Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Менеджмент»

Наукові організації праці менеджера

Карточка работы:2405Ф
Цена:
Тема: Наукові організації праці менеджера
Предмет:Менеджмент
Дата выполнения:2011
Специальность (факультет):Международный бизнес
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Київський Інститут Міжнародних Відносин (КІМВ)
Содержание:ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ НАУКОВИХ ОСНОВ ПРАЦІ МЕНЕДЖЕРА 5 1.1. Менеджер як запорука ефективного розвитку органiзацiї 5 1.2. Особливості організації праці менеджера 12 1.3. Планування робочого часу менеджера 19 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ОСНОВ ПРАЦІ МЕНЕДЖЕРА НА ПРИКЛАДІ ТУРПІДПРИЄМСТВА ТОВ „ФЕЄРІЯ МАНДРІВ” 22 2.1. Загальна характеристика турфірми 22 2.2. Аналіз трудових ресурсів 25 2.3. Діагностика планування особистої роботи менеджера 31 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ОСОБИСТОЇ РОБОТИ МЕНЕДЖЕРА 36 3.1. Недоліки планування особистої роботи менеджера на туристичному підприємстві ТОВ „Феєрія Мандрів” 36 3.2. Напрямки підвищення ефективності планування особистої роботи менеджера 38 ВИСНОВКИ 50 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 52 ДОДАТКИ 56  
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление: ВСТУП Актуальність теми. У теорiї менеджменту менеджерами називають спецiалiстiв, що, використовуючи рiзноманiтнi методи i тактику управлiння, сприяють досягненню органiзацiєю або підприємством певних цiлей. Менеджер – це людина, що обіймає постійну управлінську посаду й наділена повноваженнями приймати рішення з певних видів діяльності організації, що функціонує за ринкових умов. Специфіка праці менеджера полягає в тому, що виробничі, економічні, технічні й соціальні завдання він вирішує в основному в організаційному порядку, впливаючи на людей, які повинні безпосередньо вирішувати ці завдання. Характер праці менеджера визначається тим, що він реалізує функцію керівництва. При цьому перед ним постає завдання – інтегрувати систему керування в єдине ціле, координувати дії її ланок. Управління складається з виконання різних функцій. Але система управління тільки тоді стає системою, коли всі її функції і ланки становлять єдине ціле. Тому найважливішим обов’язком менеджера є забезпечення погодженості і єдності системи управління як цілого. Чим чіткіше в системі управління проведено поділ праці, тим складніше проходить процес інтегрування. Праця менеджера не лише об’єктивно зумовлена, але й має творчий, ініціативний характер, тому правомірно говорити про мистецтво управління менеджера. З одного боку, організація роботи менеджера підпорядковується певним закономірностям, принципам, а з іншого – ці принципи мають умовний характер. Правила й закономірності слугують вихідним пунктом для активної роботи менеджера над удосконаленням стилю й методів організації своєї праці. Перехід до ринкових відносин, пріоритетність питань якості і забезпечення конкурентноздатності туристського продукту змінили вимоги до адміністративно-управлінських робітників, підвищили значимість творчого відношення їх до праці і високого професіоналізму. Це призвело до істотних змін у принципах, методах і соціально-психологічних питаннях управління персоналом, підвищило їхню роль в організації. Без висококваліфікованих, культурних, і таких, що знають свою справу управлінських кадрів немислимі глибокі якісні зміни в області менеджменту. Це пов’язано з тим, що з чистого адміністратора, що сліпо виконував команди “зверху”, менеджер туристської фірми перетворюється у творчу особистість, діяльність якої спрямована на реалізацію політики мотивації, що одержує в перехідний до ринкових відносин період вирішальне значення. Таким чином, чим ліпше ми знаємо свій часовий бюджет і сукупність завдань, тим краще ми готові делегувати менш важливі справи, зменшувати їх кількість або відкладати на пізніші строки. Об’єктом дослідження є туристичне підприємство ТОВ „Феєрія Мандрів”. Предметом дослідження є процес планування основ особистої роботи менеджера. Метою курсової роботи є дослідження наукових основ організації праці менеджера. Основними завданнями курсової роботи є: - розглянути теоретичні засади дослідження наукових основ праці менеджера; - здійснити аналіз основ праці менеджера на прикладі турпідприємства ТОВ „Феєрія Мандрів”; - запропонувати шляхи оптимізації особистої роботи менеджера. Інформаційна база дослідження. У процесі написання роботи були використані різноманітні підручники з обраної тематики, наукові публікації, звітні матеріали турфірми – об’єкта дослідження, публікації у періодичній пресі. Структура роботи. Вступ, три розділи, висновки, список використаних джерел, додатки.
Объём работы:
49
Выводы: ВИСНОВКИ Отже, проаналізувавши усе вищевикладене, можна зробити наступні висновки та узагальнення: Менеджеру належить провідне місце у виконанні завдань управління. Він відповідає за роботу конкретного підрозділу чи організації в цілому, має у своєму підпорядкуванні конкретний колектив працівників, наділений правами і повноваженнями. Процес організації праці менеджера здійснюється на тій же основі, що і організація праці всього колективу. Організація праці базується на суспільних законах (закон розподілу праці, закон кооперації праці, закон переміни праці та ін.) і суб´єктивних організаційних принципах (принцип ритмічності, принцип пропорційності, принцип безперервності та ін.). Але у методах організацій управлінської праці є і особливості, що випливають із специфіки процесів управління організацією. Вони обумовлені відокремленням управлінської праці від праці виконавчої, яка є формою прояву розподілу праці у суспільстві. Змістом організації праці менеджера є науково обґрунтовані рішення таких питань, як розподіл і кооперація праці працівників у масштабі підрозділу чи підприємства в цілому, вибір раціональної системи і методів роботи, підбір і розстановка персоналу, організація робочих місць і створення ефективного виробничого середовища для працівників, використання засобів механізації управлінських робіт, їх конкретне рішення визначається методами і стилем керівництва менеджера, його загальноосвітнім і професійно-кваліфікаційним рівнем, удосконалення яких є одним із найважливішим завданням. Істотним недоліком у роботі з персоналом в ТОВ «ФЕЄРІЯ МАНДРІВ» представляється відсутність координатора цього напрямку. Сучасні вимоги до управління людськими ресурсами передбачають наявність потужної кадрової служби на чолі з директором по персоналу. Отже, можна узагальнити, що в цілому робота з трудовими ресурсами перебуває на хорошому рівні, турфірма в цілому забезпечена трудовими ресурсами. Діяльність менеджера ТОВ «ФЕЄРІЯ МАНДРІВ» з аналізу проблем і прийняття рішень займає незначну кількість часу, проте важливість цього етапу роботи для всієї організації є надзвичайною. Адже, по суті, всі інші види роботи менеджера ТОВ «ФЕЄРІЯ МАНДРІВ» призначені для забезпечення обґрунтованості рішень, що приймаються. Менеджер ефективно витрачає свій робочий час для прийняття управлінських рішень, він вчасно отримує інформацію для забезпечення виконання своєї безпосередньої роботи. Аналізуючи фотографію робочого часу заступника директора ТОВ „Феєрія Мандрів”, бачимо, що менеджер виконує свою роботу не з максимальною продуктивністю. Недоліками планування особистої роботи менеджера є те, що менеджери ТОВ „Феєрія Мандрів” не використовують у практиці планування свого робочого часу спеціальні концепції тайм-менеджменту. За результатами аналізу, здійсненого у розділі 2 курсової роботи, можна запропонувати наступні пропозиції з покращення використання робочого часу менеджера ТОВ „Феєрія Мандрів”: - ні в якому разі не відлучатися з робочого місця (бо це порушення трудової дисципліни), завдяки цьому цей час можна використати для корисних справ; - менше витрачати часу на особисті потреби, завдяки цьому цей час можна використати для корисних справ; - менше витрачати часу на обслуговування робочого місця, завдяки цьому цей час можна використати для корисних справ.
Вариант:нет
Литература: СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 1. Дурович А.П., Копанев А.С. Маркетинг в туризме: Учебное пособие / Под общей ред. З.М. Горбылевой. – М.: Экономпресс, 2004. 2. Дурович А.П., Копанёв А.С. Маркетинг в туризме: Учебное пособие/Под общей ред. З.М. Горбылёвой. – Мн.: Экономпресс, 2005. 3. Дымшиц М. Манипулирование покупателем. – К.: Генеза, 2005. 4. Еремин В. Маркетинг: основы и маркетинг информации. Учебник. –К.: Академия, 2004. 5. Завьялов П.С., Демидов В.Е. Формула успеха: маркетинг. – М.: Международные отношения, 2001. 6. Згінов А. Аналіз ефективності реклами. Практикум маркетолога. – М.: Академія, 2006. 7. Зорин И.В. Энциклопедия туризма. – М.: Финансы и статистика, 2001. 8. Иванов А. В. Настольная книга маркетолога. – М.: Юнити-Дана, 2004. – 256 с. 9. Ильина Е.Н. Туроперейтинг: организация деятельности: Учебник. - М: Финансы и статистика, 2001. 10. Ильина Е.Н. Туроперейтинг: организация деятельности: Учебник. – М: Финансы и статистика, 2001. 11. Ильинский С. В. Общественные связи. Реклама. Маркетинг. Оперативный словарь-справочник. – К.: Высшая школа, 2005. 12. Катернюк А.В. Рекламні технології. Комерційна реклама. – М.: Вища школа, 2004. 13. Качалов І., Євдокимов М. Ефективність рекламної кампанії. – М.: Академія, 2006. 14. Квартальнов В.А. Туризм: теория и практика: Выбранные труды: в 5-ти т. – М.: Финансы и статистика, 2005. 15. Кирилов А.Т., Волкова Л.А. Маркетинг в туризме. – Спб.: СГУ, 2006. – 184 с. 16. Коробицын В.И., Юдина Е.Н. Рекреация. – М.: Высшая школа, 2003. 17. Котлер Ф. Основи маркетингу. – М.: Вища школа, 2000. 18. Котлер Ф. Управління маркетингом. – М.: Академія, 2002. 19. Крылов И.В. Теория и практика рекламы. – М: Издательство Центр, 2006. 20. Левешко Р.Н. Анализ эффективности рекламы. – К.: Основа, 2005. 21. Лора Райс, Эл Райс. Расцвет пиара и упадок рекламы. Как лучше всего представить фирму. – М.: Юнити-Дана, 2005. 22. Макшанцев Р.И. Психология рекламы: Учебное пособие / Научный редактор М.В. Удальцова. – М: Инфра-М, 2004. 23. Маркетинг: Учебник / А.Н. Романов, С.А. Красильников под ред. А.Н. Романова. – М: Банки и биржи, ЮНИТИ – 2005. 24. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1999. 25. Моисеева Н., Рюмин М. Коммуникационная концепция маркетинга и её методическое обеспечение // Маркетинг. – 2006. – №6. 26. Морозов А. Оцінка ефективності рекламної кампанії. – К.: Ґенеза, 2004. 27. Мотышина М. С. Методы и модели маркетинговых исследований. – СПб.:СПбУЭФ, 2006. 28. Назаренко Л.Ф. Выставка как инструмент маркетинга. – М: Иформационно-издательский дом «Филинъ», 2006. 29. Никифоров О. Туризм: проблемы статистического изучения // Вопр. статистики. – 2006, № 1. 30. Панкратов Ф.Г., Баженов Ю.К. Рекламная деятельность. Учебник для студентов ВУЗов. – 2-е изд., переработанное и дополненное. – М: Информационно-внедренческий центр «Маркетинг», 2003. 31. Папирян Г.А. Международные экономические отношения: маркетинг в туризме. М: Финансы и статистика, 2004. 32. Поддєрьогін А.М. Фінанси підприємств. Підручник. – К.: КНЕУ, 2000. 33. Рассел Дж. Т., Лейн Р. Реклама. – М.: Аспект-Пресс, 2006. 34. Рассел Дж. Т., Лейн Р. Рекламные процедуры Клеппнера. – М.: Академия, 2006. 35. Реклама в мережі Інтернет // „Інтернет”, № 3, 2002. 36. Основы рекламы / Уэллс Уильям, Бернет Джон, Мориарти Сандра. – М.: Академия, 2004. 37. Робинсон К. Конкурентоспособность и маркетинг // Маркетинг и маркетинговые исследования. – 2006. - №1. 38. Ромат Е.В. Реклама. - СПб: Питер, 2002. 39. Семенцова Т. Современные технологии выставочного маркетинга//Вопросы экономики – 2006. – №3. 40. Симіонова Н.Е. Методи аналізу ринку. – К.: Ґенеза, 2006. 41. Сиссорс Дж., Бэрон Р. Рекламное медиа-планирование. – Х.: Олди-Плюс, 2004. 42. Стріха М. Туризм як явище української популярної культури // Березіль. – 2005, № 1-2. 43. Фарби Э. Как создать успешную рекламу. – К.: Знание, 2005. 44. Федорович А.П. Основи туристичного маркетингу // Матеріали студент. наук. конф. Чернівец. держуніверситету, 14-15 трав. 2004 р. – Ч.: Олді, 2004. – Кн. 2. 45. Фурсов М. Оцінка ефективності рекламної кампанії: міф або реальність? – М.: Справа, 2005. 46. Хвилер Я. А как у них?// Турбизнес. – 2005. – №8. 47. Чеботарь Ю.М., Туристический бизнес. – М.: Академия, 1998. 48. Чорняк Т. Як оцінити ефективність рекламної кампанії? – К.: Знання, 2005. 49. Чубаков Г.Н. Стратегия ценообразования в маркетинговой политике предприятия // Турист. – 2006. 50. Шарков Ф.И., Гостенина В.И Разработка и технологии производства рекламного продукта. – М.: Академия, 2004. 51. http://pegast.com.ua/rus/home/about - Офіційний сайт турфірми „Феєрія Мандрів”.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (277)