величина ризику). В результаті проведених розрахунків, було встановлено, що проект має великий запас міцності при виникненні ризиків. Практика доводить, проектне фінансування не може виявити всіх своїх позитивних сторін без розвинутої мережі фінансових посередників: інвестиційних банків, універсальних банків, інвестиційних фондів, довірчих товариств тощо. Сьогодні в Україні реально забезпечити організацію проектного фінансування спроможні тільки універсальні банки з причини фактичної відсутності інших. Варто підкреслити, що на сьогоднішній день у сфері проектного фінансування сталися істотні зміни ситуації. Це пов'язано з тим, що наслідки світової кризи, у тому числі і кредитного, і досі мають місце в Україні. Існують також і внутрішні причини, які стримують розвиток проектного фінансування в Україні 23: 1. Недостатній рівень розвитку вітчизняних джерел боргового фінансування порівняно з розвинутими країнами. 2. Невідповідність між доходами і позичками всередині країни та обслуговуванням боргів у валюті. 3. Недостатньо розвинута правова культура та законодавча стабільність у сфері узгодження та розподілу ризиків, а також надання гарантій та інших форм зобов’язань за кредитним фінансуванням. 4. Відсутність достатньої кількості спеціалістів з проектного фінансування. 5. Обмежений досвід роботи кваліфікованих учасників проектного фінансування – організацій та фірм, що можуть прийняти на себе функції керуючих крупними проектами. Таким чином, всесвітня фінансова криза вплинула не тільки на всі сектори економіки, а й на середній та великий бізнес, на банківські та кредитні установи, й на інвестиційний ринок України. Проте, незважаючи на існування ряду проблем, з метою розвитку проектного фінансування реалізація Законів України „Про концесії” і „Про угоди щодо розподілу продукції” створила базу для практичного застосування схем проектного фінансування.
Вариант:нет
Литература: Список використаних джерел 1. Бардиш Г.О. Проектний аналіз: Підручник. – Львів: ЛБІ НБУ, 2008. – 464 с. 2. Верба В.А., Загородніх О.А. Проектний аналіз: Підручник. - К.: КНЕУ, 2000. - 322 с. 3. Горбач Л.М., Каун О.Б. Ринок фінансових послуг: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2006. – 436 с. 4. Гузенко О.П. Огляд ключових проблем проектного фінансування в сучасних економічних умовах. Електронний ресурс. –Режим доступу: http://www.rusnauka.com/1_NIO_2011/Economics/78255.doc.htm 5. Дробязко А. Інвестиційні ризики в Україні // Світ грошей. - 2005. - № 2. - С. 20 - 21. 6. Дубров А.М. Моделювання ризикових ситуацій в економіці і бізнесі. -Х.: Фінанси і статистика. -2005. -162с. 7. Йескомб Э. Р. Принципы проектного финансирования Текст / Э. Р. Йескомб ; пер.с англ. И. В. Васильевской ; под общ. ред. Д. А. Рябых. – М.: Вершина, 2008. – 488 с. 8. Еш С.М. Фінансовий ринок. Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2009. – 528 с. 9. Катасонов В. Ю. Проектное финансирование: организация, управление риском, страхование / В. Ю. Катасонов, Д. С. Морозов. – М. : Анкил, 2000. – 270 с. 10. Кізима Х. Я. Теоретичні основи проектного фінансування. Електронний ресурс. –Режим доступу: http://docs.google.com/viewer?a=v&q =cache:pW9ZNsPPONEJ:www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vldfa/2010_18/Kizyma.pdf 11. Коваленко М.А., Радванська Л.М. Ринок нерухомості: фінансові аспекти. Навч. посібник. – Херсон: ОЛДІ-плюс, 2002. – 160 с. 12. Куклік К.А. Фінансові можливості вітчизняних банків у сприянні розвитку проектного фінансування в Україні Текст / К. А. Куклік // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 9(87). – С. 173–183. 13. Куриленко Т.П. Проектне фінансування: Підручник. – К.: Кондор, 2006. – 208 с. 14. Ляхова О. Проектне фінансування як новий метод організації фінансування інвестиційних проектів / О. Ляхова // Вісник Національного банку України. – 2004. – №10. – С. 20-22. 15. Мартиненко В. Інвестиційний потенціал України: проблеми виміру та оцінок // Вісник Національного банку України. - 2007. - № 2. - С. 60 - 61. 16. Маслова С.О., Опалов О.А. Ринок фінансових послуг: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2006. – 192 с. 17. Паливода К. Капітальні інвестиції: фінансово-економічна сутність та форми прояву // Банківська справа – 2009. – №3. – С. 46-55. 18. Пересада А.А., Майорова Т.В., Ляхова О.О. Проектне фінансування: Підручник – К.: КНЕУ, 2005. – 736с. 19. Пересада А. А., Зубленко В. В. Реалізація інвестиційних проектів в Україні // Фінанси України. – 2009. - №3. -С. 106-112. 20. Петренко С.М. Сучасні підходи до визначення ефективності інвестиційних проектів // Держава і регіони. Серія. Економіка і підприємництво. – 2006. № 5. – С. 397-400 21. Рябих Д. Процедури оцінки інвестиційних проектів при проектному фінансуванні // Фінансовий ринок України. – 2007. - № 9. – С. 5-7. 22. Слатвінський М.А. Сучасні підходи до оцінювання інноваційно-інвестиційних проектів // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. - №1. – С. 53-56 23. Стрєчна І.В. Сучасний стан проектного фінансування на інвестиційному ринку України. Електронний ресурс. –Режим доступу: http://www.rusnauka.com/4_SWMN_2010/Economics/58858.doc.htm 24. Уминець-Ходаківська В.П. Ринок фінансових послуг. – К.: ЦУЛ, 2009. -392с. 25. Ринок фінансових послуг: Навч. посібник / І.Б. Хома, І.В. Алексєєв, Л.С. Тревого, Н.І. Андрушко. – Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2005. – 248 с. 26. Шенаев Ю.В. Проектное финансирование как эффективная форма кредитирования инвестиционных проектов Текст / Ю. В. Шенаев // Банковские услуги. – 2006. – № 12. – С. 2–23. 27. Шклярук С. Г. Проектне фінансування: навч. посіб. / С. Г. Шклярук; за наук. ред. Г. К. Ялового. – К. : Персонал, 2009. – 472 с. 28. Щукін Б.М. 8. Щукін Б.М. Аналіз інвестиційних проектів : Київ: МАУП, 2008. – 128с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (66)