Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка загальна»Макроекономіка»

Ринок грошей. Роль банків у створенні додаткових грошей

Карточка работы:55061б
Цена:
Тема: Ринок грошей. Роль банків у створенні додаткових грошей
Предмет:Макроекономіка
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Облік та аудит
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Нікопольський Економічний Університет (НЕУ)
Содержание:ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. Сучасний ринок грошей. 4 РОЗДІЛ 2. Роль Національного банку у створенні додаткових грошей. 10 РОЗДІЛ 3. Роль комерційних банків у створенні додаткових грошей. 13 ВИСНОВКИ 18 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 20
Курс:1
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Актуальність теми. Грошовий ринок — це особливий сектор ринку, на якому здійснюється купівля і продаж грошей, формується попит, пропозиція і ціна на цей товар. На ньому здійснюються певні операції між суб’єктами грошового ринку. Ринок складається з сукупності грошових потоків за рахунок існування яких він функціонує. Грошовий ринок поділяється на ринок грошей та ринок капіталів. У системі грошово-кредитних відносин ключове місце займають банки. В умовах ринкової економіки банки поділяються на центральні і комерційні (ділові). Центральний банк є першим рівнем банківської системи країни, а комерційні - другим. Центральний банк відіграє провідну роль на грошовому ринку. Він впливає на стан економіки через регулювання пропозиції грошей і через здатність впливати на рівень процентних ставок. Центральні банки мають особливий правовий статус, оскільки вони поєднують у собі окремі риси банківської установи і державного органу управління. Банки відіграють провідну роль у створенні додаткових грошей. Вони регулюють грошові кошти та впливають таким чином, на економічну стабільність держави. Об’єкт дослідження – ринок грошей, та грошово-кредитна діяльність банків. Предмет дослідження –сучасний грошовий ринок та роль банків у створенні додаткових грошей. Мета та задачі дослідження. Метою дослідження є дослідження ринку грошей та ролі банків у створенні додаткових грошей. Для досягнення мети потрібно виконати наступні задачі: - дослідити сучасний ринок грошей - проаналізувати роль центрального банку у створенні додаткових грошей - розглянути особливості діяльності комерційних банків у створенні додаткових грошей.
Объём работы:
18
Выводы:Метою дослідження є дослідження ринку грошей та ролі банків у створенні додаткових грошей. Для досягнення мети потрібно виконати наступні задачі: - дослідити сучасний ринок грошей Складовими світового грошового ринку є міжнародні ринки грошей та капіталів. Критерієм їх розмежування можуть бути строки кредитів та їх цільова спрямованість. Кошти, що надаються на тривалий строк, належать до ринку капіталів, а короткострокові кошти - до ринку грошей. У процесі поглиблення міжнародного поділу праці та економічних зв'язків відбувається інтеграція національних ринків грошей та капіталів. Постійне прагнення грошового капіталу до самозростання виводить його за національні межі. В умовах повної конвертованості валют унаслідок переплетіння різних національних грошових ринків створюються міжнародні ринки грошей та капіталів, що підвищує мобільність грошового капіталу. Глобалізація грошових ринків призвела до тісного співробітництва центральних банків на міждержавному рівні, до їх співпраці з міжнародними валютно-кредитними і фінансовим організаціями, а також до створення наднаціональних центральних банків. - проаналізувати роль центрального банку у створенні додаткових грошей. Центральний банк бере безпосередню участь у формуванні пропозиції грошей, причому як у формуванні її готівкового компоненту, так і безготівкового (депозитного). Він здійснює емісію готівки для того, щоб забезпечити нею комерційні банки в обмін на їх резерви, розміщені в центральному банку. Він забезпечує банківську систему додатковими резервами, надаючи комерційним банкам позички та купуючи у них цінні папери на відкритому ринку. Резерви банків поділяються на дві частини: резерви, що їх центральний банк вимагає нагромаджувати (обов'язкові резерви), і будь-яка сума вільних резервів, якою банки вважають за потрібне володіти (надлишкові резерви). Центральний банк як особливий орган банківської системи створює так звані гроші підвищеної ефективності - готівку в обігу і резерви комерційних банків, що слугують базою (грошовою) для зростання пропозиції грошей. - розглянути особливості діяльності комерційних банків у створенні додаткових грошей. Фактичний обсяг пропозиції грошей складається в результаті операцій комерційних банків по прийманню вкладів і видачі позик з врахуванням обов’язкових резервних вимог. Резервні вимоги впливають на здатність комерційних банків змінювати пропозицію грошей двома шляхами: 1) змінюючи обсяг надлишкових резервів комерційних банків; 2) змінюючи розмір (величину) грошового мультиплікатора. Зменшення резервних вимог переводить обов'язкові резерви в надлишкові й тим самим збільшує можливість банків створювати нові гроші. Водночас при зменшенні резервних вимог відбувається зростання грошового мультиплікатора.
Вариант:9
Литература:1. Андрусенко Г. О.. Економічна теорія: макроекономіка/. Г.І.Мостового, О.Ф.Мельникова; — Х.: Магістр, 2003. — 273 с. 2. Базилевич В. Д., Баластрик Л. О. Макроекономіка — К.: Атіка, 2006. — 366с. 3. Баликоев В.З. Общая экономическая теория: политэкономия, макроэкономика, микроэкономика / - Новосибирск : Издательская компания "Лада", 2000. - 678с. 4. Банковское дело/ Г.Г.Коробовой. — М.: Экономистъ, 2004. — 751 с. 5. Величко О. Становлення і розвиток грошово-кредитної системи України // Економіка України. - 2001. - №5. - С.8 – 13 6. Гроші та кредит/За заг. ред. М.І.Славука; — К., 2001. — 602 с. 7. Заставна З. Становлення Національного банку України як головного суб'єкта грошово-кредитного регулювання// Регіон. економіка. - 2006. - № 2. - С.162-166. 8. Івасів Б. С. Гроші та кредит — Т.: Карт-бланш, 2005. — 527 с. 9. Макроэкономика: / Под ред. М.И.Плотницкого.— М.: ООО «Новое Знание», 2004. — 461 с. 10. Михайленко В. С. Гроші та кредит — К., 2006. — 371 с 11. Овчинников Г. П. Микроэкономика. Макроэкономика / - С.Пб., 1997. - 751с. Фінансово-банківська система України у європейському вимірі/С.А.Буковинський та ін. — К.: Вид. дім «Козаки», 2002. — 223 с
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (225)