Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Фінанси»Фінанси»

Загальна економічна характеристика об'єкта та аналіз фінансової роботи. Аналіз організації податкової роботи.

Карточка работы:59472б
Цена:
Тема: Загальна економічна характеристика об'єкта та аналіз фінансової роботи. Аналіз організації податкової роботи.
Предмет:Фінанси
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Фінанси
Тип:Звіт з практики
Задание:
ВУЗ:Університет Економіки і Права «КРОК» (КРОК)
Содержание:Вступ 3 1. Загальна економічна характеристика об'єкта 4 2. Аналіз фінансової роботи (оцінка фінансового стану) 8 Класифікатор підприємств по типах фінансової стійкості 9 Класифікація типів фінансової стійкості 11 Матриця фінансової стратегії 14 3. Аналіз організації податкової роботи 17 ВИСНОВКИ 28 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 29
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Діяльність підприємств усіх форм власності в умовах сучасної економіки України та подальшого розвитку ринкових відносин вимагає швидкої адаптації, знання законів розвитку та конкурентоспроможності їх в ринковій економіці, наявності стійкого фінансового розвитку підприємства. Відповідно до умов конкретного етапу розвитку країни, який характеризується певною політичною та економічною нестабільністю, оптимізація діяльності підприємств потребує вирішення комплексу проблем. Актуальність проблеми оцінки фінансової кризи підприємств, як економічної категорії, обумовлена багатосторонньою зацікавленістю, оскільки в запобіганні та подоланні кризових явищ, якщо це потрібно, зацікавлені як інвестори й партнери, так і керівництво, і робітники - для забезпечення безперервного функціонування підприємства в умовах невизначеності фінансово-економічного середовища. Необхідно зазначити, що в стійкому фінансовому стані найбільш зацікавлене саме підприємство, тому що тільки через забезпечення стабільних взаємовідносин з партнерами воно може реалізувати свої цілі. Також, дослідження проблеми фінансової кризи має досить цінне кадрове значення: авжеж, якість роботи фінансового менеджера залежить не тільки від вміння не допустити порушення фінансової рівноваги підприємства, але і від вміння долати спонтанні та непередбачені форс-мажорні обставини. "Krisis" - у перекладі з грецької - рішення, поворотний пункт або результат. Надалі поняття кризи розширилося і застосовується до всякого різкого переходу, до всіх змін, що сприймаються людьми як порушення безперервності. З зовнішньої сторони визначення кризи просто й очевидно: це зміна організаційної форми комплексу. Як ні мало воно саме по собі дає, але з нього випливає одна важлива характеристика поняття “кризи”: його відносність.
Объём работы:
31
Выводы:На практиці нами було виконано дослідження, аналіз та порівняння існуючих основних фінансових показників, що використовуються для аналізу та оцінки протікання фінансової кризи на підприємстві. Були виділені показники, які, на наш погляд, доречно використовувати при аналізі фінансової кризи підприємства (коефіцієнт загального покриття, коефіцієнт оборотності оборотних активів, коефіцієнт рентабельності оборотних активів). Аналіз фінансових коефіцієнтів дозволив виявити певні недоліки їх використання: з одного боку - всі чинні літературні джерела нараховують досить велику кількість показників і майже не враховують особливостей дії фінансового механізму на підприємствах де фінансова криза вже виявилася, а з іншого - потребують врегулювання з точки зору надання єдиних назв та критичних (нормативних) значень. На підставі узагальнення та розвитку існуючих підходів до можливої оцінки фінансової кризи достала подальшого розвитку система показників і схема аналізу, яка враховує специфіку протікання фінансової кризи й дозволяє виявити слабкі сторони фінансового стану підприємств, а також оцінити ступінь ризику втрати фінансової стійкості та рівноваги. Основу відбору становлять аналітичні показники, які характеризують ефективність використання оборотних активів на підприємстві з точки зору фаз розміщення та використання капіталу. Відбір та обґрунтування доцільності використання саме цих трьох показників обумовлений необхідністю подальшого вдосконалення існуючих та розробки нових підходів до аналізу фінансової кризи на підприємстві. Крім того, не доцільно абсолютно відмовлятися від фінансових коефіцієнтів, тому що на їх основі будується більшість методів, запропонованих багатьма авторами. Таким чином, виділені показники, якими, з нашої точки зору, варто відокремити розглядання проблеми аналізу та прогнозування розвитку фінансової кризи на підприємстві.
Вариант:нет
Литература:1. Алексюк Л. Ризик - один із факторів формування прибутку. // Економіка. Фінанси. Право. – 2000. – № 4. – С. 17-21. 2. Альгин А.П. Риск и его роль в общественной жизни. – М.: Финансы и статистика, 1989. – 296 с. 3. Андрианов В. Инфляция и методы ее регулирования // Маркетинг. – 2000. – № 5. – C. 3-14. 4. Арнольд В.И. Теория катастроф. - М.: Наука. 1990. 128 с. 5. Артеменко В.Г., Беллендир М.В. Финансовый анализ. – М.: Дело и Сервис, 1999. – 160 c. 6. Афанасьева Е.А., Соловьева Н.А. Как произвести финансовый анализ // Бухгалтерский учет. – 1993. – № 2. – С. 36-37. 7. Баканов М. И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. – М.: Финансы и статистика, 1994. – 224 с. 8. Балабанов И. Т. Основы финансового менеджмента. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 480 с. 9. Балабанов И. Т. Риск-менеджмент. – М.: Изд-во “Финансы и статистика”, 1996. – 187с. 10. Бандурка О. М., Коробов М.Я. Фінансова діяльність підприємства. – К.: Либідь, 1998. – 312 с. 11. Барнгольц С.Б. Анализ финансового состояния промышленных предприятий // Деньги и кредит. – 1991. – № 11. – С. 32-34. 12. Барнгольц С.Б. Предварительная оценка платежеспособности и финансовой устойчивости ссудозаемщика // Деньги и кредит. – 1992. – №2. – С. 36-44. 13. Бахмут О. Аналіз платоспроможності підприємства // Економіка. Фінанси. Право – 2000. – № 2. – C. 21-23. 14. Белолипецкий В.Г. Проблемы разрешения основного финансового противоречия: теоретические возможности и реальная практика // Финансы. – 1999. – № 11, 12. – С. 48 - 54. 15. Белолипецкий В.Г. Финансы фирмы: Курс лекций/ Мос. Гос. Ун-т; экономический ф-т/ Под ред. И.П.Мерзлякова. – М.: ИНФРА-М, 1998. – 298 с. 16. Беляков А.В. Процентный риск: анализ, оценка, управление // Финансы и кредит – 2001. – № 2. – C. 3-19. 17. Басовский Л.Е. Прогнозирование и планирование в условиях рынка. – М.: Инфра-М. – 2001.- 260 с. 18. Бернстайн Л. А. Анализ финансовой отчетности: Пер. с англ.. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 624 с. 19. Бертонеш М. Найт Р. Управление денежными потоками – Питер, 2004. 20. Білуха М. Т. Курс аудиту – К.: Вища школа, Знання, 1998. – 574 с. 21. Бланк И. А. Финансовый менеджмент – К.: Ника-Центр, 1999. – 528 с. 22. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. – К.: Ника-Центр, 1999. – 592 с. 23. Бланк И.А. Торговый менеджмент. – К.: Украинско-Финский институт менеджмента и бизнеса, 1997. – 408 с. 24. Бланк И.А. Управление финансовой стабилизацией предприятия. – К.: Ника-Центр, 2003. – 496 с. 25. Байлова О.О. Концепція управління грошовими потоками підприємства // Міжвузівський збірник наукових праць Економіка: проблеми теорії та практики. – 2000. – Випуск 64. – С. 34 - 39. 26. Богданов А.А. Тектология – всеобщая организационная наука. – М.: «Финансы», 2003. 27. Борисова В.А. Методологічні основи аналізу фінансового стану підприємств агропромислового виробництва // Фінанси України. – 2000. – № 10. – C. 63-69. 28. Бочаров В.В. Финансы предприятий. - М.: Финансы и статистика, 1998. – 160 c. 29. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов - М.:"Олимп-Бизнес", 1997. – 1120 с. 30. Брігхем Є. Ф. Основи фінансового менеджменту: Пер с англ. – К.: Молодь, 1997. – 1000 с. 31. Бурденко І.М. Фінансова стійкість підприємств торгівлі та її забезпечення в умовах трансформації національної економіки. – Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Українська академія банківської справи, 2001. 32. Буряковский В.В., Кармазин В.Я., Каламбет С.В. Финансы предприятий. - Днепропетровск: "Пороги", 1998. – 246c. 33. Быкова Е.В. Показатели денежного потока в оценке финансовой устойчивости предприятия // Финансы. – 2000. – № 2. – C. 56-60. 34. Ван Хорн Дж.К. Основы управления финансами: Пер с англ. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 800 с. 35. Васюренко О.В. Банківські операції. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2000. – 243 с. 36. Велш Г. А., Шорт Д. Г. Основи фінансового обліку: Пер. с англ. - К.: Основи, 1997. – 443 с. 37. Вимоги Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо аудиторської перевірки відкритих акціонерних підприємств та підприємств – емітентів облігацій (крім комерційних банків, інституціональних інвесторів), затверджені рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19. 03. 97. № 5. 38. Вимоги до аудиторського висновку, який додається до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при реєстрації інформації та випуску цінних паперів, а також при поданні регулярної інформації відкритими акціонерними товариствами-емітентами облігацій (крім комерційних банків), затверджено рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.01.01р. № 5 // Бухгалтерський облік і аудит. – 2001. – № 4. – С. 49-56. 39. Вітлинський В.В. Аналіз, оцінка і моделювання економічного ризику. – К.: ДЕМІУР, 1996. – 234 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (562)