Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Психологія»Психодіагностика»

Оцінювання ефекту тренінгу на онові одержаних експертних оцінок від замовників

Карточка работы:59511б
Цена:
Тема: Оцінювання ефекту тренінгу на онові одержаних експертних оцінок від замовників
Предмет:Психодіагностика
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Медична психологія
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Міжрегіональна Академія Управління (МАУП)
Содержание:Вступ 3 1. Сутність поняття «тренінг» 5 2. Структура та основні вимоги до оформлення тренінгу 6 3. Оцінювання ефективності тренінгу 8 4. Тренінг розвитку культури спілкування для підлітків «Толерантна особистість» 11 Заняття 1 11 Заняття 2 13 Заняття 3 15 Заняття 4 16 Заняття 5 18 Аналіз проведення тренінгу 19 Висновки 20 Використана література 21
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Складний сучасний стан суспільства потребує виховання гармонійно розвиненої особистості громадянина України, що буде адекватно реагувати на оточуюче середовище, зміни у ньому, на різні складні ситуації. Досить важливим у цьому плані є застосування новітніх технологій для досягнення поставленої мети. Нестабільність і протиріччя, що наявні в усіх сферах життя суспільства роблять молодь незахищеною соціальною категорією. В сучасному суспільстві виникла проблемна ситуація, в якій для реалізації соціально-політичних, економічних і культурних перетворень необхідна життєздатна молодь, яка могла б брати активну участь у розв’язанні висунутих суспільством завдань. З іншого боку – наявність певних негативних чинників у реальному житті призводить до зростання в її середовищі відповідних проявів – наркоманії, злочинності, зниження якості фізичного, інтелектуального й культурного розвитку. З метою подолання зазначених негативних явищ серед молоді та розвитку особистості кожної дитини під впливом психолога необхідний комплексний підхід до формування в молоді сталих уявлень про культуру життєдіяльності як визначальної мети та її самовизначення й самореалізації в сучасному суспільстві. Одним з ефективних підходів до запобігання й подолання проявів адиктивної поведінки молоді, зокрема дітей підліткового віку як найбільш нестійкої її частини, є, на наш погляд, психологічний тренінг – сукупності методик, спрямованих на розвиток, формування та коригування міжособистісних зв’язків, розкриття потенціалу особистості, створення сприятливого психологічного клімату в колективі, формування установок на здоровий спосіб життя. Зміст роботи тренінгу полягає в наданні дитині комплексу знань та вмінь, навчити її повноцінно жити у суспільстві. Тренінг визначають як засіб перепрограмування існуючої у людини моделі управління поведінкою і діяльністю. Існує визначення тренінгу як частини запланованої активності організації, націленої на вдосконалення професійних навичок і вмінь, чи на модифікацію атитюдів та соціальної поведінки персоналу. За визначенням Звяглова М.В., тренінгові технології являють собою ефективні «засоби психічного розвитку людини». Їхня цінність полягає у можливості подолання обмежень, які властиві традиційним методам навчання та впливу на особистість дитини. До таких обмежень, зокрема, відноситься відмінність між предметом навчальної діяльності, що є абстракцією різного ступеня узагальнення (навчальні тексти, описи, настанови), і реальним предметом діяльності, в якій знання надаються не в чистому вигляді, а загальним контекстом процесів і ситуацій. Тренінг як форма навчання має істотні переваги перед іншими формами та видами навчання, особливо коли діяльність вимагає не просто знань, а й уміння застосовувати свої знання в практичній діяльності.
Объём работы:
21
Выводы:На думку більшості вчених, тренінг належить до методів активного соціального навчання як комплексного психологічного напрямку. Психолог під час тренінгових занять виступає не тільки в ролі викладача – наукового експерта, а й як особистість, зі своєю власною світоглядною і моральною позицією щодо проблем, які обговорюються, подій, які відбуваються в групі. Для того, щоб наочно, в цілому, уявити тренінг - як запланований процес навчання та цілеспрямованого впливу тренера на особистість учасника, ми розглянули його більш детально, вказуючи особливості таких його основних характеристик, як: учасники, мета, зміст, рамкові умови, група, час, місце, ведучий. Тренінг як технологія впливу тренера на особистість учасника розглядається багатьма науковцями сучасності. У дружній атмосфері, яка панує на тренінговому занятті, учасник має змогу розкрити свій творчий та особистісний потенціал, навчитися спільно з іншими займатися груповою діяльністю, вільно спілкуватися та набувати знань з основ етики та естетики поведінки. Також важливою рисою тренінгу є можливість кожного з учасників сміливо висловити свою думку, не побоюючись осуду чи насмішок від інших. Відношення між тренером та часниками набувають новизни в залежності від того, що під час проведення тренінгу повинна панувати невимушена, приємна атмосфера, тренер повинен доброзичливо відноситися до учасників особисто та до їх висловлювань та поведінки зокрема. Так, зважаючи на все вище сказане, можна зробити висновок, що тренінг повинен найактивніше залучатися в процесі формування особистості, її цінностей, переконань та моральності.
Вариант:нет
Литература:1. Большаков В.Ю. Психотренинг. Социодинамика, упражнения, игры. – С.-Петербург, 1996. – 379 с. 2. Гольдштейн А., Хомик В. Тренінг умінь спілкування: як допомогти проблемним підліткам. — К., 2004. 3. Долинська Л.В., Левченко М.В., Чепелєва Н.В., Уманець Л.І. Активні методи в роботі практичного психолога. – Київ, 1994. – 80 с . 4. Емельянов Ю.Н. Обучение общению в учебно-тренировочных группах// Психологический журнал. – 1987. – Т.8. - № 2. – с.81-87. 5. Жуков Ю.М., Петровская Л.А., Растенников П.В. Диагностика и развитие компетентности в общении. – М.: Изд-во МГУ, 1990. – 104 с. 6. Захаров В.П., Хрящева Н.Ю. Социально-психологический тренинг. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1989. 7. Корнев М.Н., Коваленко А.Б. Соціальна психологія. – К., 1995. – 304 с. 8. Методика «рівний-рівному» // Зимівець Н., Лещук Н., Авельцева Т.. - Київ., 2002. – 45 с. 9. Петровская Л.А. Компетентность в общении. Социально-психологический тренинг. – М.: Изд-во МГУ, 1999. – 216 с. 10. Петровская Л.А. Теоретические и методологические вопросы социально-психологического тренинга. – М.,1992. – 168 с. 11. Петровская Л.А. Тренинг сензитивности как школа рефлексии// Психологические условия социального взаимодействия / Под ред. Х.Миккина, Ю.Орн. – Таллин: Изд-во ТГУ, 1993. – С. 47-59. 12. Петрушин С.В. Секреты открытого общения. – Казань: Татрское книжное изд-во, 1994. – 112 с. 13. Психогимнастика в тренинге/ Под ред. Н.Ю. Хрящевой. – СПб.: «Речь», Институт Тренинга, 2001. – 256 с. 14. Психологический словарь // В.В.Давыдов, В.П.Зинченко и др. – М.: 1996. – 448 с. 15. Реан А.А., Коломинский Я.Л. Социальная педагогическая психология. – СПб.: Питер Ком, 1999. – 416 с. 16. Я хочу провести тренинг. Гуманитарний проект. - Новосибирск, 2000.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (116)