Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Біологія та медицина»Біологія»

Розмноження організмів

Карточка работы:10072
Цена:
Тема: Розмноження організмів
Предмет:Біологія
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Фармація
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Національний Медичний Університет ім. О.О.Богомольця (НМУ)
Содержание:
Курс:1
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Розмноження (відтворення, репродукція) - біологічний процес, за допомогою якого утворюються нові індивідуальні організми. Розмноження - фундаментальна особливість всіх відомих життєвих форм, кожен індивідуальний організм існує в результаті розмноження. Відомі методи розмноження поділяються на два головних типи: статеві і безстатеві. При безстатевому розмноженні новий індивідуум утворюються за допомогою одного організму, без залучення інших організмів того ж самого виду. Поділ бактеріальних клітин на дві дочірні клітини - приклад безстатевого розмноження. Безстатевого копіювання не обмежується, проте, одноклітинними організмами. Більшість рослин, деякі тварини і деякі інші багатоклітинні організми також мають здатність до безстатевого розмноження. Статеве розмноження вимагає залучення двох індивідуумів, зазвичай одного кожної статі. Розмноження людини - загальний приклад статевого розмноження. Організми, які розмножуються за допомогою безстатевого механізму витрачають на розмноження значно менше ресурсів і мають можливість швидкого збільшення розміру популяції. Проте, статеве розмноження також має кілька переваг. Проте, безстатеві організми мають менше можливостей для адаптації до умов навколишнього середовища. Для забезпечення достатнього рівня генетичних змін для пристосування до нових умов обидва типи організмів повинні забезпечити певний рівень мутацій у своїх геномах. Проте, безстатеві організми при цьому втрачають початкові варіанти генів, що зберігаються в популяції. Крім того, організми із статевим розмноженням мають можливість змінюватися значно сильніше, прискорюючи процес еволюції. Про переваги статевого розмноження свідчить такий факт, що генетичний алгоритм, математична модель, побудована на його основі, має значні переваги для пошуку мінімуму на складній багатомірній поверхні, ніж еволюційні алгоритми, аналогічні безстатевому розмноженню. Багато організмів можуть розмножатися як статевим шляхом, так і безстатевим. Тля, слизисті гриби, актинії, деякі види морських зірок та більшість рослин мають можливість розмножатися брунькуванням або фрагментацією. Коли зовнішні фактори сприятливі, зазвичай використовується безстатеве розмноження, максимально експлуатуючи ресурси навколишнього середовища. Популяція у такому випадку експонанційно зростає, а безстатеве розмноження надає перевагу швидшого росту. Коли джерела їжі виснажуються, клімат погіршується або виникає інша несприятлива зміна, ці організми перемикаються на статеву форму розмноження. Статеве розмноження гарантує змішування генофонду виду. Зміни, отримані з нащадків в результаті статевого розмноження, дозволяють деяким індивідуумам краще пристосуватися до виживання у нових умовах і забезпечують механізм добірної адаптації. Крім того, статеве розмноження часто приводить до утворення більш стійкої життєвої стадії, яка може витримати умови, що загрожують нащадкам, отриманим безстатевим шляхом. Тому, насіння, спори, яйця, лялечки та інші «зимуючі» стадії гарантують виживання протягом несприятливого часу і дають можливість організму «чекати» покращення зовнішніх умов. Безстатеве розмноження виникло набагато раніше статевого у процесі еволюції. Вважається, що це був перший тип розмноження, що виник у момент отримання організмами індивідуальності. Хоча переваги статевого розмноження серед багатоклітинних організмів добре відомі, їх кількісний внесок та еволюція статевого розмноження
Объём работы:
12
Выводы:Отже, наступність поколінь у природі здійснюється завдяки розмноженню організмів. Розмноження - здатність організму залишати потомство, тобто відтворювати собі подібних. Безстатеве розмноження - утворення нового організму з однієї або групи клітин вихідного материнського організму. У цьому випадку в розмноженні бере участь тільки одна батьківська особина, що передає свою спадкову інформацію дочірнім організмам. В основі безстатевого розмноження лежить мітоз. Зустрічається декілька форм безстатевого розмноження. Простий поділ, або розподіл навпіл, характерний для одноклітинних організмів. З однієї клітини шляхом мітозу утворюються дві дочірні, кожна з яких стає новим організмом. Брунькування - форма безстатевого розмноження, під час якого від батьківської особини відокремлюється дочірній організм. Така форма характерна для грибів, гідри і деяких інших тварин. У спорових рослин (водоростей, мохів, папоротей) розмноження відбувається спорами, спеціалізованими клітинами, що утворюються в материнському організмі. Кожна спора, проростаючи, дає початок новому організму. Вегетативне розмноження - різновидність безстатевого розмноження окремими органами, частинами органів або тіла. Воно ґрунтується на здатності організмів відновлювати відсутні частини тіла - регенерації. Поширене в рослин (розмноження стеблами, листям, пагонами), у нижчих безхребетних тварин (кишковопорожнинних, плоских червів). Статеве розмноження - утворення нового організму за участю двох батьківських організмів. Під час статевого розмноження відбувається злиття статевих клітин - гамет чоловічого і жіночого організму. Новий організм несе спадкову інформацію обох батьків. Статеві клітини формуються в результаті особливого типу поділу, при якому число хромосом у клітинах, що утворюються внаслідок поділу, у два рази менше, ніж у вихідній материнській клітині. Таким чином, гамети мають удвічі меншу кількість хромосом. В результаті злиття двох гамет кількість хромосом у клітині, що знову утворилася, — зиготі, збільшується у два рази, тобто відновлюється, причому одна половина усіх хромосом є батьківською, інша - материнською. Хромосомний набір клітин. У клітинах більшості організмів хромосоми парні. Парні хромосоми, однакові за формою, розмірами і спадковою інформацією, називаються гомологічними, а подвійний, парний набір хромосом, - диплоїдним (2n). У деяких клітинах і організмах міститься одинарний, гаплоїдний набір хромосом (n). У цьому випадку однакових гомологічних хромосом немає. Кількість хромосом для кожного виду організмів стала. Так, у клітинах людини - 46 хромосом (23 пари), голуба - 80 (40 пар), дощового черв'яка - 36 (18 пар), пшениці - 28 (14 пар). Ці організми мають диплоїдний набір хромосом. Деякі організми, такі як водорості, мохи, гриби, мають одинарний, гаплоїдний набір хромосом. Гаплоїдний набір позначають літерою n, диплоїдний - 2n.
Вариант:нет
Литература:1. Вервес Ю.Г. Зоологія: «Генеза». – 2002 2. Кучеренко М.Є. Загальна біологія: «Генеза». – 2003 3. Мотузний В.О. Біологія. К.: „Вища школа”. – 2006 4. Мусієнко М.М. Біологія: «Генеза». – 2000
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (100)