Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Менеджмент»Управління персоналом / Менеджмент персоналу»

Системний підхід в управлінні персоналу

Карточка работы:59513б
Цена:
Тема: Системний підхід в управлінні персоналу
Предмет:Управління персоналом / Менеджмент персоналу
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Медична психологія
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Міжрегіональна Академія Управління (МАУП)
Содержание:Вступ 3 1. Сутність управлінської діяльності 4 2. Розвиток теорії менеджменту 6 3. Класифікація цілей менеджменту 8 4. Системний підхід до управління і його основні характеристики 9 Висновки 15
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:В сучасних умовах демократизації та розбудови України дедалі більшого значення набувають проблеми управління. Назріла нагальна потреба створити управлінський механізм, де б існувала реальна можливість обмеження стихійних чинників розвитку. Тому осмислення та розв’язання управлінських проблем, що виникають у процесі будівництва такого механізму, – одне з найважливіших завдань науки управління. Сьогодні в Україні створення системи і зміна методів управління пов’язані з безперервним пошуком шляхів ефективного розв’язання складних економічних та соціально-політичних проблем, стилю роботи управлінського апарату країни. Тому особливо гостро стоїть задача організації управління підприємствами – створення цілком нових систем управління або внесення прогресивних змін у побудову і порядок функціонування діючих. Організація управління здійснюється шляхом організаційного проектування, реорганізації або ліквідації одних діючих систем і створення інших, здатних самостійно і високоефективно досягати цілей в умовах ринкових відносин. Перехід від адміністративно-командних до організаційно-економічних методів управління жадає від керівників усіх рівнів не просто виконання своїх функцій як виду діяльності по керівництву людьми, а досягнення поданих цілей, використовуючи працю, інтелект і мотиви поведінки інших людей. У цьому зв'язку оволодіння основами організації управління підприємством набуває особливої актуальності. Управління повинно розглядатися як повноцінна єдина система, що втілює в собі всі керівні та організаціійні принципи діяльності підприємств та закладів. Тому важливою є проблема розгляду системного підходу до управління.
Объём работы:
16
Выводы:Управління – це сфера людської діяльності і відповідна сфера знань, що включає як обов'язковий елемент управління людьми, соціальними організаціями чи структурами. На сучасному етапі розвитку менеджменту характерною є розробка моделей управлінських рішень залежно від тих чи інших ситуацій. Розглядаючи процес управління персоналом як цілісну систему, вказуємо на її функції: 1) організаційну; 2) соціально-економічну; 3) відтворюючу. Головна мета управління – раціонально використовувати такі критерії, як час, матеріальні та людські ресурси. А крім неї, в управлінні існують інші цілі, які за різними ознаками поділяються на: - стратегічні, тактичні та оперативні. - організаційні, наукові, технічні, соціальні, політичні та ін. - виробничі, фінансові, кадрові, маркетингові тощо. - внутрішні та зовнішні. - особливо пріоритетні, пріоритетні та інші. - кількісно та якісно вимірювані. - постійні та одноразові. Системний менеджмент не є концепцією, яка складається з певних положень, а являє собою спосіб мислення стосовно до організації та управління. Системний підхід до управління персоналом включає в себе поняття про єдність та цілісність єдиних вимог до працівників, єдиного стандарту якості виробляємої продукції, про систему цілей існування всього підприємства, про міри контролю та відповідальних за процес керівників. Тобто, розглядаючи процес управління як систему, ми повинні врахувати всі чинники, які впливають на розвиток підприємства, на його діяльність та продуктивність, всі умови «входу» та «виходу» із цієї системи.
Вариант:нет
Литература:1. Бандурка А.М., Бочарова С.П., Земменская Е.В. Психологія управленія. – Харьков: ООО «Фортуна-пресс», 1998. – 464с. 2. Библиотека управляющего персоналом: мировой опыт. Менеджмент человеческих ресурсов: Обзорная информация / Сост. В.И.Яровой; Под ред. Г.В.Щекина. – К.: МАУП, 1995. – 104с. 3. Венин В.Р. Основы менеджмента. Курс лекций для студентов высших учебных заведений. – М., 1996. – 472с. 4. Вихановский О.С., Наумов А.К. Менеджмент: человек, стратегия, организация, процесс: Учебник. – М.: Изд-во МГУ, 1995. – 416с. 5. Гаєвський Б.А. Основи науки управління: Навч. посібник. – К.: МАУП. – 1997. – 112с. 6. Дорошенко Л.С. Управление трудовыми ресурсами: Учеб. пособие. – К.: МАУП, 1997. – 60с. 7. Кабушкин Н.И. Основы менеджмента: Учеб. пособие. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ТОО «Остожье», 1999. – 336 с. 8. Колпанов В.М. Методы управления: Учебное пособие. – К.: МАУП, 1997. – 160с. 9. Кондратюк А.О., Кібенко М.Г., Олійник Г.А. Основи менеджменту: Навчальний посібник. – ВКП «Аспект».– 1999. – 210 с. 10. Кредісов А.І., Панченко С.Г., Кредісов В.А. Менеджмент для керівників. – К.: Т-во «Знання», КОО, 1999. – 556 с. 11. Кузьмін О.Є. Сучасний менеджмент: Навчально-прикладний посібник. – Львів: Центр Європи, 1995. – 176 с. 12. Палеха Ю.І., Кудін В.О. Культура управління та підприємництва: Навчально-методичний посібник. – К.: МАУП, 1998. – 96с. 13. Паркинсон С., Нортнот, Рустанджи М.К. Искусство управления: Пер. с англ. – СПб., 1992. – 143с. 14. Теорія і практика управління персоналом: Навч.-метод. посібник / Авт.-уклад. Г.В.Щокін. – К.: МАУП, 1998. – 256с. 15. Управление персоналом: Учебник для вузов / Под ред. Т.Ю.Базарова, Б.Л.Еремина. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. – 423с. 16. Хміль Ф.І. Менеджмент: Підручник. – К.: Вища шк., 1995. – 351с. 17. Шегда А.В. Основы менеджмента: Учебное пособие. – К.: Товариство «Знання», КОО, 1998. – 512 с. 18. Щекин Г.В. Практическая психология менеджмента. – К.: МЗУУП, 1993. – 156с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (271)