Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Фінанси»Фінансовий ринок»

Розвиток інфраструктури фондового ринку

Карточка работы:2450ф
Цена:
Тема: Розвиток інфраструктури фондового ринку
Предмет:Фінансовий ринок
Дата выполнения:2011
Специальность (факультет):Управління корпораціями
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание:Вступ 3 1. Особливості формування інфраструктури фондового ринку України 5 2. Аналіз сучасного стану фондового ринку України 14 3. Основні проблеми та перспективи розвитку фондового ринку в Україні 18 Висновки 25 Список використаної літератури 27 Додатки 29  
Курс:5
Реферат:
Язык:українська
Вступление:Становлення і поступовий розвиток ринкових відносин в Україні сприяє трансформації вже існуючих технологій функціонування фінансових, зокрема фондових ринків, які є однією з важливих складових ринкової економіки. Основу фондового ринку складають специфічні економічні відносини, що в основному полягають у купівлі/продажу довгострокових цінних паперів на визначеному економічному просторі при залученні і з урахуванням певним чином сформованої правової, технічної, економічної і податкової інфраструктури, яка постійно змінюється. Відбувається формування ринку, що потрібен для розміщення цінних паперів акціонерних товариств, які бажають фінансувати розширення своєї виробничої діяльності, і держави, яка, в свою чергу, розміщує на ринку державні цінні папери. Цивілізований організований ринок цінних паперів не тільки налагоджує відносини між емітентом та інвестором, але й сприяє організації контролю і нагляду за фондовим ринком, зумовлює посилення процесу сек’юритизації фінансових відносин. Створення сучасного ринку цінних паперів є альтернативою централізованому розподілу фінансових ресурсів. Розвинений внутрішній фінансовий ринок міг би істотно полегшити задачу інтеграції України в світовий фінансовий ринок і створити канал для інвестування іноземного капіталу в економіку країни через розміщення вітчизняних цінних паперів. Фондовий ринок займає особливе місце у структурі фінансових ринків, оскільки через емісію та обіг цінних паперів на сьогодні відбуваються майже всі види фінансових операцій, а процес сек’юритизації охопив більшість регіональних, функціональних та інституційних сегментів економіки країни. В умовах ринкової трансформації економіки України інвестиційний аспект стає домінуючим. Це зумовлюється масштабними завданнями ринкового реформування в Україні. Тенденції, які склалися у світовій економіці протягом останніх десятиріч, наочно підтверджують значимість та роль інвестицій у міжнародному поділі праці та міжнародному співробітництві країн. Одним з основних чинників негативних процесів в діяльності національного фондового ринку є відставання рівня розвитку його інфраструктури від потреб суб’єктів ринку і реального сектора економіки. Виходячи із загальносвітового досвіду можна сказати, що у міру розвитку фондового ринку складається ефективна, відповідна йому інфраструктура, що є його невід’ємною частиною і забезпечує процес функціонування та розвитку ринку, економіки в цілому. Дієва інфраструктура вимагає формування цілісної системи, що створює умови для реалізації повного циклу випуску, зберігання, обігу та погашення цінних паперів, гарантуючи ліквідність, безпеку, оперативність і зниження витрат обігу при операціях з цінними паперами, що вимагає організації належної якості і кількості елементів фондової інфраструктури. Ситуація, що склалася, викликає необхідність формування ефективної системи функціонування фондового ринку, забезпечення стабільних внутрішньо ринкових зв’язків і можливості протистояти глобальним макроекономічним погрозам. Питаннями розвитку інфраструктури фондового ринку займаються такі вчені, як А. А. Ткач, О. М. Мозговий, Н. С. Кузнєцова, І. Р. Назарчук, О. В. Калина та ін. Утім, на жаль, і нині актуальними залишаються дослідження у сфері формування ефективної інфраструктури фондового ринку України. Метою написання роботи є дослідження розвитку інфраструктури фондового ринку. Об'єктом дослідження є інфраструктура фондового ринку України. Предметом дослідження є механізм функціонування фондового ринку як складової фінансової системи України.  
Объём работы:
26
Выводы:Таким чином, на основі проведеного дослідження, можна зробити висновок, що у сучасних умовах глобальної економічної кризи для подолання багатьох негативних тенденцій в економіці держави значна увага повинна приділятися заходам з розвитку інфраструктури фондового ринку, що дозволить йому зберегти функції ефективного механізму перерозподілу вільних грошових коштів в реальний сектор економіки. Інфраструктура вітчизняного фондового ринку перебуває на стадії активних змін і пошуку оптимального варіанту організації. Проте специфіка розвитку всього фондового ринку в країні полягає в недостатньому рівні відповідності нормативного регулювання реальним потребам учасників, недовірі з боку інвесторів та невирішені питань щодо захисту їх прав, недостатньому розумінні його функцій з розподілу інвестицій, а не як засобу посередницьких і спекулятивних операцій. Розвиток інфраструктури фондового ринку має відбуватися виходячи з необхідності підвищення його конкурентоспроможності та привабливості для інвесторів, що передбачає підвищення ефективності взаємодії її елементів та цільової направленості на інтереси широкого кола учасників. Через організацію ефективної інфраструктури фондового ринку може бути виконаний комплекс важливих макроекономічних завдань: активізація використання фінансових ресурсів, трансформація фінансових ресурсів в інвестиції, розподіл інвестиційних ресурсів між галузями національної економіки, мінімізація ризиків в операціях на фондовому ринку, спрямування інвестиційних ресурсів для вирішення першочергових економічних завдань. Досвід розвинутих країн свідчить, що ефективна схема побудови інфраструктури фондового ринку має бути позбавлена складних ієрархічних структур, що збільшують витрати та ризики, знижують ліквідність, створюють необґрунтовані бар’єри для доступу і діяльності широкого кола учасників. Створення ефективної інфраструктури неможливо без використання сучасних інформаційних технологій у сфері захисту інформації, організації уніфікованого документообігу та спрощення доступу широкого кола інвесторів до ринку шляхом впровадження в цю сферу нових банківських продуктів.  
Вариант:нет
Литература:1. Букреєва І. В. Інфраструктура фондового ринку України / І. В. Букреєва // Держава та регіони (Серія “Економіка та підприємництво”). – 2005. – № 1. – С. 39. 2. Грудзевич У. Я. Регіональні особливості формування і розвитку інфраструктури фінансового ринку України : моногр. / У. Я. Грудзевич. – Л. : ЛБІ НБУ, 2004. – С. 96. 3. Карпенко Г. В. Досвід розвитку фондового ринку країн Європи та його використання в Україні / Г. В. Карпенко// Фінанси України. − 2009. − № 6. − С. 90−96. 4. Козоріз М. А. Капіталізація фондових бірж України : особливості та проблеми / М. А. Козоріз, К. С. Калинець// Регіональна економіка. − 2008. − № 4. − С. 157−162. 5. Кузнєцова Н. С. Ринок цінних паперів в Україні: правові основи формування та функціонування / Н. С. Кузнєцова, І. Р. Назарчук. – К. : Юрінком Інтер, 2001. – С. 125. 6. Мозговий О. М. Фондовий ринок: Навч. посібн. / О. М. Мозговий. – К.: КНЕУ, 2005 – 316 с. 7. Ричка М. А. Роль фондових бірж у країнах Євросоюзу та України в системі управління фінансовими ресурсами / М. А. Ричка // Економічний простір. − 2009. − № 21. − С. 191−198. 8. Річні звіти Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку за 2007-2009 роки / Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.ssmsc.gov.ua/ShowPage.aspx?PageID=12 9. Ткач А. А. Інституціональні основи ринкової інфраструктури : моногр. /А. А. Ткач / НАН України; Об’єднаний ін-т економіки. – К., 2005. – С. 159. 10. Статистична інформація Електронний ресурс / Банк міжнародних розрахунків. – Режим доступу : http://www.bis.org/ – 25.01.2010 р. 11. Соціально-економічна трансформація суспільства в умовах глобалізації /А. А. Ткач, О. Г. Волков, Т. В. Ткач, М. М. Радєва, Н. М. Севастьянович. – Запоріжжя :Просвіта, 2003. – С. 36. 12. Ходаківська В. П. Ринок фінансових послуг: теорія і практика: Навч. посібн. / В. П. Ходаківська, В. В. Беляєв. – К.: ЦУЛ, 2002. – 616 с. 13. Шелудько В. М. Фінансовий ринок: Підручн. / В. М. Шелудько. – 2-ге вид., стер. – К.: Знання, 2008. – 535 с. 14. http://ssmsc.gov.ua  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (66)