Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Маркетинг»Маркетингові дослідження»

Аналітична записка ринку, на якому працює студент

Карточка работы:2433ф
Цена:
Тема: Аналітична записка ринку, на якому працює студент
Предмет:Маркетингові дослідження
Дата выполнения:2011
Специальность (факультет):Маркетинг
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание:ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ З ПРОВЕДЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТОВАРІВ НА РИНКУ 7 1.1. Система маркетингових досліджень 7 1.2. Маркетингове дослідження ринку 12 1.3. Вивчення поведінки споживачів 15 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ МАРКЕТИНГОВОГО СЕРЕДОВИЩА НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА 24 2.1. Аналіз макросередовища ТОВ „Жайвір” (споживачі, конкуренти, постачальники послуг та товарів, посередники і PR-аудиторії) 24 2.2. SWOT-аналіз підприємства 27 РОЗДІЛ 3. МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ДАНОГО ПІДПРИЄМСТВА 29 3.1. Визначення типу дослідження, методів збору вторинної, первинної інформації 29 3.2. Визначення обсягу вибірки та методів її планування 33 3.3. Розробка анкети 35 3.4. Результати маркетингового дослідження 36 ВИСНОВКИ 43 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 48 ДОДАТКИ 52  
Курс:4
Реферат:
Язык:українська
Вступление:В умовах переходу до ринкових відносин виникла необхідність застосування в діяльності підприємств, організацій принципів і засобів маркетингу. Сьогодні ситуація складається таким чином, що в змаганні на ринку переможе той, хто зуміє чітко і грамотно розробити маркетингову стратегію для свого підприємства і у відповідності з нею організувати реалізацію послуг. Згідно з Міжнародним кодексом ЄСОМАР, маркетингові дослідження – це системне збирання і об’єктивний запис, класифікація, аналіз і узагальнення даних щодо поведінки, потреб, відносин, вражень, мотивацій і т.д. окремих осіб і організацій в контексті їхньої економічної, політичної, суспільної і побутової діяльності. Американська асоціація маркетингу визначає маркетингові дослідження як функцію, що є з’єднувальною ланкою між споживачем, клієнтом, громадськістю і товаровиробником за допомогою інформації. Остання використовується для з’ясу¬вання та визначення маркетингових проблем; для генерування, поліпшення й оцінювання маркетингових дій; для моніторингу маркетингової діяльності; для поліпшення розуміння маркетингу як процесу. Маркетингове дослідження уточнює інформацію, необхідну для пошуку цих даних, розробляє метод збирання інформації, керує і спрямовує його процесом збирання даних, аналізує результати, повідомляє про знахідки та їх запровадження. Роль маркетингових досліджень полягає в оцінці маркетингових ситуацій, забезпеченні інформацією, яка уможливлює створення ефективної маркетингової програми підприємства. Мета маркетингових досліджень полягає в ідентифікації як проблем, так і можливостей підприємства посісти конкурентну позицію на конкретному ринку в конкретний час, знизити міру ризику і невизначеності, збільшити ймовірність успіху маркетингової діяльності. Предметом маркетингових досліджень є конкретна маркетингова проблема, що стосується ситуації в мікросередовищі чи в зовнішньому бізнес-середовищі підприємства, а їх об’єктом – певний суб’єкт системи «підприємство–ринок–економіка» або певна його конкретна характеристика. Маркетингова діяльність як найважливіша функція в сфері підприємництва повинна забезпечувати стійке, конкурентоспроможне положення того або іншого суб’єкта маркетингової системи на ринку товарів і послуг з урахуванням стану внутрішнього й зовнішнього середовища. У цьому змісті маркетингова діяльність припускає проведення маркетингових досліджень і розробку програми маркетингових заходів, які використовуються з метою підвищення продуктивності фірми й ефективності задоволення потреби кінцевого споживача або клієнта. В останні роки в літературі з менеджменту й маркетингу приділяється багато уваги вивченню різних аспектів формування маркетингових інформаційних систем. Однак, велика складність і виняткова значимість проблеми вимагають рішення ще багатьох питань. Зокрема, поки не розроблена теоретична концепція розуміння ролі інформаційних систем в управлінні й маркетингу, необхідності впровадження інформаційних систем у виробництво. По суті, саме поняття маркетингової інформаційної системи не конкретно й широко й застосовується на всіх рівнях прийняття рішень - від стратегічного до оперативного. У теорії й практиці менеджменту й маркетингу зростає інтерес до інформації як об’єкту й ресурсу управління. Це пояснюється послідовним розширенням інформаційного впливу на управлінські рішення: при нормативному й регламентуючому управлінні використовувалася внутрішньофірмова інформація, переважно виробнича; при адаптації підприємств до ринкових умов формувалися системи інформації про зовнішнє середовище; при функціонуванні підприємств у ринкових умовах стали розвиватися інформаційні системи як засоби інтегрованого впливу на прийняття управлінських рішень. Дослідженням методологічних аспектів оцінки ролі інформації в процесі прийняття рішень присвячені роботи таких закордонних і вітчизняних учених як І. Аренков; Г. Багієв; Р. Баззел, Д. Кокс, Р. Браун; Е. Голубков; S. Dibb, Р. Kotler, F. Leverick, D. Littler, D.Wilson; S. Li; J. Talvinen; G. Giaglis, N. Mylonopoulos, G. Doukidis та ін. Маркетингові дослідження - це функція, що через інформацію зв’язує маркетологів з ринками, споживачами, конкурентами, тобто з усіма елементами зовнішнього середовища маркетингу. Маркетингові дослідження пов’язані з прийняттям рішень по всіх аспектах маркетингової діяльності. Актуальність дослідження виражається через особливу важливість проводити на туристичному підприємстві ТОВ „Жайвір” маркетингові дослідження, для отримання відповіді на важливі питання щодо ринку збуту швидко. Специфіка маркетингу у туризмі багато в чому визначається особливостями туристичних послуг. В нинішній час турфірми країн з розвиненою ринковою економікою здійснюють обслуговування фізичних і юридичних осіб, надаючи їм біля 270 різноманітних виглядів туристичних послуг. Все це змушує турфірми аналізувати стан ринку туристичних послуг, тенденції його розвитку і у відповідності з цим організовувати власну діяльність щодо розвитку і просування тих або інших туристичних продуктів, їх реклами, ціноутворення і та інше. Без дослідження ринку послуги турфірми ризикують виявитися для нього неконкурентоспроможними, непотрібними або навіть збитковими. В зв’язку з цим будь-якій туристичній організації необхідне проведення маркетингових досліджень, основним напрямком яких є аналіз ринку туристичних послуг, спрямований на пристосування роботи турфірм до потреб конкретних споживачів туристичних послуг. Метою роботи є проведення маркетингового дослідження ринку українського підприємства.  
Объём работы:
49
Выводы:Отже, проаналізувавши усе вищевикладене, можна зробити наступні висновки та узагальнення: Можна констатувати, що необхідність маркетингових досліджень, як показала історія їхнього розвитку, пов'язана з активним процесом розширення виробництва й появи нових технологій у всіх сферах виробництва й обігу товарів і послуг, інформатизацією виробництва й розподілу продуктів, ростом соціальних і культурних потреб споживачів, з еволюцією маркетингу як філософії й інструментарію підприємництва. Викладене у розділі дослідження показує, що тепер уже мало на підприємстві або фірмі мати інформацію тільки про внутрішній стан фірми, її виробничо-економічну діяльність, не витримують вимог часу й відділи збуту, які довгий час були відповідальними за зв'язки зі споживачами, реклама й розподіл продукції. Потрібно постійне – як стратегічне, так і оперативне – планування всієї виробничої, маркетингової й комерційної діяльності фірми, засноване на достовірній, репрезентативній маркетинговій інформації. Значення маркетингових досліджень підсилюється також тим, що зростає роль фактору "невизначеності" в організації управління підприємництвом, розглянутий як нестабільність, мінливість економічного й соціального поводження суб'єктів маркетингової системи. Головне призначення (результат) маркетингових досліджень - це генерування маркетингової інформації для прийняття рішень в області взаємодії (комунікацій) суб'єктів маркетингової системи, таких рішень, які забезпечували б необхідну ринку кількість і якість товарних і сервісних угод, дотримуючись вимог основних факторів зовнішнього середовища й споживача. Ми виявили, що головна мета маркетингових досліджень полягає в розробці концепції загального представлення про структуру й закономірності динаміки ринку й обґрунтуванні необхідності й можливостей конкретної фірми для більш ефективної адаптації її виробництва, технологій і структури, а також виведеної на ринок продукції або послуг до попиту й вимог кінцевого споживача. Завдання маркетингових досліджень випливають із функцій маркетингових досліджень, які безпосередньо пов'язані із процесом прийняття рішень. Будь-якому дослідженню передує детальний аналіз ринку маркетингової інформації на предмет пошуку джерел даних високої вірогідності й повноти відбиття реальних ринкових процесів. Таке визначення найбільш точно розкриває цільову спрямованість маркетинг-статистики, однією із головних складових якої є підвищення ефективності використання інформаційних ресурсів у маркетинговій діяльності підприємств, галузей і господарських комплексів. Ми побачили, що відбір джерел інформації повинен бути досить обґрунтованим, від нього багато в чому залежить ефективність усього дослідження. Щоб уникнути помилок і невірних висновків, маркетингові служби підприємства повинні оцінити надійність (вірогідність) даних. Для якісного досягнення поставленої мети та задач дослідження існують перевірені методи збору інформації. Кількісні методи – дозволяють отримати математико-статистичні показники, які характеризують тенденції розподілу досліджуваних ознак. Дані методи досліджень дозволяють отримати відповіді на питання «хто?» та «скільки?». На основі кількісних даних можна судити про інтенсивність прояву досліджуваних ознак у групі людей, які вивчаються. Якісні дослідження – дозволяють отримати глибинну описову інформацію про особливості поведінки споживачів, розкрити мотивацію їх поведінки, відповідаючи на запитання «як?» та «чому?». Робота була присвячена аналізу туристичного підприємства "Жайвір". В даній роботі були використані пошукові та дескриптивні дослідження. Пошукові дослідження – це якісні дослідження.. Дескриптивні дослідження – це кількісні дослідження. До них відносять опитування, панель, спостереження. З метою отримання первинної інформації в ході даної роботи було проведено опитування. Опитування проводилося серед клієнтів ТОВ „Жайвір”. Вибірка – частина сукупності, базовий рівень дослідження. Опитування проводилося серед теперішніх клієнтів ТОВ „Жайвір”. За перший квартал сума їх склала 55 осіб, тобто це і склало генеральну сукупність. Процес реалізації маркетингових досліджень туристичного підприємства розпочинається з формування інформаційного поля, тобто зі збирання інформації щодо маркетингових досліджень. Інформаційне поле маркетингових досліджень – це сукупність документів чи даних правового, політичного, економічного, комерційного, науково-технічного, зовнішньоекономічного та соціального характеру, які забезпечують інформаційні потреби підприємця в процесі маркетингових досліджень. Зусилля підприємця в процесі формування інформаційно-аналітичного поля реалізації маркетингових досліджень мають бути зосереджені в основному на пошуку: маркетингової, виробничої, фінансової, загальноекономічної інформації. У роботі була поставлена проблема маркетингового дослідження: визначення споживчих переваг туристів. Об’єктом проведення маркетингового дослідження стали теперішні та потенційні клієнти ТОВ „Жайвір”. Предметом маркетингового дослідження була певна проблема. В нашому випадку це і була проблема маркетингового дослідження - визначення споживчим переваг туристів. Завданнями маркетингового дослідження стали: визначити, клієнти з яким рівнем доходів, віком є потенційними клієнтами; визначити, якими є найбільш популярними країни для відпочинку, і з якою метою туристи їздять за кордон. Метою маркетингового дослідження було визначення споживчих переваг туристів. Опитування проводилося серед клієнтів ТОВ "Жайвір". Основними результатами проведеного дослідження є те, що основними країнами, до яких здійснюються подорожі, є Кіпр, Єгипет та Туреччина. Такі країни користуються найбільшим попитом для відпочинку туристів. Другий туристичний напрям – європейський: Франція, Італія, Німеччина, Чехія, Словаччина, Болгарія. Найбільше клієнтів – це особи віком від 20 до 35 років. Найбільше клієнтів – це особи з доходами 2000 грн. і більше. Отже, основний клієнт ТОВ "Жайвір" – середній клас. Очевидно, що саме цінова політика (середні ціни на турпродукти) позначається на позиціюванні ТОВ "Жайвір" й формуванні клієнтів, який у цьому випадку є чоловіки у віці 20-40 і жінки - 20-35 років. При цьому із загальної кількості клієнтів чоловіків – 55% і жінок – 45%. В основному це менеджери середньої ланки з доходами від 2000 грн., які проживають у районі розташування ТОВ "Жайвір", працюють неподалік. За демографічним фактором - за статтю переважно чоловіки і жінки, також за віком найбільший сегмент від 20 до 35 років, потім 35 років і менше 50 і старше; за релігійними віруваннями і національністю не сегментуємо, тому що ТОВ "Жайвір" знаходиться в центрі столиці де є велика кількість іноземців, і вони є також клієнтами ТОВ "Жайвір". За соціальним фактором – це більш середній соціального класу; - рівень доходу від 2000 грн., найбільший сегмент від 2000 грн., за родом занять це - посадові особи (30%), бізнесмени (20%), робітники офісів (35%), і інші працюючі (15%), окрім безробітних (0%). За метою подорожі найбільше опитаних вибирають маршрутно-пізнавальний туризм (19%) та екологічний туризм. Підіб’ємо підсумок проведеного маркетингового дослідження: результати маркетингового дослідження показують, що для ТОВ „Жайвір” існує досить прийнятна ринкова ніша по збуту туристичного продукту в м. Києві; є цільовий сегмент ринку (населення з невисоким рівнем прибутку, що складає 60% від населення м. Києва.  
Вариант:нет
Литература:1. Абрамова Г.П. Маркетинг: вопросы, ответы – М.: Агропромиздат, 2001. 2. Агрессивный маркетинг, или партизанская война, в малом бизнесе. - С.: Самарский дом печати, 2002. 3. Академия рынка: Маркетинг / Пер. с фр. – М.: Экономика, 2003. 4. Аренков И.А., Багиев Е.Г. Бенчмаркинг и маркетинговые решения. СПб.: Изд-во СПбУЭФ, 2006. 5. Афанасьев М.П. Маркетинг: стратегия и тактика фирмы. – М.: Финстатинформ, 2005. 6. Багиев Г.Л. Методы получения и обработки маркетинговой информации. – СПб.: Изд-во СПбУЭФ, 2006. 7. Багиев Е.Г. Конкурения и конкурентоспособность услуг. В кн.: Маркетинг услуг. Под ред. акад. Багиева Г.Л. – СПб.: Изд-во СПбУЭФ, 2006. 8. Баззел Р., Кокс Д., Браун Р. Информация и риск в маркетинге/ Пер. с англ. под ред. М.Р.Ефимовой. – М.: Финстатинформ, 2003. 9. Баззел Р.Д. Информация и риск в маркетинге. – М.: Финстатинформ, 2006. 10. Баркан Д.И. Маркетинг для всех. – М.: Прогресс, 2001. 11. Баркан Д.И., Ходяченко В.Д. Практический маркетинг. Вып.2. Поймем наш бизнес: как сегментировать рынок и изучать потребителя. – Л.: Аквилон, 2001. 12. Бернар И., Колли Ж.-К. Толковый экономический и финансовый словарь. Французская, русская, английская, немецкая, испанская терминология: в 2-х тт. Т.1: Пер. с фр. – М.: Междунар. отношения, 2004. 13. Благоев В. Маркетинг в определениях и примерах: Пер. с болгарского и предисловие д.э.н., проф. А.М.Немчина. – СПб.: Научный центр "Корпорации двадцатый трест", 2003. 14. Богачев В.Ф., Кабаков В.С., Ходачек А.М. Стратегия малого предпринимательства. – СПб.: Корвус, 2005. 15. Болотов С.П. Разработка стратегии предприятия: Учеб. пособие. – С.: СГУ, 2004. 16. Болт Г.Дж. Практическое руководство по управлению сбытом: Пер. с англ./ Науч. ред. и авт. предисл. Ф.А. Крутиков. – М.: Экономика, 2001. 17. Бондарев А.К., Черенков В.И. Международный маркетинг: Учеб. пособие. – СПб.: Изд-во СПбУЭФ, 2003. 18. Браверман А.А. Маркетинг в российской экономике переходного пери- ода: методология и практика. – М.: Экономика, ТОО "КоМаркт Лтд.", 2006.. 19. Браверман А.А. Маркетинг и полный хозрасчет. – М.: Тисса, 2004. 20. Булатов А.С. Как основать компанию на западе (Практические советы российскому предпринимателю): Справочное издание. – М.: Международные отношения, 2004. 21. Вайсман А. Стратегия маркетинга: 10 шагов к успеху. Стратегия менеджмента: 5 факторов успеха. – М.: Интерэксперт, Экономика, 2005. 22. Василенко Л.А. Рынок информационных услуг: Учебное пособие. – М.: РАГС, 2006. 23. Велен Ян. Западная Европа на перепутье: развитие маркетинговой политики компаний. В кн.: Теория и практика маркетинговой деятельности. – СПб: СПбУЭФ, 2003. 24. Внешнеэкономическая деятельность предприятия. Основы: Учебник для вузов / Г.Д.Гордеев, Л.Я.Иванова, С.К.Казанцев и др.; под ред. проф. Л.Е.Стровского. – М.: Закон и право, ЮНИТИ, 2006. 25. Ворст Й., Ревентлоу П. Экономика фирмы: Учеб. / Пер. с датского А.Н. Чеканского, О.В. Рождественского. – М.: Высш. шк., 2004. 26. Все о маркетинге: Cборник материалов для руководителей предприятий, экономических и коммерческих служб. – М. : Азимут-центр, 2002. 27. Герчикова И.Н. Маркетинг и международное коммерческое дело. – М.: Внешторгиздат, 2000. 28. Герчикова И.Н. Маркетинг: организация, технология. – М. Высшая школа, 2004. 29. Глушкова Т. Бизнес в области маркетинговых исследований при ближайшем рассмотрении. – М.: Маркетинг, 2005. 30. Голубков 3.П. Использование системного анализа при принятии решений. – М.: Экономика, 2002. 31. Голубков Е. П. Маркетинг: стратегия, планы, структуры. – М.: Дело, 2005. 32. Голубков Е.П. Маркетинг. – М.: Экономика, 2004. 33. Голубков Е.П. Маркетинг: выбор лучшего решения. – М.: Экономика, 2003. 34. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: Теория, практика и методология. – М.: Финпресс, 2006. 35. Гольдштейн Г.Я. Инновационный менеджмент. – Т.: Из-во ТРТУ, 1998. 36. Гольдштейн Г.Я. Основы менеджмента. – Т.: ТРТУ, 2005. 37. Гольдштейн Г.Я. Стратегический менеджмент. – Т.: ТРТУ, 2005. 38. Гордин В.Э. Социальная политика и социальный маркетинг. – СПб.: Изд-во СПбУЭФ, 2003. 39. Горькова Т.Ю., Третьякова В.А. Стратегия предпринимательства. – СПб.: Знание, 2002. 40. Градов А.П. Маркетинг как стратегия предпринимательской деятельности. Л.: ЛПИ, 2001. 41. Данько Т.П. Управление маркетингом (методологический аспект). –М.: ИНФРА-М, 2006. 42. Демидов В.Е., Завьялов П.С., Кретов И.И., и др. Маркетинг во внешнеэкономической деятельности. – М.: ИНФРА-М, 1999. 43. Дера В.Г., Кухарчук А.С., Чеботарь Ю.М., Шумов Ю.А. Маркетинг и новые формы научно-информационной деятельности / Методическое пособие. – М.: ИПКиР, 2000. 44. Дихтль Е., Хершген Х. Практический маркетинг: Учеб. пособие / Пер. с нем. А.М.Макарова; Под ред. И.С.Минко. – Высш. шк., 2005. 45. Дракер П. Рынок: как выйти в лидеры. – М.: Прогресс, 2002. 46. Жаров А.И., Изосимова Н.Н. Стратегия и тактика маркетинга. – М.: Финансы и статистика, 2006. 47. Жих Е.М., Панкрухин А.П. Формула успеха: Маркетинг. – М.: Россия молодая, 2002. 48. Завгородняя А.В., Кодзевич М.С. Маркетинг: методы и процедуры: Учеб. пособие. – К.: Основи, 2005. 49. Завьялов П.С. Демидов В.Е. Формула успеха: маркетинг. – М.: Международные отношения, 2004. 50. Захаров С.Н. Эффективность внешнеэкономического комплекса: (Методы обоснования и стимулирования). – М.: Экономика, 1998. 51. Зверинцев А.Б. Коммуникационный менеджмент. – СПб.: Союз, 1999. 52. Изе К.К. Методы эффективной торговли. – М.: Экономика, 2004. 53. Имери В. Как сделать бизнес в Internet. – К.: Комиздат; Диалектика, 1999. 54. Кабаков В.С., Порховник Ю.М., Зубов И.П. Менеджмент: проблемы, программы, решения. – Л.: Лениздат, 2000.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (48)