Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економічний аналіз і статистика»Економічний аналіз»

Аналіз виробничої собівартості продукції в харчовій промисловості

Карточка работы:10042
Цена:
Тема: Аналіз виробничої собівартості продукції в харчовій промисловості
Предмет:Економічний аналіз
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Бух облік та аудит
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Національний Університет Харчових Технологій (НУХТ)
Содержание:
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Головний мотив діяльності будь-якого підприємства в ринкових умовах – максимізація прибутку. Реальні можливості досягнення цієї стратегічної цілі у всіх випадках обмежені витратами виробництва і попитом на продукцію, що виробляється підприємством. За окремих умов (завоювання місця на ринку, конкурентна боротьба та ін.) фірма може йти на зниження прибутку і навіть збитки. Однак тривале неприбуткове функціонування загрожує втратою капіталу та банкрутством підприємства. Оскільки витрати – це основний обмежник прибутку й одночасно головний фактор, що впливає на обсяг пропозиції, то прийняття рішень керівництвом підприємства неможливо без аналізу обсягу і структури витрат виробництва звітного періоду і динаміки на перспективу. Це відноситься і до випуску вже освоєної продукції і до переходу на нові вироби. Обмеженість ресурсів означає, що завжди є потреба вибирати, а вибір означає перехід від одного на користь іншого. У підсумку економічні витрати – це плата постачальнику, здійснювана підприємством, чи доходу постачальника ресурсів, а також внутрішні витрати на те, щоб ресурси були застосовані саме даною фірмою і для визначеного варіанта виробництва. Витрати на придбання факторів виробництва, що вводяться і використовуються для виробничої і реалізаційної діяльності, називаються витратами виробництва. Витрати виробництва є однієї з основних і визначальних категорій економіки, тому що впливають на обсяг випуску продукції і кінцевий результат діяльності фірми – величину прибутку. У своїй практичній діяльності фірми прагнуть знизити витрати, зробити їх мінімальними. В умовах ринкової економіки головною метою діяльності підприємства у відповідності із Господарським кодексом України є одержання прибутку. Прибуток підприємства обумовлюється його доходами та витратами, причому доходи в значній мірі залежать від ринкової кон’юнктури, а витрати, в значно більшій мірі - від роботи самого підприємства і організації управління ними. Витрати виробництва є основною складовою торговельної надбавки, отже оптимізуючи їх розмір шляхом прийняття обґрунтованих управлінських рішень щодо споживання ресурсів, підприємство буде мати конкурентні переваги, обумовлені більш низькою ціною на товари. Склад витрат, які формують собівартість виробленої продукції, регламентується П(С)БО 16 "Витрати". Крім того, при віднесенні витрат на собівартість необхідно керуватися П(С)БО 9 "Запаси" і П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати". На підприємствах промисловості в процесі виробництва використовується велика кількість різноманітних матеріалів, і ця кількість постійно зростає. У собівартість продукції багатьох галузей промисловості питома вага витрат матеріалів складає 85-90%. Тому з метою скорочення матеріальних витрат у процесі виробництва, збитків у відходах, зниження собівартості заготовлення матеріалів, ліквідації невиробничих затрат, необхідно відшукувати внутрішні резерви. При цьому велике значення має правильна організація обліку матеріалів, а також основи його побудови. У наш час дуже гостро стоїть питання забезпечення економії матеріальних ресурсів. Видобуток матеріалів та палива стає з кожним днем все більш і більш дорогим, запаси корисних копалин не поповнюються. Саме тому проблеми економії матеріальних ресурсів набуває особливого загальнонаціонального значення. Задача полягає в тому, щоб приріст потреб у сировині та матеріалах на 75-80% забезпечувався за рахунок їх економії. Метою роботи є: розкрити сутність виробничої собівартості продукції підприємства та проаналізувати на прикладі підприємства ТОВ «Партнер». Мета роботи визначає основні завдання дослідження: з’ясувати сутність виробничої собівартості продукції підприємства; оцінити систему управління витратами на сучасних підприємствах харчової промисловості; провести аналіз виробничої собівартості на матеріалах підприємства ТОВ "Партнер". Предмет дослідження: система управління виробничою собівартістю продукції на підприємстві. Об’єкт дослідження: ТОВ "Партнер". У роботі були використані загальнонаукові методи пізнання об’єктивної природи економічних явищ та процесів, що обумовлюють конкурентоспроможність підприємства, зокрема метод аналізу та синтезу, системний підхід і моделювання. Основними джерелами виступають статистична звітність, звітність підприємства, статті, публікації, підручники.
Объём работы:
50
Выводы:Управління підприємством неможливе без аналізу затрат, тому що цей аналіз висвітлює усі економічні закономірності і механізми, які відбуваються на підприємстві. Затрати – це головний фактор, що впливає на пропозицію товарів. Виробництво будь-якого товару потребує затрат економічних ресурсів, що, у силу своєї відносної рідкості, мають визначені ціни. Кількість якогось товару, що фірма намагається запропонувати на ринку, залежить від цін (витрат) і ефективності використання ресурсів, необхідних для його виробництва, з одного боку, і від ціни, по якій товар буде продаватися на ринку, з іншого. Проте в процесі виробництва фірма-виробник поряд із витратами виробництва несе також витрати на просування товару на ринок, проведення маркетингових досліджень, організацію реклами, сплачує податки тощо. Затрати, витрати, собівартість, є найважливішими економічними категоріями. Їхній рівень багато в чому визначає розмір прибутку і рентабельності підприємства, ефективність його господарської діяльності. Зниження й оптимізація витрат є одними з основних напрямків удосконалювання економічної діяльності кожного підприємства. В сучасних умовах управління промисловим підприємством, особлива увага приділяється вдосконаленню аналізу матеріальних витрат. Основними видами діяльності ТОВ «Партнер»є: виробництво та реалізація молочної продукції в тому числі масла і морозива, а також казеїну; надання транспортних послуг; оновлення та постійна підтримка на належному рівні виробничих фондів у відповідності з нормативною документацією; впровадження будівельних, монтажних, ремонтних та спеціальних робіт; торгівельно-посередницькі операції та послуги, реалізація власної продукції та інших товарів через мережу фірмових магазинів, інших торгівельних закладів; оновлення та поліпшення асортименту і підвищення якості власної продукції та послуг, що надаються підприємством. Зниження норм витрат майже по всім видам матеріальних ресурсів свідчить про те, що на підприємстві успішно впроваджуються інноваційні заходи. Але дослідження показало, що не всі можливості подальшого скорочення норм витрат матеріалів і зниження матеріалоємності продукції на підприємстві використані. Отже, необхідно на підприємстві щомісяця складати бюджет руху сировини та готової продукції, плановий та фактичний, – це дозволить оптимізувати залишки готової продукції та сировини на складах. Доцільно також аналізувати щомісяця логістичні ланцюжки, що дозволить оптимізувати транспортні витрати та скоротити час на доставку сировини та готової продукції. Як напрямок вдосконалення логістичного менеджменту на підприємстві може бути також захід, що передбачає оцінку умов діяльності основних постачальників. Цей захід дозволить керівництву обрати найкращого постачальника за критеріями ціни, якості, умов поставки, терміну поставки для аналізує мого підприємства.
Вариант:нет
Литература:1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 01.06.99 р. 2. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22.05.97 р. Зі змінами та доповненнями. 3. Закон України "Про податок на додану вартість" від 03.04.97 р. зі змінами та доповненнями. 4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси». 5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати». 6. Наказ Міністерства статистики України від 21.06.96 р. №193 "Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку сировини і матеріалів". 7. Анализ хозяйственной деятельности в промышлености /Под общ. ред.В.И. Стражева. - Минск:"Вышейша школа", 1998 . – 212 с. 8. Аудит: практическое пособие/Под ред. А.Н.Кузьминского.-К.:Учетинформ,1996 – 315 с. 9. Бухгалтерский учет в промьшленности / Под. ред. П.С. Безруких.- М.:Финансы и статистика, 1987 - 120 с. 10. Герипенгорин А.Г. Что такое АРМ бухгалтера.- М.: Финансы и статистика, 1988 – 185 с. 11. Грабова Н.Н., Кривоносов Ю.Г. Учет основных хозяйственных операций в бухгалтерских проводках.-К.: А.С.К., 1998 – 215 с. 12. Давыдов С.Б. Аудиторский риск-Бухгалтерский учет № 1994 - 285 с. 13. Завгородній В.П. Загальні принципи організації бухгалтерського обліку, економічного аналізу і внутрішнього аудиту в умовах застосування ПЕОМ і функціонування АРМ бухгалтера.-Бух. учет и аудит №4, 1996 – 352 с. 14. 3авгородний В.П., Савченко В.Я. Бухгалтерский учет, контроль и аудит в условиях рынка.-К, - ДИ-КСИ, 1997 – 548 с. 15. Івахненко В.М., Горбаток Н.І., Льовочкін В.С. Економічний аналіз - К: КНЕУ,1999р. – 280 с. 16. Економіка підприємства / за ред. С.Ф. Покропивного/, -К: КНЕУ,2000р. – 380 с. 17. Козлова Е. П., Парашутин Н. В., Бабченко Т. Н., Галанина Е. Н. Бухгалтерский учет. - М.: Финансы и статистика, 1995 – 215 с. 18. Костюченко В. Учет запасов согласно национальным Положениям (стандартам) бухгалтерского учета - Бухгалтерский учет и аудит №5 2000 – 211 с. 19. Либерман Л.В. Учет материальных ценностей.-М.: Финансы и статистика, 1994 – 368 с. 20. Мельничук Т.М. Анализ хозяйственной деятельности в промышленности.- К.: Вища школа, 1990 – 218 с. 21. Осейко Н.Н. Бухгалтерский учет с помощью персонального компьютера.- К.: СофтАРТ, 1996 – 285 с. 22. Савченко В.Я. Аудит операцій з матеріальними цінностями -бухгалтерський облік та аудит №5,6 1995 – 352 с. 23. Ситник В.Ф., Писаревська Т.А., Єрьоміна Н.В., Краєва О.С. Основи інформаційних систем.- К.: КНЕУ, 1997 – 412 с. 24. Современный зкономический анализ й прогнозирование / Калина А.В., Конева М.И., Ященко В.А.- К.: Межрегиональная академия управления персоналом, 1997 – 285 с. 25. Сопко В.В. Бухгалтерский облік : навчальний посібник -Київ.: КНЕУ,2000 – 325 с. 26. Сук Л.К. Облік товарно-матеріальних цінностей.- Закон і бізнес№15, 16, 18,1995 – 412 с. 27. Ткаченко Н.М. Бухгалтерский учет на предприятиях Украины с разными формами собственности.-К.: А.С.К., 1998 – 395 с. 28. Церетели Л. Новый план счетов: учимся работать по-новому - Все о бухгалтерском учете №7(432) 26.01.2000 - 356 с. 29. Церстели Л. Облік малоцінних та швидко зношуваних предметів - Вісник податкової служби України №11 22.03.2001 30. Цсретели Л. Облік запсів - Вісник податкової служби України №8 22.02.2000, №9 06.03.2000 31. Экономический анализ деятельности предприятий / Под ред. ДембинскогоН.В.- Минск: Вышейша школа, 1981 – 352 с. 32. Экономический анализ хозяйственной деятельности предприятий и обьединений / Под ред. Барнгольц С.Б., Тация Г.М.- М.: Финансы и статистика, 1986 – 142 с. 33. Структура витрат на виробництво – www.ukrstat.gov.ua – офіційний сайт Міністерства статистики України 34. Офіційни сайт Всеукраїнської Асоціації пекарів – www.vap.ua 35. Хміль Ф. І. Менеджмент: [Підpучник для студентів кооп. вищ. навч. закладів] / [Ред. Л. П. Hікітіна]. — К.: Вищ. шк., 1995. — 351с. 36. Храброва И.А. «Корпоративное управление: вопросы интеграции. Аффилированные лица, организационное проектирование, интеграционная динамика» М., 2002. - 198 с. 37. Цвєтков В.А. Финансово-промышленные группы в современном мире//Промышленная политика в Российской Федерации", 6, 2000. - С. 36-47 38. Чиркова Е.В. «Как управлять затратами»- М. ЗАО Олимп-Бизнес» 2001. - 288 с. 39. Чуб Б.А. «Оценка затрат», под ред. д.э.н. Бандурина В.В., М, БУКВИЦА, 2000. - 184 с; 40. Чуб Б.А., Курчаков Р.С., «Управление затратами» - Казань, «ДАС», 2002. - 398 с. 41. Шамхалов Ф. И. Амеpиканский менеджмент: Теоpия и пpактика/ РАH. — М.: Hаука, 1998. — 174с. 42. Шегда А. В. Экономика предприятия: [Учеб. пособие для студентов вузов]. — К.: Знання, 1998. — 511 с. 43. Шпотов Б. «Корпоративное управление в 20 веке: история и перспективы» // Проблемы теории и практики управления 2001., №1. - С.89-94; 44. Штемманн, Петеp, Венцель, Манфpед. Секpеты пpеуспевающего экономиста/ [Пеp. с нем. А. H. Сиpота]. — М.: АО ”Интеpэкспеpт”, 1998. — 125с. 45. Яpеменко С. В. Оценка затрат: Опыт лучших пpедпpиятий Укpаины и России. — Х.: Фолио, 1999. — 158с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (219)