Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Облік та аудит»Аудит»

Аудит грошових коштів підприємства харчової промисловості

Карточка работы:10041
Цена:
Тема: Аудит грошових коштів підприємства харчової промисловості
Предмет:Аудит
Дата выполнения:2008
Специальность (факультет):Бухоблік и аудит
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Національний Університет Харчових Технологій (НУХТ)
Содержание:Вступ 3 Розділ 1. Загальні теоретичні засади обліку і аудиту грошових коштів на підприємстві 5 1.1. Економічна сутність грошових коштів та теоретичні засади їх обліку 5 1.2. Нормативно-правове регулювання обліку і аудиту грошових коштів 11 Розділ 2. Методика аудиту грошових коштів підприємства 16 2.1. Загальна характеристика ТОВ „Партнер” 16 2.2. Мета, завдання і джерела аудиту грошових коштів та розрахунків 23 2.3. Методика проведення аудиту грошових коштів 29 Розділ 3. Організація проведення аудиту грошових коштів 43 3.1. Планування аудиту перевірки безготівкових розрахунків підприємства 43 3.2. Проведення аудиту безготівкових розрахунків підприємства 48 3.3. Складання аудиторського висновку 50 Висновки і пропозиції 53 Список використаної літератури 57 Додатки 59
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Ведення розрахунків підприємства, форми та порядок проведення розрахунків із постачальниками і покупцями підприємства, дебіторська та кредиторська заборгованість завжди являються актуальними питаннями на підприємстві, у зв’язку із важливістю такої інформації для управління підприємством. Впровадження ринкових механізмів, різноманітних форм власності, реформування економічних відносин, появи новітніх форм проведення розрахунків, нововведення в банківській сфері вимагають внесення змін у систему управління розрахунками підприємства, зокрема й в організацію бухгалтерського фінансового обліку. У процесі виробництва підприємство використовує сировину й матеріали, працю найманих працівників, отримує кредити банків, сплачує податки і таке інше. Внаслідок такої діяльності у нього виникають різноманітні зобов'язання: перед постачальниками - за поставлену сировину й матеріали, перед своїми працівниками - щодо виплати заробітної плати, перед бюджетом - зі сплати податків тощо. Також в результаті господарської діяльності може виникнути і заборгованість контрагентів підприємству, так покупці можуть заборгувати оплату за товар, а працівник підприємства може мати заборгованість перед організацією по незакритому авансовому звіту. В результаті таких господарських фактів виникає потреба у проведенні розрахунків підприємства із контрагентами по заборгованості. Порядку проведення розрахунків підприємства на організацію внутрішнього обліку, інформація про обсяги проведених розрахунків та заборгованість постачальникам та покупців підприємства використовуються для аналізу динаміки та обсягів, розрахунків, стану довгострокової та короткострокової заборгованості, при розрахунку ліквідності підприємства, його фінансової незалежності та стійкості. Отже актуальність теми пояснюється необхідністю своєчасного забезпечення керівництва інформацією про обсяги розрахунків, кредиторську та дебіторську заборгованість, для чого має бути добре організовано облік, контроль і аналіз розрахунків та зобов’язань підприємства. Мета роботи – провести теоретичне та практичне дослідження методики та організації проведення аудиторської перевірки операцій з грошовими коштами на підприємстві. Основними завданнями, що ставляться перед роботою є розкриття сутності грошей, їх економічного значення, визначення основних функцій грошей, вивчення питань організації обліку наявності та використання грошових коштів, дослідження методики аудиту операцій з грошовими коштами підприємства. Предмет дослідження виступає організація аудиту грошових коштів підприємства. Об'єктом дослідження – господарська діяльність підприємства ТОВ „Партнер”, що належить до галузі харчової промисловості. Під час написання роботи були використані законодавчі та нормативно-правові акти, постанови Національного Банку України, положення (стандарти) бухгалтерського обліку, національні нормативи аудиту та інша навчально-методична література. Для вивчення предмету дослідження в роботі застосовуються різні методи та прийоми аналізу і аудиту: математико-статистичні, методи економічної статистики, методи фінансового аналізу, прийоми групування, порівняння, опитування, порівняння, аналітичні методи, спостереження.
Объём работы:
54
Выводы:За результатами проведеного дослідження можна зробити наступні висновки. В першому розділі роботи проведено дослідження сутності грошових розрахунків та нормативно-правову базу обліку та аудиту грошових коштів на підприємстві. Підприємство під час розрахунків використовує готівкові кошти та безготівкову форму розрахунків. Основними нормативно-правовим документами є наступні. „Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті”, затверджена Постановою НБУ від 21.01.2004 №22 встановлює загальні правила, види і стандарти розрахунків юридичних і фізичних осіб та банків у грошовій одиниці України на території України, що здійснюються за участю банків. „Правила використання готівкової іноземної валюти на території України”, затверджені Постановою Правління Національного банку України від 30.05.2007 №200 встановлюють порядок та умови використання готівкової іноземної валюти резидентами і нерезидентами в Україні, використання готівкової іноземної валюти з поточних рахунків для забезпечення витрат на відрядження працівників за кордон резидентами - юридичними особами та фізичними особами - підприємцями та іноземними представництвами, використання готівкової іноземної валюти на території України як засобу платежу або як застави та ін. Постанова Правління НБУ від 12.11.2003 №492 „Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах” регулює правовідносини, що виникають під час відкриття банками, їх відокремленими структурними підрозділами, які здійснюють банківську діяльність від імені банку, поточних і вкладних (депозитних) рахунків у національній та іноземних валютах суб'єктам господарювання, фізичним особам, іноземним представництвам, нерезидентам-інвесторам, виборчим блокам політичних партій. В другому розділі розглянуто основні засади проведення аудиту грошових коштів. Метою аудиту операцій з коштами, іншими активами та стану розрахунків є встановлення достовірності даних відносно наявності та руху грошових коштів, повноти і своєчасності відображення інформації в зведених документах та облікових регістрах, правильності ведення обліку грошових коштів і розрахунків у відповідності до прийнятої облікової політики, достовірності відображення залишків у звітності господарюючого суб'єкта. Основними завданнями аудиту і ревізії операцій з коштами, станом розрахунків та інших активів є:  перевірка стану збереження готівки в касі; дотримання правил її обліку і витрачання;  вивчення законності і доцільності проведення операцій з грошовими коштами та грошовими документами; своєчасності і повноти оприбуткування та витрачання грошових коштів;  перевірка законності відкриття підприємством рахунків у банку, своєчасності одержання і обробки виписок банку по всіх відкритих рахунках;  стану грошових коштів на рахунках на день аудиту або ревізії за даними виписок банку і за балансом підприємства; чи не допускались зловживання при проведенні розрахунків через банк з метою привласнення коштів;  вивчення законності операцій з дебіторською заборгованістю та реальності її відображення; правильності використання підзвітних сум і своєчасності надання авансових звітів підзвітними особами, законність і доцільність здійснення витрат через підзвітних осіб, можливість їх проведення за безготівковими розрахунками, реальності претензійних сум;  перевірка правильності документального оформлення операцій з коштами, розрахунками та іншими активами та відображення цих операцій в обліку і звітності;  оцінка стану синтетичного та аналітичного обліку коштів, розрахунків та інших активів на підприємстві, яке перевіряється; якості відображення господарських операцій в бухгалтерському обліку, облікових регістрах та звітності;  перевірка дотримання підприємством податковою законодавства по операціях, пов'язаних із рухом грошових коштів, розрахунками з різними дебіторами. Джерелами інформації для аудиту та ревізії грошових коштів, розрахунків та інших активів є первинні документи з обліку грошових коштів, облікові регістри, що використовуються для відображення господарських операцій з обліку коштів, розрахунків та інших активів, акти та довідки попередніх ревізій, аудиторські висновки та інша документація, що узагальнює результати контролю, Головна книга, звітність. Основні методи контролю, що застосовуються при контролі грошових коштів – фактичний (у вигляді інвентаризації) та документальний. В наступному розділі роботи проведено практику аудиторської перевірку на підприємстві. Підприємство ТОВ „Партнер” організоване у формі товариства з обмеженою відповідальністю. Предметом діяльності ТОВ „Партнер” є виробництво і оптова торгівля хлібобулочними виробами. Після проведеного аналізу основних економічних показників діяльності підприємства можна зробити наступні висновки, фінансовий стан підприємства є стійким, але платоспроможність у критичному стані. Резервами підвищення платоспроможності є зменшення запасів та повернення дебіторської заборгованості. Підняти рівень прибутковості підприємства можна за рахунок перегляду та зниження неопераційних витрат. В цьому розділі роботи також проведено планування аудиторської перевірки, для чого складено Договір на проведення аудиту, загальний план аудиту та програму аудиторської перевірки. На наступному етапі було проведено аудит операцій з грошовими коштами підприємства ТОВ „Партнер”, для чого складено тести на перевірку організації обліку на підприємстві та різноманітні робочі таблиці щодо підтвердження даних обліку і звітності підприємства. Наприкінці роботи було складено аудиторський висновок. Під час проведеної перевірки встановлено, що організація обліку з коштами, а також система внутрішнього контролю не повністю відповідає установленому порядку, а саме Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”. від 16.07.99 р. № 996-XII. Такі висновки зроблено аудитором після проведення тестування системи внутрішнього контролю за розрахунковими операціями. Зокрема було встановлено, що на підприємстві не проводиться інвентаризація касової готівки, а також не здійснюється внутрішній контроль за безготівковими операціями із грошовими коштами. У зв’язку з цим аудитор вважає за можливе підтвердити, що за винятком згаданих обмежень надана інформація свідчить про відповідність здійснюваної господарсько-фінансової діяльності чинному законодавству. Прийнята система бухгалтерського обліку відповідає вимогам законодавчих і нормативних актів. Фінансова звітність складена за дійсними обліковими даними і в цілому достовірно відображає фактичне становище на 1.01.2007 р. за результатами операцій за період 2006 року.
Вариант:нет
Литература: 1. Закон України “Про аудиторську діяльність” від 22.04.93 р. № 3125 – XII // Відомості Верховної Ради України. – 1993 р. - № 32 2. Постанова НБУ від 15.12.2004 № 637 „ Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні” 3. Постанова НБУ від 09.02.2005 N 32 „Про встановлення граничної суми готівкового розрахунку„ 4. Постанова Правління Національного банку Українивід 21.01.2004 N 22 „Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті” 5. Постанова Правління НБУ від 12.11.2003 №492 „Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах” 6. Аудит і ревізія підприємницької діяльності. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Ф.Ф. Бутинець, та ін.; За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця – Житомир: ПП ”Рута”, 2002. – 416 с. 7. Аудит: учебник для вузов / Под ред. В.И. Подольского. – 2-е изд., перепаб. и доп. – М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2000. – 655 с. 8. Білуха М.Т. Теорія фінансово-господарського контролю і аудиту: Підручник. – К.: ПП “Влад і Влада”, 1996. – 320 с. 9. Бутинець Ф.Ф., Бардаш С.В., Малюга Н.М., Петренко Н.І. Контроль і ревізія. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 512 с. 10. Бутинець Ф.Ф., Бухгалтерський фінансовий облік. – Житомир: ЖІТІ, 2002. – 672 с. 11. Савченко В. Я. Аудит: Навч. посібник. – К.: КНЕУ. – 2002. – 512 с. 12. Сопко В.В. Бухгалтерський облік: Підручник. – К.: КНЕУ. – 2000. – 578 с. 13. Свідерський Євгеній Іванович Бухгалтерський облік у галузях економіки: Навч. посіб. / Київський національний економічний ун-т. — К.: КНЕУ, 2004. — 234 с. 14. Скрипан О. П., Палюх М. С. Бухгалтерський облік: Навч. посіб. – Тернопіль: Економічна думка, 2002. – с. 246. 15. Ткаченко Н.М. Бухгалтерский финансовый учет на предприятиях Украины. 7-е изд. – К.: А.С.К., 2001. – 850 с. 16. Чижевська Л.В., Пархоменко В.М. Кривошей М.М. Звітність підприємств. Навчальний посібник/ за ред. Проф. Бутинця Ф.Ф. – Житомир: ЖІТІ, 2003. – 436 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (192)