Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Філологія / Мови / Література»Лінгвістика»

Евфемізми в англійській мові

Карточка работы:55012б
Цена:
Тема: Евфемізми в англійській мові
Предмет:Лінгвістика
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Інший (Україна)
Содержание:Содержание Вступ 3 I. Поняття евфемізму. Класифікація евфемізмів. 5 1.1. Сучасні евфемізми у понятійному аспекті, та їх лексико-семантична класифікація 5 1.2. Динаміка евфемістичних рядів. Випадіння з системи й перехід замінників до розряду замінених. 9 1.3. Структурно-семантичний аспект евфемізації 14 IІ. Вживання евфемізмів в різних сферах людської діяльності 19 2.1. Евфемізація політичної лексики та словникового складу засобів масової інформації 19 2.2. Евфемізми соціально-побутової сфери 20 ВИСНОВКИ 25 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 27
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Останні роки характеризуються значними успіхами у вивченні явищ мови у широкому соціальному контексті. Однак у соціолінгвістиці, яка представляє собою вельми широку галузь мовознавства, окремі проблеми висвітлені лише у незначній мірі. Так, кореляція моралі й мови значно менше досліджені, ніж такі кореляції як: наука й мова, техніка й мова і т.д. Між тим, значний шар лексики й фразеології сучасної англійської мови своїм походженням й функціонуванням завдячує впливу моральних факторів. У цьому зв’язку виникає проблема евфемії й такий напрямок лінгвістичного розвитку як евфемізація сучасної мови. Екскурс до історії показує, що евфемізми вперше з’явились як результат заборони на вживання деяких слів, що пов’язані із забобонами. Евфемізми зустрічаються в англійській літературі на перетину XIV-XV століть у «Кентерберійських оповіданнях» Дж. Чосера. В історії англійського суспільства можна виділити два періоди, коли під впливом релігійної моралі й ханжеської благочинності „очищувалися” твори Шекспіра та інших драматургів його епохи (в першу чергу від богохульства й непристойних форм). Це вік войовничих пуритан-гонителів усього, що створила епоха Ренесансу. Потім вплив пуритан було подолано, але у XIX столітті прийшла вікторіанська епоха з її снобізмом й вичурною порядністю, коли навіть найвіддаленіші алюзії й асоціації, що виникали в зв’язку з використанням слів літературного стандарту, викликали заборону й сприяли появі нових евфемізмів. Під вплив вікторіансько-мовного пуризму попали У.Теккерей, Ч.Диккенс, Т.Гарді, Д.Конрад, Е.Гаскелл, Д.Еліот, сестри Бронте, в чиїх творах майже повністю відсутні різкі слова. Особлива увага до фактів сучасної англійської мови переконує у помилковості загальноприйнятої думки, згідно якої евфемізми, що широко розповсюдилися у дев’ятнадцятому сторіччі, особливо за часів вікторіанської епохи, пішли у минуле й тенденція прямої номінації, яка характерна для нашого часу, знімає актуальність цієї теми. Евфемія не зникла, змінився лише її характер відповідно до змін, що відбулися у соціальній структурі сучасної Англії. У цій новій формі евфемія заслуговує на серйозне вивчення, яке досі не велося ані в українській, ані зарубіжній лінгвістиці. Разом з тим ми маємо значну кількість літератури, яка присвячена питанню табуювання й евфемізації на матеріалі інших мов переважно у діахронічному плані, а також окремі висловлювання щодо проблеми евфемізмів. Все це становить значну теоретичну базу, дослідження якої представляється нам не тільки необхідним, але й можливим. Мета роботи: всебічний розгляд й висвітлення евфемістичної заміни в сучасній англійській мові з виявленням її специфіки. Основні завдання: - виявлення основних критеріїв й розробка визначення евфемізмів з позицій сучасної соціолінгвістики. - характеристика екстралінгвістичних причин виникнення евфемії у сучасній англійській мові; Розробка на основі виявлених критеріїв класифікацій евфемізмів сучасної англійської мови: предметно-понятійної, семантичної, функціональної, за способами виникнення
Объём работы:
25
Выводы:Евфемія є явище мови, яке має як соціо-психологійчний, так і суто лінгвістичний аспекти. 2. В сучасній англійській мові евфемізми детермінуються моральними й релігійними факторами, а безпосереднє використання евфемізмів у мові й мовленні в ряді випадків зумовлено чітко вираженими емоційними імпульсами (жах, стидоба). 3. З урахуванням моральних та релігійних факторів, а також емоційних імпульсів можна виявити ряди слів та словосполучень, в яких процеси табуювання й евфемії в англійській мові відбуваються найбільш інтенсивно. До цих розрядів перш за все входять найменування всього, що пов’язано зі смертю, статєєвими відносинами, розумовими недоліками, соціальними вадами й чимось надприроднім. 4. Для сучасної евфемії характерна тенденція до все більш інтенсивного використання евфемізмів-сленгізмів, які проникають у мову найрізноманітніших прошарків населення, до зменшення чіткості соціальної стратифікації евфемістичної лексики й фразеології. 5. Евфемізми продовжують служити одним з джерел оновлення й збагачення словникового складу англійської мови. В сучасній англійській мові триває процес збільшення синонімічних рядів евфемізмів. 6. В лінгвістичному плані евфемізми розглядаються як особлива група непрямих найменувань, які є синонімічними словам-табу. Евфемізми характеризуються негативною оцінювальною конотацією, тим самим відрізняючись від тих або інших груп непрямих найменувань й побічністю номінації, відрізняючись таким чином від слів-табу. 7. Маючи спільні ознаки в структурі лексичного значення: негативну оцінювальну конотацію й асоціативний компонент, який забезпечує побічність номінації, евфемізми характеризуються значним різномаїттям у морфологічній й семантичній структурі. Різноманітність останньої зумовлює семантичну класифікацію евфемізмів враховуючи наступні диференційні ознаки: а) зв’язаність, б) емоційність, в) образність, г) стильова належність. Як доводять ілюстративні матеріали, найбільш характерними й розповсюдженими є 2 семантичні групи: група евфемізмів зниженого стилю, пов’язаних, образних й емоційних й група евфемізмів нейтрального стилю. 8. При функціонуванні евфемізмів у мовленні ступінь їх евфемістичності, тобто їх евфемістична функція варіює. Евфемістична функція зворотно пропорційна до частоти зустрічаємості евфемізму, прямо пропорційна його багатозначності й посилюється завдяки індикаторам у контексті. 9. До засобів утворення евфемізмів в сучасній англійській мові належать семасіологічні зсуви, новоутворення й запозичення. Семасіологічні зсуви посідають провідне місце за розповсюдженістю й продуктивністю
Вариант:нет
Литература:London: Oxford University Press. 2. Ayer, A.J. (1974). Language, Truth and Logic. C. Nichols & Company Ltd. 3. Bloomfield, M. and E. Haugen. Language As a Human Problem.Guilford and London: Lutterworth Press. 4. Chappel, V.C. (ed.)(1965). Ordinary Language.New Jersey: Prentice Hall Inc. 5. Cooper, D.E. (1973). Philosophy and the Nature of Language.Thetford, Norfolk: Lowe & Brybone (printers) Ltd. 6. Galperin I. R. Stylistics. M.,1981. 7. Harris, M. (ed.). (1980). 1811 Dictionary of Vulgar Tongue. London: Macmillan. 8. Hurford, J.M and B. Heasley. (1983). Semantics: a Coursebook. Cambridge: Cambridge University Press. 9. Kempson, R. M. (1977). Semantic Theory. Cambridge: Cambridge University Press. 1. Беликова Н. Н. Функционирование некодифицированной лексики в тексте: Автореф. дис. … канд. филол. наук. СПб., 1992. 2. Вавилов М. Г. Так говорят по-английски. М., 1996. 3. Земская Е.А. Русский язык. Справочно-информационный канал. Активные процессы в русском языке последнего десятилетия – ХХ век, часть 1. 4.http://www.gramota.ru/mag.new.html 5. Гальперин И. Р. Очерки по стилистике английского языка. М.,1958. 6. Каменцкайте Н. Л. Синонимы в английской фразеологии. М., 1971. 7. Крысин Л. П. Русский язык конца ХХ столетия (1985 - 1995). М., 1996. 8. Кудрявцев А. Ю., Куропаткин Г.Д. Англо-русский словарь-справочник табуизированной лексики и эвфемизмов. М., 1993. 9. Куркиев А. С. О классификации эвфемистических названий в русском языке. Классификация эвфемизмов по порождающим мотивам. Грозный. 1977. 10. Ларин Б. А. Об эвфемизмах // Проблемы языкознания. Л.,1961. 11. Липатов А. Т. Русский слэнг и его семантическая соотнесенность с жаргоном и арго // Семантика и уровни ее реализации. Краснодар, 1994. 12. Орлов Г. А. Современная английская речь. М., 1991. Потапова И. А. Краткий словарь синонимов английского языка. Л., 1957
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (38)