Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Біологія та медицина»Генетика»

Відчуття та сприймання

Карточка работы:30671
Цена:
Тема: Відчуття та сприймання
Предмет:Генетика
Дата выполнения:2006
Специальность (факультет):Облік та аудит
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Інший (Україна)
Содержание:Вступ 1. Загальна характеристика пізнавального процесу 2. Відчуття як складова пізнавального процесу 3. Сприймання як одна з сторін пізнавальної діяльності людини Висновки Список використаної літератури
Курс:2
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Проблема розвитку пізнавальної активності людини є надзвичайно актуальною та достойною розгляду її видатними науковцями минулого сучасності. Адже, пізнання – це процес сприймання та відображення всього оточуючого світу. Пізнання, пізнавальна потреба характеризує людину як індивіда, вона притаманна їй з самого народження. Від того, чи правильно дитина сприймає світ, оточуючі предмети, як вона мислить, залежить вся її подальша доля. Тому важливими завданнями педагога та психолога є розвивати бажання до пізнання у дітей, розвивати їх сприйняття, мислення, увагу, уяву, пам’ять. Психологами доведено, що психіка людини має системну будову. Вона не зводиться до простої суми окремих її складових. Однак для її пізнання прийнято умовно виділяти деякі вихідні форми психічної діяльності. Однією з найпростіших форм відображення дійсності є відчуття. Через відчуття здійснюється безпосередній зв'язок свідомості із зовнішнім світом. їх особливості залежать не тільки від об'єктів, що впливають на органи чуття, а й від суб'єкта, що їх відчуває. Людині постійно потрібно одержувати інформацію про навколишню дійсність, адже пристосування організму до середовища передбачає наявність інформаційного балансу між середовищем і організмом. Його порушення, що виявляється в інформаційному перевантаженні чи не довантаженні, нерідко призводить до серйозних функціональних розладів. Як і відчуття, сприймання, як наступна складова процесу пізнання, виникає тільки за безпосередньої дії об'єктів на аналізатори. Перехід від відчуттів до сприймання — це перехід до складнішого відображення світу, яке розширює можливості людини щодо пристосування й активного його перетворення.
Объём работы:
9
Выводы:Пізнання - складний психічний процес, основними складовими якого є відчуття та сприймання. Через відчуття здійснюється безпосередній зв'язок свідомості із зовнішнім світом. Їх особливості залежать не тільки від об'єктів, що впливають на органи чуття, а й від суб'єкта, що їх відчуває. Отже, відчуття — це суб'єктивні образи об'єктивного світу. Критерієм їх істинності є суспільна практика. На основі класифікації, запропонованої психологами, виділяють три види відчуттів: екстероцептивні, інтероцептивні і пропріоцептивні, основні ознаки яких було розглянуто вище. Сприймання розглядається як відображення у свідомості людини предметів і явищ об'єктивної дійсності за їх безпосередньої дії на органи чуття. Сприймання залежить від досвіду людини, її знань, потреб, інтересів, установок, спрямованості. Тому в образі сприймання відображаються її ставлення до об'єкта, бажання, почуття, інтереси. Часто говорять, що предмети та явища зовні виглядають не так, як ми їх бачимо та відчуваємо, адже кожна річ, проходячи через свідомість людини отримує певне значення, якесь емоційне забарвлення, яке гармонує з цінностями, уявленнями та ставленням людини до неї. Тому неможливо не звернути увагу на те, що кожна людина певне явище чи предмет інтерпретує по-своєму. Як бачимо, розглядаючи особливості складових частин пізнавального процесу, можна дійти висновку, що дана сфера дослідження психології потребує детальної уваги.
Вариант:нет
Литература:1. Ананьев Б. Г. Психология чувственного познания. — М., 1990. 2. Брунер Д. Психология познания. — М., 1977. 3. Загальна психологія: Учеб. для студентів пед. ин-тов / Під ред. А. В. Петровского. - 3-е изд., перераб. і доп. - М.: Освіта, 1986. 4. Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. Возрастная психология: Полный жизненный цикл развития человека. Учеб пособие для студентов высших учебных заведений. – М.: ТЦ Сфера, при участии «Юрайт», 2002. 5. Максименко С.Д. Загальна психологія: Навчальний посібник. – вид. 2-е, перероблене та доповнене. – К.: "Центр навчальної літератури", 2004. 6. Немов Р.С. Психология: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений: В 3 кн.– 4-е изд. – М.: ВЛАДОС, 2001. 7. Психологія: Підручник / Ю.Л. Трофімов, В.В. Рибалка, П.А. Гончарук та ін.; За ред. Ю.Л. Трофімова. - 2-ге вид., стереотип.-К.: Либідь, 2000. 8. Степанов О.М., Фіцула М.М. Основи психології і педагогіки: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. пед. заклад. – К.: "Академія", 2003. 9. Скрипченко О. В. Психічний розвиток учнів. — К., 1994.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (129)