Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Облік та аудит»Аудит»

Аудит касових операцій на підприємстві харчової промисловості

Карточка работы:10043
Цена:
Тема: Аудит касових операцій на підприємстві харчової промисловості
Предмет:Аудит
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Бух облік та аудит
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Національний Університет Харчових Технологій (НУХТ)
Содержание:Вступ 3 Розділ 1. Загальні теоретичні засади обліку і аудиту касових операцій на підприємстві 5 1.1. Економічна сутність грошових коштів та теоретичні засади їх обліку 5 1.2. Нормативно-правове регулювання обліку і аудиту грошових коштів 9 Розділ 2. Методика аудиту касових підприємства 20 2.1. Загальна характеристика підприємства ТОВ „Аніка-Днепр” 20 2.2. Мета, завдання і джерела аудиту касових операцій 23 2.3. Методика проведення аудиту 29 Розділ 3. Організація проведення аудиту касових операцій 41 3.1. Планування аудиту касових операцій 41 3.2. Проведення аудиту касових операцій на підприємстві 43 3.3. Складання аудиторського висновку 45 Висновки і пропозиції 48 Список використаної літератури 52 Додатки 54
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:У процесі виробничо-господарської діяльності підприємств постійно здійснюється кругообіг коштів, тобто вкладення коштів у виробництво з метою виготовлення продукції і отримання виручки від її продажу. Таким чином, на підприємствах мають місце поточні витрати фінансових (грошових) коштів, які у процесі господарювання здійснюють певний кругообіг (проходять грошову, виробничу і товарну стадії). На першій стадії кругообігу вони витрачаються на придбання сировини, матеріалів та інших ресурсів, тобто переходять з грошової форми в матеріально-товарну, формують певні виробничі запаси, потім вступають у другу стадію – виробничу. На цій же стадії у процес виробництва включаються робітники, що одержують за виконану роботу заробітну плату. Потім матеріально-товарні цінності матеріалізуються у формі готової продукції. На останній стадії кругообігу виготовлена продукція продається і підприємство має відповідну виручку (суму грошей), яка не лише повністю відшкодовує раніше авансовані витрати, а й дає певний прибуток. Забезпечення своєчасності та повноти грошових надходжень, які потрібні для відшкодування витрат виробництва й обороту, своєчасного виконання фінансових зобов'язань перед державою, банками та іншими суб'єктами господарювання, формування доходів і прибутку є найважливішою стороною діяльності підприємств. Одне з найважливіших місць у організації грошового обороту на підприємстві відіграє ведення бухгалтерського обліку та аудиту грошових коштів, оскільки їх чітка побудова надає можливість одержання достовірної інформації для прийняття економічно обґрунтованих рішень і попередження ризику у виробничо-господарській фінансовій діяльності підприємств, у системі оподаткування тощо. Правильна побудова обліку грошових коштів дає змогу забезпечити інформацію про їх наявність, цілеспрямоване використання та контроль за зберіганням. Основна мета роботи – дослідження методики аудиту грошових коштів підприємства, з метою підтвердження достовірності даних про рух грошових коштів підприємства. Основними завданнями, що ставляться перед роботою є розкриття сутності грошей, їх економічного значення, визначення основних функцій грошей, вивчення питань організації обліку наявності та використання грошових коштів, дослідження методики аудиту касових операцій підприємства. Предмет дослідження виступає організація аудиту касових операцій. Об'єктом дослідження – господарська діяльність підприємства ТОВ „Аніка-Днепр”, що належить до галузі харчової промисловості. Під час написання роботи були використані законодавчі та нормативно-правові акти, постанови Національного Банку України, положення (стандарти) бухгалтерського обліку, національні нормативи аудиту та інша навчально-методична література. Для вивчення предмету дослідження в роботі застосовуються різні методи та прийоми аналізу і аудиту: математико-статистичні, методи економічної статистики, методи фінансового аналізу, прийоми групування, порівняння, опитування, порівняння, аналітичні методи, спостереження.
Объём работы:
49
Выводы:За результатами проведеного дослідження можна зробити наступні висновки. В першому розділі роботи проведено дослідження сутності грошових розрахунків та нормативно-правову базу обліку та аудиту грошових коштів на підприємстві. Готівкові розрахунки - це платежі готівкою підприємств (підприємців) та фізичних осіб за реалізовану продукцію (товари, виконані роботи, надані послуги), а також за операціями, які безпосередньо не пов'язані з реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг) та іншого майна. Організація розрахунків готівкою на підприємстві залежить від застосування касового апарату. Підприємства, які здійснюють роздрібну торгівлю через спеціалізовані магазини (та інші, згідно Закону „Про РРО”) зобов’язані встановлювати касові апарати для проведення розрахунків із покупцями за товар. Підприємства, що ведуть оптову торгівлю можуть здійснювати також розрахунки із контрагентами готівкою, але не з покупцями товару. Такі підприємства не встановлюють касові апарати, а організовують ведення готівкової каси іншим чином. Каса - приміщення або місце здійснення готівкових розрахунків, а також приймання, видачі, зберігання готівкових коштів, інших цінностей, касових документів. Підприємства (підприємці) здійснюють розрахунки готівкою між собою і з фізичними особами (громадянами України, іноземцями, особами без громадянства, які не здійснюють підприємницької діяльності) через касу як за рахунок готівкової виручки, так і за рахунок коштів, одержаних із банків. Зазначені розрахунки проводяться також шляхом переказу готівки для сплати відповідних платежів. Підприємство має право зберігати в касі готівку для виплат, які належать до фонду оплати праці та здійснюються за рахунок виручки, понад установлений йому ліміт каси протягом трьох робочих днів з дня настання строків цих виплат у сумі, що зазначена в переданих до каси платіжних (розрахунково-платіжних) відомостях . Видача готівкових коштів під звіт або на відрядження здійснюється відповідно до законодавства України. Видача готівкових коштів під звіт на закупівлю сільськогосподарської продукції та заготівлю вторинної сировини, крім металобрухту, дозволяється на строк не більше 10 робочих днів від дня видачі готівкових коштів під звіт, а на всі інші виробничі (господарські) потреби на строк не більше двох робочих днів, уключаючи день отримання готівкових коштів під звіт. В другому розділі розглянуто основні засади проведення аудиту касових операцій. Метою аудиту операцій з коштами в касі є встановлення достовірності даних відносно наявності та руху грошових коштів, повноти і своєчасності відображення інформації в зведених документах та облікових регістрах, правильності ведення обліку грошових коштів і розрахунків у відповідності до прийнятої облікової політики, достовірності відображення залишків у звітності господарюючого суб'єкта. Основними завданнями аудиту і ревізії операцій з коштами в касі є: ? перевірка стану збереження готівки в касі; дотримання правил її обліку і витрачання; ? вивчення законності і доцільності проведення операцій з грошовими коштами та грошовими документами; ? своєчасності і повноти оприбуткування та витрачання грошових коштів; ? вивчення законності операцій з дебіторською заборгованістю та реальності її відображення; правильності використання підзвітних сум і своєчасності надання авансових звітів підзвітними особами, законність і доцільність здійснення витрат через підзвітних осіб, можливість їх проведення за безготівковими розрахунками, реальності претензійних сум; ? перевірка правильності документального оформлення операцій з коштами, розрахунками та іншими активами та відображення цих операцій в обліку і звітності; ? оцінка стану синтетичного та аналітичного обліку коштів на підприємстві, яке перевіряється; якості відображення господарських операцій в бухгалтерському обліку, облікових регістрах та звітності; ? перевірка дотримання підприємством податковою законодавства по операціях, пов'язаних із рухом грошових коштів, розрахунками з різними дебіторами. Джерелами інформації для аудиту та ревізії грошових коштів, розрахунків та інших активів є первинні документи з обліку грошових коштів, облікові регістри, що використовуються для відображення господарських операцій з обліку коштів, розрахунків та інших активів, акти та довідки попередніх ревізій, аудиторські висновки та інша документація, що узагальнює результати контролю, Головна книга, звітність. Основні методи контролю, що застосовуються при контролі грошових коштів – фактичний (у вигляді інвентаризації) та документальний. В наступному розділі роботи проведено практику аудиторської перевірку на підприємстві. Підприємство ТОВ „Аніка-Днепр” є об’єктом дослідження в роботі, основним видом діяльності підприємства є виробництво та продаж дитячого харчування. В цьому розділі роботи також проведено планування аудиторської перевірки, для чого складено Договір на проведення аудиту, загальний план аудиту та програму аудиторської перевірки. На наступному етапі було проведено аудит операцій з грошовими коштами підприємства ТОВ „Аніка-Днепр”, для чого складено тести на перевірку організації обліку на підприємстві та різноманітні робочі таблиці щодо підтвердження даних обліку і звітності підприємства. Наприкінці роботи було складено аудиторський висновок. Під час проведеної перевірки встановлено, що операції з готівковим грошовим коштами в касі здійснені (оформлені) з порушенням установленого порядку, а саме Постанови НБУ від 15.12.2004 № 637 „ Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні”. Більш детально наведені факти розглянуто в робочій таблиці 3.10 та поясненні до неї. Проте зазначені моменти мають обмежений вплив на стан справ у цілому і не перекручують дійсного фінансового стану підприємства, що перевіряється. У зв’язку з цим аудитор вважає за можливе підтвердити, що за винятком згаданих обмежень надана інформація свідчить про відповідність здійснюваної господарсько-фінансової діяльності чинному законодавству. Прийнята система бухгалтерського обліку відповідає вимогам законодавчих і нормативних актів. Фінансова звітність складена за дійсними обліковими даними і в цілому достовірно відображає фактичне становище на 1.01.2007 р. за результатами операцій за період 2006 року.
Вариант:нет
Литература:1. Закон України “Про аудиторську діяльність” від 22.04.93 р. № 3125 – XII // Відомості Верховної Ради України. – 1993 р. - № 32 2. Постанова НБУ від 15.12.2004 № 637 „ Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні” 3. Постанова НБУ від 09.02.2005 N 32 „Про встановлення граничної суми готівкового розрахунку„ 4. Постанова Правління Національного банку Українивід 21.01.2004 N 22 „Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті” 5. Постанова Правління НБУ від 12.11.2003 №492 „Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах” 6. Аудит і ревізія підприємницької діяльності. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Ф.Ф. Бутинець, та ін.; За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця – Житомир: ПП ”Рута”, 2002. – 416 с. 7. Аудит: учебник для вузов / Под ред. В.И. Подольского. – 2-е изд., перепаб. и доп. – М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2000. – 655 с. 8. Білуха М.Т. Теорія фінансово-господарського контролю і аудиту: Підручник. – К.: ПП “Влад і Влада”, 1996. – 320 с. 9. Бутинець Ф.Ф., Бардаш С.В., Малюга Н.М., Петренко Н.І. Контроль і ревізія. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 512 с. 10. Бутинець Ф.Ф., Бухгалтерський фінансовий облік. – Житомир: ЖІТІ, 2002. – 672 с. 11. Савченко В. Я. Аудит: Навч. посібник. – К.: КНЕУ. – 2002. – 512 с. 12. Сопко В.В. Бухгалтерський облік: Підручник. – К.: КНЕУ. – 2000. – 578 с. 13. Свідерський Євгеній Іванович Бухгалтерський облік у галузях економіки: Навч. посіб. / Київський національний економічний ун-т. — К.: КНЕУ, 2004. — 234 с. 14. Скрипан О. П., Палюх М. С. Бухгалтерський облік: Навч. посіб. – Тернопіль: Економічна думка, 2002. – с. 246. 15. Ткаченко Н.М. Бухгалтерский финансовый учет на предприятиях Украины. 7-е изд. – К.: А.С.К., 2001. – 850 с. 16. Чижевська Л.В., Пархоменко В.М. Кривошей М.М. Звітність підприємств. Навчальний посібник/ за ред. Проф. Бутинця Ф.Ф. – Житомир: ЖІТІ, 2003. – 436 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (192)