Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка загальна»Міжнародні економічні відносини»

Перспективи входження України в ЄС

Карточка работы:5945б
Цена:
Тема: Перспективи входження України в ЄС
Предмет:Міжнародні економічні відносини
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Економіка і менеджмент
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Національний Університет Харчових Технологій (НУХТ)
Содержание:Вступ 3 1. Основні напрями розвитку інтеграційних процесів у ЄС 5 1.1. Загальна характеристика сучасного етапу інтеграції в ЄС 5 1.2. Місце ЄС у сучасному світовому господарстві 15 2. Основні напрями торгівельного співробітництва України з ЄС 23 2.1.Правова основа співробітництва 23 2.2. Характеристика основних напрямів торгівлі 26 3. Оцінка інвестиційної діяльності та технічної допомоги ЄС Україні 35 3.1. Загальна характеристика інвестиційної діяльності ЄС в Україні 35 3.2. Програми технічної допомоги (TACIS) 38 4. Перспективи економічного співробітництва з ЄС 48 Висновок 51 Список використаної літератури 53
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Актуальність теми зумовлено тим, що європейська інтеграція є стратегічним завданням для України. Метою цієї інтеграції є вступ до Європейського Союзу. Варто усвідомлювати, що Європейський Союз є дуже складним механізмом, доконечно нестандартною формою міждер¬жавного об'єднання. Суть його полягає, можливо, в тому, що кож¬на країна-член ЄС, делегуючи до його керівних наддержавних органів частину свого суверенітету, все ж залишається сама собою. Хоча, звісно, не варто виключати того, що наявність спільної валю¬ти і спільної політики може з часом спричинитися до істотних змін в ідеології цієї унікальної спільноти. Розширення Європейського Союзу, яке відбулося 1 травня 2004 року, призвело до історичних змін політичних, географічних та економічних умов для України та Євросоюзу. Сьогодні Європейський Союз та Україна мають спільний кордон і як безпосередні сусіди будуть посилювати свою політичну та економічну взаємопов`язаність. Розширення дає можливість для України та Європейського Союзу розвивати якомога тісніші відносини, що виходитимуть поза рамки співробітництва до поступової економічної інтеграції та поглиблення політичного співробітництва. Європейський Союз та Україна сповнені рішучості посилити свої відносини та сприяти утвердженню стабільності, безпеки і добробуту. Такий підхід заснований на спільних цінностях, спільній власності та диференціації. Це сприятиме подальшому зміцненню нашого стратегічного партнерства. Європейський Союз та Україна сповнені рішучості працювати разом шляхом виконання цього Плану дій в рамках Європейської політики сусідства, щоб не допустити появи нових розподільчих ліній в Європі. Україна та ЄС погодилися інтенсифікувати політичні, безпекові, економічні та культурні відносини, включаючи транскордонне співробітництво та спільну відповідальність у запобіганні та врегулюванні конфліктів. Швидкість прогресу у відносинах буде повністю залежати від зусиль України та конкретних досягнень у виконанні зобов’язань щодо спільних цінностей. Отже, метою цієї курсової роботи є подати цілісну картину проблем і перспектив інтеграції України до ЄС. Об?єктом роботи є стратегії інтеграції України до Євросоюзу. Предметом дослідження є вплив розширення ЄС на міжнародні позиції України. Завдання роботи: • розглянути інституціональний аспект Західно-Европейської інтеграції та етапи розширення ЄС; • визначити роль та значення Європейського союзу; • дослідити трансформацію структури зовнішньої торгівлі та зовнішньоторгові пріоритети України; • проаналізувати масштаби та тенденції взаємних потоків іноземного інвестування; • розглянути гармонізацію існуючого економічного законодавства України з стандартами ЄС; • вивчити перспективи економічного співробітництва з ЄС Структура роботи. Робота складається зі вступу, трьох логічно пов?язаних розділів, шести підрозділів, висновку та списку використаної літератури.
Объём работы:
54
Выводы:Європейська інтеграція виходить на якісно новий етап свого розвитку. З цим пов`язане вирішення країнами-членами Європейського союзу значної кількості важливих та складних питань. Особливість сучасного етапу складається в тому, що вирішення чергових інтеграційних проблем має проходити з урахуванням таких важливих обставин, як найближче кардинальне збільшення рядів Європейського союзу. Саме тому держави-члени ЄС мають приймати рішення, що визначають умови перебування в Союзі не тільки їх самих, але й майбутніх країн-членів ЄС. Європейський союз перетворюється в усе більш складний комплекс, єдність якого потребує проведення важливих перетворень інституційного, правового, політичного характеру, які не дивлячись на своє кардинальне значення, враховували інтереси як сучасних країн-членів так і країн-кандидатів. Ринкові процеси, що зароджуються у нашій державі, та процеси глобалізації суcпільного розвитку диктують необхідність інтеграції України у світову економічну систему. Досвід показує, що замкнутий економічний простір - це обмеженість, гальмування розвитку. Розбудова України передбачає насамперед оцінку можливості використання набутого світового досвіду в інтересах вітчизняної економіки. Тому об'єктивна оцінка сьогодення нашої держави є однією з умов включення її до світових інтеграційних зв'язків, зокрема до Європейського Союзу. Але глибока соціально-економічна криза, в якій перебуває Україна, залишає інтеграційні питання відкритими. Проте рано чи пізно ми інтегруємось до світових економічних систем. Звичайно, це потребуватиме нелегкої праці усіх без винятку громадян нашої держави. Пріоритетами співробітництва між Україною та ЄС на 2007 рік є: - ведення переговорів щодо укладення нового базового договору між Україною та ЄС на заміну Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та ЄС; - започаткування переговорів щодо укладення Угоди про створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС після вступу до СОТ; - підписання Угод про спрощення візового режиму та про реадмісію між Україною та ЄС та продовження візового діалогу у напрямку запровадження безвізового режиму у довгостроковій перспективі.
Вариант:нет
Литература:1. Аналітичні матеріали до парламентських слухань: з питань реалізації державної політики інтеграції України до Європейського Союзу (11 грудня 2006 року). ? 35 с. 2. Безруков А.И., Зубенко Л.А. Европейское Сообщество на пути к единому рынку: роль транснационального капитала. - М., 1990. 3. Бойцова В.В. Европейский Союз: расширение на восток // Общественные науки и современность. ? 2006. ? №2. ? С. 78-87. 4. Борко Ю.А. Договоры об учреждении Европейских Сообществ. - М., 1994. 5. Борко Ю.А. Единый Европейский Акт. Договор о ЕС. – М., 1994. 6. Борщевський В.В. Іноземне інвестування як чинник регіонального розвитку // Формування ринкових відносин в Україні. – 2003. – №10. – с.108-118. 7. Европейский союз – ваш сосед. ? Брюссель-Люксембург, 1995. 8. Европейский Союз на пороге ХХІ века: Выбор стратегии развития / Под ред. Борко Ю.А. ? М., 2001. ? 472 с. 9. Європейська інтеграція: крок за кроком. ? К, 2001. ? 216 с. 10. Задоя А.О., Ткаченко І.П. Структура та функції сучасного фінансового ринку //”Фінанси України”, 1999. — №5 —С.3–10. 11. Захарін С.В. Державне регулювання іноземного інвестування // Фінанси України. – 2002. – №1. – С.92-101. 12. Зобов М. Путь Украины в Европу ? через демократию, диалог и общественное согласие // Відносини Україна ? НАТО: Економічні аспекти. ? К., 2007. ? С. 59-62. 13. Иванов И. Расширение Евросоюза: сценарий, проблемы, последствия // МЭМО? №9. ? М. 1998. 14. Іваніненко-Свинницька І.Є. Активізація іноземного інвестування в національну економіку в контексті нинішнього етапу приватизації в Україні // Формування ринкових відносин в Україні. – 2003. – №11. – С.9-14. 15. Карпенко Г. Залучення інвестицій зарубіжних корпорацій в економіку України // Збірник наукових праць. Міжнародна економіка. Випуск 28. – с.62-74. 16. Козлова А.І. Стимулювання надходження іноземних інвестицій в економіку України // Формування ринкових відносин в Україні. – 2003. –№9. – с.23-26. 17. Колосов О. Іноземні інвестиції в економіку України: користь чи небезпека? // Економіка України. – 2001. - №8. – С.68-74. 18. Михайлов В. Іноземні інвестиції в Україні: Статистика // Цінні папери в Україні. – 2003. – №19. – с.6. 19. Міжнародна інвестиційна діяльність // Майорова Т.М. Інвестиційна діяльність. – К., 2003. – с.300-347. 20. Міжнародні економічні відносини: система регулювання міжна¬родних економічних відносин / А.С. Філіпенко, І.В. Бураковський, В.С. Будкін та ін. — К.: Либідь, 1994. — 254 с. 21. Пересада А.А., Зубленко В.В. Реалізація інвестиційних проектів в Україні // Фінанси України. – 2004. – №3. – С.106-112. 22. Поздняков Э. Ганжа С. Новые страны на пороге Европейского союза // МНИМО ? М. 1999. 23. Проблеми економічної інтеграції України в Європейський Союз: теорія і стратегія. ? Вип. 3. ? Львів, 1996. ? 29 с. 24. Рибчак В.І. Іноземні інвестиції в умовах інтеграції України у світову економіку // Формування ринкових відносин в Україні. – 2004. – №1. – С.132-135. 25. Розширення ЄС і Україна // Національна безпека і оборона. ? 2001. ? №11(23). ? С.2-38. 26. Рудяков П. Європейський Союз ? Україна: еволюція підходів // Політична думка. ? 2007. ? №1. ? С. 87-96. 27. Сахно А. Финансовая информация on-line. //Компаньон, 2005. — №47 — с.40–43. 28. Сергієнко О.М Стратегічні напрямки інвестиційного розвитку України // Формування ринкових відносин в Україні. – 2006. – №1. – с.19-25. 29. Становлення інвестиційної моделі економічного зростання // Урядовий кур’єр. – 2004. – №25. – с.5-6. 30. Темп роста иностранных инвестиций в Украину повышается // Бізнес. – 2006. – №8. – с.11. 31. Топорин Б.Н. Европейские Сообщества: право и институты. - М., 1992. 32. Україна та світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть/ за ред.. Філіпченка. – Київ, 2002. 33. Черковец О. Европейский союз: уроки интеграции //Экономист. 1998. - №10 - С. 74-84.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (496)