Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Загальноосвітні дисципліни»Екологія»

Дослідження та математичне моделювання якості поверхневих вод: математичне моделювання, абіотичних процесів

Карточка работы:139б
Цена:
Тема: Дослідження та математичне моделювання якості поверхневих вод: математичне моделювання, абіотичних процесів
Предмет:Екологія
Дата выполнения:2011
Специальность (факультет):Екологія
Тип:Дипломна робота
Задание:
ВУЗ:Відкритий Міжнародний Університет Розвитку Людини «Україна» (ВМУРоЛ "Україна")
Содержание: ЗМІСТ Вступ 10 Розділ 1. Теоретичні основи застосування математичного моделювання при екологічних дослідженнях якості поверхневих вод 12 1.1 Загальна характеристика якості поверхневих вод та їх забруднення 12 1.1.1 Характеристика поверхневих вод 12 1.1.2 Види забруднення поверхневих водних об’єктів 13 1.2 Системний підхід в екологічному моделюванні 16 1.2.1 Теоретичні основи теорії систем 16 1.2.2 Системний аналіз річкового басейну 19 1.2.3 Концептуальні підходи до системного дослідження водних екосистем 22 1.3 Моделювання абіотичних процесів поверхневих вод: огляд, проблеми, перспективи 26 1.3.1 Засади екологічного моделювання 26 1.3.2 Фактори антропогенного впливу на річки 29 Розділ 2. Дослідження та математичне моделювання якості поверхневих вод 33 2.1 Моделі конвективно-дифузійного перенесення речовин у водних об'єктах і методи рішення крайових задач конвекції – дифузії 33 2.1.1 Моделювання розповсюдження забруднюючої речовини 33 2.1.2 Математична модель динаміки якості річкової води 36 2.2 Побудова просторово-одновимірних математичних моделей для моніторингу та управління якістю річкових вод 40 Розділ 3. Оцінка та прогнозування впливу техногенного забруднення на якість поверхневих вод 44 Розділ 4. Охорона праці 60 Вступ 60 4.1. Аналіз умов праці 61 4.1.1. Організація робочого місця 61 4.1.2. Мікроклімат виробничих приміщень 62 4.1.3. Шкідливі речовини в повітрі робочої зони 64 4.1.4. Освітлення 64 4.1.5. Шум, вібрації, ультразвук, інфразвук 66 4.1.6. Виробничі випромінювання 68 4.1.7. Небезпека ураження електричним струмом 71 4.2. Розробка заходів з охорони праці 73 4.2.1. Нормалізація повітря робочої зони 73 4.2.2. Виробниче освітлення 74 4.2.3. Електробезпека 75 4.2.4. Ергономіка, технічна естетика та організація робочого місця 76 4.3. Пожежна безпека 78 4.4. Обов’язки та дії робітників всіх підрозділів підприємства щодо забезпечення безпеки у надзвичайних ситуаціях. 79 Висновки 81 Список використаних джерел 82
Курс:4
Реферат:
Язык:Укр.
Вступление: Вступ Якість води є наслідком двох основних процесів - надходження речовин із зовнішніх стосовно даного водному об'єкт джерел і внутрішньоводоймних змін, що відбуваються з речовинам унаслідок функціонування водних екосистем. Оскільки екосистема - це єдиний природний комплекс, утворений живими організмами і середовищем їх існування, його компоненти зв'язані обміном речовини й енергії. Таким чином, у водній екосистемі одночасно функціонують біотичне співтовариство і нежива природа, причому нежива природа є джерелом речовин і енергії, необхідних для існування біоти. Потрапляючи у водний об'єкт, речовини стають елементами водних екосистем і включаються в основні процеси, які відбуваються в них. Здатність поверхневих водних, що самоочищення, об'єктів, підданих антропогенному навантаженню, як правило, недостатня для протистояння високому рівню зовнішнього негативного впливу. У результаті водні екосистеми піддаються перебудові, наслідком якої відбувається збідніння видового складу, біологічної цінності гідробіонтів, погіршення якісних характеристик води. З цієї причини для промислово розвинених країн із граничною гостротою виникає проблема захисту водних об'єктів і відновлення деградувавших водних екосистем. Останнім часом зростає забруднення навколишнього середовища. Зокрема, погіршується якість річкових вод. Застосування будь-яких заходів для запобігання цього неможливе без попередньої оцінки екологічного стану річок. Одним із найкращих методів оцінювання та здійснення прогнозу є математичне моделювання. В Україні та за кордоном вже розроблено багато математичних моделей, які описують річкові процеси та зміни якості річкових вод. Основними недоліками складних моделей є, по-перше, те, що їх застосування на практиці вимагає великої кількості різноманітних даних, для збору яких потрібна глобальна мережа автоматичних станцій екологічного моніторингу, що в Україні відсутня, а по-друге, вони не пристосовані для розв’язання задач синтезу систем керування описуваними процесами. Недоліком порівняно простих моделей в багатьох випадках є незабезпечення адекватного відображення реальних річкових процесів. Отже, доцільним є розробка такої математичної моделі, яка не лише адекватно віддзеркалювала б річкові процеси, але і могла б бути використана в подальшому для синтезу закону керування якістю води. Розробка та впровадження таких математичних моделей в Україні дозволило б покращити якість моніторингу води в річках та полегшити її подальший контроль під час практичного водокористування. Метою дослідження є розробка математичного, методичного, алгоритмічного та програмного забезпечення для моделювання процесів забруднення та очищення річкових вод та розв’язання конкретних практичних задач на його основі. Для досягнення цієї мети необхідно розв’язати наступні задачі: 1. Провести аналіз відомих моделей та методик моделювання річкових процесів, що впливають на якість річкових вод. 2. Розробити нові підходи до побудови математичних моделей динаміки якості річкових вод та синтезувати нові моделі. 3. Розробити алгоритми розв’язання рівнянь запропонованих моделей та довести збіжність цих алгоритмів. 4. Розробити алгоритми ідентифікації параметрів та структури запропонованих моделей за умов наявності всіх необхідних даних.
Объём работы:
72
Выводы: Висновки На підставі узагальнення теоретичного та практичного матеріалу в роботі було зроблено наступні висновки: 1. Виконано аналіз з проведенням узагальнення існуючих моделей і методів розрахунку оцінок стану і прогнозу річкових басейнів для забезпечення достатнього рівня екологічної безпеки територій і акваторій. На підставі цього аналізу визначені методичні передумови і розроблена концепція комплексного прогнозу формування якості річкових вод у часі. 2. На підставі проведеного аналізу побудована системна модель прогнозу екологічного стану річкових басейнів в залежності від рівня антропогенного навантаження на них. Проведені дослідження лягли в основу розробки рекомендацій щодо поліпшення екологічного стану басейнів транскордонних річок в межах України та удосконалення ведення моніторингових досліджень. 3. Розроблена гідродинамічна модель розповсюдження забруднень у поверхневих водотоках в умовах надзвичайних ситуацій, обумовлених аварійними скидами стічних вод різного походження. Модель складається із двох взаємозв’язаних блоків: гідродинамічного і динаміки розповсюдження забруднень – рівняння для нестаціонарного руху рідини у відкритих водотоках. Розроблені алгоритми, які дають змогу вести розрахунок концентрації по декількох забруднювачах одночасно. На основі розроблених алгоритмів створена програма модульної структури, яка легко адаптується до конкретних реальних об’єктів.
Вариант:нет
Литература: Список використаних джерел 1. Алексеев В.В., Крышев И.И., Сазыкина Т.Г. Физическое и математическое моделирование экосистем. - Санкт-Петербург: Гидрометеоиздат, 1992. - 364 с. 2. Богобоящий В.В., Курбанов К.Р., Палій П.Б., Шмандій В.М. Принципи моделювання та прогнозування в екології: Підручник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2004. - 216 с. 3. В.В. Лавров. Системний підхід як методологічна основа для оцінки і зменшення загроз біорізноманіттю (лісові екосистеми)//Оцінка і напрямки зменшення загроз біорізноманіттю України/ Під загальною редакцією О.В.Дудкіна. – Київ: “Хімджест”, 2003. – 156-273 с. 4. Василенко С.Л. Моделі якості води, обумовленої транскордонним переносом забруднюючих речовин в водотоках // Зб. наук. пр. “Екологія і ресурси”. – К.: УІНСіР, 2003. – №5. – С. 98 – 106. 5. Волошкіна О.С. Моделювання процесу розповсюдження забруднюючих речовин річковим потоком // Науковий вісник будівництва, ХДТУБА. – Харків, 2001. – № 14. – С.189 – 192. 6. Герасименко В.Г., Герасимснко М.О., Харчишин В.М. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з моделювання і прогнозування стану довкілля для студентів зі спеціальності 6.0708.00 - екологія і охорона навколишнього природного середовища. - Біла Церква, 2005.- 12 с. 7. Джигирей В.С., Сторожук В. М., Яцюк Р. А. Основи екології та охорона навколишнього природного середовища (Екологія та охорона природи). Навчальний посібник. – Вид. 2-ге, доп. – Львів, Афіша, 2000 – 272 с. 8. Добрынский В.А., Рогаль И.В. Применение имитационного математического моделирования к вопросам управления процессами евтрофикаци озер и водохранилищ // Гидробиол. журнал - 2001. - Т. 37. - № 6. - С. 95-104. 9. Загальна гідрологія. / За ред. Лисогора С.М. – К.: Фітосоціоцентр, 2000. – 264 с. 10. Зеленський К.Х, Ігнатенко В.М, Коц О.П;Чисельні методи в інформаційних технологіях .- К: Університет «Україна», 2005. – 39с. 11. Климчик О.М. Аналіз критеріальних оцінок багатопараметричних екологічних гідросистем для побудови моделі забруднення поверхневих водних об’єктів // Проблеми статистики: Зб. наук. пр. – К., 2001. – Вип. 3. – С.104-109. 12. Красовський Г.Я. Інформаційні моделі космічного моніторингу водних екосистем // Зб. наук. пр. Нац. аерокосм. у-ту ім. М.Е.Жуковського “ХАИ” : “Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии”. – Х., 2002. – Вип. 15. – С. 29 – 46. 13. Лаврик В. І. Методи математичного моделювання в екології: навчальний посібник для студ. екол. табіол. спец. вищ. навч. закл. - К.: Вид. дім «КМ Академія», 2002. - 203 с 14. Леонов А. В. Математическое моделирование трансформа¬ции соединений фосфора в пресноводных екосистемах на примере оз. Балатон. - М.: Наука, 1986. - 152 с. 15. Модели многовидового управления / Под ред. Т.Редсета. М.: Изд-во ВНИРО, 2002. - 274 с. 16. Мокін Б.І., Мокін В.Б. Новий підхід до моделювання процесів в річкових системах / Труды Междунар. конф. “Физико-технические и технологические приложения математического моделирования”.— К.: ЗАО “Южполиграфсервис”, 1998.— С. 172—175. 17. Мокін В.Б. Побудова алгоритму розв’язання рівнянь, які моделюють динаміку зміни хімічних та бактеріологічних показників якості річкових вод // Вісник ВПІ. —1998.— № 2.— С. 41—47. 18. Никаноров А.М., Хоружая Т.А. Экология. – М.: ПРИОР, 2000. – 304 с. 19. Петросов В.А. Інформаційні моделі техногенних чинників забруднення поверхневих вод. Моніторинг процесів евтрофування водойм. Дифузні джерела забруднення поверхневих вод // В кн. Красовський Г.Я., Петросов В.А. “Інформаційні технології космічного моніторингу водних екосистем і прогнозу водоспоживання міст”. – К.: Наук. думка, 2003. – С. 85 – 183. 20. Прус К.А. ,Аналіз довгострокових тенденцій змін гідрохімічних показників водних об'єктів // Зб. доп. ХІ Всеукраїн. наук. конф. "Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів". – Донецьк, 2001р. – Т.1. – С. 99 – 100. 21. Реймерс Н.Ф. Природопользование: Словарь-справочник.- М.: Мысль, 1990. - 637 с. 22. Ризниченко Г.Ю., Рубин А.Б. Математические модели биологических продукционных процессов. - М.: Изд-во Московского госуниверситета, 1993. - 302 с. 23. Романенко В.Д. Основи гідроекології. – К.: Обереги, 2001. – 728 с. 24. Скуратівська І. А. Прогнозування та керування якістю поверхневого стоку за допомогою імітаційного мате матичного моделювання. // Наукові записки: Біологія та еко¬логія, 2004. - Т. 29 - С 51-57 25. Степановских А.С. Экология. - М.: ЮНИТИ, 2001. - 703 с. 26. Страшкраба М., Гнаук А. Пресноводные экосистемы. Мате¬матическое моделирование: Пер. с англ. - М.: Мир, 1989. - 376 с. 27. Сумарский АА, А.П. Михайлов. Название: Математическое моделирование. Издательство: ФИЗМАТЛИТ, 2002 – 364 с. ISBN: 5-9221-0120-Х 28. Федоров В.Д., Гильманов Т.Г. Экология. - М.: Изд-во МГУ, 1980. - 464 с. 29. Филин А.А. Промышленное рыболовство: моделирование межвидовых отношений промысловых гидробионтов в Баренцевом море с целью оптимизации управления многовидовым промыслом // Вопросы рыболовства. - 2004. - Т.5. - №2(18). - С. 294 - 297. 30. Фурсова П.В., Левич А.П. Математическое моделирование в экологии сообществ // Проблемы окружающей среды (обзорная информация ВИНИТИ). М.: ВИНИТИ, 2002. - № 9. 31. Шелудченко Б.А. Формалізація методу багатопараметричної еколого-критеріальної оцінки // Матеріали науково-практичного семінару “Статистичний моніторинг екологічного стану регіону, галузі”. – Житомир, 1997. – С. 42-45 32. Шелудченко Б.А.,. Дорощенко В.В, Котков В.І. та ін.; Інженерна екологія. 4.2. Гідросфера: (Навч. посіб.) За ред. Б.А. Шелудченка; (В надз. Державне управління екології та природних ресурсів в Житомирській області; Державний агроекологічний університет). - Житомир: Вид-во "Волинь", 2001.-220 с.:іл. 33. Экология города: Учебник. / Под ред. Ф.В.Стромберга. – К.: Либра, 2000. – 464 с.
Дополнительная информация: До роботи додається: анотація на трьох мовах., доклад та презентація. подробнее

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (236)