Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Готельно-ресторанний бізнес»Ресторнний та готельний бізнес»

Аналіз реалізації продукції власного виробництва і купівельних товарів і купівельних товарів у підприємствах громадського харчування

Карточка работы:5932б
Цена:
Тема: Аналіз реалізації продукції власного виробництва і купівельних товарів і купівельних товарів у підприємствах громадського харчування
Предмет:Ресторнний та готельний бізнес
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Бухгалтерський облік
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Торговельно-Економічний Університет (КНТЕУ)
Содержание:ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ТОРГОВЕЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ 6 1.1. Сутність та економічне значення ресторанного господарства 6 1.2. Аналіз реалізації продукції власного виробництва і купівельних товарів у підприємствах громадського харчування 14 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ТОВАРООБІГУ ТА ВИПУСКУ ПРОДУКЦІЇ ОБ’ЄКТА ДОСЛІДЖЕННЯ 18 2.1. Загальна характеристика та фінансово-економічна ТОВ “Ресторан “Біла Акація “ 18 2.2. Аналіз товарообороту підприємства ресторанного бізнесу 24 2.3. Пропозиції щодо удосконалення діяльності ТОВ “Ресторан “Біла Акація” 37 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 41 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 45 ДОДАТКИ 48
Курс:6
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Актуальність дослідження. В умовах розвитку ринкової економіки та інтеграції України у світовий економічний простір переглядаються місце і роль ресторанного бізнесу. Зміни економічного розвитку в країні вимагають застосування нових підходів до управління та організації діяльності підприємств, орієнтовані на максимальне задоволення попиту споживачів та забезпечення високого рівня ефективності їх виробничо-економічної діяльності. Робота в умовах ринку вимагає перегляду багатьох теоретичних і методологічних питань у сфері управління. На перший план виходять економічні, ринкові критерії ефективності та гнучкості управління. У міжнародній діловій практиці існує ряд методів, інструментів і технологій для управління виробничими і фінансовими процесами підприємства. Оволодіння цими методами дозволить підприємцям усвідомити свої внутрішні проблеми, виявити негативні тенденції, що склалися, знайти підходи до їх рішення та нові шанси і можливості для конкурентноздатного господарювання. Управління роздрібним товарооборотом забезпечує планування, організацію, мотивацію, контроль та регулювання цього показника підприємства. Планування включає встановлення мети діяльності, визначення необхідних ресурсів та шляхів для досягнення мети. Контроль за товарооборотом здійснює порівняння досягнутих результатів із запланованими. У разі виявлення значних розбіжностей здійснюється регулювання, тобто вносяться відповідні корективи в організацію або в плани – залежно від причин відхилень. Для нормального функціонування діяльності будь-якого підприємства необхідна своєчасна та неупереджена інформація. Цією інформацією, перш за все, служить інформація бухгалтерського обліку, що виявляє і фіксує дані про господарську діяльність підприємства. Основним джерелом накопичення власних фінансових ресурсів та джерелом фінансування додаткової потреби у факторах виробництва виступає прибуток підприємства. Виробнича програма визначає обсяги цієї додаткової потреби в матеріалах, сировині, обладнанні, працівниках підприємства; тому план прибутку та виробнича програма є основою для розробки інвестиційного, кредитного, фінансового планів підприємства. Важливе значення в розробці і обґрунтуванні виробничої програми належить аналізу. Однак, методики аналізу виробничо-торгівельної діяльності підприємств ресторанного бізнесу в сучасних літературних джерелах практично не розглядаються, тому в роботі аналіз проведено за методиками розробленими Ілінзером Д., Кравченко І. та Єфімовою Л. Комплексність і глибина економічного аналізу значною мірою залежить від якості та доступності інформації, яка використовується при його проведенні. Все це зумовлює актуальність обраної теми курсової роботи. Метою курсової роботи є дослідження власного виробництва та реалізації продуктів ресторанного бізнесу та розробка рекомендацій з їх удосконалення. Об’єктом дослідження є підприємство ТОВ “Ресторан “Біла Акація”, яке виробляє та реалізує товари народного споживання, надає послуги харчування з метою отримання відповідного прибутку. Предметом дослідження виступають організаційно-економічні механізми, задіяні у процесі товарообороту підприємства. Завдання курсової роботи полягає в: - дослідженні ролі підприємств ресторанного бізнесу в сучасному світі; - аналізі реалізації продукції власного виробництва і купівельних товарів у підприємствах громадського харчування; - аналізі товарообороту ТОВ “Ресторан “Біла Акація”; - обґрунтуванні пропозицій щодо удосконалення діяльності ТОВ “Ресторан “Біла Акація”. Інформаційною базою дослідження є нормативно-правові акти з питань господарської діяльності, обліку та контролю виробничо-торгівельної діяльності, наукові праці та публікації в періодичній пресі вчених-економістів і практиків за напрямом дослідження виробництва власної продукції та її подальшої реалізації. Фактографічна інформація, що була використана в процесі дослідження, містить офіційні дані Державного комітету статистики України, що стосуються розвитку торгівлі та фактографічна інформація бухгалтерського обліку і звітності досліджуваного підприємства. Теоретичною та методологічною основою даного курсового дослідження стало вивчення й творче переосмислення основних досягнень вітчизняної і зарубіжної науки в галузі реалізації товарів Структура роботи складається зі вступу, у якому обґрунтовується актуальність теми курсового дослідження, вказуються мета й завдання, двох розділів, у яких здійснено вирішення основних завдань курсової роботи. Завершують роботу узагальнюючі висновки за результатами дослідження, список використаних джерел та додатки.
Объём работы:
46
Выводы:В результаті вивчення діяльності підприємства ТОВ “Ресторан ”Біла Акація” та проведення деяких досліджень, можна зробити певні висновки. Дослідження розвитку ресторанного бізнесу показали, що діяльність підприємств у ринкових умовах необхідно направити на досягнення наступних цілей: отримання прибутку у довгостроковій перспективі з орієнтацією на задоволення соціальних потреб населення, отримання доходу від продажу добротної продукції на обраному сегменті ринку, визначення оптимальної ціни на власну продукцію, яка відповідала б конкуренції і соціальній відповідальності. Що стосується економічної характеристики діяльності ТОВ “Ресторан ”Біла Акація”, можна сказати, що підприємство перебуває у доброму фінансовому стані, який з кожним роком покращується. Проте, що стосується показників фінансово-господарської діяльності, то варто відмітити, що певні позитивні зрушення. Це стосується збільшення показника чистого прибутку підприємства в 2002р. на 25,2 тис.грн. (340,5 %), в 2003 на 48,3 тис.грн. (148,2 %) та в 2004р. на 7,0 тис.грн. (7,9 %), причиною цього є збільшення в динаміці доходів від реалізації продукції та чистого доходу від реалізації продукції підприємства. Собівартість реалізованої продукції також збільшилась в 2002р. в порівнянні з базовим роком на 10,2 тис.грн. (17,7), в 2003р. в порівнянні з 2002р. на 35,6 тис.грн. (52,4 %) та в 2004р. в порівнянні з 2003р. на 30,8 тис.грн. (22,9 %). Динаміка росту собівартості реалізованої продукції не є позитивним моментом для підприємства, але неминучим, так як ціни на сировину не диктуються підприємством, а ситуацією на ринку. Також значно збільшилась сума адміністративних витрат, витрат на збут та витрат на оплату праці. Збільшення даних показників з кожним роком відбувалося все з меншими відсотками, що характеризує раціональність в управлінні керівництва підприємства. Але збільшення даних показників не викликає занепокоєння у керівництва підприємства щодо неефективної діяльності, так як ця зміна була зумовлена коливанням валютних курсів. Для того, щоб дане збільшення показника чистого прибутку не втрачало темпів свого росту, керівництву ТОВ “Ресторан “Біла Акація” необхідно звернути увагу на розробку способів зменшення собівартості продукції. Виробнича програма у 2003 році у загальному обсязі перевиконана на 32,8 % (93,9 тис.грн.) завдяки збільшенню обсягів реалізації продукції власного виробництва на ТОВ “Ресторан “Біла Акація” порівняно з планом на 46,4 % (або на 96,8 тис.грн.), що характеризує значне покращення господарської діяльності даного підприємства, не дивлячись на те, що план обсягу продажу купованих товарів дещо недовиконаний (на 3,7 %). Подальше перевиконання плану загального товарообігу ТОВ “Ресторан “Біла Акація” спостерігається і у 2004 році. Оцінюючи рівномірність та ритмічність розвитку товарообороту на даному підприємстві складають графіки виконання плану товарообороту по кварталах, визначають коефіцієнт ритмічності та рівномірності. Коефіцієнт ритмічності у 2003 році дорівнює 0,918, а у 2004 році – 0,956, що свідчить про неритмічну роботу підприємства в цілому за останні два роки, причиною чого являється збільшення кількості відходів сировини, збільшення собівартості продукції та посилення плинності кадрів на підприємстві. Хоча позитивною тенденцією можна вважати збільшення коефіцієнта ритмічності у 2004 році в порівнянні з минулим, 2003 роком. План виробничої програми перевиконаний майже за усіма товарними групами, окрім таких товарних груп, як: м’ясо та рибні вироби, лікеро-горілчані та тютюнові вироби, обсяг виробництва і реалізації яких у 2004 році на даному підприємстві порівняно з планом знизилися на 4,8 тис.грн. (6,1 %) та на 11,5 тис.грн. (48,9 %). Аналіз товарних ресурсів на підприємстві ресторанного господарства, як правило, починають зі складання та вивчення продуктового (товарного) балансу. Насамперед встановлюють, як товарні ресурси забезпечували успішний розвиток товарообороту і випуску власної продукції. Для забезпечення ритмічної виробничо-торгівельної діяльності, широкого вибору власної продукції і купованих товарів на підприємстві ресторанного бізнесу повинні бути визначені товарні запаси. По призначенні вони підрозділяються на поточні та сезонні. На виконання плану і динаміки товарообороту позитивний вплив чинять підвищені товарні запаси на початок досліджуваного періоду та зростання надходження продуктів. Негативний вплив – збільшення іншого вибуття продуктів (при наявності) та збільшення запасів сировини і купованих товарів на кінець товарів. Як показали проведені дослідження, ТОВ “Ресторан “Біла Акація” перевиконав план товарообороту за рахунок перевиконання плану залишків на початок року та на кінець року. В динаміці всі показники продуктового балансу, крім обсягів надходження, позитивно вплинули на розвиток товарообороту. Однак, зростання залишків товарів на підприємстві – являється негативною тенденцією, оскільки це може призвести до товарних втрат. Знизити товарні запаси до оптимальних розмірів можна за рахунок рівномірного і частого завозу продуктів, розвитку централізованої їх доставки, оптової реалізації надлишкових купованих товарів і сировини, удосконалення виробничо-торгівельної діяльності підприємства ресторанного бізнесу. Підводячи підсумки, можна внести деякі пропозиції: 1. Для збільшення показника чистого прибутку керівництву ТОВ “Ресторан “Біла Акація”, необхідно звернути увагу на розробку прийомів зменшення собівартості. 2. Оскільки в підприємствах ресторанного бізнесу реалізується власна продукція і покупні товари, ТОВ “Ресторан “Біла Акація” доцільно використовувати субрахунки 701 “Дохід від реалізації готової продукції” та 702 “Дохід від реалізації товарів”. Одночасно з визнанням доходу слід визначити собівартість реалізації, яка обліковується на субрахунках 901 “Собівартість реалізованої готової продукції” та 902 “Собівартість реалізованих товарів”. Отже, підприємству необхідно змінити методику обліку та привести ї у відповідність з Методичними рекомендаціями щодо впровадження П(С)БО у сфері громадського харчування і побутових послуг, гармонізованих з Міжнародними стандартами; затверджених Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України №157 від 17.07.2003р. Зроблені висновки та пропозиції в даній курсовій роботі повинні покращити реалізацію продукції власного виробництва і купівельних товарів у ТОВ “Ресторан “Біла Акація”. Звідси можна зробити висновок, що ТОВ “Ресторан “Біла Акація“ необхідно приділяти особливу увагу саме продукції власного виробництва, яка користується підвищеним попитом серед споживачів і має позитивну тенденцію до перевиконання плану за 2002-2004 роки.
Вариант:нет
Литература:1. Абрютина М.С. Экономический анализ торговой деятельности: Учеб. Пособие. – М.: Дело и сервис, 2000. – 512 с. 2. Антонова К.А. Бухгалтерський облік реалізації виробів кухні і бару // Все про бухгалтерський облік. – 2005. – № 20. – С. 7-10. 3. Ахтирська В. Облік у громадському харчуванні // Дебет-Кредит. – 2001. – № 16. – С. 16-21. 4. Бородіна В.В. Ресторанно-готельний бізнес: Облік, податки, маркетинг, менеджмент. – М.: Книжковий світ, 2003. – 165 с. 5. Бублик Г.А., Софронкова А.Н. Підприємства громадського харчування. – К.: КДТЕУ, 1998. – 289 с.. 6. Владко І.В. Ресторан пригощає безкоштовно: Бухгалтерський і податковий облік // Все про бухгалтерський облік. – 2002. – № 119. – С.21-24. 7. Гаранін Н. І., Булигіна І.І. Менеджмент туристської, готельної й ресторанної анімації. – М.: Радянський спорт, 2004. – 127 с. 8. Грачова Р.С. Громадське харчування: торгівля чи виробництво? // Дебет -Кредит. – 2004. – №37. – С. 22-29. 9. Грачова Р.С. Ресторан + шинок. Все для бухгалтера в торгівлі. – 2004. – № 23. – С.40-42. 10. Ефимова Л.Д. Экономика общественного питания / Под ред. Кабушкина: Учеб. Пособие. – 3-е издание. – Мн.: Новое знание, 2003. – 347 с. 11. Єфімова О., Єфімова Н. Економіка готелів і ресторанів. – М.: Нове знання, 2004. – 279 с. 12. Захарченко М.Н., Русакова Н.В., Кучерь Л.С. Обслуговування на підприємствах громадського харчування. – М.: Економіка, 2005. – 57 с. 13. Илинзер Д.И. Анализ хозяйственной деятельности в общественном питании. – М.: Экономика, 2005. – 350 с. 14. Котенко Л.Н., Гринько А.П., Янчева Л.Н. Учет товарных операций на предприятиях торговли и питания. – К.: Компас, 2001. – 180 с. 15. Кравченко Л.И. Анализ хозяйственной деятельности предприятий общественного питания. Учеб.-практ. пособие. – Мн: ООО „ФУАинформ”, 2003. – 526 с. 16. Кристофер Енертон-Томас. Ресторанний бізнес. – М.: Росконсульт, 1999. – 240 с. 17. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Організація і методика аудиту: Навч. посібник. – К.: Каравела, 2004. – 568 с. 18. Лисюк О., Чацкіс Ю. Облік виробництва, сировини і товарів на підприємствах громадського харчування: рахунок 23 чи 28. Бухгалтерський облік і аудит. – 2001. – №8. – С.28-31. 19. Литвиненко Т.М. Кейтеринг – самостійний вид бізнесу в ресторанному господарстві за кордоном. Громадське харчування і туристична індустрія у ринкових умовах: Збірник наукових праць. – К.: КДТЕУ, 2003. – 286 с. 20. Литвиненко Т.М. Шляхи удосконалення системи обслуговування споживачів у підприємствах громадського харчування. Громадське харчування і туристична індустрія у ринкових умовах: Збірник наукових праць. – К.: КДТЕУ, 2000. – 281 с. 21. Нечаюк Л.І. Можливості збільшення прибутку підприємств громадського харчування за рахунок внутрішніх резервів. – К.: КДТЕУ, 1998. – 121 с. 22. Нечаюк Л.І., Теляш Н.О. Готельно-ресторанний бізнес: Менеджмент: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 348 с. 23. Новодворська В. Удосконалення обліку сировини і товарів на підприємствах громадського харчування // Вісник КДТЕУ. – 2000. – № 3. – С. 92-98. 24. П’ятницька Г.Т., П’ятницька Н.О. Менеджмент громадського харчування: Підручник для вузів. – К.: КНТЕУ, 2001. – 655 с. 25. П’ятницька Н.О., Коваленко А.М. Теоретичні та практичні аспекти конкуренції у ресторанному бізнесі // Громадське харчування і туристична індустрія у ринкових умовах. – 2000. – №3. – С.100-109. 26. Пікалев А.В. Маєвська А.П. Як збільшити прибуток ресторану, бара, кафе. – М.: Радянський спорт, 2004. – 168 с. 27. Романов А.Г. Организация деятельности в сфере общественного питания. – Х.: Центр Консульт, 2004. – 268 с. 28. Солошенко Л., Федорченко Ф., Борщ Н. Громадське харчування: особливості обліку. – 4-те вид., перероб. і доп. – Х.: Фактор, 2004. – 408 с. 29. Сужальська Т. Відкриваємо заклад громадського харчування // Все для бухгалтера в торгівлі. – 2004. – №8. – С.23-26. 30. Тарасова О.М. Облік на підприємствах громадського харчування // Все про бухгалтерський облік. – 2002. – №116. – С. 10-11.
Дополнительная информация:+додатки подробнее

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (44)