Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Фінанси»Іпотечний ринок»

Досвід зарубіжних країн в житловому іпотечному кредитуванню

Карточка работы:59343б
Цена:
Тема: Досвід зарубіжних країн в житловому іпотечному кредитуванню
Предмет:Іпотечний ринок
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание:ВСТУП 3 1. Сутність іпотечного кредитування 4 2. Напрямки удосконалення системи іпотечного кредитування банку на основі використання зарубіжного досвіду 8 ВИСНОВКИ 15 Список використаної літератури 16
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Одним з найголовніших пріоритетів соціально-економічного розвитку Української держави на сучасному етапі, як і будь-якого іншого демократичного суспільства, або яке прагне ним бути, є підвищення якості життя та добробуту її населення. Підвищення добробуту населення, посилення його соціального захисту та створення умов для всебічного розвитку особистості неможливі без вирішення житлової проблеми. Як свідчать численні дослідження, проблема житла є однією з найважливіших соціальних цінностей людини. В той же час в умовах обмеженості ресурсів Українська держава об’єктивно не в змозі вирішити житлові проблеми як всього населення, так і його молодої частини ні в короткостроковій ні в середньостроковій перспективі. В зв’язку з цим реалізація державної молодіжної житлової політики має забезпечувати вирішенню найважливіших завдань суспільного і загальнодержавного розвитку з врахуванням регіональних, загальнодержавних та світових тенденції. В усьому світі дієвим механізмом для реалізації житлових програм втому числі й молодіжних є іпотека. На даний момент в Україні іпотека перебуває на етапі становлення, хоча з прийняттям закону “Про іпотеку” уже закладено правові підвалини її функціонування. В дослідження механізмів іпотеки значний вклад внесли праці Євтуха А.Т., Пучковської І.І., Сергєєва Д. та інших. Актуальним питання становиться у зв'язку із наявністю чинників, які стримують успішний розвиток економіки Ук¬раїни. Одним із таких є обмеженість інвестицій¬них ресурсів. Відчутно поліпшити си¬туацію, добитися якісних зрушень в економіці можна завдяки впроваджен¬ню механізмів іпотеки та іпотечного кредитування. Метою роботи є теоретичне дослідження зарубіжного досвіду іпотечного кредитування.
Объём работы:
15
Выводы:Іпотека в сучасному визначенні - це спосіб забезпечення виконання зобов'язань, за яким нерухоме майно, що е предметом застави, залишається у заставодавця або в третьої особи. Іпотечний кредит — це особливий вид економічних відносин з приводу надання кредитів під заставу нерухомого майна на фінансування інвестиційних заходів. Особливістю інвестиційного іпотечного кредиту є те, що заставою для його надання може виступати та нерухомість, на купівлю якої він береться. Предметом іпотеки можуть бути ділянки землі та майно, що на ній розташоване, - будівлі, споруди, квартири, підприємства як цілісні майнові комплекси, інше майно, віднесене законодавством до нерухомого. Залежно від предмета іпотеки виділяють іпотеку житла (житлову іпотеку), іпотеку земельних ділянок (іпотеку землі) та іпотеку комерційної нерухомості (комерційну іпотеку). Закон "Про іпотеку" системно регулює іпотечні відносини і зорієнтований на захист інтересів кредиторів. У ньому зроблено спробу вирішити низку проблем, що дасть змогу значно поліпшити практичне застосування іпотеки, уніфікувати правила її здійснення за загальноприйнятими міжнародними стандартами, розширити можливості для іпотечного кредитування та створити умови для становлення й успішного розвитку іпотечного ринку. У числі сформованих економічних передумов для розвитку довгострокового іпотечного кредитування слід також зазначити наявність стабільного попиту на житлову і комерційну нерухомість у Києві і ряді інших економічних центрів України. До позитивних ознак відноситься приріст коштів на депозитах банків, а також покращення ситуації із ліквідністю. Усе це говорить про наявність реальних перспектив росту ринку іпотечного кредитування в Україні.
Вариант:нет
Литература:1. Закон України "Про іпотеку"// Відомості Верховної Ради України. — 2003. -№38.- Стаття 313. 2. Закон України "Про іпотечне креди¬тування, операції з консолідованим іпо¬течнім боргом та іпотечні сертифіка¬ти // Відомості Верховної Ради України. — 2004. — № І. — Стаття 1. 3. Банківські операції: Підручник. / За ред. Мороза А.М. – К.: КНЕУ , 2000. – 384с. 4. Банківські операції: Підручник / А. М. Мороз, М. І. Савлук, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Мороза. — К.: КНЕУ, 2000. — 384 с. 5. Блідченко В. Окремі проблеми за¬стосування норм іпотечного законодав¬ства//Вісник НБУ. — 2005. — № І. — С. 40—44. 6. Волков С., Шемшученко Г. Пер¬спективи розвитку ринку іпотечного кредитування в Україні // Вісник НБУ 2003. -№6.-С. 49-55. 7. Дзюблюк О.М. Проблеми підвищення ефективності кредитних операцій комерційних банків. // Вісник НБУ. – 2005. - №9. – С.55. 8. Іпотечне кредитування: Навчальний посібник / За редакцією О.С. Любуня, О.І. Кірєєва, М.П.Денисенка. - Київ: Центр навчальної літератури, 2005. - 392 с. 9. Іпотечне кредитування: проблеми та перспективи розвитку в Україні: Інформаційно-аналітичні матеріали / За загальною редакцією к. е. н. Кірєєва О.І. — К.: Центр наукових досліджень НБУ, 2004. - 104 с. 10. Пересада А. А., Майорова Т. В. Інвестиційне кредитування: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2001. — 271 с. 11. Матеріали конференції „Особливості іпотечного кредитування” // Юридичена газета http://justinian.com.ua/
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (14)