Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Менеджмент»Менеджмент»

Розробка заходів по покращенню роботи ВАТ

Карточка работы:116
Цена:
Тема: Розробка заходів по покращенню роботи ВАТ
Предмет:Менеджмент
Дата выполнения:2006
Специальность (факультет):Юрист-економіст
Тип:Дипломна робота
Задание:
ВУЗ:Національний Технічний Університет "Харківський Політехнічний Інститут" (НТУ "ХПІ")
Содержание:Вступ 1. Методологічні основи дослідження проблем підвищення ефективності господарської діяльності 1.1. Характеристика факторів та резервів підвищення ефективності господарської діяльності 1.2. Система управління прибутком та рентабельністю підприємства 1.3. Методичні підходи до аналізу ефективності діяльності підприємства 2. Аналіз ефективності функціонування ВАТ "Скай-Брідж" 2.1. Загальна характеристика підприємства та основних результатів його діяльності 2.2. Аналіз ринкового середовища функціонування підприємства та його конкурентних позицій 2.3. Аналіз показників рентабельності підприємства та факторів, що на них впливають 2.4. Аналіз фінансового стану підприємства 3. Шляхи покращення роботи ВАТ "Скай-Брідж" 3.1. Провідний досвід управління результативністю та ефективністю функціонування підприємств 3.2. Пропозиції щодо підвищення ефективності функціонування ВАТ "Скай-Брідж" 3.3. Оцінка економічної доцільності запропонованих заходів та їх впливу на результативність діяльності підприємства Висновки Перелік використаних джерел Додатки
Курс:6
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Функціонуючи в ринковій економіці як суб’єкт підприємницької діяльності, кожне підприємство має забезпечити такий стан своїх фінансових ресурсів, за якого воно зберігало б здатність безперебійно виконувати свої фінансові зобов’язання перед своїми діловими партнерами, державою, власниками, найманими працівниками. Головною рушійною силою ринкової економіки, що забезпечує інтереси держави, власників та персоналу підприємства є прибуток. Прибуток – один із основних джерел фінансових ресурсів підприємств, формування централізованих та децентралізованих фондів грошових коштів. За рахунок прибутку відбувається формування бюджетних ресурсів держави, здійснюється фінансування розширення підприємств, матеріальне стимулювання робітників тощо. Висока роль прибутку в розвитку підприємства та у забезпеченні інтересів його власників та персоналу, що визначають необхідність ефективного та неперервного його управління. Тому однією з актуальних задач сучасного етапу є оволодіння керівництвом та фінансовими менеджерами сучасними методами ефективного управління формування прибутку в процесі операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. Ефективне управління формуванням прибутку передбачає побудову на підприємствах відповідних організаційно-методичних систем забезпечення управління, знання основних механізмів формування прибутку, використання сучасних методів її аналізу та планування. Наряду з формуванням прибутку на кожному підприємстві повинно бути забезпечено і ефективне управління її розподілу, оскільки кожний цикл розподілу прибутку звітного періоду це одночасно і процес забезпечення ефективних умов її формування на розширеної основі в майбутньому, реалізації цілей стратегічного розвитку підприємства. Актуальність вивчення проблем, пов’язаних з забезпеченням підвищення рентабельності та прибутковості підприємств пояснюється ще й тим, що визначення факторів, які впливають на них дозволяє вжити певних заходів щодо покращення стану підприємства. Головною метою цієї роботи є визначення сутності, факторів та шляхів підвищення ефективності діяльності підприємства. Об’єктом дослідження є ВАТ “Скайд-Брідж”. Для досягнення поставленої мети в ході дослідження будуть вирішені наступні задачі: - розглянуті теоретичні аспекти забезпечення ефективності виробництва в умовах ринкової економіки; - визначені найбільш важливі етапи аналізу ефективності із зазначенням факторів, які впливають на її рівень; - проаналізовано стан правового регулювання формування прибутку вітчизняних підприємств та впливу законодавчих обмежень на рентабельність виробництва; - комплексно досліджено особливості функціонування підприємства, що є об’єктом аналізу із визначенням специфічних рис організації виробництва на ньому, процесів управління формуванням та використанням прибутку; - надано оцінку стану управління прибутковістю та рентабельністю підприємства – об’єкта дослідження; - визначені шляхи застосування математичних методів при аналізі прибутковості та рентабельності виробництва та розглянуті прикладні комп’ютерні програми, які суттєво полегшують аналітичну роботу та моделювання управлінських дій; - узагальнений провідний досвід управління прибутковістю та рентабельністю та досліджено шляхи забезпечення зростання прибутковості базового підприємства дослідження із визначенням доцільності впровадження запропонованих заходів у його виробничо-господарську діяльність. В ході дослідження були використані наступні методи: економіко-математичні, економіко-статистичні, порівняння, коефіцієнтів, аналізу та синтезу, частково-пошуковий та інші
Объём работы:
80
Выводы:Прибуток – найважливіша фінансова категорія. Він є показником, що відображає фінансовий результат господарської діяльності підприємства, характеризує ефективність виробництва, обсяг та якість виробленої продукції, стан продуктивності праці, рівень собівартості. Він є не лише джерелом забезпечення внутрішньогосподарських потреб підприємств, а й древом формування бюджетних ресурсів держави. У загальному вигляді прибуток — це різниця між доходами від певної ді¬яльності й витратами на її здійснення, він виконує оціночну, стимулюючу, господарсько-розрахункову функції у ринкових відносинах господарювання. Управління прибутком представляє собою процес виробітки та прийняття управлінських рішень по всім основним аспектам її формування, розподілу та використання на підприємстві. Формування прибутку здійснюється відповідно діючого законодавства. Нині правовою базою регулювання порядок формування прибутку підприємства у податковому обліку є Закон України „Про оподаткування прибутку підприємств” №283/97-ВР від 22.05.97р., із змінами та доповненнями, у бухгалтерського обліку та звітності - Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку № 3 „Звіт про фінансові результати”. Згідно Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств” №283/97-ВР від 22.05.97р. прибутком формується шляхом коригування валового доходу на суму валових витрат підприємства і на вартість зносу основних засобів і нематеріальних активів. Згідно з Положенням (Стандарту) бухгалтерського обліку 3 „Звіт про фінансові результати” прибуток формується шляхом сукупності результатів від усіх видів діяльності. Об'єктом аналізу даної роботи виступало ВАТ "Скай-Брідж". Для аналізу був обраний період 2003-2005 pp. Загальна зміна суми прибутку у 2004-2005 роках від реалізації всіх видів робіт за рахунок обсягів реалізації зменшилась на 582,4 тис. грн., також вона зменшилась за рахунок середньореалізаційних цін і собівартості за рахунок першого на 148,6 тис. грн., другого на 22 тис. грн. За період, що аналізувався, підприємство отримувало з кожним роком все менший прибуток від реалізації, це пояснюється тим, що з кожним роком виручка від реалізації зменшувалась, тобто ціни на продукцію знижувались, а собівартість залишалась незмінною, тобто витрати підприємства не зменшувались, а покрити їх не вистачало коштів. У зв'язку з цим прибуток від реалізації кожного року знижувався. Можна зробити висновок, що найбільший вплив на суму прибутку від реалізації робіт сказали середньореалізаційні ціни, які зменшуються за рахунок зниження рентабельності виконаних робіт. Також вплинула на розмір прибутку собівартість, яка у останні роки збільшилась, а наслідком є зниження прибутку, також зменшення обсягів реалізації є негативною тенденцією для діяльності тресту. Міру прибутковості функціонування підприємства найточніше визначають показники рентабельності. Були розроблені методи для управління формуванням прибутку підприємства. Для цього були виявленні резерви збільшення суми прибутку та розроблена параметрична модель прибутку підприємства. Також пропонується ефективне планування прибутку підприємства, яке включає в себе глибокий економічний аналіз виробничих і фінансових показників за період, що передував плановому періоду, досягнення максимальної узгодженості з кількісними і якісними показниками плану випуску продукції (виконання робіт, послуг), її реалізації, собівартості, врахування наявних резервів збільшення випуску продукції, зниження витрат на виробництво, особливо непродуктивних і позареалізаційних витрат і збитків. У загальній сумі резервів на зростання суми прибутку найбільший вплив виявили оптова та роздрібна торгівля і будівництво. Згідно з "Пояснювальною запискою до звіту про основну діяльність ВАТ "Скай-Брідж" за 2005 рік", керівництво підприємства у наступному році планує зниження собівартості виконаних робіт за рахунок: зменшення витрат на машини, механізми які використовуються, шляхом суворого дотримання кошторисних норм, на 10%; зменшення вартості виготовляємої продукції (бетон, будівельна суміш, металоконструкції) за рахунок якісного підбору матеріалів на 3-5%; розширення обсягів послуг, які надаються стороннім організаціям, за рахунок підвищення конкурентоспроможності виробів (якісно і у мінімальні строки)
Вариант:нет
Литература:1. Про оподаткування прибутку підприємств. Закон України із змінами, внесеними законами України №607/97-ВР від 04.11.97 р. та №639/97-ВР від 18.11.97 р. 2. Положення (стандарт) бухгалтерского обліку 16 “Витрати” (затверджене наказом Мін.фін.України від 31.12.99 р. № 318. 3. Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 15 "Дохiд" (Затверджено Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 29.11.99 № 290) 4. Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 3 "Звіт про фiнансовi результати" (затверджене наказом Мін.фін.України від 31.03.99 N 87) 5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.04.99 р. № 87. 6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.04.99 р. № 87. 7. Агашков М.И. , Гольдман Е.А., Кривенков Н.А. Экономика горнорудной промышленности: Учебное пособие для вузов. – Москва.: «Недра», 1986 г. – 264 с. 8. Аналз хозяйственной деятельности в промышленности / Под ред. Стражева В.И., - 2-е изд., стереотип. – Минск: Высш.шк., 1996 г. – 363 с. 9. Анализ и обоснование хозяйственных решений / Б.И. Майданчик, М.Г. Карпунин, Я.Г. Любинецкий и др. - М.: Финансы и статистика, 1991. – 230 с. 10. Анализ производственно-хозяйственной деятельности горных предприятий : Учебник для вузов. – Москва: «Недра», 1991 – 208 с. 11. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия / Под ред. Н.П.Любушина – М.:ЮНИТИ, 2000 – 471 с. 12. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом? - М.: Финансы и статистика, 1995. – 384 с. 13. Бондаренко Н.Д. та ін. Практичні рекомендації заповнення звітних форм бухгалтерського та податкового обліку – Донецьк: Сталкер, 2000. 14. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: підручник - Житомир, ЖІТІ, 2002 – 640 с. 15. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: Навчально-практичний посібник / За ред. С.Ф.Голова. – Дніпропетровськ, ТзОВ "Баланс-Клуб", 2002 – 708 с. 16. Грабова Н.Н., Добровский В.Н. Бухгалтерский учет в производственных и торговых предприятиях: учебное пособие / под ред. Н.В.Кужельного – К.: А.С.К., 2002 – 624 с. 17. Ефимова О.В. Как анализировать финансовое положение предприятия. - М.: АО Бизнес-школа «Интелл-синтез», 1994. – 150 с. 18. Ковалев А.И., Привалов В.П. Анализ финансового состояния предприятия – М.: Центр экономики и маркетинга , 1997 – 135 с. 19. Ковалев В.В. Управление финансами: учебное пособие – М.: ФБК-Пресс, 1998. 20. Ковалев В.В. Финансовый анализ. - М.: Финансы и статистика, 1997 г. – 315 с. 21. Коробов М.Я. Фінанси промислового підприємства.-К.:Либідь, 2000.–240с. 22. Кравчук Г.В. Внутрішні механізми фінансової стабілізації // Фінанси України №8, 2000, с.128-130 23. Крейнина М.Н. Финансовое состояние предприятия: методы оценки. – М. : ДИС, 1997. 24. Кужельний М.В., Лінник В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: підручник – К.: КНЕУ, 2003 – 334 с. 25. Мамонтова Н.А. Умови забезпечення фінансової стійкості підприємств // Фінанси України № 8, 2002, с.103-106 26. Мельниченко Л.Ю. Задачі керування витратами // Світ бухгалтерського обліку , № 12 – 1998 – с.69. 27. Николаева С.А. Особенности учета затрат в условиях рынка: система «директ-костинг» - Москва: Финансы и статистика, 1993 – 128 с. 28. Нікбахт Е, Гроппеллі А. Фінанси. – К.:Основи, 1993. – 384 с. 29. Павліковський А.М., Вакуленко Є.В., Комаров А.А, Ліквідність і платоспроможність підприємницьких структур // Фінанси підприємств № 6, 2000, с.127-130 30. Пан Л.В. Управління обіговими коштами підприємницьких структур // Фінанси України № 6, 2002, с. 96-98 31. Петленко Ю.В.Оптимізація джерел фінансових ресурсів підприємств // Фінанси України № 6, 2002, с. 91-95 32. Плиса В.Й. Зміцнення фінансової сталості підприємства // Фінанси України № 5, 1998, с. 86-90 33. Плиса В.Й. Стратегія управління фінансовою стійкістю підприємства // Фінанси України № 11, 2000, с. 36- 41 34. Поляк С.В. Анализ и обоснование хозяйственных решений. - М.: Финансы и статистика, 1991. – 270 с. 35. Пушкар М.С. Управлінський облік : навчальний посібник. – Тернопіль: Карт-бланш, 1998 – 163 с. 36. Раєвнєва О.В., Андрєєва В.М., Берест М.М. Формування поведінки неплатоспроможного підприємства // Фінанси України № 4, 2000, с.25-32 37. Риски в современном бизнесе/ Грабовый П.Г., Петрова С.И., Полтавцев С.И. и др. – М.: Аланс, 1994. 38. Родионова В.М., Федотова М,А. Финансовая устойчивость предприятия в условиях инфляции – М,:Перспектива, 1995 – 148 с. 39. Родионова В.М., Федотова М,А. Финансовая устойчивость предприятия в условиях инфляции – М,:Перспектива, 1995 – 148 с. 40. Русак Н.А., Русак В.А. Финансовый анализ субъекта хозяйствования – Минск: Высш.шк., 1997 – 309 с. 41. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятий: 2-е изд., перераб.и дополн. – Минск: МП «Экоперспектива», 1998 – 298 с. 42. Сиротяк Р.М. Вартісна оцінка муніципальної (державної) власності // Фінанси України № 1, 2000 р., с .107-110. 43. Финансовый менеджмент: теория и практика /под ред.Стояновой.-М.;Перспектива,1996-405с 44. Финансовый менеджмент: теория и практика /под ред.Стояновой.-М.;Перспектива,1996-405с 45. Фінанси підприємств/ за ред А.М.Поддєрьогіна – К.:КНЕУ, 2000 – 364 с. 46. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа. - М.: ИНФРА - М,1995. - 176с. Экономическая безопасность: производство – финансы – банки/ Под ред. В.К.Сенчагова – М.:Финстатинформ, 1998 – 621 с
Дополнительная информация:Доклад с демолистами подробнее

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (651)