Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Право»Екологічне право»

Майнова відповідальність за шкоду, заподіяну порушенням екологічного законодавства (приклади лісове, водне, надра та інше)

Карточка работы:2663ф
Цена:
Тема: Майнова відповідальність за шкоду, заподіяну порушенням екологічного законодавства (приклади лісове, водне, надра та інше)
Предмет:Екологічне право
Дата выполнения:2011
Специальность (факультет):Правознавство
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Університет ім. Шевченко (КНУ ім. Шевченка)
Содержание:ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ПОРУШЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ЗАКОНОДАВСТВА 5 1.1.Поняття та загальна характеристика юридичної відповідальності в екологічному праві. Склад екологічного правопорушення 5 1.2. Основні види юридичної відповідальності за правопорушення в екологічному законодавстві 12 РОЗДІЛ 2. МАЙНОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ШКОДУ, ЗАПОДІЯНУ ПОРУШЕННЯМ ЕКОЛОГІЧНОГО ЗАКОНОДАВСТВА 15 2.1. Види майнової відповідальності та порядок відшкодування шкоди 15 2.2 Майнова відповідальність за правопорушення водного законодавства 21 2.3 Майнова відповідальність за правопорушення лісового законодавства 26 2.4. Майнова відповідальність за порушення вимог і нормативів екологічної безпеки 29 РОЗДІЛ 3. СПОСОБИ (МЕТОДИ) ОБЧИСЛЕННЯ ШКОДИ, ЗАПОДІЯНОЇ ЕКОЛОГІЧНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ (НОРМАТИВНИЙ, ВИТРАТНИЙ, ТАКСОВИЙ, РОЗРАХУНКОВИЙ) 33 ВИСНОВКИ 36 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 39  
Курс:4
Реферат:
Язык:українська
Вступление:ВСТУП Актуальність. Досягнення належного екологічного порядку надзвичайно важливе завдання для українського суспільства. Проте сучасний стан цього правового інституту значно відстає від потреб сьогодення. Він характеризується недостатньою систематизованістю законодавства щодо відшкодування шкоди завданої екологічним правопорушенням. Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є комплексний науковий аналіз теоретичних і практичних проблем майнової відповідальності за екологічні правопорушення. Виходячи з поставленої мети основну увагу зосереджено на вирішенні наступних задач: розкрити істотні риси та особливості цивільно-правової відповідальності за екологічні правопорушення; уточнити ознаки екологічного правопорушення; з’ясувати види майнової відповідальності, що застосовується за екологічні правопорушення. Об’єктом дослідження є матеріальні та процесуальні правовідносини, що виникають у зв’язку із вчиненням особою екологічного правопорушення та відшкодуванням завданої шкоди. Предметом дослідження є законодавство про цивільно-правову відповідальність за екологічне правопорушення. Методологічною основою дослідження є сукупність дослідницьких методів та прийомів наукового пізнання. У процесі дослідження використовувалися діалектичний підхід до розгляду досліджуваних проблем та визначення основних напрямів вдосконалення цього правового інституту як важливого засобу забезпечення пріоритетів соціальних цінностей; загальнонаукові методи: структурний, функціональний, системного аналізу, формально-логічний (аналіз та синтез) при вивченні існуючих теоретичних розробок інституту юридичної відповідальності та цивільно-правової відповідальності за екологічні правопорушення і нормативного регулювання відповідних суспільних відносин. Використання серед спеціальних методів формально-юридичного та порівняльно-правового дозволило проаналізувати систему екологічного та цивільного законодавства під кутом зору ефективності охорони довкілля засобами цивільно-правової відповідальності. На сьогоднішній день практично відсутні комплексні наукові дослідження на теоретичному рівні питань майнової відповідальності за екологічні правопорушення. Джерелами інформації виступали Конституція України, закони та підзаконні нормативно-правові акти України, підручники, судова практика з розгляду справ про відшкодування шкоди завданої екологічним правопорушенням, наукові статті, підручники, монографії.  
Объём работы:
36
Выводы:ВИСНОВКИ Екологічне правопорушення — це винна, протиправна, екологічно небезпечна дія, яка посягає на встановлений порядок використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища та порушує екологічні і пов’язані з ними інші права людини і вимоги екологічної безпеки. Незалежно від притягнення винних осіб до адміністративної або кримінальної відповідальності вони повинні нести цивільно-правову відповідальність у разі заподіяння шкоди навколишньому природному середовищу або здоров’ю громадян. Цивільно-правова відповідальність або як її ще називають майнова, передбачає обов’язок юридичних та фізичних ociб відшкодування шкоди, заподіяної ними внаслідок порушення нормативів, вимог та норм екологічної безпеки, тобто покладає на винних осіб майнові або інші зобов’язання. Шкода — зменшення або знищення майнових чи немайнових (особистих) благ, що охороняються законом. Виступаючи як зменшення наявних майнових, особистих благ, шкода може бути майновою і моральною (немайновою). Майновою вважається шкода, яка має певну економічну цінність і виражається у грошах. Моральною є шкода, яка не має економічного змісту. У судовій практиці моральна шкода визначається як моральні або фізичні страждання, заподіяні внаслідок порушення особистих немайнових прав громадянина або організації чи їхніх майнових прав. Вказуючи на шкоду як елемент цивільного правопорушення, ст. 1166 ЦК України передбачає майнову шкоду, внаслідок якої до складу правопорушення входить лише майнова шкода. Її відсутність виключає кваліфікацію поведінки як цивільного правопорушення. Разом з тим до складу правопорушення входить і моральна шкода (ст. 1167 ЦК). Хоч вона, на відміну від майнової, не визначає розмір її відшкодування, суд виносить рішення про відшкодування у грошовій або іншій матеріальній формі моральної шкоди. Стаття 1166 Цивільного кодексу України визначає зміст юридичного обов’язку встановленням заборони, що виражена в її диспозиції: не завдавати шкоди особі громадянина, його майну, майну організацї. Юридичний обов’язок, який покладається у даному випадку на суб’єктів абсолютних правовідносин, є пасивним, виконання його здійснюється утриманням від вчинення заборонених дій. Виражена у статті 1166 Цивільного кодексу України заборона є загальною, особливість її полягає в тому, що вона не перелічує дій, які не можна вчиняти; вона лише встановлює видову або родову характеристику, пов’язуючи її з негативним результатом. Ця стаття не може передбачити і перелічити дії, якими можна заподіяти шкоду. Тому вона забороняє будь-яку подібну дію. Порушення заборони, тобто вчинення дії, що завдала шкоду іншій особі, є протиправною дією. Вчинення протиправної дії завжди призводить до порушення суб’єктивного права і блага (матеріального чи особис­того), на яке існує суб’єктивне право. Отже підстава позадоговірної відповідальності — це цивільне правопорушення, структурними елементами якого є шкода, протиправність поведінки, причинний зв’язок та вина. Шкода може бути заподіяна як навколишньому природному середовищу так і здоров’ю та майну громадян або майну юридичних осіб. Відшкодування шкоди, спричиненої навколишньому природному середовищу передбачається двома засобами: в натурі або грошовому вираженні згідно із затвердженими у встановленому порядку таксами, а також методиками обчислення розміру шкоди а за їх відсутності - за фактичними витратами на відновлення порушеного стану навколишнього природного середовища. Чинне екологічне законодавство передбачає відшкодування заподіяної шкоди, як правило, в повному обсязі без застосування норм зниження розміру стягнення та незалежно від плати за забруднення навколишнього природного середовища та погіршення якості природних ресурсів. Згідно із затвердженим переліком багато видів діяльності та об’єктів складають підвищену екологічну небезпеку для навколишнього природного середовища. Особи, що володіють джерелами підвищеної екологічної небезпеки, зобов’язані компенсувати заподіяну шкоду громадянам та юридичним особам, якщо не доведуть, що шкода виникла внаслідок стихійних природних явищ чи навмисних дій потерпілих. Шкода, заподіяна здоров’ю та життю громадян, компенсується згідно із цивільним законодавством. Для відшкодування шкоди, заподіяної здоров’ю громадян, у першу чергу необхідно довести причинний зв’язок між діяльністю винної особи та забрудненням навколишнього природного середовища, а також впливом цього середовища та спричиненою шкодою. Вказана категорія спорів є найбільш складною бо забруднення навколишнього середовища, як правило, викликається сукупною дією декількох джерел забруднення і дуже важко довести причинний зв’язок.  
Вариант:нет
Литература:СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 1. Конституція України від 28.06.1996 р. за № 254к/96-ВР// Голос України - 13.07.96 р., № 128 2. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. за № 2341-III// Відомості Верховної Ради України, № 25-26, 29.06.2001 р., ст. 131 3. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. за № 8073-X// Відомості Верховної Ради УРСР, 1984, додаток до N 51, ст. 1122. 4. Кодекс України про надра від 27.07.1994 р. за № 132/94-ВР // Голос України - 31.08.1994 р., № 164. 5. Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. за № 2768-III// Відомості Верховної Ради України - № 3-4, 25.01.2002 р., ст. 27. 6. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р. за № 149//Відомості Верховної Ради УРСР, 1971, додаток до N 50, ст. 375. 7. Лісовий кодекс України від 21.01.1994 р. за № 3852-XII// Відомості Верховної Ради України - № 17, 26.04.1994 р., ст. 99. 8. Водний кодекс України від 06.06.1995 р. за № 213/95-ВР//Голос України - 20.07.1995 р., № 133 9. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. за № 435-IV// Офіційний вісник України - № 11, 28.03.2003 р., ст. 461 10. Закон України «Про угоди про розподіл продукції» від 14.09.1999 р. за № 1039-XIV// Відомості Верховної Ради України, 1999, N 44 (05.11.99), ст. 391. 11. Закон України «Про тваринний світ» від 13.12.2001 р. за № 2894-III// Офіційний вісник України – № 2, 25.01.2002 р., ст. 47. 12. Закон України «Про рослинний світ» від 09.04.1999 р. за № 591-XIV// Відомості Верховної Ради України - № 22-23, 11.06.1999 р., ст. 198. 13. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25.06.1991 р. за № 1264-XII// Відомості Верховної Ради України - 08.10.1991 р., ст. 546 14. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування збитків, заподіяних внаслідок забруднення із суден, кораблів та інших плавучих засобів територіальних і внутрішніх морських вод України» від 03.07.1995 р. за № 484. 15. Постанова Кабінет Міністрів України «Про затвердження такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної лісу підприємствами, установами, організаціями та громадянами» від 23.07.2008 р. за № 665. 16. Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України «Положення про порядок обчислення розміру відшкодування та сплати збитків, заподіяних внаслідок забруднення із суден, кораблів та інших плавучих засобів територіальних і внутрішніх морських вод України» від 26.10.1995 р. за № 116. 17. Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України «Про затвердження Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів» від 20.07.2009 р. за № 389. 18. Цивільний кодекс України: науково-практичний коментар за заг. ред. Є.О. Харитонова, О.І. Харитонової, Н.Ю. Голубєвої, К.: Правова єдність., 2007. – 1140 с 19. Грицкевич С.Г. Конституційні екологічні права людини й громадянина та їх забезпечення органами внутрішніх справ: дис. канд. юрид. наук. – К., 2002р. 20. Завгородня В.. Майнова відповідальність за порушення лісового законодавства: дисертація канд. юрид. наук: / НАН України ; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. - К., 2003. 21. Екологічне право України: Підручник для студентів юрид. вищ. В. К. Попов, А. П. Гетьман, С. В. Размєтасв та ін.; За ред. В. К. Попова та А. П. Гетьмана. — Харків: Право, 2005, 384 с 22. Правознавство. Копиленко. О.П. – К.:Видавництво: професіонал, 2007 р., с. 400 23. Комарницький В.М., Шевченко В.І., Єлькін С.В. Екологічне право: Навчальний посібник. - 3-є вид.. Центр навчальної літератури, К.: 2006. - 224 с  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (89)