Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка підприємства»Економіка підприємств»

Формування ефективного мотиваційного механізму діяльності працівників підприємства

Карточка работы:199Б
Цена:
Тема: Формування ефективного мотиваційного механізму діяльності працівників підприємства
Предмет:Економіка підприємств
Дата выполнения:2011
Специальность (факультет):Економіка підприємства
Тип:Дипломна робота
Задание:
ВУЗ:Університет Економіки і Права «КРОК» (КРОК)
Содержание: РОЗДІЛ ІІ. МОТИВАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ТОВ "МІСТО ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ" ТА ЙОГО АНАЛІЗ 3 2.1. Коротка характеристика підприємства ТОВ "Місто високих технологій" 3 2.2. Матеріальна та нематеріальна мотивація механізму діяльності працівників ТОВ "Місто високих технологій" 9 2.3. Мотивація інноваційної діяльності працівників ТОВ "Місто високих технологій" 18 РОЗДІЛ ІІІ. ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ "МІСТО ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ" 27 3.1. Посилення взаємозв’язку мотивації працівників з результатами її діяльності 27 3.2. Індивідуалізація мотиваційних засобів 41 ВИСНОВКИ 49 ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 54 ДОДАТКИ 61
Курс:5
Реферат:
Язык:Укр.
Вступление:
Объём работы:
51
Выводы: З даної роботи можна зробити висновки. Мотивація - це сукупність внутрішніх і зовнішніх рушійних сил, які спонукають людину до діяльності, задають межі і форми діяльності і додають цій діяльності спрямованість, орієнтовану на досягнення певної мети. Вплив мотивації на поведінку людини залежить від безлічі чинників, багато в чому індивідуально і може мінятися під впливом зворотного зв'язку з боку діяльності людини. Мотивація складає основу трудового потенціалу працівника, який в свою чергу складається з психофізіологічного потенціалу, тобто здібності і схильності людини, стану його здоров'я, працездатності, витривалості, типу нервової системи, і особового потенціалу, тобто мотиваційного. Системи матеріальних стимулів: - необхідно збільшувати базовий оклад; - заохочення преміальними винагородами. Основними принципами побудови системи матеріального стимулювання виступають: - відповідність цілям та стратегії розвитку організації; - відповідність кадровій політиці організації; - відповідність корпоративній культурі організації; - однозначність та якість критеріїв оплати праці; - гнучкість та адаптивність до змін оточуючого середовища (зміна прожиткового мінімуму, життєвих стандартів, економічної ситуації тощо). Принципи, на яких має бути побудована система заохочення для ке-рівників має визначитися наступним чином: - форми матеріального заохочення повинні бути конкурентоспро-можними відносно інших організацій; - механізм стимулювання керівників має бути орієнтованим на до-сягнення кінцевих результатів як у власній роботі, так і у роботі підрозділів і компанії в цілому; - змінна частина доходу повинна гнучко реагувати на результати ділової активності та якість управління. Мотивація трудової діяльності може бути дієвою за умови застосування сучасних форм і методів матеріального стимулювання персоналу. Підвищення значення трудових і статутних мотивів, що спостерігається сьогодні, не означає зниження ролі матеріальних стимулів. Вони залишаються важливим чинником, здатним суттєво підвищити трудову активність та сприяти досягненню високих результатів індивідуальної та колективної діяльності. В якості висновку можна сказати, що мотивацію і стимулювання трудової активності персоналу необхідно ставити як важливий чинник зростання продуктивності праці, підвищення ефективності виробництва тощо. ТОВ "Місто високих технологій" є складовою холдингу Unitrade Group. Загальний обсяг фонду оплати праці підприємства за 2007-2010 рр. мав тенденції до росту, при цьому найбільше його збільшення спостерігалося в 2009-2010 рр. на 259,4 тис. грн. або на 20,1%. В структурі фонду оплати праці в розрізі груп працівників ТОВ "Місто високих технологій" за 2007-2010 рр. спостерігалася тенденція стрімкого збільшення фонду оплати праці службовців, зокрема спеціалістів. Крім того за період аналізу також зросла величина фонду оплати праці робітників підприємства, проте динаміка темпів росту була дещо меншою за динаміку темпів росту ФОП службовців. За період аналізу питома вага робітників зменшилася з 72,1% в структурі персоналу підприємства в 2007 році до 71,8% в 2010 році або на 0,3 %, в той же час питома вага керівників в структурі персоналу за період аналізу не змінилася і складала 1,1%, а питома вага спеціалістів зросла з 26,8% в структурі персоналу в 2007 році до 27,1% в 2010 році або на 0,3 %, що вказує на підвищення кваліфікаційного рівня персоналу ТОВ "Місто високих технологій" за 2007-2010 рр. Зменшення частки ФОП в загальних витратах підприємства за 2007-2010 рр. вказує на підвищення ефективності використання праці персоналу підприємства. Для підприємства за 2007-2010 рр. була характерна система матеріального стимулювання праці персоналу, що забезпечує зростання продуктивності праці. При цьому система матеріального стимулювання персоналу за 2007-2010 рр. орієнтована не тільки на зростання товарообігу, а й на зростання доходів, як від реалізації товарів, так і від здійснення інших видів діяльності. Проте негативною характеристикою для ТОВ «Місто високих технологій» за 2007-2010 рр. є те, що порушується необхідний баланс між економічними інтересами працівників підприємства в зростання рівня оплати та інтересами підприємства в зростанні прибутку та забезпеченні фінансових умов самофінансування розвитку Слід відмітити значне зростання обсяг чистого доходу на одного працівника на 6081,03 грн., що пояснюється значним перевищенням темпів росту чистого доходу над темпами росту чисельності працівників ТОВ «Місто високих технологій». Крім того, спостерігалося зменшення обсягу чистого прибутку на одного працівника на 59,89 грн., що пояснюється зростанням не операційних витрат в процесі діяльності підприємства, що призвело до різких коливань чистого прибутку. Розглядаючи показник продуктивності праці на один людино-день слід відмітити зростання його на 23,84 грн., що вказує на підвищення ефективності праці працівників підприємства за 2007-2010 рр. Рівень матеріального стимулювання персоналу підприємства за 2007-2010 рр. напряму залежить від результатів діяльності не лише працівника, але й підприємства загалом. Важливою вимогою до планування персоналу підприємства є безперервність, тобто систематичне уточнення та облік виявлених резервів та можливостей. Дієвим методом вивчення наявних резервів живої праці на підприємства є проведення дослідження виконання персоналом своїх службових обов’язків впродовж робочого часу. Провівши прогнозування планового обсягу товарообороту ТОВ підприємства на 2011 рік з урахуванням середнього темпу росту товарообороту в 153%, можна стверджувати, що очікуваний плановий обсяг товарообороту підприємства на 2011 рік складатиме 15980,24 тис. грн. Причинами прогнозування зростання товарообігу підприємства на 2011 рік є економічні передумови пожвавлення економічної кон’юнктури та стабілізація внутрішньо економічної ситуації в Україні. Провівши прогнозування потреби в персоналу управління і спеціалістах підприємства на 2011 рік, встановлено, що на 2011 рік існує потреба в 15 керівниках та 389 спеціалістах. Враховуючи, що залежність рівня рентабельності підприємства від рівня середньомісячної заробітної плати для торгівлі – 0,3, відмітимо, що в торгівлі заробітна плата впливає на результативність діяльності підприємства, але не в такій мірі, як на промислових підприємствах З метою підвищення ефективності матеріального стимулювання персоналу запропоновано здійснювати моніторинг заробітної плати й інших стимулюючих чинників, який дозволить оцінювати сучасний стан проблеми, виявляти причини її виникнення, обґрунтовувати в статиці та динаміці шляхи адаптації системи матеріального стимулювання. Для створення раціональної політики матеріального стимулювання, яка дозволила б погоджувати інтереси працівників і власників підприємства, удосконалено систему цілей і чинників адаптивного мотиваційного механізму. В процесі проведеного дослідження встановлено тісний зв’язок між інтегрованим показником мотивації праці та продуктивністю праці. Коефіцієнт кореляції між вказаними процесами складає 0,87, R2 = 0,76, Fфакт > Fтабл, а рівняння регресії має наступний вигляд у = -827,264 + 10х, тобто зі збільшенням інтегрованого показника на 1 бал продуктивність праці зростає на 1 тис. грн. У зв’язку з покращенням об’єктивних умов в 2010 році порівняно з 2009 році підвищився рівень мотивації праці на підприємстві, що призвело до зростання продуктивності праці. Проведення заходів щодо удосконалення порядку формування основної заробітної плати працівників дозволило зробити висновок про можливість досягти зацікавленості кожного окремого виконавця в кінцевих результатах діяльності підприємства в цілому. Упровадження нової системи обліку трудової участі і формування індивідуального основного заробітку виходячи з особистісних характеристик і персональних трудових навичок кожного працівника дозволить уникнути вирівнювання в оплаті праці незалежно від займаної посади і характеру виконуваної роботи, що дозволить значно підвищити мотиваційний ефект системи матеріального стимулювання на підприємстві. Таким чином, чим більш прогресивною і доступною для розуміння працівників є діюча система оплати праці, тим більш високою буде працевіддача робітників на даному підприємстві. Дане твердження дозволило зробити висновок про наявність двостороннього тісного взаємозв'язку відділу кадрів і відділу підвищення кваліфікації з відділом організації праці і заробітної плати. Аналіз приведених таблиць виявили наступну важливу залежність – на величину продуктивності праці в більшій мірі впливають позитивні стимули, що є обґрунтованим, оскільки в структурі загально групової оцінки присутні такі стимули, як „можливість достатньо заробляти”, „відповідність зарплати затраченим трудовим зусиллям”.
Вариант:нет
Литература: 1. Господарський кодекс України // Режим доступу: rada.gov.ua. – Заголовок з екрану. 2. Кодекс Законів про працю // Режим доступу: rada.gov.ua. – Заголовок з екрану. 3. Податковий кодекс України// Режим доступу: rada.gov.ua. – Заголовок з екрану. 4. Закон України «Про оплату праці» // Режим доступу: rada.gov.ua. – Заголовок з екрану. 5. Постанова Кабінету Міністрів України від 18.03.03 №356 «Програма створення і постійного оновлення національної нормативної бази з праці і професійної класифікації на 2004-2007 роки». 6. Міжгалузеві нормативи чисельності працівників бухгалтерського обліку,затверджені наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 26.09.2003 року № 269. 7. Стандарти бухгалтерського обліку в Україні.// Все про бухгалтерський облік: Спецвипуск. – 2003 . - №14 (802). – 80. 8. Байда О. Мотивація праці як складова успіху персоналу // Вісник КНЕТУ. - 2006. –№1. –С. 55-57. 9. Бойчик І.М., Харів П.С., Хопчан М.І. Економіка підприємства. Львів: "Сполом", 2004, 212 с. 10. Бондаренко О.М. Експлуатація праці як негативний чинник формування конкурентоспроможності робочої сили // Мотиваційний механізм формування конкурентоспроможності робочої сили: Зб. наук. пр. – К.: Ін-т економіки НАНУ, 2002. – С. 152-162. 11. Бондаренко О.М. Нормування праці як важлива складова ринкової системи стимулювання робочої сили // Социально-экономические аспекты промышленной политики. Экономика и социология труда, менеджмент персонала. – Донецк: Ин-т экономики пром-сти, 2003. – Т.4. – Ч.ІІ. – С. 105-111. 12. Виноградський М.Д., Бєляєва С.В. Управління персоналом: Навч. посіб. – К: Центр навч. літератури., 2006 – 504 с. 13. Волков О.И. Экономика предприятия. Москва: ИНФРА-М, 2007, 416 с. 14. Воробйова О.К. Оцінка системи стимулювання праці на підприємствах торгівлі м. Донецька // Торгівля і ринок України: Темат. зб. наук. пр. - Донецьк; ДДКІ, 2007. - С. 69-70. 15. Гривківська О.В. Соловйова Ж.В. Проблеми мотивації праці управлінського персоналу // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - №9. – С. 86-91. 16. Григорчук І. Заробітна плата працівників народного господарства України // Посередник. – 2005. - №3. 17. Гриньова В.М., Шульга Г.Ю. Методичний підхід до створення дієвої системи матеріального стимулювання персоналу // Вісник ХДЕУ. – 2008. - №4 (28)–С. 103-108. 18. Гребінчук О.А. Стимулювання праці на підприємстві та засоби моделювання//Економіст.2009 №4 с.52-55. 19. Дубровіна Н.А., Шульга Г.Ю. Математичне моделювання порядку формування коштів на матеріальне стимулювання персоналу // Коммунальное хозяйство городов: “Економічні науки”. - 2008. - №53. – С. 138-145. 20. Жуковський М. Трудові ресурси як складова конкурентоспроможності підприємства // Актуальні проблеми економіки. – 2007. - №2. – С.54-59. 21. Івасів І. Діагностика ефективності функціонування торговельного підприємства // Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.1 – С. 94-99. 22. Іляшенко А.Х. Історичний аспект формування мотивації праці.// Економіка та держава. № 7 - 2007. - С 82-85. 23. Калініна А.В. Економіка праці. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів МАУП, 2004 – 268 с. 24. Канюк В. Мотивування як чинник активізації трудової поведінки // Україна: аспекти праці.- 2008. - №4. –С. 32-36. 25. Кирич Н. Ефективне використання трудових ресурсів як фактор стабілізації функціонування підприємств // Україна: аспекти праці. – 2008. - №3. – С. 39-42. 26. Колонтаевский О.П. Мотивы и стимулы трудовой деятельности персонала / Вісн. Міжнар. слов'ян, ун-ту: Сер. екон. науки. - 2006. - №11. - С. 42-44. 27. Кошелупов І.Ф. Мотивація управлінського персоналу як складова стратегії підприєм¬ства: Автореф. дис. канд. екон. наук: 08.06.01 Одес. держ. екон. ун-т. - О., 2006. - 20 с. 28. Кривошей В.В. Методические подходы и практические рекомендации по управлению текучестью кадров// Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. – Випуск 107. - Дніпропетровськ: ДНУ. – 2008. - С. 86-94. 29. Кривошей В.В. Методичні основи використання інформаційних технологій при управлінні персоналом підприємства// Економіка : проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. – Випуск 191. - Дніпропетровськ: ДНУ. – 2008. - С. 16-20. 30. Кривошей В.В. Мотивация как инструментарий эффективного управления персоналом на предприятиях // Прогресивні ресурсозберігаючі технології та їх економічне обґрунтування у підприємствах харчування. Економічні проблеми торгівлі: Зб. наук. праць. - Харк. держ. акад. техн. і орг. харчування. – Харків. – 2008. –С. 357- 361. 31. Кривошей В.В. Аналіз резервів скорочення витрат робочого часу та їх вплив на продуктивність праці робітників підприємств // Прогресивні ресурсозберігаючі технології та їх економічне обґрунтування у підприємствах харчування. Економічні проблеми торгівлі: Зб. наук. праць. - Харк. держ. акад. техн. і орг. харчування. – Харків. – 2007. –С. 245-252. 32. Кривошей В.В. Побудова моделі продуктивності праці підприємств на основі її факторів// Вестник Международного славянского университета. – Серия экономика. - т.5. –Харьков. - №5. – 2008 - С. 44-46. 33. Куліков В.В. Економіка підприємства: теорія і практика. Київ: Ніка-Центр, 2002, 216 с. 34. Мандибура В.О., Бондаренко О.М. Механізм оплати праці та напрямки вдосконалення його структурних складових // Теоретичні та прикладні питання економіки. Зб. наук. пр. – Вип.14. - К.: ВПЦ ”Київський університет”, 2007. – С. 5-14. 35. Манів З.О. Економіка підприємства. Київ: Знання, 2004, 580 с. 36. Ніколаєнко В.О. Стимулювання персоналу як складова стратегічного розвитку підприємства // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії, 2008. - №1. – С. 45-46. 37. Оксененко С.П. Виробничий персонал підприємства як складова трудового потенціалу держави. // Коммунальное хозяйство городов. Зб. наук. праць №48. – Харьковская государственная академия городского хозяйства. – 2003. – С. 138 – 142. 38. Оксененко С.П. Управління мотивацією персоналу підприємства шляхом регулювання системи оплати праці. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Україна наукова 2003”. – 16-20 червня 2003 року. - Дніпропетровськ: Наука і освіта. – Т. 20. – Економіка. – С. 38 – 40. 39. Оксененко С.П. Системний підхід щодо організації управління персоналом промислового підприємства. // Матеріали П Міжнародної науково-практичної конференції “Динаміка наукових досліджень 2008”. – 20-27 жовтня 2008 року. – Дніпропетровськ – Київ – Кривий Ріг – Т. 21. – Економіка – С. 48–50. 40. Осадча Н.В. Необхідність набуття конкурентних переваг персоналу управління // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво.- 2002. – №3. – С. 165-170. 41. Осадчая Н.В. Оценка и анализ организации управленческого труда в условиях рынка // Економіка: проблеми теорії та практики. - Дніпропетровськ: ДНУ. – 2002. – Вип. 151. – С. 3-8. 42. Осипов В.І. Економіка підприємства. Одеса: Маяк, 2006, 724 с. 43. Паннір Ф. Дослідження стану матеріального стимулювання праці в умовах підприємств / Ф. Панір // Вісник Донбаської державної машинобудівної академії: збірник наукових праць. – №3 (14). – Донецьк, 2008. – С. 98–107. 44. Паннир Ф. Оценка мотивации персонала основных структурных подразделений предприятия / Ф. Панір // Вісник Криворізького технічного університету: збірник наукових праць. - №21. - Кривий Ріг, 2008. - С. 250. 45. Паннир Ф. Организационные вопросы построения структуры должностей и системы вознаграждений промышленного предприятия / Ф. Паннир, А. Байгуш // Проблеми економічної освіти і науковий прогрес: Міжнародна науково-практична конференція, 24 листопада 2006 р.: тези доповідей. – Кривий Ріг, 2006. – С. 26–28. 46. Плужніков В. О. Вплив мотивації праці на підвищення ефективності виробництва // Економіка АПК. - 2008. - №4. –С.137-140. 47. Сазонец И.Л., Осадчая Н.В. Основные аспекты регулирования развития управленческого потенциала промышленности в рамках активной политики занятости населения // Економіка: проблеми теорії та практики. - Дніпропетровськ: ДНУ. – 2002. – Вип. 131. – С. 147-152. 48. Сай І. Особливості формування трудових ресурсів в економіці//Економіка & держава. – 2008. - №2. – С.103-104. 49. Ситнік О.Д. , Ковальчук О.А. Оцінка персоналу в системі мотивації.// Актуальні проблеми економіки. № 11 - 2007. - С. 84-87. 50. Соколова Л.В., Оксененко С.П. Організація планування складу робітників промислового підприємства. //Економіка: проблеми теорії та практики. Зб. наук. праць №185. – Т.2. – Дніпропетровськ.ДНУ. – 2003. – С. 441 – 445. 51. Солодченко І.Л. Надбавки та доплати при підсумковому обліку робочого часу//Бухгалтерія.2006 №31 с.66-68. 52. Стахів О.В. Оцінка мотиваційного потенціалу персоналу підприємства в контексті реалізації вимог міжнародного стандарту управління якістю ІСО 9001.// Економіка та держава. № 7 - 2007. - С 79-81. 53. Татомир І.Л. Вплив де мотиваційних факторів на формування поведінки працівників в умовах інформаційного суспільства.// Економіка та держава. № 11-2008.-С 37-39. 54. Решетов В.О. Мотиваційний механізм високорезультативної праці на малих підприємствах. - Кіровоград: “Імекс ЛТД”, 2007. - 54 с. 55. Решетов О.О., Резніченко С.М., Решетов В.О. Соціально-комплексний характер праці // Демографія, економіка праці та соціальна політика. – Зб. наук. стат. - Вип.3. - Кіровоград: КІСМ. - 2009. - С. 61-63. 56. Решетов В. Ефективній економіці - ефективну мотивацію праці // Демографія, економіка праці та соціальна політика. - Фах. зб. наук. стат. - Вип.4. - Кіровоград: КІСМ. - 2006. - С. 94-96. 57. Темченко А. Г. Обґрунтування організаційної структури управління підприємствами торгівлі / А.Г. Темченко, Ф. Паннір, А. В. Байгуш // Вісник Криворізького технічного університету : збірник наукових праць. – № 18. – Кривий Ріг, 2007. – С. 231–236. 58. Темченко А. Г. Удосконалення методики оцінки організаційного рівня підприємства та ефективності структурних перетворень в умовах промислових комплексів / А. Г. Темченко, Ф. Паннір // Вісник Криворізького технічного університету : збірник наукових праць. – №19. – Кривий Ріг, 2007. – С. 236–240. 59. Темченко А. Г. Исследование теоретических основ организации стимулирования труда наемных работников в современных условиях / А. Г. Темченко, Ф. Паннир // Економіка: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць. – №234: у 4 т. – Т. 2. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2007. – С. 348–359. 60. Чепурина І. Стимулювання працівників підприємства //Діло. - 2003. - №25. 61. Шульга А.Ю. Использование зарубежного опыта в системе оплаты труда // Бизнес информ. – 2008. – №9-10. – С. 60-62. 62. Шульга Г.Ю. Матеріальне стимулювання праці як складова процесу мотивації персоналу промислових підприємств // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля. – 2008. – №3(6) – С. 211-215. 63. Ядранська О.В. Щодо створення національної моделі мотивації праці.// Держава і регіони. № 5 - 2008. - С 212-217. 64. Ященко О.І. Продуктивність та ефективність праці у торгівлі, їх взаємозв'язок та методи оцінки // // Торгівля і ринок України: Темат. зб. наук. пр. - Донецьк; ДДКІ, 2009. – С. 65-69.
Дополнительная информация: Додатки: БАЛАНС на 31. 12. 2008 р. БАЛАНС на 31. 12. 2009 р. БАЛАНС на 31. 12. 2010 р. Звіт про фінансові результати на 01. 01. 2008 р. Звіт про фінансові результати на 01. 01. 2009 р. Звіт про фінансові результати на 31. 12. 2010 р.   подробнее

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (770)