Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Банківська справа»Банківські операції»

Банківські операції

Карточка работы:5938б
Цена:
Тема: Банківські операції
Предмет:Банківські операції
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):
Тип:Задача
Задание:Задача №38 : Підприємство уклало з банком спеціальний договір згідно з яким банк купує в клієнта права на вимогу боргу. Сума боргу становить 500 тис. грн., процентна ставка за короткостроковими позиками - 20% річних. Строк документообігу - до 12 днів, плата за обслуговування - 0,5%. Розмір оплати дебіторських рахунків на даний момент дорівнює 60%. 1. Визначити поняття факторингу. 2. Яку суму грошей одержить підприємство в момент переуступлення боргу? Визначити розмір оплати за користування кредитом і комісійну винагороду за надання факторингової послуги Задача №2 : Використовуючи наведені дані, визначте суму активів, зобов'язань, капіталу комерційного банку: цінні папери власного боргу – 124; міжбанківські кредити отримані - 564; кореспондентські рахунки інших банків - 22; строкові депозити клієнтів - 2275; нерозподілений прибуток - 232; цінні папери, придбані - 540; кошти до запитання клієнтів - 3876; кореспондентський рахунок в НБУ - 1110; кредити, надані клієнтам - 5 061, каса - 2297; загальні резерви - 1518; статутний капітал - 1900; кредити, отримані від НБУ - 65; основні засоби - 756; міжбанківські кредити надані - 767; кореспондентські рахунки в інших банках -45. Задача № 4: Комерційний банк здійснив емісію акцій номінальною вартістю 10 грн. і загальною кількістю 200 тис. штук. Із загальної кількості емітованих акцій 80 тис. були реалізовані по ціні 12 грн. за одну акцію. Визначити розмір статутного фонду та емісійного доходу банку від емісії акцій. Задача №21: Завод Укркабель звернувся до банку з проханням видати чекову книжку на 80000 грн. для розрахунків з постачальниками сировини. Коштів на розрахунковому рахунку достатньо. 1. Назвіть види чеків, які застосовуються при розрахунках, 2. Я кий термін дії чекової книжки 3. Термін дії чека. 4. При розрахунках чеками є гарантія платежу? 5 Як поступить банк завода Укркабель з заявою на покупку чекової книжки? Задача №33: Банк "Оберіг" надав пану Березі споживчий кредит на суму 2 000 грн. строком на 2 роки під 40 % річних з умовою щоквартального погашення основної суми боргу та процентів за позикою. Визначити розмір щоквартальних погашень і загальну суму, сплачену позичальником банку Задача № 43: Підприємство, яке має заборгованість по позичках під заставу векселів, надало банку відомості станом на 1.11 в яких є такі дані: 1. Загальна суми векселів, тис.грн., 700 2. Високоліквідні векселі, тис.грн., 650 3. Питома вага вартості векселів, які кредитуються в загальній сумі векселів (%) 80 4. Заборгованість по позичках під векселі станом на 1.11, тис.грн. 300 5. Ліміт кредитування /тис.грн. 350 Розрахувати можливу суму додаткового кредиту під заставу векселів.
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание:
Курс:
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
11
Выводы:
Вариант:нет
Литература:1. Закон України “ Про банки і банківську діяльність”. 2. Менкью Г. Макроэкономика/ -М.: МГУ, 1999. 3. Экономика: Учебник/ Под ред. доц. А.С.Булатова. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: БЕК, 2001. 4. Гроші та кредит: Підручник / За ред. професора Б. С. Івасіва. — К:КНЕУ, 2000. 5. Гроші та кредит. Підручник / М.І. Савлук, А.М. Мороз, М.Ф. Пуховкіна; за заг.ред. М.І. Савлука. – К.: КНЕУ, 2001. 6. Голуб А., Семенюк Л., Смовженко Т. Гроші. Кредит. Банки: Навчальний посібник. – Львів: видавництво "Центр Європи", 1999. 7. Гальчинский А.С. Теорія грошей/ – К.: Основи, 2002. 8. Деньги, кредит, банки. Под ред. Лаврушина О.И. – М.: Финансы и статистика, 2002.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (76)