Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка загальна»Макроекономіка»

Зовнішньоекономічна діяльність України та шляхи її удосконалення

Карточка работы:2676ф
Цена:
Тема: Зовнішньоекономічна діяльність України та шляхи її удосконалення
Предмет:Макроекономіка
Дата выполнения:2011
Специальность (факультет):Транспортні перевезення
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Національний Транспортний Університет (НТУ)
Содержание:Вступ 3 1. Правовий механізм регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні 4 2. Дослідження думок економістів щодо змісту поняття регулювання зовнішньоекономічної діяльності 8 3. Удосконалення зовнішньоекономічної діяльності в Україні 12 Висновки 15 Список використаних джерел 16    
Курс:2
Реферат:
Язык:українська
Вступление:Вступ Одним із пріоритетних напрямів розвитку ЗЕД України в сучасному геоекономічному просторі є встановлення взаємовигідних економічних відносин з іншими державами світу. Економічна співпраця між країнами світу підпорядковується об'єктивному економічному закону міжнародного розподілу та закону руху капіталу і реалізується на практиці через відповідні правові форми: закони, декрети, угоди, постанови та інші нормативні документи (відомчі накази, інструкції тощо), які регулюють ЗЕД України, регулюють розвиток підприємництва щодо виконання вимог цих законів і законодавчих актів. Отже, правове регулювання ЗЕД в Україні здійснюється шляхом прийняття законів і законодавчих актів Верховною Радою України, нормативних актів Уряду, указів Президента України тощо. На їх підставі розробляють конкретні механізми реалізації правових актів. Закони, законодавчі і нормативні акти визначають об'єкти і функції регулювання того чи іншого виду діяльності, відповідальність юридичних і фізичних осіб. Слід зазначити, що закони України спрямовані на здійснення довгострокового регулювання зовнішньоекономічної діяльності, а накази і нормативні акти, як правило, є документами короткострокової дії.  
Объём работы:
13
Выводы:Висновки Для вдосконалення системи підтримки національного товаровиробника, усунення загрози інтервенціоністських імпортних поставок, запобіганням матеріальних збитків у галузях вітчизняної промисловості, відповідно до прийнятих у світовій торгівлі правових норм, необхідно стимулювати вітчизняне товаровиробництво, залежне від імпорту сировини, матеріалів та комплектуючих, які виробляються в країні в невеликому обсязі, шляхом встановлення низьких чи "нульових" ставок ввізного мита. Нарощувати потенціал зовнішньоекономічної діяльності підприємств треба перш за все шляхом створення сприятливих економічних умов для збільшення випуску вітчизняної продукції та надання послуг за рахунок модернізації виробництва, застосування сучасних технологій переробки,зберігання, пакування, транспортування та реалізації продукції машинобудівної, харчової і легкої промисловості, сільського господарства, закріплення на традиційних ринках збуту та виходу на нові. Необхідно надавати держані гарантії щодо участі наших компаній у міжнародних тендерах, стимулювати вітчизняний машино-технічний експорт, а також експорт харчової та сільськогосподарської продукції шляхом запровадження спеціальної системи кредитування обігових коштів виробників. Отже, лише на основі всебічного вивчення кон'юнктури світових ринків, підвищення конкурентоздатності продукції, застосування сучасних технологій можна досягти ефект у зовнішньоекономічній діяльності як на мікрорівні (рівні підприємства), так і на макрорівні зокрема.  
Вариант:нет
Литература:Список використаних джерел 1. Базилевич В.Д., Базилевич К.С., Баластрик Л.О. Макроекономіка Підручник / За редакцією В.Д. Базилевича. — 3-тє вид., випр. — К.: Знання, 2006. — 623 с. 2. БолудянскийМ. А. О национальном богатстве : Теория Адама Смита / М. А. Болудянский // Статистический журнал. - СПб., 1808. - Т. 2. - С. 1-9. 3. Бутук А.И. Макроэкономика Учеб. пособие К.: Знання, 2004. — 514 с. 4. Бутук О.І., Волкова Н.І. Макроекономіка: тренінг-курс Навч. посіб. - К: Знання, 2007. - 235 с. 5. Економічна теорія: Політекономія Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. — 3-тє вид., перероб. і доп. — К.: Знання-Прес, 2004. — 615 с. 6. Завьялов П. Проблемы международной конкурентоспособности товаропроизводителей и пути их решения // Маркетинг. - 2008. - № 10. - С. 45-49. 7. Задоя А.А., Петруня Ю.Е. Макроэкономика Учебник. — 2-е изд., стер. — К.: О-во “Знання”, КОО, 2006. — 368 с. 8. Кредисов А., Дерев'янко О. Конкурентоспроможність підприємства та стратегія просування його експорту на світовому ринку // Економіка України. - 1999. - № 5. - С. 56-59. 9. Кучерявенко І.А. Макроекономіка: Практикум Навч. посіб. - 2-ге вид., випр. - К.: Вікар, 2006. - 239 с. 10. Міжнародна конкуренція та можливості України в боротьбі за ринки збуту // Украша-Ъштезэ. - 2007. -16 червня. 11. Мочерний С.В., Ларіна Я.С. Політекономія Підручник. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К.: Знання, 2006. - 390 с. 12. Мочерний С.В., Мочерна Я.С. Політична економія Навч. посіб. - 2-ге вид., випр. і доп. - К.: Знання, 2007. - 684 с. 13. Отрошко О.В. Основи економічної теорії: макроекономічний аспект Навч. посіб. — К.: Знання, 2006. — 222 с. 14. Скоропад І.С., Герасименко С.І. Ефективність маркетингових заходів у системі зовнішньоторговельних зв'язків. // Вісник національного університету „Львівська політехніка". - 2003. - №469. - С. 498-502. 15. СмитА. Исследование о природе и причинах богатства народов / А. Смит. -М. : Наука, 1993. - Кн. I - III. - 148 с. 16. Украина-Россия: проблемы экономического взаимодействия: монография / под. ред. С. И. Пирожкова, Б. В. Губского, А. И. Сухорукою. - К. : НИУРО, 2000. - 274 с. 17. Україна на міжнародних ринках - 2007: проблеми та перспективи Центр Разумкова. - К., 2008. - 258 с. 18. Щербак В. Г., Лозенко А. П. Проблеми проникнення вітчизняних підприємств на зовнішні ринки // Фінанси України. - 1999. - № 4. - С. 58-61. 19. Яковлєв А. І. Удосконалення методів визначення ефективності ЗЕД // Фінанси України. - 1998. - № 9.- С.25-27.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (225)