Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Фінанси»Фінансовий ринок»

Іпотечне кредитування

Карточка работы:2424Ф
Цена:
Тема: Іпотечне кредитування
Предмет:Фінансовий ринок
Дата выполнения:2011
Специальность (факультет):Финансы
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Міжрегіональна Академія Управління (МАУП)
Содержание:ЗМІСТ ВСТУП 3 1.ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА РОЛЬ ІПОТЕКИ ЯК ПРЕДМЕТУ ЗАСТАВИ 5 2.ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ТА ТЕНДЕНЦІЙ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ У СВІТІ 13 3.АНАЛІЗ ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ІПОТЕКИ В КРЕДИТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ БАНКІВ 25 4.НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ІПОТЕКИ В КРЕДИТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ УКРАЇНИ 35 ВИСНОВКИ 43 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 46 ДОДАТКИ 51  
Курс:6
Реферат:
Язык:укр
Вступление:ВСТУП Актуальність теми. На сучасному етапі іпотечний ринок України перебуває в незадовільному стані. Банківські установи отримали тяжкий удар від наслідків фінансово – економічної кризи та на даний час не в змозі повною мірою задовольнити потреби в іпотечному кредитуванні фізичних осіб, що, в свою чергу, негативно впливає на економіку в цілому. Саме тому, спираючись на світовий досвід, запровадження цільової моделі іпотечного ринку є вкрай доцільним. Зокрема, проблемам і напрямкам розвитку іпотеки й іпотечного ринку присвячені роботи таких відомих закордонних і російських учених як Девід Д. Ван – Хуз, Д. Даймонд, Т. Деестресс, Н.Г. Журкіна, Н.М. Зелєнкова, О. Іванов, С.С. Колобов, Н.Б. Косарєва, В.С.Кудрявцева, М.П. Логінов, Г. Мерсман, та інші. Безпосередньо для України важливе теоретичне та практичне значення мають дослідження таких економістів як А.П. Вожжов, І.С. Гуцал, О.В. Дзюблюк, О.Т. Євтух, О.Кравченко, С. Кручок, та інші. Метою дослідження є виявлення особливостей розвитку іпотечного кредитування банками в Україні та удосконалення механізмів іпотечного кредитування банків. Для реалізації поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання: ? визначити поняття іпотеки; ? провести аналіз іпотечного ринку та місце банку на ньому; ? розглянути механізм надання іпотечного кредиту; ? провести аналіз розвитку іпотечного кредитування в Україні; ? розглянути напрямки удосконалення іпотечного кредитування в Україні. Об’єктом дослідження є іпотечне кредитування. Предметом дослідження є іпотека як інструмент забезпечення банківського кредиту. Дослідження проводилось із застосуванням діалектичного підходу до вивчення сучасного стану іпотечного кредитування. В процесі дослідження діяльності банків як учасників ринку іпотечного кредитування були використані загальнонаукові методи пізнання: поєднання абстрактного й конкретного, індукція, дедукція, аналіз і синтез, групування й порівняння, конкретизація. Інформаційною базою дослідження є праці вітчизняних і зарубіжних вчених з теорії, організації та методики здійснення іпотечного кредитування банками, фінансового менеджменту, економічного аналізу, законодавчі акти, нормативні документи, довідкові, інструктивні, методичні матеріали та рекомендації міністерств і відомств, матеріали органів статистики, періодичні видання.  
Объём работы:
43
Выводы: ВИСНОВКИ Провівши аналіз становлення та розвитку ринку іпотечного кредитування в Україні, можна сформулювати наступні висновки. Іпотека є одним з найбільш ефективних способів забезпечення виконання зобов’язань боржника перед кредитором, оскільки надійно захищає права останнього та встановлює високий пріоритет для вимог іпотекодержателя. Іпотека виникає на підставі договору, закону або рішення суду. До іпотеки, яка виникає на підставі закону або рішення суду, застосовуються правила щодо іпотеки, яка виникає на підставі договору, якщо інше не встановлено законом. Іпотекою може бути забезпечене виконання дійсного зобов'язання або задоволення вимоги, яка може виникнути в майбутньому на підставі договору, що набрав чинності. Іпотека має похідний характер від основного зобов'язання і є дійсною до припинення основного зобов'язання або до закінчення строку дії іпотечного договору. Ефективність функціонування вітчизняної моделі іпотечного кредитування залежить від ряду економічних і політичних чинників, насамперед рівня інфляції, готовності банківської системи, прийняття відповідних законодавчих актів, наявності макроекономічних прогнозів розвитку іпотеки. Державна іпотечна установа (ДІУ) поки що працює не на повну потужність і реалізує лише пілотні проекти. Порядок іпотечного кредитування забезпечує цілісність заставного майна поряд із стабільністю його ціни та створює банку-кредитору економічну базу для довгострокового повернення кредитних ресурсів. Домінуючою проблемою довгострокового іпотечного кредитування є залучення фінансових ресурсів у цю сферу найбільш ефективними способами. На ефективність способів залучення коштів для фінансування довгострокових іпотечних кредитів, перш за все, впливає наявність надійних фінансових інструментів або механізмів, які б забезпечували кредиторам можливість отримання ресурсів у необхідних обсягах, за відносно низькою ринковою вартістю та на узгоджених за строками і процентними ставками кредитних іпотечних активів. Використання комерційними банками таких способів мобілізації фінансових ресурсів, як рефінансування з використанням заставної і сек’юритизації іпотечного кредиту, що сприяє залученню ресурсів з ринку цінних паперів на іпотечний ринок, може суттєво підвищити ліквідність операцій з іпотечного кредитування, а також сприятиме створенню довгострокової ресурсної бази. Специфіка іпотечного кредитування, його тісна взаємодія з оцінкою нерухомості, страхуванням та реєстрацією нерухомості, визначила необхідність існування таких інфраструктурних елементів, як: іпотечні кредитні інститути, страхові компанії, професійні оцінювачі, ріелторські фірми, система реєстрації обігу нерухомості, організатори вторинного ринку іпотечних кредитів, нотаріату, органи опіки та піклування, юридичні консультації. Іншою перевагою побудови кредиту є автоматичне пристосування до коливань процентних ставок. Якщо ставки продовжують падати, зменшується і розмір, що відстрочується, таким чином, що коли ставки досягають 15%, це стає звичайним кредитом. Проте якщо ставки повертаються до розміру 40%, виплата не зростає відразу на 50%, а, радше, підвищується протягом декількох років. Строки виплат за кредитом настають у ті самі періоди, що встановлені початково. Іпотечні кредити, що надаються вітчизняними комерційними банками за своїми параметрами все більше наближаються до світових вимог. Позитивним є те, що ці зміни відбуваються поступово, через створення здорового законодавчого поля та позитивних ринкових перетворень, а не внаслідок застосування пруденційних обмежень чи вимог до кредиту. Довгострокове іпотечне кредитування вимагає, щоб банки одночасно підтримували прибутковість операцій за кредитуванням (захищаючи їх від значного коливання відсоткових ставок) і забезпечували доступність кредитів для позичальників. Важливими в цьому напрямку є заходи, спрямовані на зменшення ризиків комерційних банків, підвищення захисту прав учасників ринку іпотеки, здешевлення кредитів для населення. Особлива роль держави у сприянні розвитку іпотеки. Розвиток іпотечного кредитування залежить насамперед від відповідного законодавства, яке має забезпечувати, з одного боку, надійний захист як іпотечного кредитора, так і позичальника, а з іншого – передбачати стимули для подальшого розвитку та вдосконалення всього комплексу правовідносин у цій сфері. Основними на цьому шляху є такі напрями: – зниження ризиків кредиторів завдяки застосуванню урядових гарантій та систем страхування; – субсидування цільових ощадних рахунків, призначених для придбання нерухомості чи її ремонту; – безоплатні державні внески на ці рахунки, пропорційні обсягам заощаджень вкладників; – захист інтересів учасників ринку іпотеки шляхом розроблення та впровадження нормативних актів, методичних і інструктивних матеріалів; – оплата частини процентної ставки за іпотечним кредитом; – вилучення з суми, оподатковуваної податком на прибуток, відсотків за іпотечним кредитом. Щоб ринок нерухомості ефективно запрацював, необхідно: подбати про доступність капіталу для широкого кола покупців нерухомості; сформувати інфраструктуру цього ринку та забезпечити його прозорість; забезпечити ефективне функціонування супутніх ринків іпотеки; запровадити в банківських установах ефективну систему вивчення попиту і пропозиції, забезпечити розвиток менеджменту і маркетингу на ринку нерухомості. Важливою передумовою зменшення рівня ризиків на іпотечному ринку є створення для кредиторів реальної можливості стягнення предмета застави. Щоб іпотечний кредит в Україні ефективно розвивався, необхідними є стабільна економіка, надійна фінансово-кредитна система, розвинений ринок цінних паперів, висока платоспроможність населення та активна участь держави.
Вариант:нет
Литература: СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 1. Цивільний кодекс України// Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003. - № 40-44. – С.356. 2. Закон України «Про іпотеку» // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003. – № 38. - С.313. 3. Андрєєва Г.І. Інституціональні особливості організації системи іпотечного кредитування: зарубіжний досвід, історія і перспективи розвитку в Україні // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Зб. тез доповідей VII Всеукраїнської науково-практичної конференції: Збірник: Наукове видання. - Суми: УАБС НБУ, 2004. - 132 c. 4. Андрєєва Г.І., Андрєєв А.В. Запровадження основних принципів ефективного банківського нагляду за іпотечним кредитуванням в Україні // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Т.15: Збірник наукових праць: Наукове видання. - Суми: УАБС НБУ, 2006. - 336 c. 5. Андрєєва Г.І., Балацький О.Ф. Сучасні інструменти рефінансування довгострокових іпотечних кредитів // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Т. 13: Збірник наукових праць: Наукове видання.- Суми: Мрія-1 ЛТД; УАБС, 2005. - 270 c. 6. Борисюк К.М., Бурмака М.О. Макроекономічні фактори формування та розвитку ринку іпотеки в Україні /Борисюк К.М., Бурмака М.О. // Формування ринкових відносин в Україні. - 2006. - № 7. - C. 38-44. 7. Гарипова З.Л., Гарипов Е.В. Место оценки залоговой стоимости в системе жилищного ипотечного кредитования / Гарипова З.Л., Гарипов Е.В. // Финансы и кредит. - 2004. - № 14. - C. 19-28. 8. Гербич Л.А. Моделі іпотечного кредитування та їх використання в Україні // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Т. 9: Збірник наукових праць: Наукове видання.- Суми: Мрія-1 ЛТД; УАБС, 2004. - 374 c. 9. Грищук Н.В. Створення в Україні спеціалізованих іпотечних банків як передумова розвитку ринку іпотечного кредитування // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Т. 9: Збірник наукових праць: Наукове видання.- Суми: Мрія-1 ЛТД; УАБС, 2004. - 374 c. 10. Грищук Н.В. Переваги та недоліки використання заставної у практиці іпотечного кредитування (німецький досвід) // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Зб. тез доповідей VII Всеукраїнської науково-практичної конференції: Збірник: Наукове видання. - Суми: УАБС НБУ, 2004. - 132 c. 11. Грудзевич Я.В., Лабецька Л.М. Економічна природа та правові аспекти іпотеки // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Розділ ІІІ. Фінанси. – 2008. – №7. 12. Дмитренко В.Ю. Класифікація іпотеки / Дмитренко В.Ю. // Прокуратура. Людина. Держава. - 2005. - № 8. - C. 91-96. 13. Довгань Ж. Фінансова стійкість банківських установ у період економічної кризи / Ж. Довгань // Вісник НБУ. – 2009. – Квітень. – С. 20–26. 14. Жук О. В. Стан і перспективи розвитку іпотечного кредитування в Україні / О. В. Жук //Економічний простір. – № 23/1. – 2009. – С. 308–315. 15. Запорожець С.В. Стан та перспективи розвитку іпотечного ринку в Україні // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Т. 11: Збірник наукових праць: Наукове видання.- Суми: Мрія-1 ЛТД; УАБС, 2004. - 382 c. 16. Євтух О. Іпотека та іпотечний ринок / Євтух О. // Вісник Національного банку України. - 2003. - № 9. - C. 18-23. 17. Єрмоленко Г.Г., Журба І.С. Оцінка діяльності державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву на ринку іпотечного житлового кредитування // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Т.16: Збірник наукових праць: Наукове видання. - Суми: УАБС НБУ, 2009. - 334 c. 18. Іванілов О.С., Тітенкова М. В. Іпотечне кредитування у країнах Західної Європи, США та України // Фінанси України. – 2009. – №4. – С.28–35. 19. Ковалишин І. Стан і тенденції розвитку національного ринку іпотечного кредитування /І. Ковалишин // Вісник НБУ. – 2009. – Квітень. – С. 62–66. 20. Ковалишин І.В. Сутність іпотеки та основні принципи житлового іпотечного кредитування // Вісник Університету банківської справи Національного банку України №3 грудень 2008 с.123. 21. Крилова В.В., Шитко О.П. Роль банків у різних моделях іпотечного ринку // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Т. 12: Збірник наукових праць: Наукове видання. - Суми: Мрія-1 ЛТД; УАБС, 2009. - 234 c. 22. Левін П. Б. Економічний механізм соціальної інфраструктури: стан і перспективи розвитку / П. Б. Левін ; відп. ред. В. М. Новіков. – К. : І-т демографії та соціальних досліджень, 2008. – С. 313. 23. Левченко З. Іпотечний ринок / Левченко З. // Цінні папери України. - 2009. - № 20. - C.12-13. 24. Матюхин Г.Г. Ипотека: теория и практика (продолжение) / Матюхин Г.Г.// Банковское дело. - 2009. - № 4. - C. 17-25. 25. М'якишевська О.М. Стан і перспективи іпотечного кредитування / М'якишевська О.М. // Банківська справа. – 2009. - №11. – С. 112-118. 26. Отченаш К. Концептуальні засади створення національної системи іпотечного кредитування / Отченаш К. // Финансовая консультация.- 2009. - № 11. - C. 11-14. 27. Отченаш К. Концептуальні підстави створення національної системи іпотечного кредитування / Отченаш К. // Банковский аудитор. - 2004. - № 5. - C. 2-4. 28. Пилипець О.В. Класифікація структурних характеристик іпотеки / Пилипець О.В. // Формування ринкових відносин в Україні. - 2005. - №11. - C. 52-58. 29. Пилипець О, Житлове іпотечне кредитування в Україні : аналітичний звіт за 2010 рік / Пилипець О., Щигольков Д., Солов’янчик Н., Мойсеєнко О. – К. : УНІА-дослідження, 2011. – 60 с. 30. Поляченко В. А. Світова іпотечна криза : науково-популярне видання / В. А. Поляченко, К. В. Паливода, П. Т. Гайдуцький. – К. : УкрІСТЕІ. – 2008. – 428 с. 31. Придибайло О.М. Іпотека як фінансовий інструмент ринку / Придибайло О.М. // Фінанси України. - 2004. - № 6. - C. 136-141. 32. Погорєльцева Н.П. Дослідження економічної природи іпотечного ринку / Погорєльцева Н.П. // Актуальні проблеми економіки. - 2004. - №6. - C.66-74. 33. Савич В. Ринок іпотечного кредитування в контексті ревальваційних очікувань // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Зб. тез доповідей VIIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції: Збірник: Наукове видання. - Суми: УАБС НБУ, 2005. - 95 c. 34. Соботович О. Система іпотечного кредитування в Україні: проблеми та перспективи розвитку / Соботович О. // Економіка. Фінанси. Право. - 2003. - № 10. - C. 3-7. 35. Українська національна іпотечна асоціація: Електронний ресурс. – Режим доступу : http://unia.com.ua 36. Ходико Ю. Договір іпотеки: проблеми нормативного регулювання /Ходико Ю. // Юридичний журнал. - 2006. - №11. - C. 27-28. 37. Шалімова Л.М. Роль аграрної іпотеки в іпотечній системі та перспективи її становлення в сучасній Україні // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Т. 14: Збірник наукових праць: Наукове видання. - Суми: УАБС НБУ, 2005. - 267 c. 38. Юргилевич С. Основні принципи іпотеки та іпотечне кредитування / Юргилевич С. // Вісник Національного банку України. – 2002. - №1. – С. 33-35. 39. Іпотека для білих. Кредити на житло брати нікому // Режим доступу: http://news.finance.ua/ua/~/2/0/all/2011/04/25/236252. 40. Україна сьогодні. Іпотечне кредитування відродиться до кінця 2011 року // Режим доступу: http://realty.lviv.net/content/view/143/49/ 41. Експерти: Іпотека може подешевшати до докризового рівня до осені 2011 року // Режим доступу: http://expertbrok.com.ua/finansovi-poslugi/kredituvannya/novini/eksperti-Іpoteka-mozhe-podeshevshati-do-dokrizovogo-rivnya-do-oseni-2011-roku
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (66)