Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Фінанси»Міжнародна інвестиційна діяльність»

Визначте роль інвестиційного кредитування у розвитку економіки України

Карточка работы:59532
Цена:
Тема: Визначте роль інвестиційного кредитування у розвитку економіки України
Предмет:Міжнародна інвестиційна діяльність
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Банківська справа
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание:Вступ 3 Поняття інвестиційного кредиту 4 Об’єкти інвестиційного кредитування 6 Суб’єкти (учасники) інвестиційного кредитування 13 Висновок 16 Список використаної літератури 17
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Необхідність забезпечення стабільного економічного зростання, структурних зрушень у національній економіці висуває на перший план проблему генерування ресурсів та їх спрямування у реальний сектор. За умов низького інвестиційного потенціалу держави, недостатнього рівня розвитку фінансового ринку, обмежених можливостей підприємств самостійно фінансувати інвестиційні проекти роль банківської системи в активізації інвестиційної діяльності посилюється, адже банківський сектор розвивається динамічніше, ніж інші сектори економіки й залишається найбільшим сегментом фінансового ринку країни. Позитивні тенденції діяльності банків сприяють підвищенню їхньої функціональної ролі у розвитку економіки: банки, будучи посередниками в акумулюванні та перерозподілі тимчасово вільних коштів, визначають напрями й обсяги інвестування, опосередковуючи відтворювальні процеси в економіці. Втім, залишаються актуальними проблеми оптимізації кількісної структури банків, забезпечення стабільності і достатності ресурсної бази банків, створення спеціалізованих банківських установ, об'єднань, усунення територіальних диспропорцій на регіональному ринку кредитування реального сектора, які негативно впливають на розвиток банківського сектора зокрема та структурну перебудову економіки загалом. Інвестиційний кредит є важливою категорією ринкової економіки, що відображає реальні зв'язки і відносини економічного життя суспільства. Він завжди був і залишається важливим важелем у стимулюванні розвитку виробництва. За його допомогою прискорюється процес обігу капіталу як на макро-, так і на мікроекономічному рівні. Опосередковуючи всі стадії відтворювального процесу, інвестиційний кредит сприяє досягненню найвищої рентабельності виробництва і прибутковості капіталу.
Объём работы:
16
Выводы:Кредитування інвестиційних проектів можна визначити як комплекс заходів із спрямування кредитних ресурсів на інвестиційні потреби позичальника, які спрямовані на розширене відтворення капіталу, відповідно до принципів банківського кредитування. Кредит є інвестиційним ресурсом у випадку використання його для розширеного відтворення капіталу позичальника, а також, коли спрямовується на реконструкцію, модернізацію та технічне переозброєння основних фондів. У цьому зв’язку банківське інвестиційне кредитування має місце за умови кредитування інвестиційних проектів, в інших випадках, коли інвестиційний проект не розробляється, відбувається звичайне кредитування. Розглядаючи інвестиційний проект, як об’єкт інвестиційного кредитування, встановлено, що це - інвестиційна акція, яка передбачає вкладання певної кількості ресурсів, у тому числі фінансових, матеріальних, інтелектуальних, людських для отримання запланованого результату і досягнення певних цілей в обумовлені терміни. Фінансовим результатом інвестиційного проекту найчастіше є прибуток/дохід, матеріально-речовим результатом – нові, реконструйовані основні фонди, придбання і використання фінансових інструментів, нематеріальних активів з подальшим отриманням доходу. Під механізмом інвестиційного кредитування потрібно розуміти не тільки сукупність прийомів організації та регулювання кредитного процесу, але і взаємозв’язок суб’єктів та об’єктів на основі принципів інвестиційного кредитування, методів, юридичних норм і процедур, що забезпечують прибутковий рух кредитних ресурсів при наданні інвестиційних кредитів. Отже, механізм інвестиційного кредитування – це взаємозв’язана цілісна сукупність практичних заходів щодо спрямування вивільнених грошових ресурсів в інвестиційні проекти суб'єктів господарювання та управління ними з метою отримання прибутку.
Вариант:нет
Литература:1. Василик О.Д. Теорія фінансів. –К.: Ніос, 2000. – 416 с. 2. Кириленко О.П. Фінанси. –Тернопіль, 1998. – 165 с. 3. Опарін В.М. Фінанси. –К, 1999. – 164 с. 4. Сабанти Б.М. Теория финансов. –М.: Менеджер, 1998. – 168 с. 5. Теория финансов: учебное пособие / Под ред. М.Е. Заяц, М.К. Филенко. –Минск: Вышейшая школа, 1997. 6. Финансы / Под ред. А.М. Ковалевой. –М.: Финансы и статистика, 1996. 7. Финансы /Под общ. ред. Л.А. Дробозиной. –М.: Финансы, Юнити, 2000. –527 с. 8. Финансы и кредит. Учебное пособие / Под ред. А.Ю. Казака. –Екатеринбург, 1994. 9. www.parliament.org.ua 10. www.library.if.ua (Афанасьєв. „Форми та види кредиту”). 11. http://redhat9.niss.gov.ua/Table/Tbl171104/003.htm (Матеріали круглого столу на тему „Боргова політика України: стан, проблеми та перспективи”).
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (58)